สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผ่องใส
 
1. นางจุฑารัตน์  วงค์เมอะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  พงษ์เจริญ
 
1. นางกรณ์กัญมณี  ศักดิ์ธนศิริ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สายพนัส
 
1. นางสาวณัฐยา  ชัยลังกา
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 12 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์ราช
 
1. นางสาวญาณวดี  หน่อคำ
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายภูเมศ  แสนยอง
 
1. นางพูนศรี  ประภาพรหม
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กชายหน่อแสง  ลุงต๋า
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลวิทย์
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญเนตร
 
1. นางเครือวัลย์  อยู่เป็ง
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กชายพีรพงศ์   นะริน
 
1. นางผ่องศรี  ขันเล็ก
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจินตนา  สารบูรณ์
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 18 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายณฐวัฒน์  บุญตาล
 
1. นางประภาศรี  เลพล
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 18 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศุภวนานุสรณ์
 
1. นางเรณู  สร้อยเพชร
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 73 เงิน 20 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 1. เด็กหญิงธีรดา  ลุงหน่อ
 
1. นางศิริวรรณ  ท่าอักษร
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72 เงิน 21 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายฟุ้งเกียรติ  เกตุชาญ
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
14 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ห่วง
 
1. นางสิริกัญญา  มานพจันทร์
 
15 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 71 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงจันทร์ฟอง  แสนนา
 
1. นางนวลจันทร์  บุษดี
 
16 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทัชพร  มาสกลาง
 
1. นางสาวอรุโณทัย  บุญสม
 
17 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กหญิงฟอง  ลุงนะ
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  หาญรัตนชัยกุล
 
18 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กชายธนวัต  นางเคอ
 
1. นางฟองจันทร์  ไคร้อุดม
 
19 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฉัตรฐาปนา
 
1. นางสาวนฤมล  ขันเป็ง
 
20 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) 1. เด็กชายบวรทัต  พิศุทธิ์ไพโรจน์
 
1. นางสาวถนอมศรี  ศรีวิชัย
 
21 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กชายพรชัย  อินบุญ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลวิทย์
 
22 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กหญิงสุธีรา  อิ่งต่า
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
23 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายชัชวาล  อำไพถาวรกุล
 
1. นางมัทนียา  ลาวรรณ์
 
24 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงดวงดาว  คำใส
 
1. นางสุดใจ  เจริญสุข
 
25 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. นางสาวปิยะธิดา  โกสิลารัตน์
 
1. นายผ่องพรรณ  ท่าข้าม
 
26 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงนิภาดา  ซาแอ่น
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
27 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงเมทินี  ลุงอ่อง
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
 
28 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินดวง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เส่งหล้า
 
29 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปงตำ 1. นายถ่อ  ลุงดาว
 
1. นางประพิณ  ศิริ
 
30 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงอัญธิการ์  มัชฌลีลา
 
1. นางอรพรรณ  เขื่อนล้อม
 
31 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายอาซี่  ลุงตี้
 
1. นางจุดี  หน่อสีดา
 
32 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายภาคิน  อิ่นแก้ว
 
1. นางพัชราพร  วอพะพอ
 
33 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงศิริพร  เพ็ญไธสงค์
 
1. นางอุษา  วรพันธุ์
 
34 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1. เด็กหญิงกัญญานี  สังสัมฤทธิ์
 
1. นางวรรัตน์  กาบศรี
 
35 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงนปภัช  ขวัญโภคา
 
1. นางละมัย  พันธุ์สัมฤทธิ์
 
36 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 1. เด็กหญิงศิลาวรรณ  สุปิน
 
1. นางเสาวนีย์  วรพจน์
 
37 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เซมู
 
1. นายปิยะ  ต๊ะวิชัย
 
38 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงธืิดารัตน์  บดีรัฐ
 
1. นางอรพิน  ฟองสมุทร
 
39 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงเกวารินทร์  ทุนหลู่
 
1. นางพูนศรี  ประภาพรหม
 
40 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  ทาระศักดิ์
 
1. นางสาวสนธยา  อะโน
 
41 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
 
1. นางสินธ์ไว  พิกุลเคหา
 
42 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ชมสวรรค์
 
1. นางมนต์สวรรค์  มุกข์มงคลคำ
 
43 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์อูป
 
1. นางเอมอร  เยาวนา
 
44 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงขวัญภรณ์  ลุงเล็ก
 
1. นางสายสมร  อินต๊ะเสน
 
45 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ถาพิมพ์
 
1. นางอุไรวรรณ  พงษ์มี
 
46 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 1. เด็กหญิงพัชรี  ชมพูวงศ์
 
1. นายบุญเกตุ  ใคร้มูล
 
47 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงสาลี  เบียงแล่
 
1. นางสาวปาลิดา  เทพปัญญา
 
48 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนวัดบ้านท่า 1. เด็กชายหล้า  ลุงสม
 
1. นางสุพัตร์  ศิริ
 
49 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีอำภา
 
1. นางวัชรา  ชื่นตา
 
50 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงเพียงแข  หยั่นมะ
 
1. นางสาววริศรา  ขยันกิจ
 
51 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงหทัยพร  มโนวร
 
1. นางศรัญญา  แสนมูล
 
52 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กชายสหัสวรรษ  หมายเต็ม
 
1. นางพิมพ์ทอง  คำปิ่นแก้ว
 
53 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 1. เด็กหญิงจิ่ง   ลุงสู้
 
1. นางเรวดี  จันต๊ะพรม
 
54 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  ซาวคง
 
1. นางสาวธันยพร  อุดคำมี
 
55 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญจนพร  สิทธิ์คงดิลก
 
1. นางสาวนิตยา  สิงห์เพชร
 
56 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กชายมอน  นายหล้า
 
1. นางจินดา  กิริยา
 
57 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวิชัย
 
1. นายรัตน์  เขื่อนเพชร
 
58 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ฟูใจใหม่
 
1. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
59 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อุดเหนียว
 
1. นายสรายุธ  นันทาทอง
 
60 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เทพบูชา
 
1. นางยลลดา  จารุพันธ์
 
61 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงจันตา
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  คำวัง
 
62 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงรัตนทิพย์  ศรีกุณะ
 
1. นางศิริพร  เตชะพงศ์
 
63 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 17 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงปทิตตา  จำปาทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาก
 
64 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 1. เด็กหญิงพิมพิกา  หางวา
 
1. นางผ่องพรรณ  สวัสดิ์รักษ์
 
65 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 โรงเรียนกมลเรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ   จะเซอ
 
1. นางสาวภัทรวดี  ปันติ
 
66 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงอิงทิรา  ตุ้ยศรี
 
1. นางสาวสนธยา  อะโน
 
67 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงอุ่งส่า  ปู่มน
 
1. นางจุฑารัตน์  วงค์เมอะ
 
68 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 22 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ศักดา
 
1. นางพูนศรี  ประภาพรหม
 
69 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  หากิน
 
1. นางสาวนิตยา  สิงห์เพชร
 
70 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 23 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พงษ์ตุ้ย
 
1. นางฐิติมา  อภัย
 
71 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงอาซือ  หลีจา
 
1. นางสาวฉัตรทอง  ถางสูงเนิน
 
72 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านออน 1. เด็กหญิงดารารัตน์   ศุภชัยพิศุทธิ์
 
1. นางสาวกุลธิดา   บุญมา
 
73 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สำราญ
 
1. นางสุพรรษา  กาศรีวิชัย
 
74 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงณัฐพร   ศรีเดช
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์ใหญ่
 
75 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.75 เงิน 24 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรวิวรรณ   เริงไม
 
1. นางวารีย์    นิติคุณชัย
 
76 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กชายกิติธัช  จองเจน
 
1. นางสาวมาเรียม  ปินะกะตา
 
77 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 26 โรงเรียนบ้านโละ 1. เด็กหญิงมาลินี  ใส้ฝ้า
 
1. นางไพลิน  ศิริวิชัย
 
78 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.75 เงิน 27 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีนวล
 
1. นางดารณี  รำมณี
 
79 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กหญิงนิโลบล  ทำดี
 
1. นายรัตน์  เขื่อนเพชร
 
80 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงดารณี  ส่านัน
 
1. นางศรีประทิน  สมบูรณ์
 
81 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กหญิงวรัญญา  เมืองมูล
 
1. นางสุพัตร  มั่งมูล
 
82 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1. เด็กหญิงนุชจรี  วิชัย
 
1. นางสาวศุภธิดา  กวาวสิบสาม
 
83 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงธิราภรณ์  ขาวผ่อง
 
1. นางสมจิตร  พิทาคำ
 
84 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชำนาญกลิ่ง
2. เด็กหญิงวิรัญญา  ดาวเงิน
 
