สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ธัญญาบริบูรณ์
 
1. นางสาวนภาพร  วิรุณทอง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวัชพล  ชืนสุขเลิศเกษม
 
1. นางสาวญาณิศา  คามีพนาจร
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 3 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุมินตรา  สิริวสันต์กุล
 
1. MissPascale  Genbrugge