หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cmi6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางสาวนารีรัตน์ มโนวงค์โรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นางบุษบา อินต๊ะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นางธันยพร เมืองนางโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ขัตลิวงศ์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางนวลทิพย์ สุตาคำโรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ หมอกใหม่โรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ปิ่นระฤกโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางณัฐนิช พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ แก้ววงศ์ดีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนวรัตน์ ขอดแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
2. นางมาลี คำก๋องโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ฐานวิเศษโรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ไชยเพ็ญโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ยะมะโนโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางนัฐกานต์ แนบสนิทธรรมโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพิมพา สิทธิฟองโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางเข็มทอง กรรณิกาโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นางสาวพิมพรรณ์ สวยสมโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอำพร ไชย์มูลโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นางสาวเฉิดฉันท์ กองทองโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นางสาวณัฐติญา นันตะละโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือสาขาแม่แจ๊ะกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางชญาดา หล้านันตาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้กรรมการ
3. นางตรีชฎา วิจันทร์ตาโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสังวาลย์ ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
2. นางสาวจันท์สุดา ศรีจาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อบกลิ่นโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางนิภา ทิพย์เจริญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นางสาวเมธาพร คำหน้อยโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางยุวรี กุศลโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นางระเบียบ แสนสีอ่องโรงเรียนสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ศรีจอมทองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นายดนุพล ใจอ้ายโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
2. นางวรรภา ขันแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
3. นางเกศริน ภิระตาโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเสาวลักษณ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางสาวสุภาลินี คุณขยันโรงเรียนชุมชนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นางสาวรักชนก ใจเย็นโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญนภา จันทร์เต็มโรงเรียนบ้านสบแม่รวมกรรมการ
2. นางลิชากร คำไหวโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
3. นายสมเพ็ชร ตาแก้วโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
2. นายธนภัทร ภูดอนตองโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายสมบัติ มายางโรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฏฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายกฤษฎา เจริญผลโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
3. นางสาวชุติมา เรือนคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี ซื่อตระกูลโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายนิเรศ ปัญญาดงโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางวิไลย์ มนทนมโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางวัฒนา ปุรณะวิทย์โรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
2. นายวีระพันธ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ผาสุขโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาววาสนา ธเนศโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
2. นางกรรณิกา คำป๊อกโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางพิชญาภัค พุทธวงค์โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายดนุพล ตลาดโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางสาวภาวนา ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ชาวเชียงขวางโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางผ่องพรรณ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางสาวเพียงดาว เมืองคำโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
3. นางพัชนี มูลปินใจโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา สวัสดิ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางผ่องพรรณ สิทธิโม๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางจารุณี กิติเวียงโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวลลิตา สร้อยแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา มัญญะลาโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
4. นางสาวธัญยธรณ์ พันธ์พืชโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวฐิตินันท์ ตันทะราโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นางวลัยสักษณ์ แก้วมณีโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
3. นางรสรินทร์ ตันนราโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิตินันท์ ตันทะราโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นางวลัยสักษณ์ แก้วมณีโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
3. นางรสรินทร์ ตันนราโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมัตติกา ติดนนท์โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายธนรัชต์ โหนขุนทดโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางมัตติกา ติดนนท์โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายธนรัชต์ โหดขุนทดโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ วรรณคำโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
2. นางสาวนิฏฐิตา ยมแก้วโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นางลักษณา ปัญญาเหล็กโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ วรรณคำโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
2. นางสาวนิฏฐิตา ยมแก้วโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นางลักษณา ปัญญาเหล็กโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางธีราพร ปินทยาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย สาริยาโรงเรียนบ้านสบแม่รวมกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางธีราพร ปินทยาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย สาริยาโรงเรียนบ้านสบแม่รวมกรรมการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นางบรรณสรณ์ หล้าเต็นท์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ รักษาดีโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสุนันท์ นิลรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ เพ็ชรจินดาโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
3. นางนงคราญ จันทร์วันบ้านผาละปิกรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ เพ็ชรจินดาโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
3. นางนงคราญ จันทร์วันโรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอดิเรก สารขาวโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
2. นายไกรรัตน์ ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิดารัตน์ พุทธิมาโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอดิเรก สารขาวโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
2. นายไกรรัตน์ ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิดารัตน์ พุทธิมาโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธวัช รัตนสุภาชัยโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นางสาวอุสรา จินะสุขโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นางจิราวรรณ ยะป้อมโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธวัช รัตนสุภาชัยโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นางสาวอุสรา จินะสุขโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นางจิราวรรณ ยะป้อมโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธวัช รัตนสุภาชัยโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นางสาวอุสรา จินะสุขโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นางจิราวรรณ ยะป้อมโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจินดา ตุ่นหล้าศึกษานิเทศก์ สพป.ชม๖กรรมการ