1. นางเพลินพิศ  มิตรานนท์
 
85 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่หมี่
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลาหมู่
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สินธุยา
 
86 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  แสนกอ
2. เด็กหญิงหอม  ลุงซอ
 
1. นางสาวชนิตร์นันท์  ตาลป่า
2. นางสาวโสภา  สุวรรณ์
 
87 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กชายพลากร  กันธา
2. เด็กชายภูวดล  บุญช่วย
 
1. นายสุวัฒน์  กาติ๊บ
 
88 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงพรรพษา  เทพวงค์
2. เด็กหญิงส้ม  ลุงต๋า
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน
 
89 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกานธิดา  อมรสันติกุล
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แซ่หยาง
 
1. นางมัทนียา  ลาวรรณ์
 
90 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงอังคณา  โอ่ลู
 
1. นางฟองจันทร์  ไคร้อุดม
 
91 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปราบมนตรี
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองจินดา
 
1. นายพงกษิณ   วังอินต๊ะ
 
92 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงชลิตา  ชลวานิช
2. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  พรหมคำแดง
 
1. นางสาวณีรชา  สุเป็ง
 
93 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงพิมผกา  ศรีติ
2. เด็กหญิงแสงระวี  เปียผ่า
 
1. นางนิภาภรณ์  หลวงเทพ
 
94 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรทิพย์   เลาหาง
2. เด็กหญิงรุ้งทอง   แซ่ลี
 
1. นางสาวพรพรรณ  เรืองไรรัตนโรจน์
 
95 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บัวใจ
2. เด็กหญิงแสงพอง  ลุงยอน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ตานัน
 
96 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. นางสาวนิชา  กุ่งยะ
2. นายพิแยะ  เจอก๋า
 
1. นางสาวนงเยาว์  ศรีอินทร์
 
97 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงปภัสรา  ยาชัย
2. เด็กหญิงพุทธมาศ  หลวงนวล
 
1. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
98 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงฐิติมา  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงพันธิตรา  คำบุญเรือง
 
1. นางสมจิตร  พิทาคำ
 
99 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายณัฐพงค์  กันศรี
2. เด็กหญิงอุษณีย์  โปธิคำ
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
100 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงฝน  ทองบุญ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  หน่อแก้ว
 
1. นายปัฏฐวัจน์  เฟื่องเพ็ชร
 
101 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายพงศกร  อุดบัววงษ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริ
 
102 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายเมษา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวสุกัญญา  สิงห์ฆะราช
 
103 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กชายศิวกร  โรจนะ
 
1. นางวชิรา  ประพุทธ์พิทยา
 
104 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ลำคำ
 
1. นางวรรณา  เมืองใจ
 
105 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 8 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  วิจิตรพนาดอน
 
1. นางดนุชา  ขาวสะอาด
 
106 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายสนธยา  แก้วยอดดี
 
1. นางดารา  ชุ่มวารี
 
107 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงยุพา  แซ่เฉิ่น
 
1. นางสาวอรอนงค์  มณีศักดิ์
 
108 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 1. เด็กหญิงณัฐชยา   พวงทอง
 
1. นางนงนุช  วิมลสุจริต
 
109 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ใจคำ
 
1. นางปราณี  พรมพันธ์
 
110 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายต้าหลิ่ว  แซ่ลี้
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  ทาลือชัย
 
111 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายต้าฟู่  แซ่ควง
 
1. นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ
 
112 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดบ้านท่า 1. เด็กชายณัฐพล  มหาวรรณ
 
1. นางสุพัตร์  ศิริ
 
113 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 1. เด็กชายรัชพล  แซ่ต้วน
 
1. นางวิลาวัลย์  ชิตอินทร์
 
114 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 1. เด็กชายปฎินันท์  วรรณมงคล
 
1. นางอำไพ  ทานา
 
115 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แคว้นดอนฉิม
 
1. นางนิภาพร  ใจมูล
 
116 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงอ้อมใจ  เสาวรส
 
1. นายวิศรุต  บุญรังษี
 
117 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. นายจันทร์  นายใส
 
1. นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ
 
118 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงนัฐนิชา  ไชยวงค์
 
1. นางกนิษฐา  ชื่นใจ
 
119 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กชายกร  ลุงซอ
2. เด็กชายยงยุทธ  งอยี่
3. เด็กชายหล้าแดง  ลุงต้อย
 
1. นางละเอียด  ขันชัย
 
120 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กหญิงปรียาทิพย์   ลุงยอด
2. เด็กหญิงสิรินาท   บุญเรือง
3. เด็กชายเด็กชายสุทิ   แซ่เฉิ่น
 
1. นายนายนพพร   ชมภู
 
121 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.75 เงิน 10 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กชายชญานนท์   สุภาวงศ์
2. เด็กชายพลวัฒน์    กุณารี
3. เด็กหญิงรัศมี   เหล่าเฉิ่น
 
1. นางแสงสุรีย์   เทียนแก้ว
 
122 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงมน  เซียมราย
2. เด็กหญิงมล  เซียมราย
3. เด็กหญิงหลู่  ปากน้อย
 
1. นางสาวธัญภรณ์  สายชมภู
2. นางสาวสนธยา  อะโน
 
123 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสบคาบ 1. เด็กชายกิ๊บ  ลุงต๋า
2. เด็กชายราเชนทร์  นามพิชัย
3. เด็กชายศุภฐิติ  สำลีร่วง
 
1. นางเบญจวรรณ  แสงบุญ
 
124 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยา  ลุงปิง
3. เด็กหญิงธิดา  ญัณณะ
 
1. นางสาวชวนพิศ  ประยูร
2. นายภูวนาถ  วรรณรัตน์
 
125 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงฐิติพร  จัยวงค์
2. เด็กหญิงธนพร  กันไทย
3. เด็กหญิงพิมพร  กู่คำ
 
1. นายสิทธิพงษ์  จันสม
 
126 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 1. เด็กหญิงชนากานต์  แก้วกำเนิด
2. เด็กหญิงศิลีลักษณ์  ขัดฟู
3. เด็กหญิงสุดานันท์  ดวงต๋า
 
1. นางจำเนียร  วงค์คำ
2. นางสถาพร  ศรีเกตุ
 
127 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงจิราภา  สุดตา
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ปันแก้ว
3. เด็กหญิงเมษณี  อิ่นเงิน
 
1. นางอัจฉรา  ประยูรศิริ
 
128 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กชายบุญช่วย  ปอโป
2. เด็กชายสุเมธ  มวนศรี
 
1. นายยวน  มูลสถาน
2. นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ
 
129 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายพิชญนนท์   เมืองใจ
2. เด็กชายอนาวิน   นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวอรอำไพ    ศรีวิชัย
 
130 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงเหม่ยหลิ่ง   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวคณิตตา  บุญแน่น
 
131 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายสุรชัย  ลุงยี่
 
1. นางศิริพร  พรหมสวัสดิ์
 
132 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายปพน  วงศ์คำมา
 
1. นางดนุชา  ขาวสะอาด
 
133 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายนุ  ลุงออ
 
1. นางสาวจงรักษ์  อวดห้าว
 
134 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1. เด็กชายวีรากร  เมืองเหลา
 
1. นายอรรถพล  บุญกลิ่น
 
135 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงสุปราณี  สายสูงเนิน
 
1. นางนันทิวา  สมุทร์หอม
 
136 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านออน 1. เด็กชาย ธีรยุทธ   สินพุ
2. เด็กหญิงชรินรัตน์   อภิเลิศสกุลพร
3. เด็กหญิงพรราตรี   สมสาย
 
1. นางเพ็ญจันทร์   คงบุญแก้ว
 
137 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1. เด็กหญิงกัฐฑิกา  เมธา
2. เด็กหญิงนริศรา  บุญมาลัย
3. เด็กหญิงวัชราภา  มูลคำ
 
1. นางสาวดรุณี  ไชยวงค์
 
138 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยบุญลือ
2. เด็กหญิงส่วย  ลุงหลู่
3. เด็กหญิงเมี๊ยะเอ  ลุงต่า
 
