สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่แฮเหนือ 23 7 3 6 33
2 ไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 20 9 8 3 37
3 บ้านแม่นาจร 19 10 7 5 36
4 เมืองเด็กวิทยา 19 2 0 1 21
5 บ้านปางอุ๋ง 17 4 6 4 27
6 บ้านขุนแปะ 16 6 4 1 26
7 บ้านกองแขก 15 6 6 2 27
8 บ้านขุนกลาง 13 7 2 4 22
9 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 13 2 0 3 15
10 ศรีจอมทอง 12 12 4 2 28
11 บ้านแม่ซา 12 9 0 2 21
12 สามัคคีสันม่วง 12 5 5 0 22
13 บ้านปากทางท่าลี่ 11 7 4 2 22
14 บ้านสบเตี๊ยะ 11 5 6 4 22
15 เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 10 11 2 3 23
16 บ้านแม่ศึก 9 9 1 2 19
17 บ้านโม่งหลวง 9 4 1 1 14
18 อินทนนท์วิทยา 9 3 4 2 16
19 บ้านขุนแม่หยอด 8 4 3 2 15
20 บ้านขุนแตะ 8 3 1 0 12
21 บ้านผานัง 8 0 0 0 8
22 บ้านโรงวัว 7 9 1 0 17
23 ณัทชวิทย์ 7 6 3 2 16
24 บ้านห้วยส้มป่อย 7 6 3 1 16
25 บ้านนาฮ่อง 7 6 3 0 16
26 บ้านทัพ 7 2 3 0 12
27 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 7 2 1 1 10
28 บ้านปางเกี๊ยะ 6 7 5 1 18
29 บ้านสบแปะ 6 5 2 0 13
30 บ้านท่าหลุก 6 4 2 1 12
31 บ้านห้วยยา 6 2 0 2 8
32 บ้านห้วยม่วง 6 1 1 1 8
33 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 5 6 1 1 12
34 บ้านแม่สอย 5 5 5 0 15
35 บ้านห้วยทราย 5 3 5 2 13
36 บ้านแม่หงานหลวง 5 2 1 0 8
37 บ้านแม่เอาะ 5 2 1 0 8
38 บ้านสบวาก 5 1 0 3 6
39 บ้านแม่ปาน 5 0 0 0 5
40 ป่ากล้วยพัฒนา 4 4 2 2 10
41 บ้านแจ่มหลวง 4 3 5 3 12
42 บ้านแม่แดดน้อย 4 2 1 0 7
43 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 4 1 4 1 9
44 บ้านทุ่งแก 3 14 3 3 20
45 บ้านน้ำตกแม่กลาง 3 6 0 1 9
46 สหมิตร 3 4 1 2 8
47 บ้านนากลาง 3 3 2 2 8
48 ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ 3 3 1 2 7
49 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13 3 2 2 1 7
50 บ้านบนนา 3 2 2 0 7
51 บ้านแม่แฮใต้ 3 2 1 0 6
52 วัดกู่สันหนองพิทยา 3 1 4 1 8
53 นิยมไพรผาหมอน อินทนนท์ 3 1 2 0 6
54 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 3 1 2 0 6
55 บ้านแปะ 3 1 0 1 4
56 บ้านท่าข้าม 3 0 0 1 3
57 บ้านจันทร์ 2 7 3 1 12
58 บ้านห้วยผา 2 3 0 2 5
59 บ้านแม่ปอน 2 3 0 0 5
60 บ้านเฮาะวิทยา 2 3 0 0 5
61 บ้านใหม่สารภี 2 2 0 0 4
62 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 2 1 4 0 7
63 บ้านสบแม่รวม 2 1 2 0 5
64 บ้านสามสบ 2 1 1 1 4
65 บ้านเมืองอาง 2 1 1 0 4
66 บ้านป่าแดด 2 1 0 2 3
67 บ้านต่อเรือ 2 1 0 0 3
68 บ้านวังน้ำหยาด 2 0 2 3 4
69 บ้านห้วยปู 2 0 1 1 3
70 บ้านแม่วาก 1 5 1 0 7
71 บ้านแม่ตูม 1 3 1 0 5
72 บ้านพุย 1 2 2 3 5
73 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 2 1 0 4
74 บ้านห้วยน้ำดิบ 1 2 0 0 3
75 วัดพุทธนิมิตร 1 2 0 0 3
76 บ้านขุนยะ 1 1 2 0 4
77 บ้านผาละปิ 1 1 1 2 3
78 บ้านเนินวิทยา 1 1 1 0 3
79 บ้านแม่มะลอ 1 1 0 1 2
80 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 1 1 0 1 2
81 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 1 1 0 0 2
82 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 1 0 1 1 2
83 บ้านอมเม็ง 1 0 1 0 2
84 บ้านแม่มุ 1 0 1 0 2
85 บ้านทุ่งแก สาขาแก้วกลางดอย 1 0 0 0 1
86 บ้านแม่หอย 1 0 0 0 1
87 บ้านยางหลวง 1 0 0 0 1
88 บ้านข่วงเปาใต้ 1 0 0 0 1
89 บ้านขุนแม่นาย 1 0 0 0 1
90 บ้านปางหินฝน 0 9 0 1 9
91 บ้านหาดนาค 0 2 0 1 2
92 บ้านแม่ตะละเหนือ 0 1 1 1 2
93 บ้านอมขูด 0 1 0 0 1
94 บ้านโม่งหลวง สาขาอมลานใน 0 1 0 0 1
95 บ้านทุ่งยาว 0 1 0 0 1
96 บ้านหนองคัน 0 1 0 0 1
97 บ้านห้วยสะแพด 0 1 0 0 1
98 บ้านเมืองกลาง 0 0 0 1 0
99 บ้านแปะสามัคคี 0 0 0 1 0
100 ตชด.บ้านใหม่พัฒนา34 0 0 0 0 0
รวม 482 307 163 107 1,059