สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  สุตาคำ
 
1. นางพรศรี  แก้วทันใจ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุติน
 
1. นางนิภา  สุปินโน
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์  ชมภูศรี
 
1. นางกิ่งกาญจน์  สุภีระ