1. นางชาณี  สมบูรณ์
2. นายเรวัตร  วรรณวัต
 
139 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ก๋าละ
2. เด็กหญิงสุพรรษา   ปุสรังษี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    กองทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี    มีฉวี
 
140 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงจิดาภา  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงเดือนทอง  หนานอิน
3. เด็กชายเอกภพ  แก้วเมือง
 
1. นายนเรนทร์  รวมสุข
2. นายสงกรานต์  กาวิโล
 
141 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณธร  วุฒิไกรธนโชติ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญมาเงิน
3. เด็กชายวัชรชัย  ตระกูลมัยผล
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ใหม่กันทะ
 
142 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ลุงซอ
2. เด็กชายธเนศ  เครือแสง
3. เด็กชายธเนศพล  จองต๊ะ
 
1. นางจันทร์ทิมา  คำบอนพิทักษ์
2. นางสาวนิภารัตน์  ศรีสม
 
143 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 1. เด็กหญิงรัตนา  จะคือ
2. เด็กหญิงหลู่  ดวงคำ
3. เด็กชายแดง  ปาหลู่
 
1. นางจุฑามาศ  สายชมภู
2. นางอุทัยวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย
 
144 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงนฤมล  วารีรัตน์
2. เด็กชายวิศิษฐ์  สมพงษ์
3. เด็กชายอติกานต์  การะหงษ์
 
1. นางนรินทร์ทร  ชิตมินทร์
2. นางสุรัตนาพร  สมบูรณ์
 
145 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายรณชัย  อาจหาญ
2. เด็กชายวรรธนัย  วรรธนันทกุล
3. เด็กชายศักรินทร์  บุญตัน
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  พระใหญ่
 
146 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กหญิงพรรณิกา  หมื่นนาค
2. เด็กหญิงพันธิตรา  โนจา
3. เด็กหญิงศิริพร  ศรีคำตุ้ย
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
147 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายศุภกฤต  ขาวคม
2. เด็กหญิงอังคณา  เพชรอารินทร์
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  กามาษ
 
1. นายอักครชัย  ทองเขียว
 
148 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายคำงืน   โหม๋หล่ง
2. เด็กหญิงจินดาพร   ทองคำ
3. เด็กชายรพีพัฒน์   ป๊กคำ
 
1. นายพิทักษ์   อนุลม
 
149 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กชายสุรชัย  จะอื่อ
2. เด็กชายอรุณทิพย์  ปัญญาจิตากุล
3. เด็กหญิงโสภี  จะนะ
 
1. นายพิเชษฐ์  สุวรรณ์
2. นางศิโรรัตน์  จำปาวัน
 
150 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงปัว  ลุงส่วย
2. นายภานุวัฒน์  กนกแก้วลายทอง
3. เด็กหญิงแสงระวี  เปียผ่า
 
1. นายทวีบุญ  รัตนะ
 
151 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงชนิประภา  ขุนทอง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์เวียน
3. นายอนุสรณ์  ศรีวรรณ์
 
1. นางฉันทนัทร์  กองบุญ
2. นางสาวศิริพร  ชัยวงศ์
 
152 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กหญิงชนากานต์  พลดงนอก
2. เด็กหญิงปริมประภา  ธรรมสูตร
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชัยหมู
 
1. นางศิโรรัตน์   บุญเกิดไวย์
 
153 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายญอญ   ลุงจา
2. เด็กหญิงสิรินันท์   ขันทอง
3. เด็กชายเกรียงไกร   ทาวรรณ์
 
1. นายวัชรินทร์   วรรณหอม
 
154 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นายจายหลง  มหา
2. เด็กหญิงช้อย  ลุงทุน
3. นายน้อย  ก๋าคำ
 
1. นายธัชพล  สุวรรณ์พงษ์
2. นางพรรณทิพา  เขื่อนเพชร
 
155 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.23 เงิน 4 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สอนธรรม
2. เด็กชายชุติพล  ตั้งสัตยาธิษฐาน
3. เด็กหญิงนัทซึมิ  ทากาโนะ
 
1. นางเนาวรัตน์  เขนย
 
156 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงจ๋า  ติยะ
2. เด็กชายชาญ  ยี่
3. เด็กหญิงพรรณี  อินต๊ะ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ยิ้มสวัสดิ์
2. นางชัชวาลย์  เลิศประเสริฐ
 
157 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.33 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กชายวิมล   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงสุพิชญา   สมอ๊อด
3. เด็กชายอภิชาติ   กุยน้อย
 
1. นางแสงสุรีย์   เทียนแก้ว
 
158 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กหญิงจา  นายเมือง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  มณีโสภณ
3. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  ปวนจินะ
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
159 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เริงไม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ลี
 
1. นายณัฐพงษ์  ไชยเพ็ง
2. นายศิลป์ชัย  กาไชย
 
160 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ทวีคูณ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เต๋มิจ๊ะ
3. เด็กชายโกสิน  ดียะกาศ
 
1. นางดอกฝ้าย  แสงสุวรรณ์
 
161 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.66 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กหญิงจำปา  กันทะ
2. เด็กหญิงหวาน  ลุงวิ
3. เด็กหญิงแต่ม  ลุงหม่า
 
1. นางนริศรา  แสงดี
2. นางสาวรสรินทร์  ทาระศักดิ์
 
162 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.23 เงิน 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 1. เด็กหญิงฐิติวรตา  นันตา
2. เด็กหญิงปรียานุช  แซ่จ้าว
3. เด็กหญิงโชติกา   นันตา
 
1. นายกล้ารบ  พุฒหมื่น
2. นายวิวัฒน์ชัย  เลาเท่า
 
163 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.23 เงิน 11 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายคุณากร  ยาสาร
2. เด็กชายณภัทร  คำทุน
3. เด็กชายธนันชัย  แอตุ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  มหาวรรณ์
 
164 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.66 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงหยิ่ง  แซ่เซี๊ยะ
2. เด็กหญิงอาภากร  แซ่หย่าง
3. เด็กหญิงเอ  หน่อคำ
 
1. นางชุติมา  ธรรมธิ
2. นางทิพวิมล  ศรีปราชญ์
 
165 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.66 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยสุภา
2. เด็กหญิงวรรพร  แพรคำ
3. เด็กหญิงสุทธิดา   ดวงแก้ว
 
1. นางวรรณพร  กอบพึ่งตน
 
166 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงคำพร  นายผอง
2. เด็กหญิงหอม  นันต๊ะ
3. เด็กหญิงเหมยคำ  ลุงแปง
 
1. นายภูรินทร์  ทิพย์ไพวัลย์
2. นายมานพ  วงศ์จู
 
167 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กหญิงนวลจิ่ง  ลุงละ
2. เด็กชายสุรชัย  ลุงละ
3. เด็กชายโชคชัย  ลุงละ
 
1. นางสาววารุณี  กันทะวงค์
 
168 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.66 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 1. เด็กชายภูหล่อง  ตะเปอ
2. เด็กหญิงรัศมี  อาจอ
3. เด็กหญิงรุ่งตะวันทิพย์  แดงสะอาด
 
1. นางเกียรติญา  นันทาทอง
 
169 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.66 เงิน 17 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1. เด็กชายคำ  อิ่นต๊ะ
2. เด็กหญิงวรรณอาสา  จันทรา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทรายแก้ว
 
1. นางปราณี  ชื่นตา
2. นางสาวมณฑิรา  ปัญญาราษฎร์
 
170 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงพรกมล  ปรีชาญาณ
2. เด็กหญิงพูนสุข  ลุงกร
3. เด็กหญิงยูถิกา  พรวัฒนาคุณ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อุษาจำรัส
 
171 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายปฏิพล  มาจ๊ะ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมวงค์แก้ว
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ปิมปา
 
1. นางวิลาวัลย์  ชมสวน
 
172 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70.66 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงคำดี  ลุงต่า
2. เด็กหญิงพิมพิกา  หลู่
3. เด็กหญิงหมวย  อู่ติยะ
 
1. นางกิตติการ์  ปินคำ
2. นางสาวนิชาภัทร  เชวงกิจไพศาล
 
173 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงนวน  ลุงวิก
2. เด็กหญิงยอด  ลุงติ
3. เด็กหญิงเหม่  ลุงจอง
 
