หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิฑูรย์ วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายแสวง ด้วงทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายอิสระ ยานะโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายสมชัย ศรีลาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายสมยศ จินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายเกียรติศักดิ์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายอรรคพล ประสพสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปะ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายศรีพันธ์ สุจันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สารภี คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายสมเกียรติ สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสมชัย กองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาน คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายจำเนียร ไตรมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามสบ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายชัชวาล วิเศษคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางหินฝน คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายอังคาร สมคะเณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮ่อง คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางสุภาภรณ์ อินทมา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายปรีดา พรหมดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายประสิทธิ์ นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางทองสุข พิมพาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางสุภัค อุ่นตา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายอำนวย สุนันตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางนงคราญ สมศรี นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
31 นางสมควร กันทาซาว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
32 นายจำเนียร ไตรมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามสบ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
33 นางปณิดา อาจหาญ ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
34 นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
35 นางสาวจารุนันท์ สระทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
36 นายอินสน แสนใจบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
37 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  
38 นายประสิทธิ์ นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  
39 นายอังคาร สมคะเณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮ่อง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  
40 นางสมพิศ มาพวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  
41 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  
42 นางสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  
43 นายจักรคำ หวันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  
44 นางสิริสรบ์ ก้อนสุรินทร์ ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  
45 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
46 นางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
47 นางสาวนันทวดี จบสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
48 นายอำนวย สุนันตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
49 นายจักรคำ หวันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
50 นายอดิศักดิ์ สักการะ ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
51 นางสาวสุพิชญา จีนใจ เจ้าหน้าที่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
52 นายเดช อนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
53 นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
54 นายสมชัย กองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาน คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
55 นางศิริรัตน์ กองอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
56 นางกมลพรรณ ปาวิลา ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจร คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
57 นายดนุพล ตลาด ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
58 นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
59 นายจักรคำ หวันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
60 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
61 นางสุภัค อุ่นตา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
62 นายเกียรติศักดิ์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
63 นางพัชรินทร์ ใจยาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
64 นางศิราณี หน่อคำ ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
65 นางมัณฑนา สวัสดิ์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
66 นางเตือนใจ ณ รังษี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
67 นายจักรคำ หวันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
68 นายสมชัย ศรีลาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
69 นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
70 นางสาวเยาวเรศ แสนใจมูล เจ้าหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
71 นางจินดา ตุ่นหล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
72 นางสาวอภิษฎา วรรณตา นักวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
73 นายจักรคำ หวันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
74 นางจิราวรรณ ยะป้อม ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
75 นางสายสุนีย์ ปินทะยา ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
76 นายอิสระ ยานะโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
77 นายชูโชค แนบสนิทธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมไพรผาหมอน คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
78 นายบารมี เหมือนสุทธิวงษ์ ผู้จัดการโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
79 นายศรีพรรณ สุจันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สารภี คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
80 นางสาวจันทร์จิรา หนุ่มศรี ครูโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
81 นางสุภาภรณ์ อินทมา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
82 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
83 นายประสิทธิ์ พรหมพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
84 นายสุพจน์ คำแปง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
85 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี,นาฎศิลป์)  
86 นายสมยศ จินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี,นาฎศิลป์)  
87 นายประสิทธิ์ พรหมพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี,นาฎศิลป์)  
88 นายสามารถ อินตามูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี,นาฎศิลป์)  
89 นางมณทิรา ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกลาง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี,นาฎศิลป์)  
90 นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี,นาฎศิลป์)  
91 นายแสวง ด้วงทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี  
92 นายปรีดา พรหมดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี  
93 นายอรรคพล ประสพสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปะ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี  
94 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี  
95 นายบัญชา ใจยา เจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี  
96 นางจรรยา มีสิมมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี  
97 นายอุดม ศรีติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี  
98 นางสุปราณี อินต๊ะยศ ครูโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี  
99 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
100 นางทองสุข พิมพาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