2. นางอรพินท์ กันทะใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางภัทรา แสงคือโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจินดา ตุ่นหล้าศึกษานิเทศก์ สพป.ชม๖กรรมการ
2. นางอรพินท์ กันทะใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางภัทรา แสงคือโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจินดา ตุ่นหล้าศึกษานิเทศก์ สพป.ชม๖กรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ กันทะใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางภัทรา แสงคือโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ช่างขายโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางอำพรรณ รัชรัตร์โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
3. นายนิติพงค์ อาจใจโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอนันต์ ช่างขายโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางอำพรรณ รัชรัตร์โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
3. นายนิติพงค์ อาจใจโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางวาสนา อินทรโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นางกานต์มณี เมทาโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ มายางโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวาสนา อินทรโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นางกานต์มณี เมธาโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ มายางโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวรรณา คำวันโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุภาวดี ยาวิชัยโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นายสุริยา แสงสรทวีศักดิ์โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรรณา คำวันโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุภาวดี ยาวิชัยโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นายสุริยา แสงสรทวีศักดิ์โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณา คำวันโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุภาวดี ยาวิชัยโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นายสุริยา แสงสรทวีศักดิ์โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพาณิภัค อภิญดาโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
2. นางสาวสิริลักษณ์ พรหมซาวโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นายโชติ ณ รังษีโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา บุญกันทะโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางสาววัชรา ยาวรรณศรีโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ไชยสถานโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ ปินทะยาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางฐิติอร ปินทะยาโรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ ชุมภูศรีโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายไกรเดช อาจหาญโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ เทพสุธาโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นางสุวัฒนา สุตาคำโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายไกรเดช อาจหาญโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ เทพสุธาโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นางสุวัฒนา สุตาคำโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ นะติกาโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้กรรมการ
2. นายอเนก กุออโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
3. นายเกษม มณีวรรณ์โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
4. นางพรศรี แก้วทันใจโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
5. นายเอกประภู อิ่นป้อโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายพีระพงศ์ นะติกาโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้กรรมการ
2. นายอเนก กุออโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
3. นายเกษม มณีวรรณ์โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
4. นายเอกประภู อิ่นป้อโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
5. นางพรศรี แก้วทันใจโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง ราชแสนศรีโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นายชยานันต์ สุขใจโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นายนวพล สนวิเศษณ์โรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
4. นายสถิตพงษ์ ตั๋นอภัยโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิทยา รัตนย่อมงามดีโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นางพนิตตา อินทิสอนโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
3. นายนลาทิศ บุญสุขโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางมนัสนันท์ รัตนาภรณ์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางอรวรรณ ปัญญารู้โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
3. นายสุรินทร์ ปินนะสุโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
4. นายบุญธรรม เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางชวลี พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นายชัชพล แก้ววงศ์วานโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นายมีชัย พิพัฒน์หฤทัยกุลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
4. นางอำพร ยิ้มสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายกมล แสนใจโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางจินตนา บุญเทียมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายประธาน ดวงเด่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางสาวชลธิดา ธรรมสุวรรณ์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นายดิเรก พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยสะแพดกรรมการ
3. นายอาคม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทวีป ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ สมบัติโรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
3. นายชรัณชิต แสนใจบาญโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางบัวเหลียว จันทร์หอมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นายอนัน เสียงโตโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางบัวเหลียว จันทร์หอมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นายอนัน เสียงโตโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นายจำรัส สารพันธ์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทวีป ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ สมบัติโรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
3. นายชรัณชิต แสนใจบาญโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประธาน ดวงเด่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางสาวชลธิดา ธรรมสุวรรณ์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นายอาคม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทวีป ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ สมบัติโรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
3. นายชรัณชิต แสนใจบาญโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นายจำรัส สารพันธ์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายกมล แสนใจโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางจินตนา บุญเทียมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นายจำรัส สารพันธ์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางบัวเหลียว จันทร์หอมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นายอนัน เสียงโตโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
จะเข้ ม.1-ม.3
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
3. นางอภิญญา ฝั้นเฟือนหาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
4. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านขุนยะสาขาแม่ยะน้อยกรรมการ
5. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านขุนยะสาขาแม่ยะน้อยกรรมการ
4. นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
5. นางอภิญญา ฝั้นเฟือนหาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
4. นางอภิญญา ฝั้นเฟือนหาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
5. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านขุนยะสาขาแม่ยะน้อยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
3. นางอภิญญา ฝั้นเฟือนหาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
5. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านขุนยะสาขาแม่ยะน้อยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
4. นางอภิญญา ฝั้นเฟือนหาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
5. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านขุนยะสาขาแม่ยะน้อยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นายจิรพล ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
4. นางนุชวรา ทิพย์กันทาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
5. นายประสงค์ พรมทาโรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นายจิรพล ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
4. นางนุชวรา ทิพย์กันทาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
5. นายประสงค์ พรมทาโรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นายจิรพล ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
4. นางนุชวรา ศรีจอมทองโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
5. นายประสงค์ พรมทาโรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นายจิรพล ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
3. นางนุชวรา ทิพย์กันทาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
4. นายประสงค์ พรมทาโรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสาววาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ ธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมยศ ใจหาญโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
3. นางสาวอัมพาพร ทรัพย์อินทร์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
2. นางสาวอัมพาพร ทรัพย์อินทร์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสาววาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ ธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
2. นางสาวอัมพาพร ทรัพย์อินทร์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
2. นางสาวอัมพาพร ทรัพย์อินทร์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสาววาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ ธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสาววาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ ธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
4. นางอภิญญา ฝั้นเฟือนหาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
5. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านขุนยะสาขาแม่ยะน้อยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศรีพูล เป็งยะใจโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสุลี สินธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางหยดวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
4. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
5. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
6. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุลี สินธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางหยดวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
4. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศรีพูล เป็งยะใจโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางศุลี สินธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางหยดวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
4. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
5. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
6. นางพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศรีพูล เป็งยะใจโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสุลี สินธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางหยดวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
4. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
5. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
6. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศรีพูล เป็งยะใจโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางศุลี สินธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางหยดวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
4. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
5. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
6. นางพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศรีพูล เป็งยะใจโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสุลี ศิลธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางหยดวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
4. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
5. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
6. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศรีพูล เป็งยะใจโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสุลี สินธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางหยดวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
4. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
6. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
3. นางอภิญญา ฝั้นเฟือนหาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
5. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านขุนยะสาขาแม่ยะน้อยกรรมการ
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจารุนันท์ บุญเฟื่องโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายเศวต ใจมูลโรงเรียนบ้านอุ๋งกรรมการ
3. นางเตือนใจ พิมมะศาลโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวกุลธิดา เมืองแก้วโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
2. นางลักษมี อุ่นจะนำโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
3. นายสง่า ปาลีกุยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเศวต ใจมูลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นางเตือนใจ พิมมะศาลโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางจารุนันท์ บุญเฟื่องโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายณัฐกฤษฎ์ อินเตชะโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
2. นายกรกฤต พรหมพิจารณ์โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
3. นายเอก วิจันทร์ตาโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นางอารีย์ กรรณิกาโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางณรัตน์พงษ์ อินต๊ะปานโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นายนันทวุธ นันทะน้อยโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นางสวาท พงษ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสวาท พงษ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางณรัตน์พงค์ อินต๊ะปานโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
3. นายนันทวุธ นันทะน้อยโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เจริญศรีโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นางสาวบุสกร หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายณัฐกฤษฎ์ อินเตชะโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
2. นายกรกฤต พรหมพิจารณ์โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
3. นางอารีย์ กรรณิกาโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
4. นายเอก วิจันทร์ตาโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายณัฐกฤษฎ์ อินเตชะโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
2. นายกรกฤต พรหมพิจารณ์โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
3. นายเอก วิจันทร์ตาโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นางอารีย์ กรรณิกาโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกรุง วงศ์ไชยโรงเรียนบ้านสบแม่รวมกรรมการ
2. นางสาวสิริกร เพิ่มบุญมาโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา กาตั้งโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายครองศักดิ์ เบิกบานโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางเอื้องไพร สุริยะชัยพันธ์โรงเรียนบ้านแม่หอยกรรมการ
3. นายเรวัต แสนพรมมาโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเรวัต แสนพรมมาโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นางเอื้อมไพร สุริยะชัยพันธ์โรงเรียนบ้านแม่หอยกรรมการ