1. นางสาวพรสุดา  ดีโพนพัก
 
174 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงงามศิริ  อ่องเม็ด
2. เด็กหญิงงิ้ว  ซอหลิ่ง
3. เด็กหญิงจาลี  วิบูลพรวิโรจน์
 
1. นางวาสนา  พานพัฒนพงศ์
 
175 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่จื้อ
2. เด็กหญิงรพีพร  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงอภัสนันท์  คำเมืองสา
 
1. นายอภิรัก  อภิวงค์งาม
 
176 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงมอนจิ่ง  ลุงลายคำ
2. เด็กหญิงอำพร  คำต่าน
3. เด็กหญิงเกียรติแก้ว  อินต๊ะ
 
1. นายภิญโญ  ภูมิอรัญ
2. นางสาวรสริน  พันธุ
 
177 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงชลลดา  อุตตา
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สุปินต๊ะ
3. เด็กหญิงสุภัสรา  คำแสน
 
1. นางฐิรินทร์ดาว  โพธิกุล
2. นางศิรินันท์  บุญเจริญ
 
178 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงพรสินี  แซ่ซัง
2. เด็กหญิงหลีจิง  ซี่
3. เด็กหญิงอาภาพร  แซ่เฉิน
 
1. นายจตุพร  จันต๊ะพรม
2. นางสาวปราณี   มะโนหาญ
 
179 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ลุงติ
2. เด็กหญิงนิชชินันท์  ตรีครุธพันธ์
3. นางสาวศิริญาภรณ์  ธรรมไชย์
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
2. นางสาวภัทรา  ยาอินตา
 
180 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงวิศัลยา  ไชยวุฒิ
2. เด็กชายศาสตราวุธ  แก้วแสง
3. เด็กหญิงเนตรอารี  แสนจ้าง
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  สันตา
2. นางสุรัตนาพร  สมบูรณ์
 
181 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กชายกอนแสง  นายซอ
2. นายขจรศักดิ์  ซอหริ่ง
3. นายบุญเมฆ  ผาแปง
 
1. นางสาวกนกวลี  เทแก้ว
2. นายบำรุงเกียรติ  ขาวสวย
 
182 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายวิชัย  ชัชธรรมสกุล
2. เด็กชายศุภาการ  สายสินธุ์
3. เด็กชายสาธิต  ใจแหว้น
 
1. นางสาวกิตติยา  วงค์รินทร์
 
183 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  ยาดู
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พะเกะ
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  พะเกะ
 
1. นายนิกร  จันทร์แก้ว
2. นางอัจฉราพร  กันทะบุตร
 
184 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กหญิงก่ำ  กันหมาก
2. เด็กชายตาม  ลุงส่วย
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  จันทร์คำมี
 
1. นางสาวอัมพร  อินต๊ะป๊ก
 
185 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายณัฐนัย   เลาหาง
2. เด็กชายธีรไนย   สามสาย
3. เด็กชายนพรัตน์   ผ่องแผ้ว
 
1. นางสุกัลยา  งานหมั่น
 
186 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ส่วยติ
2. เด็กชายธันวัฒน์  ปินตาดวง
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วเต๋จ๊ะ
 
1. นางสาวนภาพร  ศรีวิชัย
 
187 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กชายบุญช่วย  ลุงแดง
2. เด็กชายเทพรักษ์  เดชชิต
 
1. นางสาวธีรานันทน์  ธนะเกียรติกุล
 
188 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายพันธกานต์    ชัยยา
2. เด็กชายหาญณรงค์   คันธะสุขี
 
1. นางสาวสุกัลยา  งานหมั่น
 
189 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายสรสิทธิ์  ดอกคำ
2. เด็กชายอังเหลียง  แซ่จื้อ
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
2. นางสาวภัทรา  ยาอินตา
 
190 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายนิงหน่อง  ลุงมั่น
2. เด็กหญิงรัตนา  จองใส
 
1. นางชาณี  สมบูรณ์
2. นางสาวนิชาภัทร  เชวงกิจไพศาล
 
191 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายสุธี  เลาซาง
2. เด็กชายเสน่ห์  วรรณพระศรี
 
1. นางสาวมัลลิกา  วิเวกคีรี
 
192 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กชายณัฐพล  โปธิใจ
2. เด็กชายนครินทร์  กันทะรส
 
 
193 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 78.64 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายกัมปนาท  พุ่มคง
2. เด็กชายสุทัศน์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
2. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
 
194 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 75.3 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 1. เด็กชายธรภัทร  หมื่นคำ
2. เด็กชายลักทธพล   ลิโป
 
1. นายชาตรี  นงค์ยา
2. นางเรณี  กองจินดา
 
195 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 74.94 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กชายประวัณ  ปู่ซอ
2. เด็กชายอัครเดช  ลุงจิ่งต่า
 
1. นายชาตรี  วงศ์จำรัส
2. นางปวินตรา  นันตา
 
196 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 73.51 เงิน 8 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กชายมน   จิ่นต๊ะ
2. เด็กชายเฉลิมวงค์   บุญธรรม
 
1. นายบุญเจิด    สมบูรณ์
 
197 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายพรเทพ  คำอ่อน
2. เด็กชายสุรพล  แสนเสา
 
1. นายไมตรี  อุดมมิตร์
 
198 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายณรงค์เดช   แก้วเมือง
2. เด็กชายศรีนวล  สีวงค์
 
1. นายสงกรานต์  กาวิโล
 
199 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกมล  อิ่นคำ
2. เด็กชายสมภพ  จะบี๋
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
200 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 1. เด็กชายจอมเมือง  นาเล็ก
2. เด็กชายทินกร  นวลฝั้น
 
1. นายวิกรม  ชีัยมูล
2. นายสุกิจ  มณีผ่อง
 
201 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายก่ำ  ลุงติ๊
2. เด็กชายสุริยะ  นายโหย่ง
 
1. นายเพ็ชรไทย  คล้ายวงค์
 
202 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายชานนท์  นายแสง
2. เด็กชายวิมล  จะช๋อ
 
1. นายสงกรานต์  กาวิโล
 
203 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายณัฐพล  ปลัดม้า
2. เด็กชายบิ๊ก  ลุงทุน
 
1. นายจตุพร  จันต๊ะพรม
2. นายอรรถพล   ดำคำ
 
204 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายนรินทร์  มูลเมือง
2. เด็กชายอ่องชา  นายติ
 
1. นายสิทธิโชค  สุขวิสิทธิ์
 
205 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายจตุมลคล  เรือนคำ
2. เด็กชายลีนวัฒน์  วิมนโนช
 
1. นายอินทร  สมบัติใหม่
 
206 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายศตวรรษ  เอียดชูทอง
 
1. นายสิทธิโชค  สุขวิสิทธิ์
 
207 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กชายนิคม  จะแส
2. เด็กชายบุญชู  ใส
 
1. นายชนันพัฒน์  ทองทิพย์
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  ใส่ไอ่
2. เด็กหญิงพัชญาพร  หลวงหนุ่ม
3. เด็กหญิงศศิธร  นุ่มนวล
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุทธินิล
5. เด็กหญิงสายใจ  อบสุข
 
1. นางสาวสายพิณ  โพธิรังษี
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กหญิงซอฟียะห์  บินอับดุลรามันปีเตอร์
2. เด็กชายณัฎดนัย  สิทธิวงศา
3. เด็กชายตรี  ปานทุน
4. เด็กหญิงนิฌา  ลุงสุ
5. เด็กชายนุช  จอมตา
 
1. นางบัวคำ  ศรีอิศรางกูล
2. นางวรากร  ขวัญสุวรรณ
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงจีระนันท์  เขียวขำ
2. เด็กหญิงบุญศิลา  มังคะชาติ
3. เด็กชายมูฮัมหยัดยาซิน  บินรุสรี
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ถาวัล
5. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสม
 
1. นายประสงค์  สุขรัตน์
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงจิตรฤดี  แซ่ฉา
2. เด็กหญิงนิชากร  เจริญพงษ์
3. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่หลง
4. เด็กชายภาคภูมิ  ลุงโพง
5. เด็กหญิงแสงอ่อน  แซ่หลิ่ง
 
1. นางสาวยศพิมล  แก้ววิเศษ
2. นางรำแพน  สุพิณวงศ์
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ธรรมเซ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ปู่แสน
3. เด็กหญิงณิชารีย์  เกิดโอฬาร
4. เด็กชายวรวิทย์  มอเมือง
5. เด็กชายสามารถ  บ่อตุ
 
