สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธัญญาลักษณ์  ละลี
2. เด็กชายศตราวุธ  อินต๊ะคำ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสนใจบาน
 
1. นางสาวรัชนี  เมืองใจ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหัทยา  มหารัตน์
 
1. นางสาวชฎาพร  นันตา
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงหยาดทิพย์  เป็งใจ
 
1. นางปริยา  แม้นเดช