3. นายครองศักดิ์ เบิกบานโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางเกียรติสุดา วรสโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นายดำรงค์ คำวงศ์ศาโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
3. นายปรีชา ไชยวงค์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ รุจิเลิศโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
2. นายสนิท ศรีคำเมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตราวรรณ วจีสุรีย์นนท์โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
2. นายสันติ แสนใจบาลโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นางสาววชิราพร มณีรัตน์โรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
4. นางพรชนัน ขยันการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพรชนัน ขยันการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางสาววชิราพร มณีรัตน์โรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
3. นายสันติ แสนใจบานโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
4. นางสาวจิตราวรรณ วจีสุรีย์นนท์โรงเรียนห้วยส้มป่อยกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสบแม่รวมกรรมการ
2. นายเอกชัย แสนสัจจะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
3. นายมงคล ยาแก้วโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมงคล ยาแก้วโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายเอกชัย แสนสัจจะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสบแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายพานุวัณน์ มณียารัตน์โรงเรียนบ้านแม่หอยกรรมการ
2. นายเรวัต แสนพรมมาโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นางเตือนใจ พิมมะศาลโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางเอื้องไพร สุริยาชัยพันธ์โรงเรียนบ้านแม่หอยกรรมการ
2. นายเรวัติ แสนพรมตาโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นายครองศักดิ์ เบิกบานโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางศิริพร มะโนรัตน์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร กันทะใจโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศุภปริญญาโรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสงกรานต์ หน้อยปัญญาโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นายพีระนัส เป็งใจโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางสาวเครือวรรณ ปัญญาจักรโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเครือวรรณ ปัญญาจักรโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นายสงกรานต์ หน้อยปัญญาโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นายพีระนัส เป็งใจโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ รุจิเลิศโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
2. นายสนิท ศรีคำเมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายรพีพัฒน์ รักทุ่งรวงทองโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
2. นางปริญญาภรณ์ ทาการโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
3. นางสมเพชร สุทธหลวงโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
4. นางศิริธร ตาปัญญาโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศิริธร ตาปัญญาโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
2. นายรพีพัฒน์ รักทุ่งรวงทองโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
3. นางปริญญาภรณ์ ทาการโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
4. นางสมเพชร สุทธหลวงโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพนมวัลย์ สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วงศ์ติ๊บโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ก๋องแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ นิเวศน์เวหนโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
2. นางกาญจนา นันธิสิงห์โรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
3. นายชาญชัย ยอดดำเนินโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายชวลิต สุริยะโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางอัจฉรียา ปิงกุลโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
3. นายพิทักษ์ เจริญตามปัญญาโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
4. นางแสงคำมา นะติกาโรงเรียนบ้านนาเรือนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ เจริญตามปัญญาโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
2. นางอัจฉรียา ปิงกุลโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
3. นายชวลิต สุริยะโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
4. นางแสงคำมา นะติกาโรงเรียนบ้านนาเรือนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอารี แก้วก๋องมาโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นางโสภี สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ นันต๊ะโสโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ นันต๊ะโสโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางโสภี สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
3. นางอารี แก้วก๋องมาโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวสายชล ศรีพูลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
3. นางบุษบาภรณ์ วังสมบัติโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางบุษบาภรณ์ วังสมบัติโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
3. นางสาวสายชล ศรีพูลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ ต๊ะมังโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางสาวปิ่นทอง ทาสมโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นางสาวเกตุสุวรรณ ศิริโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายภูมิ วอนพระพรโรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
2. นางสาวนนทวรรณ นามะยอมโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชจรีย์ เด่นนภาคุณากรโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ก้างยางโรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
3. นางนันทริน เขื่อนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางดารุณี เจียงสงวนโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นางสาวปพิชญา แอ่นดอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสาวสิริรัญญา กรรณิกาโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางจุไร พิณโนเอกโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางศุทธินี เตชะตาโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
3. นายณัฐฑะนันฒ์ ชูคดีโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ สักการะโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางทอรุ้ง หอมคงโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
3. นางสาวนันทวดี จบสูงเนินโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญพันธ์ จัตุรภัทร์โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางจิราธร นาดีโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร คำชมภูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจุรีย์ คำภีระโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวจรูญรัตน์ แสงบุญเรืองโรงเรียนออป13กรรมการ
3. นางสาวศิริพร บุญมาตาโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ สักการะโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ปาสุนันท์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งฃกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา แสงหล้าโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ ถาวะระโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
2. นางสาวขวัญจิรา มหาวนาไพรโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ ป้องญาติโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนุช วนารื่นรมย์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางวัฒนา ราชโยธาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
3. นายวิโรจน์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย กฤติกายิ่งสกุลโรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
2. นางสาวนุช วนารื่นรมย์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางวัฒนา ราชโยธาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
4. นายวิโรจน์ เจริญกุลโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิวัฒน์ สังขรักษ์โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