1. นางสาวประไพ  ธิมา
2. นางเรียม  สิงห์ทร
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสินชัย 1. เด็กชายคณิน  ลุงทา
2. เด็กหญิงนวล  ต๊ะ
3. เด็กหญิงปิยดา  ทวีอภิรดีนภา
4. เด็กหญิงอนงค์  กุนะ
5. เด็กหญิงอาซิว  แซ่เฉิน
 
1. นางสาวมลิลา  แก้วฟู
2. นางสาวสุมัญชรี  วรรณสาร
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 4 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงชุติมน  กะชา
2. เด็กชายนฤเบศน์  ตัณฑุลวณิชย์
3. เด็กหญิงสุจารี  กดจันทร์
4. เด็กหญิงเกี๋ยง  ลุงออ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ใจคำ
 
1. นางกนกลดา  บัวหอม
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กหญิงชนุภรณ์  นามมล
2. เด็กหญิงทรายแก้ว  ลงแสง
3. เด็กหญิงบุษยา  นายมาต
4. เด็กหญิงริยา  ใหม่แก้วสุข
5. เด็กหญิงสิรภัทร  นายหงษ์
 
1. นางสาวผ่องศรี  สิทธิราช
2. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.67 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  อำนาจช่วย
2. เด็กหญิงศรัญญา  บุญเรือง
3. เด็กหญิงสุวิชชา  พรหมยาโน
4. เด็กหญิงหอมเคือง  ลุงมู
5. เด็กหญิงอาจา  เบยองกู
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
2. นางพิมพร  ไตรยานุภาพ
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลุงจ่อ
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ปัญญา
3. เด็กหญิงป๋อมวัน  ลุงจ่อ
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จำนง
5. เด็กหญิงเมย์  ลุงคำ
 
1. นางสาวสร้อยนรินทร์  คุมคำ
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กหญิงดาว  ปู่กลม
2. เด็กหญิงน้ำค้่าง  ลุงหลู่
3. เด็กหญิงปอย  ลุงวิ
4. เด็กหญิงสาว  ลุงออ
5. เด็กหญิงสุชาดา  ลุงหลู่
 
1. นางกฤษฎาพร  ณ เชียงใหม่
2. นางนริศรา  แสงดี
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงกชกร  ลุงติ๊
2. เด็กหญิงฉัีตรตะวัน  น้ำจ๋าง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือจันทร์
4. เด็กหญิงนัทริกา  งามละออ
5. เด็กหญิงศิริวิมล  จองหมัน
 
1. นางสาวณัฐจีรา  ขยัน
2. นางสาวแพรวนภา  สารกา
 
220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายกวงซ่ง  แซ่ซี
2. เด็กชายต้าหลิว  แซ่ลี้
3. เด็กชายปิยพันธ์  จะลี
4. เด็กชายหย่งอินหยิน  แซ่หยาง
5. เด็กชายไอ่หนุ่ม  ลุงต้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  กาสุริยะ
2. นายสุรศักดิ์  เลพล
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงสุดา  จ๊างมอง
 
1. นางสาวมัทธนา  ปัญญาโส
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงกืด  ลาปาน
 
1. นางอรพิน  ฟองสมุทร
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงไปรยา  หมอกคำ
 
1. นางนันทิตา  เหล่าขัติยะ
 
224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1. เด็กหญิงศศิธร  เอี่ยมศักขี
 
1. นางวรรัตน์  กาบศรี
 
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จ่าหลิ่ง
 
1. นางพัชรินทร์  โกฏิแก้ว
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  พงศภัคตระกูล
 
1. นายนิกร  เขื่อนล้อม
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ซอยะแหลง
 
1. นางวรรณวดี  ไชยชนะ
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 20 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายภาคิน  มะโนวร
 
1. นางนิตยา  บุญรัตน์
 
229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 21 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ปัญญาทิพย์
 
1. นางประภาศรี  เลพล
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงสิตานัน  อุตะมัง
 
1. นางสุภัทยา  ทวีศรี
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสงแดด
 
1. นางนันทิตา  เหล่าขัติยะ
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอรัญญา   เลาหาง
 
1. นางรวีพร   ครุ่ยทอง
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุขเจริญ
 
1. นางเรณู  เหล่ากาวี
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงจิตต์กาญจนา  เตจ๊ะ
 
1. นายธวัชชัย  สิทธิ
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กหญิงคำผน  -
 
1. นางจตุรพร  จันทร์เที่ยง
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงนิ่ม  ลุงจั๋นคำ
 
1. นายเอกสิทธิ์  แก้วอ้น
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวิรุณเทพ 1. เด็กชายกว๋อฉ่าง   แซ่หลี่
2. เด็กหญิงนพมาศ   เนื่องสนับ
 
1. นางสาวทักษิณา  กาสุริยะ
2. นางทิพวรรณ  คำมา
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายธีระภัทร  ตนพยอม
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เขื่อนวัง
 
1. นายอาทิตพงศ์  ซุยคำ
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญสุนธิ
2. เด็กชายสานุพงศ์  ว่องวิการ
 
1. นางอนงค์  วงศ์ชื่น
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กาบแฝง
2. เด็กชายวุฒิฐิสิทธิ  ทรายมูล
 
1. นายศราวุธ  สระบุตดี
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กชายกอนเครือ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จายแสง
 
1. นางสาวจรัสรำไพ  ไชยเรือง
2. นางสาวสิรีธร  ลำจวน
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านออน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    จินะ
2. เด็กชายประกายสิทธิ์   ชัยปัญญา
 
1. นางสุดาภรณ์    วิทยา
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กชายเฉลิม  ลุงหล้า
2. เด็กหญิงไทย  ลุงหม่อง
 
1. นางสาวจีรภัทร์  ถิรปัญญา
2. นางสาวสุธีรา  วรรณชัย
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กหญิงน้ำหอม  ลุงทูล
2. เด็กชายหลาว  นายี
 
1. นางชนินาถ  ยุพการณ์
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายเดือนคำ  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงแพรริน  ลุงปาน
 
1. นางนิตยา  แก้วขาว
2. นางปุลพร  ยืนบุญ
 
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชัชชญา  ปัญโญกิจ
2. เด็กชายวาเลนทิโน่  ดีเสตย์ฟาโน
 
1. นายถนอม  ขันคำ
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จะลา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  แซ่ห่อ
 
1. นายณรงค์  ฐานคร
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  บุญทรง
2. เด็กชายอภิรักษ์  กุญจนะ
 
1. นางสาวสายหยุด  มาติด
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 1. เด็กชายคีตภัทร  แก้วดวงใจ
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  การะหงษ์
 
1. นางเสาวณีย์  วงค์ศาโรจน์
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีมา
2. เด็กชายวัชรินทร์  อุ่นบ้าน
 
1. นางสาวเกศรินทร์  จันต๊ะโสภา
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงคำแดง  ลุงนะ
2. เด็กชายหลาวคำ  จ่าหริ่ง
 
1. นางนงเยาว์  โพธิ์เงิน
2. นายเจริญ  อินถา
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 22 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กชายคณัสนันท์  แปงทิศ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  วิมลรัตน์
 
1. นายยุทธนา  มาแดงสาย
2. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายณัฐพล  ห้ามทุกข์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปันดอนตอง
 
1. นางกรรณิการ์  จันสม
2. นางภิชชญา  หน่อแก้ว
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายสรศักดิ์  เถาวัลย์
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  วงค์คำ
 
1. นางณลิตภัทร  เกิดแก้ว
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงณัฐพร  จะโพ
2. เด็กชายปรีชา  ลุงซู่
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  กัญชนะ
2. นางสาวเกศรินทร์  แก้วคำฟู
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงภานุมาศ  แก้วเป้า
2. เด็กชายเจนณรงค์  งูใหญ่
 
1. นางรัชนี  คำวินิจ
2. นายศราวุธ  สระบุตดี
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  คำแก้ว
2. เด็กชายธนพล  ก้อนแก้ว
 
1. นายนัฐพงษ์  อินทิทา
2. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ชัย  รติวรรธนันท์
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายวทัญญู  ซีคำ
2. เด็กหญิงอัญธิชา  เทพวงค์
 
1. นางทอง  สุวรรณบุตร
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านออน 1. เด็กชายสหภาพ   แกมู
2. เด็กหญิงอรพิมล   มาหลวง
 