101 นายชัชวาล วิเศษคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางหินฝน คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
102 นายพีระพงศ์ นะติกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
103 นายนราทิศ บุญสุข ครูโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
104 นายกฤตติวัฒน์ เมืองวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
105 นายประสิทธิ์ พรหมพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
106 ว่าที่ ร.ต.ภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุล เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
107 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
108 นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
109 นายวิวัฒน์ สังขรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสบแปะ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
110 นางจิรารัตน์ กันธวัง นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
111 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
112 นายจิรสิน สุวี เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
113 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
114 นางสมพิศ มาพวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
115 นายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
116 นางเนตรชนก กันทาดง นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
117 นางมณฑาทิพย์ คำฟู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
118 นางเอื้อมพร ยั่งยืน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
119 นายอินสน แสนใจบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
120 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประมวลผลและลงเว็บรายงานการแข่งขัน ระดับภาค  
121 นายเกรียงไกร ปุกไชยโย เจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการประมวลผลและลงเว็บรายงานการแข่งขัน ระดับภาค  
122 นางสาวรณิดา ชุมภูศรี เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประมวลผลและลงเว็บรายงานการแข่งขัน ระดับภาค  
123 นางนงคราญ สมศรี นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประมวลผลและลงเว็บรายงานการแข่งขัน ระดับภาค  
124 ว่าที่ ร.ต.ภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุล เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประมวลผลและลงเว็บรายงานการแข่งขัน ระดับภาค  
125 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
126 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
127 นางสาวรณิดา ชุมภูศรี เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
128 นายจิรสิน สุวี เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
129 นางเนตรชนก กันทาดง นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
130 ว่าที่ ร.ต.ภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุล เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
131 นางนงคราญ สมศรี นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
132 นายสมชัย ศรีลาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
133 นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
134 นางสาวณัฏฐพร แก้วก๋องมา เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
135 นางสาวสุพัตรา อรมณี เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
136 นางสาวเรณู อุตรชัย นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
137 นางพรรณรีย์ ใจสว่าง เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
138 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
139 นางสมควร กันทาซาว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
140 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
141 นางสาวละมัย ธรรมจินดา ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
142 นางจิรารัตน์ กันธวัง นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
143 นายอิสระ ยานะโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
144 นางกรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
145 นายอภิรักษ์ เอกชัยอาภรณ์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
146 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
147 นางสาวพัชรสุรงค์ สมใจดี เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
148 นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประเมินผล  
149 นางอุษา วิเชียรวรรธนะ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประเมินผล  
150 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประเมินผล  
151 นางสาวสาวิตรี ถารียะ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประเมินผล  
152 นางสาวสุพัตรา อรมณี เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประเมินผล  
153 นายจิรสิน สุวี เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประเมินผล  
154 นายบัญชา ใจยา เจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประเมินผล  
155 นายจักรินทร์ ปินธุกาศ เจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประเมินผล  
156 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประเมินผล  
157 นางทัศยา สว่างไสว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประเมินผล  
158 นางสาวพิมพิ์ลภัส ปุรณะวิทย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประเมินผล  
159 นายประสิทธิ์ พรหมพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
160 นายติ๊บ นันต๊ะภูมิ ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
161 นายแดง นะต๋าคำ ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านแม่สอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
162 นายสิงห์คำ มูลตามา ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านโรงวัว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
163 นายสุนทร มะโนธรรม ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
164 นายดวงจันทร์ ตันโต๋ ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
165 นายล้วน ใจยา ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
166 นายอุดม ศรีติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
167 นายบุญเลิศ แก้วก๋องมา ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านท่าหลุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
168 นายบุญตัน เตจ๊ะ ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
169 นายสี นันต๊ะภูมิ ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านหาดนาค คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
170 นายนิกร สุตา ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
171 นายวิเชียร ต๋าคำดี ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
172 นายจักรคำ หวันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
173 นายอินสน สิทธิสอน ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
174 นายบุญยืน จันตาบุญ ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
175 นายทองคำ อินทะรน เจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
176 นายอินสอน สิงห์คำ เจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
177 นางศิริลักษณ์ ธรรมใจ เจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
178 นางวรพันธ์ ดวงเดือน เจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
179 นายประเสริฐ แสนพิชัย ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
180 นายอินสน แสนใจบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
181 นายสง่า ขันติ ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
182 นายอุดม อุตนะวงศ์ ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนวัดพระบาท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
183 นายสุวิทย์ อภิชัย ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555  
184 นางสุภาภรณ์ อินทมา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
185 นายสุรชาติ พิพัฒน์หฤทัยกุล เจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
186 นายกฤษณะ ท้าวแก่น เจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
187 นายพงศกร เรือนแก้ว ช่างครุภัณฑ์ 3 กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]