2. นายธิฤตวัน ใจคำปันโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พรหมปัญญาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ อินทรโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นายเทวานนท์ ขุนทองโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
3. นายวีระ สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ นันทขว้างโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นายสมเดช ขัติยะโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ รัตนะบำเพ็ญโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
4. นายเกษม กันทาดงโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายธัชชัย เถินภู่วิไลโรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
2. นายบุญส่ง กะระวีโรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
3. นายก้องเกียรติ กวยทองเปลวโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายธัชชัย เถินภู่วิไลโรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
2. นายบุญส่ง กะระวีโรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
3. นายก้องเกียรติ กวยทองเปลวโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ มายะลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นายประเสริฐ คามคีรีมีชำนาญโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นายต้อย จิตรอรุณโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดาวรรณ วุฒิจำเริญโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางปราณี โสภาโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวผ่องพรรณ สุวรรณมาโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายศิลป์ น้อยเรือนโรงเรียนศรึจอมทองกรรมการ
2. นางโสภา คำวิชัยโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
3. นายมีสุข วงษ์ชื่นโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นายจำนง แดงสีโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินภา จอมปุกโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ หงษ์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินภา จอมปุกโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นายจำนง แดงสีโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ หงษ์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
A Math ป.1-ป.6
1. นายเกษม บุตรดาจันทร์โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ กวีรัตน์ภูผาโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางกมลพรรณ ปาวิลาโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี อะทะวงษาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13กรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายเกษม บุตรดาจันทร์โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ กวีรัตน์ภูผาโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี อะทะวงษาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13กรรมการ
4. นางกมลพรรณ ปาวิลาโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
2. นางพร เงินคำคงโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จาระณะโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
2. นางพร เงินคำคงโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จาระณะโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายปรีชา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
3. นางสาวสุภาลินี คุณขยันโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
4. นางสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักรโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางสาวสุภาลินี คุณขยันโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
4. นางสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางอัมพร อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัมพร อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นายสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางอัมพร อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางอัมพร อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางอัมพร อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
2. นางสาวสุภัคทรา ดวงคำมาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางยุพิน อินต๊ะพันธ์โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
2. นางสาวสุภัคทรา ดวงคำมาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางยุพิน อินต๊ะพันธ์โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
2. นางยุพิน อินต๊ะพันธ์โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
3. นางสาวสุภัครา ดวงคำมาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางอัมพร นะติกาโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
3. นางสาวอนงค์นุช วรรณคำโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นางสายทอง อินไผ่โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ยานะโสโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายทอง อินไผ่โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ยานะโสโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
3. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนายเชิดพงค์ วงค์ห้อโรงเรียนบ้านปางอุ๋งสาขาแม่สะต๊อปกรรมการ
2. นางปราณี มูลเป็งโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นายประทีป ด้วงเขียวโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประทีป ด้วงเขียวโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
2. นายเชิดพงษ์ วงค์ห้อโรงเรียนบ้านปางอุ๋งสาขาแม่สะต๊อปกรรมการ
3. นางปราณี มูลเป็งโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประทีป ด้วงเขียวโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
2. นายเชิดพงค์ วงค์ห้อโรงเรียนบ้านปางอุ๋งสาขาแม่สะต๊อปกรรมการ
3. นางปราณี มูลเป็งโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวชญานิษฐ์ กุออโรงเรียนออป13กรรมการ
2. นางเฉลิมพร เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชญานิษฐ์ กุออโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13กรรมการ
2. นางเฉลิมพร เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเชิดพงค์ วงค์ห้อโรงเรียนบ้านปางอุ๋งสาขาแม่สะต๊อปกรรมการ
2. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายประทีป ด้วงเขียวโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเชิดพงค์ วงค์ห้อโรงเรียนบ้านปางอุ๋งสาขาแม่สะต๊อปกรรมการ
2. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายประทีป ด้วงเขียวโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายมงคล ทาอวนโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
2. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสาวดาวนภา ใจเงี้ยวคำโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมงคล ทาอวนโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
2. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสาวดวงนภา ใจเงี้ยวคำโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมงคล ทาอวนโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
2. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสาวดาวนภา ใจเงี้ยวคำโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ทาอวนโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
2. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสาวดาวนภา ใจเงี้ยวคำโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิภา สุปินโนโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางวัลภา สมยศโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
3. นางมยุรีย์ วาหลิ่งต๊ะโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนิภา สุปินโนโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางวัลภา สมยศโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
3. นางมยุรีย์ วาหลิ่งต๊ะโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางกฤษชนก สมบัตินันท์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นางสาวมธุรส เสนาโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาวดวงเดือน เสาเมืองมูลโรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสายสุนีย์ จันทรชาติโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางยุพิน พรหมจันทร์ใจโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ กอบเหมือนฝันโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเกศรินทร์ จุมปาโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นางดลวรางค์ บุญเกิดโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ คำฟูโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]