1. นางสุดาภรณ์    วิทยา
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสินชัย 1. เด็กหญิงสมศรี  แซ่ต้วน
2. เด็กชายสุรวัต  ทวีอภิรดีนภา
 
1. นางสาวมลิลา  แก้วฟู
2. นางสาวสุมัญชรี  วรรณสาร
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กชายรัฐนนท์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายรัตนศรี  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสายหยุด  มาติด
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. นายณัฐวุฒิ  จิตร์ปราณี
2. เด็กหญิงอรปรียา  พงษ์มา
 
1. นายเอกสิทธิ์  แก้วอ้น
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายภานุพงค์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงรัศมีจันทร์  ศรีนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์  นิมาพร
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 20 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงจินตนันท์  โอ๊ะพรม
2. เด็กชายชิงชัย  ดุโย
 
1. นางภัทรา  อินภิบาล
2. นายศราวุธ  สระบุตดี
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายปิติพล  หนานตา
2. เด็กหญิงเปา  ลุงตง
 
1. นางสาวพรรณี  จันณรงค์
2. นางสำอางค์  มีธรรม
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  แซ่ล้อ
2. เด็กชายอะเล  หยางเจียง
 
1. นายจารุวัฒน์  บุญงาม
2. นางสาวนารีรัตน์  อุดมพาณิชย์
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวระหงษ์
2. เด็กชายคมสันต์  พรหมถา
3. เด็กหญิงจันทิรา  ม้าสดร
4. เด็กชายธนวินท์  แปงทน
5. เด็กหญิงบุษบา  สวัสดิ์พร้อม
6. เด็กหญิงพรรณทิวา  ปัญญา
7. เด็กชายพีระพล  ลุงคำ
8. เด็กชายรณกร  ศรีบุญเรือง
9. เด็กหญิงสุวนันท์  คำฟู
10. เด็กชายเจษฎา  ปัญญา
 
1. นางเพลินพิศ  ใหม่ดี
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กหญิงกอย  ลุงทุน
2. เด็กหญิงจรัสลักษณ์  มาตย์นอก
3. เด็กชายธวัชชัย  บุญตาหล้า
4. เด็กชายพิสิษฐ์  สุขขาว
5. เด็กหญิงวีร์สุดา  สิงห์แก้ว
6. เด็กชายอริยะ  ปาระมี
7. เด็กหญิงอังคณา  โรหิตเสถียร
8. เด็กชายอ่องเมือง  ลุงทุน
9. เด็กหญิงเปา  ลุงปุ๊
10. เด็กหญิงแสงดาวรัศมี  คำเขียว
 
1. นางชนินาถ  ยุพการณ์
2. นางสาวประทุมพร  คำศรีใจ
3. นายศรีวัย  เลิศรัตนวิไล
 
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 74.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กชายกรรชัย  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงคำอู  จอก่า
3. เด็กชายจาย  ลุงต๊ะ
4. เด็กชายจิ่งเมือง  ลุงซาย
5. เด็กชายจ๋อม  แสงสว่าง
6. เด็กชายวันแลง  ปิหย่า
7. เด็กชายสมชาติ  นายทาด
8. เด็กหญิงหมวยคำ  ลุงกอน
9. เด็กชายเอกราช  จองหลี
10. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงตี๊
 
1. นางสาวจรัสรำไพ  ไชยเรือง
2. นางสาวสิรีธร  ลำจวน
3. นางสาวเจริญขวัญ  จันต๊ะศรี
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 73.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐยา  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  พงษ์บุญชู
3. เด็กหญิงพัชชนก  ปั๋นติ
4. เด็กหญิงพัฒนรินทร์  กันทะวงศ์
5. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ใจสม
6. เด็กหญิงวนิดา  กันทะนิล
7. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่ลิ้ม
8. เด็กหญิงอมรา  แซ่หมี่
9. เด็กหญิงอรพรรณ  แซ่จัน
10. เด็กหญิงอ่อน  จูเมิง
 
1. นางพิรัชพร  ศรีภูมินทร์
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 72.2 เงิน 9 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  คำใหญ่
2. เด็กหญิงณัทมน  แสนดวงดี
3. เด็กชายดนุสรณ์  ต๊ะปัญญา
4. เด็กชายธนกร  ไชยเลิศ
5. เด็กชายธีรเมท  สุกิน
6. เด็กชายยุทธชัย  วงศ์แสนขื่อ
7. เด็กหญิงสายรัก  ภิชัย
8. เด็กหญิงสุวิพัชรี  บุญส่ง
9. เด็กชายอภิรัฐพล  ปิมปา
10. เด็กหญิงโศภิษชา  จันต๊ะนิด
 
1. นายนันทวัฒน์  ก้อนแสนไชย
2. นายนิคม  พรมเสน
3. นายบุญส่ง  เรือนแก้ว
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 70.8 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  สารแก่น
2. เด็กชายคุณากร  ปลาทอง
3. เด็กชายณัฐดนัย  ชอบชื่น
4. เด็กชายณัฐภูมิ  มณฑา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ก๋อย
6. เด็กชายทศพร  ชัยวรรณ์
7. เด็กชายมานพ  ฉิมสุข
8. เด็กชายศรายุทธ  หนานใส
9. เด็กชายศักดา  เจริญพร
10. เด็กชายเกษม  จีนะ
 
1. นางรัถิยา  แสงปัก
 
273 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 72.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปงตำ 1. เด็กหญิงคำหล้า  ลุงหลู่
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  แสงอรุณ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทาโสด
4. เด็กหญิงนวล  ลุงวิ
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  ลุงมี
6. เด็กหญิงพัฒนรินทร์  ปิ่นคำ
7. เด็กหญิงพิชญากร  อินถอด
8. เด็กหญิงวาสนา  ลุงเฮือง
9. เด็กหญิงสมพร  นามเจริญ
10. เด็กชายสมศักดิ์  เจริญธรรม
11. เด็กชายสิน  ลุงใส
12. เด็กหญิงสุจิน  บุตรบาลี
13. เด็กหญิงสุธิดา  มูลต๋า
14. เด็กชายสุรยุทธ  กับหา
15. เด็กหญิงแสงห่าน  ลุงหย่า
 
1. นางจิระภา  กันธียาภรณ์
2. นางจีรพร  อิงคสันตติกุล
3. นางพรรัตน์  นักสิงห์
4. นางอำพร  แก้วใส่เงิน
 
274 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  วิเศษศรี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เลาหมี่
3. เด็กชายโชติพัฒน์  สาระจันทร์
 
1. นางสุพิศ  พรหมศรี
2. นายอนันต์  ใจกล้า
 
275 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำมา
2. เด็กหญิงนิราภร  สอนปันติ
3. เด็กหญิงอาแจ่ะ  ลุงจ่า
 
1. นางสุรดา  ฟองจันทร์ตา
 
276 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายชานน  นามปอย
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ดวงเทพ
3. เด็กชายนนทวัฒน์  เลอซ่อ
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
2. นางอุรา  ธิพึง
 
277 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงกฤษณา   พวงดอก
2. เด็กหญิงรติมา  พานเหล็ก
3. เด็กหญิงวรันธร  พงษา
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
2. นายทินกร  ทะยา
 
278 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายกาญจนา   ธรรมชัย
2. เด็กชายชนาธิป   แก้วใจมา
3. เด็กชายณัฐพงค์   ทรายแก้ว
 
1. นายอนุวัต  โปธา
 
279 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กชายธีรยุทธ  จันนัยนา
2. เด็กชายศรัณย์  สุลี
 
1. นางสาววิศรุตา  ทรายคำ
 
280 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองคำ
2. เด็กหญิงปราณปริยา  ทองเรือน
 
1. นายปฏิญญา  ศรีถาวร
2. นางศรีพรรณ   นาทองห่อ
 
281 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงกชกานต์  คำหลวง
2. เด็กหญิงนภสร  แซ่ซิง
 
1. นายมูลแก้ว  บุญรัตน์
 
282 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยวุฒิ
2. เด็กชายธีรภัทร  ตะเพียนทอง
 
1. นางฉวีรรณ  ไข่แก้ว
2. นายอนันต์  ใจกล้า
 
283 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) 1. เด็กหญิงนิตยา  คำอู๋
2. เด็กหญิงพินิจนันท์  ปู่เลด
 
1. นางรัชนิฎา  ศรีคลังไพร
2. นางสุรัตน์  เจริญเมืองมูล
 
284 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายดิฐกร  เงินสร้อย
2. เด็กชายรัฐนันท์  ขันคำ
 
