สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงคำดี    ปู่เมือง
 
1. นางนวลทิพย์   สุตาคำ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงณิภาพร   สมพร
 
1. นางนวลทิพย์   สุตาคำ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรินญา   บุญยืน
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ปัญโยยอด
 
1. นายสมชัย   อุปนันท์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  คำปัน
 
1. นายวิวัฒน์  สังขรักษ์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์   แก้วเมืองบาง
 
1. นายสมบัติ  มายาง