สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ตชด.บ้านใหม่พัฒนา34 สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทยุทธ
 
1. นางสาวพรศิริ  ชัยวิเศษกุล