1. นายสถาพร  ทิพเนตร
 
285 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1. นางสาวปุณยนุช   พุทธรักษา
2. นางสาวศิรินภา   ทำใจ
 
1. นายณัฐพงษ์  อาภรณ์
 
286 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงธีรดา  จางคำ
2. เด็กหญิงพิชญา  คำส่าง
3. เด็กหญิงหอม  ลุงตู้
 
1. นางสาวศิรินทร์นภา  ธงชัย
 
287 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กชายกึม  แซมลาย
2. เด็กหญิงอรทัย  นายกู่
3. เด็กหญิงอาผ่อ  อาจอ
 
1. นางชยาภรณ์  แสนศรี
 
288 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 1. เด็กชายจายมล  ลุงโพง
2. เด็กชายจิต๊ะ   ส่างซอ
3. เด็กชายธนา  ลุงติ
 
1. นางสุธี  สุรินทร์
 
289 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ภู่วิเศษ
2. เด็กชายดาว  ก้างส่า
3. เด็กชายปิติพัฒน์  ดวงคำ
 
1. นางเยาวเรศ  เมืองปา
2. นางแสงหล้า  ไทยวงษ์
 
290 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายกลอนคำ  ซอจิ่ง
2. เด็กชายมล  ลุงหน่าหลิ่ง
3. เด็กชายเดือน  ลุงอ่องมิ้น
 
1. นางสาวพัฒจนา  วรรณรัตน์
2. นายสมเกียรติ์  ศรีเป็ง
 
291 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงคำส่า  ลุงปาน
2. เด็กหญิงยอน  ลุงจ่าม
3. เด็กหญิงสุพินดา  จะทา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อยู่สุวรรณ์
 
292 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  เดหลุ่ม
2. เด็กหญิงนิดา  มาเยอ
3. เด็กชายสมคิด  เบทูกู่
 
1. นางนุสรา  ปวงจักรทา
 
293 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงกิติมา  ดอนคำ
2. เด็กหญิงบุษบง  จำปา
3. เด็กหญิงแสง  ลุงวิ
 
1. นายอภิชาติ  สุวพงษ์
 
294 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายจ่อละ  ลุงมาด
2. เด็กชายธนทัต  ลุงซอ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ลุงอ่องมิ้น
 
1. นางสาวพัฒจนา  วรรณรัตน์
2. นายสมเกียรติ์  ศรีเป็ง
 
295 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 1. เด็กหญิงดลพร  ซุ่นต๊ะ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ปู่จา
3. เด็กหญิงแต๋น  ลุงคำ
 
1. นางกลั่นจิตร์  สร้อยสุวรรณ
 
296 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กชายจายวิ  ลุงหริ่ง
2. เด็กชายฉัตรชัย  กาวิชัย
3. เด็กหญิงบังอร  ทองมู่
 
1. นายนพฤทธิ์  ฟักแก้ว
 
297 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กหญิงศุภาพร  รู้การงาน
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
 
1. นางสาวอรสา  เอื้องเขียว
 
298 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิง ยุวดี   ขจิตเพชรจรัส
2. เด็กหญิงจันทกานต์   ขจิตเพชรจรัส
3. เด็กหญิงดารากร  เลาลี
 
1. นายชัชวาล   ปรัง
 
299 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขุนประเสริฐ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ออมอด
3. เด็กหญิงณัฐฟ้า  เพชรมโนธรรม
 
1. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
300 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  จะก่า
2. เด็กหญิงธีราพร  จะแฮ
3. เด็กหญิงผกามาศ  จะเดอ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อยู่สุวรรณ์
 
301 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กชายจั๋น  นายเละ
2. เด็กหญิงดาว  แซ่เม่า
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กันธา
 
1. นางรจนา  ศรีวิจิตร์
 
302 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปู่คำ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พะยะ
3. เด็กหญิงแววดาว  นุผะ
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญปราบ
2. นายสินเจริญ  ส่านุ
 
303 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงกุลสตรี  มะลิปา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาร์แก้ว
3. เด็กหญิงพรรณวิภา  หมื่นจินา
 
1. นางวิภา  สมเกตุ
 
304 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงคำอิ่ง  ลุงติ
2. เด็กหญิงนัดทิดา  อู๋ปั๋น
3. เด็กหญิงศรีทอง  วิจ่าหลิ่ง
 
1. นางพรรณี  จันณรงค์
2. นางสาวเจนจิรา  พรหมเทศ
 
305 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายสดใส  คำปัน
 
1. นายสมเกียรติ์  ศรเป็ง
 
306 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงจันทรา  ลุงยี่
 
1. นางสาวสาวิตรี  โชติยา
 
307 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายอิศรายุทธ  คำเสน
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิทธิราษฎร์
 
308 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสินชัย 1. เด็กชายมงคล  ลุงกอน
 
1. นายไกรสร  โพธิรักษ์
 
309 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายซานอ่อง  ลุงคำ
 
1. นางเครือวัลย์  อยู่เป็ง
 
310 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายคเชนทร์  สภัคไพโรจน์
 
1. นางสาวสาธิกา  คำปวน
 
311 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 20 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงชฎาวีร์  คงยอด
 
1. นางประภาศรี  เลพล
 
312 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า 1. เด็กชายโย่ฮา  ซือผะ
 
1. นายสมพงษ์  สุขคำ
 
313 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กหญิงวารินทร์   จองแก้ว
 
1. นางสาวจิราพร  เวชสุคำ
 
314 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  กูนโน
 
1. นายสุภัคว์  ภัควัตพิสุทธิพร
 
315 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายแดง  นันติ
 
1. นางนิตยา  รัตนธรรม
 
316 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กชายคือแสง  ลุงจอง
 
1. นายสุริยันต์  จันทร์ดี
 
317 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยปู 1. เด็กชายแก่  ลุงชุ
 
1. นางนิศานาถ  เที่ยงออน
 
318 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสุวัจณี  ห่อเงิน
 
1. นางสาวพรทิพย์  อานแดง
 
319 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงชลิตา  แสนจัน
 
1. นายดัมพ์  แย้มนิ่มนวล
 
320 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายณัฐพล  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวประทุมพร  คำศรีใจ
 
321 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล 1. เด็กชายมนตรี  จะกล๊ะ
 
1. นางสาวชลินทรา  จันทร์ธีระโรจน์
 
322 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงนวลคำ  แสงก้อย
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  จินณรักษ์
 
323 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงลัดดา   ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายชัชวาล   ปรัง
 
324 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงเงิน  ลุงมะหะ
 
1. นายปรีชา  มาลัยกุล
 
325 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงมลิณี  ลุงวิ
 
1. นายอภิชาติ  สุวพงษ์
 
326 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จะอือ
 
1. นายประสงค์  ต๊ะมูล
 
327 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงวิริยา  กาเรือง
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
328 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงอรพรรณ  เลายี่ปา
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญปราบ
 
329 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงปาลิตา   ชัยชมชื่น
 
1. นายรุ่งโรจน์   ศรีพล
 
330 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงลาวัลย์  สุปินต๊ะ
 
1. นางสาวพรรณี  จันณรงค์
 
331 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายชาติชาย  แซ่หย่อ
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
332 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงชมเดือน  ยะป่านะ
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
 
333 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงพิรินยา  เทพจักร์
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันทะวงค์
 
334 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กหญิงกุลยา  จะซา
 
1. นายประสงค์  ต๊ะมูล
 
335 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. นายวทัญญู   ลุงกิ
 
1. นายนิกร   มะธุ
 
336 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดิโพธิ์
 
1. นายปรีชา  มาลัยกุล
 
337 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงแสงพร  ทองชัย
 
1. นายสมพันธ์  กำทอง
 
338 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กชายสรวิชญ์  ชุดเงิน
 
1. นางพัฒนา  เขียวอ่อน
 
339 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. นายสมพร   สีมา
 
1. นายนิกร  มะธุ
 
340 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงธีรตา    ใจพรม
 
1. นายรุ่งโรจน์   ศรีพล
 
341 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายอาฟู่  แซ่ว่าง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
342 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายส่วย  ลุงยะ
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
343 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายแสงหาญ  นายมั้น
 
1. นายอนุสรณ์  ไชยยอง
 
344 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. นายวรณ์  ลุงคำ
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
 
