สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนภารัตน์  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวณัฐตญา  นันตะละ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรภพ  เลาย่าง
 
1. นางสาวณัฐตญา  นันตะละ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายอนาวิล  เลาหาง
 
1. นางอำไพ  พิทธไชย
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุดาพร  แซ่โซ้ง
 
1. นางอำไพ  พิทธไชย