สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนันทิกา  เรือนเพ็ญ
 
1. นางอัมพร  ปิ่นระฤก
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายคณิน  กันธิยะ
 
1. นางจุไร  พิณโนเอก