สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป. เชียงใหม่ เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสราวลี   ชุติมาจิราภรณ์
 
1. นางสกุลทอง  กุหลั่น