สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  นะสี
 
1. นางนงลักษณ์  แก้ววงค์ดี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  โคตะมะ
 
1. นางอัมพร  ยศถามี
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุกฤตา  กาวิตา
 
1. นางอุทัยรัตน์  บุษบงค์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายภานุพงษ์  จินาวงค์
 
1. นางอัมพร  ยศถามี
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรินยุพา  ศรีสอนใจ
2. เด็กหญิงศศิพิชา  พิชญทานต์นนท์
3. เด็กหญิงอรนิชา  กุนนะนวน
 
1. นายดนุพล  ตลาด
2. นางภาวดี  ปวีณเกียรติคุณ