สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่แฮเหนือ 23 7 3 6 33
2 บ้านแม่นาจร 22 12 7 6 41
3 ไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 20 9 8 3 37
4 เมืองเด็กวิทยา 19 2 0 1 21
5 บ้านปางอุ๋ง 17 4 6 4 27
6 บ้านขุนแปะ 16 6 4 1 26
7 บ้านขุนกลาง 15 7 2 4 24
8 บ้านกองแขก 15 6 6 2 27
9 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 13 2 0 3 15
10 ศรีจอมทอง 12 12 4 2 28
11 บ้านแม่ซา 12 9 0 2 21
12 บ้านสบเตี๊ยะ 12 5 6 5 23
13 สามัคคีสันม่วง 12 5 5 0 22
14 อินทนนท์วิทยา 12 3 4 2 19
15 บ้านปากทางท่าลี่ 11 7 4 2 22
16 เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 10 11 2 3 23
17 บ้านทัพ 10 3 3 0 16
18 บ้านแม่ศึก 9 9 1 2 19
19 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 9 7 1 1 17
20 บ้านโม่งหลวง 9 4 1 1 14
21 บ้านขุนแตะ 9 3 2 0 14
22 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 9 2 1 1 12
23 บ้านห้วยส้มป่อย 8 7 3 1 18
24 บ้านขุนแม่หยอด 8 4 3 2 15
25 บ้านท่าหลุก 8 4 2 2 14
26 บ้านผานัง 8 0 0 0 8
27 บ้านโรงวัว 7 9 1 0 17
28 ณัทชวิทย์ 7 6 3 2 16
29 บ้านนาฮ่อง 7 6 3 0 16
30 บ้านปางเกี๊ยะ 6 7 5 1 18
31 บ้านสบแปะ 6 5 2 0 13
32 บ้านห้วยทราย 6 3 5 2 14
33 บ้านห้วยยา 6 2 0 2 8
34 บ้านห้วยม่วง 6 1 1 1 8
35 บ้านแม่สอย 5 5 5 0 15
36 บ้านแม่หงานหลวง 5 2 1 0 8
37 บ้านแม่เอาะ 5 2 1 0 8
38 บ้านสบวาก 5 1 0 3 6
39 บ้านแม่ปาน 5 0 0 0 5
40 บ้านน้ำตกแม่กลาง 4 7 0 1 11
41 ป่ากล้วยพัฒนา 4 4 2 2 10
42 บ้านแจ่มหลวง 4 3 5 3 12
43 บ้านแม่แดดน้อย 4 2 1 0 7
44 บ้านต่อเรือ 4 2 0 0 6
45 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 4 1 4 1 9
46 บ้านทุ่งแก 3 14 3 3 20
47 สหมิตร 3 4 1 2 8
48 บ้านนากลาง 3 3 2 2 8
49 ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ 3 3 1 2 7
50 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13 3 2 2 1 7
51 บ้านบนนา 3 2 2 0 7
52 บ้านแม่แฮใต้ 3 2 1 0 6
53 วัดกู่สันหนองพิทยา 3 1 4 1 8
54 นิยมไพรผาหมอน อินทนนท์ 3 1 2 0 6
55 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 3 1 2 0 6
56 บ้านเนินวิทยา 3 1 1 0 5
57 บ้านแปะ 3 1 0 1 4
58 บ้านท่าข้าม 3 0 0 1 3
59 บ้านจันทร์ 2 7 3 1 12
60 บ้านห้วยผา 2 3 0 2 5
61 บ้านแม่ปอน 2 3 0 0 5
62 บ้านเฮาะวิทยา 2 3 0 0 5
63 บ้านใหม่สารภี 2 2 0 0 4
64 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 2 1 4 0 7
65 บ้านสบแม่รวม 2 1 2 0 5
66 บ้านขุนยะ 2 1 2 0 5
67 บ้านสามสบ 2 1 1 1 4
68 บ้านเมืองอาง 2 1 1 0 4
69 บ้านป่าแดด 2 1 0 2 3
70 บ้านวังน้ำหยาด 2 0 2 3 4
71 บ้านห้วยปู 2 0 1 1 3
72 บ้านแม่วาก 1 5 1 0 7
73 บ้านแม่ตูม 1 3 1 0 5
74 บ้านพุย 1 2 2 3 5
75 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 2 1 0 4
76 บ้านแม่มะลอ 1 2 0 1 3
77 บ้านห้วยน้ำดิบ 1 2 0 0 3
78 วัดพุทธนิมิตร 1 2 0 0 3
79 บ้านผาละปิ 1 1 1 2 3
80 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 1 1 0 1 2
81 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 1 1 0 0 2
82 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 1 0 1 1 2
83 บ้านอมเม็ง 1 0 1 0 2
84 บ้านแม่มุ 1 0 1 0 2
85 บ้านทุ่งแก สาขาแก้วกลางดอย 1 0 0 0 1
86 บ้านแม่หอย 1 0 0 0 1
87 บ้านยางหลวง 1 0 0 0 1
88 บ้านข่วงเปาใต้ 1 0 0 0 1
89 บ้านขุนแม่นาย 1 0 0 0 1
90 บ้านปางหินฝน 0 9 0 1 9
91 บ้านหาดนาค 0 2 0 1 2
92 บ้านแม่ตะละเหนือ 0 1 1 1 2
93 บ้านหนองคัน 0 1 0 1 1
94 บ้านอมขูด 0 1 0 0 1
95 บ้านโม่งหลวง สาขาอมลานใน 0 1 0 0 1
96 บ้านทุ่งยาว 0 1 0 0 1
97 บ้านห้วยสะแพด 0 1 0 0 1
98 บ้านเมืองกลาง 0 0 1 1 1
99 บ้านแปะสามัคคี 0 0 0 1 0
100 ตชด.บ้านใหม่พัฒนา34 0 0 0 0 0
รวม 511 315 165 111 991