345 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายณัฐกฤษณ์  สถาปนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย  ดาวแสง
 
346 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กชายมิ้น  ลุงต๊ะ
 
1. นายประสงค์  ต๊ะมูล
 
347 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กหญิงมาด  ลุงแดง
2. เด็กหญิงวาสนา  จะหลิ่ง
 
1. นางเครือวรรณ  ไชยวัณณ์
 
348 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงนุ่ม  ลุงคำ
2. เด็กหญิงปานวาด  ลุงออ
 
1. นายวิโรจน์  บุพบุศ
2. นายสมเกียรติ์  ศรีเป็ง
 
349 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงทอย  คำยอด
2. เด็กหญิงหลู่  นายกอ
 
1. นางสาวแพรวตา  มาบางครุ
 
350 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงอาซิว  แซ่หลี่
2. เด็กชายเดช  รุวิรุ่ง
 
1. นางวิราภรณ์  บุญเจริญ
 
351 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงธิดา  ลุงจอง
2. เด็กหญิงนภาพร  นายหนุ่ม
 
1. นายประเสริฐ  ปัญญาวงค์
2. นายพิเชษฐ  ธนาวงค์
 
352 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นารีใจ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สวยงาม
 
1. นางสาวจิราพร   เวชสุคำ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  พลับพลาทอง
 
353 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงกัญญาพิชญ์  นาอือ
2. เด็กชายทรงภพ  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นางสุมาลี  ทาศักดิ์
 
354 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงชฎา  นำชัย
2. นางสาวนาไอ่  คำแหลง
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันทะวงค์
2. นางสาวรสสุคนธ์  จินณรักษ์
 
355 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงยุพา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงวารุณี  แซ่ฉิ่ว
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
356 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กชายชุมพล  มูลสุวรรณ์
 
1. นายปรีชา  มาลัยกุล
 
357 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปางสัก 1. นายก่ำ  ลุงมั่น
 
1. นางรจนา  ศรีวิจิตร์
 
358 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ปันป้อง
 
1. นายนิรันดร  ทนันชัยบุตร
 
359 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธีรพงษ์   ด้วงจิโน
 
1. นายรุ่งโรจน์   ศรีพล
 
360 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กชายธงรบ  ย่างสุข
 
1. นายสิทธิพงษ์  แปงจิ่งต่า
 
361 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ว่าง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
362 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงวีรยา  กาเรือง
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
363 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายอนุรักษ์  สิทธิ
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
364 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปงตำ 1. เด็กชายธนาวุธ  พลโลก
 
1. นางจีรพร  อิงคสันตติกุล
 
365 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กชายทองสุข  คะจู
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันทะวงค์
 
366 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  แดนหมั้น
 
1. นางปราณี  สุขพันธ์
 
367 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายวายุ  คำแดง
 
1. นางสาวณภิตา  ศิริมงคลภัค
 
368 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงวีระพร  อินต๊ะวัง
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
369 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กชายหล่อ  ลุงยะ
 
1. นายอรุณศักดิ์  พิมสาร
 
370 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายพงศ์ธากานต์  สิทธิทา
 
1. นายนิพัฒร์  เรือนใจ
 
371 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายต๋ามน  ลุงหลิ่ง
 
1. นายพงษ์พจน์  ชัยบุรินทร์
 
372 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77.25 เงิน 4 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร์  เมืองใจ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร
 
373 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 1. เด็กชายกฤษฏา  มานะศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิคม  ศะริจันทร์
 
374 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายหม่อง  วัน
 
1. นางพวงพยอม  เฉลิมวัย
 
375 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กชายครรชิต  ยอดคำ
 
1. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
376 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 74.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กชายนิติพล  หน่อยโพ
 
1. นายภูมินทร์  ทุนมิ่ง
 
377 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 74.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายชวลิต  หน่อแหว้น
 
1. นางคัทลียา  หนองภักดี
 
378 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 71.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 1. เด็กชายภัทรนันท์    โปธา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   ต๊ะปวน
 
379 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กชายกวินทิพย์  ทุนอ่อง
 
1. นายสุรินทร์  อินต๊ะ
 
380 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยมัง
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
381 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันปอธง 1. เด็กชายจ๋ามเมือง  ลุงวุ่น
 
1. นายประเสริฐ  จันทะวัน
 
382 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1. เด็กชายวิทวัส  ใจมะขันธ์
 
1. นายชาตรี  ขันด้วง
 
383 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. นายสมชาย  แซ่ลี่
 
1. นายพงษ์พจน์  ชัยบุรินทร์
 
384 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายเทิดไท   ดวงตา
 
1. นางชญานิษฐ์  นันทศักดิ์
 
385 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  แซ่เจ็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย  ดาวแสง
 
386 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กชายกิตติทัศน์   ปิ่นเจริญ
 
1. นายบุญเลิศ   พงษ์ปวง
 
387 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายวรากรณ์  คำจันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงค์สิทธิ์
 
388 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายทศพล   กันธะวงศ์
 
1. นายชนะศึก   แคร่กระโทก
 
389 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กหญิงสร้อยคำ  เมืองพงศ์
 
1. นางอำพร  ยาวิลาศ
 
390 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 1. เด็กหญิงนฤทัย  อัดธา
 
1. นางสาวกชนิภา  จันทร์หอม
 
391 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 7 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บังคมเนตร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร
 
392 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยกันทา
 
1. นางพวงพยอม  เฉลิมวัย
 
393 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสอาด
 
1. นายบุญเกตุ  ใคร้มูล
 
394 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงณัฐมน  อินต๊ะ
 
1. นายอุทัย  ชัยวงค์
 
395 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงจันทิรา  รอบคอบ
 
1. นางภิชชญา  หน่อแก้ว
 
396 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิผล
 
1. นายสุริยันต์  จันทร์ดี
 
397 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงฮง  คำยุง
 
1. นายสราวุธ  จีนใจ
 
398 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงมาด  นายคำ
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
399 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กหญิงรัตนา  จะหา
 
1. นางสาวประภัสสร  วงศ์ชัย
 
400 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.67 เงิน 16 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงจันทร์พร  พันธ์ซื่อ
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
401 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เค้ามูล
 
1. นางวีรยา  อินต๊ะสิน
 
402 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงหลิ่งกุ้ย  แซ่เจียง
 
1. นายวีระชาญ  หาญอุ่น
 
403 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.67 เงิน 19 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงค์เทพ
 
1. นางสาวพิชชาภรณ์  มูลฟู
 
404 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.67 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโละ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  วิทูร
 
1. นางอรนุช  รามศิริ
 
405 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สุโข
 
 
406 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงติ๊บ  น้อยอ้าย
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
 
407 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70.67 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังมะริว 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  อนันต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์  จิตตาวงศ์
 
408 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงจณิสตา  บริบูรณ์ยั่งยืน
 
1. นายปาลวิทย์  จินะโสติ
 
409 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงณัฐพร  สวัสดิ์
 
1. นางณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
 
410 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงพีรยา  สุต๋า
 
1. นางสาวนายทินกร  ทะยา
 
411 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 โรงเรียนสันติวนา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กิ่งแก้ว
 
1. นายเดชา  ไชยเมืองชื่น
 
412 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กหญิงอรยา  มีวงษ์
 
1. นายบุญทอง  คำปัญญา
 
413 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงศศิภา  ซุ่นต๊ะ
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
414 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันตา
 
1. นายสุวัฒน์  กาติ๊บ
 
415 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 13 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กหญิงดาวเรือง  ดงรักษ์
 
1. นายบุญเลิศ    พงษ์ปวง
 
416 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงบังอร  เสียมลาย
 
1. นางสาวศิริธร  ชัยชะนะ
 
417 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงพรธิวา  คันทะวงค์
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
418 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กหญิงสริตา  แสงเป็ง
 
1. นางสาวประภัสสร  วงศ์ชัย
 
419 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 17 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงจันธิรา  วิพอ
 
1. นายชโยทิต  น้ำดอกไม้
 
420 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงพัชรพร  รัตนแผ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย  ดาวแสง
 
421 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงคำส่วย   ยันนะ
 
1. นายชนะศึก   แคร่กระโทก
 
422 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปันทนัน
 
1. นายธิติพงษ์  คำมูล
 
423 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1. เด็กหญิงอุไร  จะลอ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วงค์บุญตัน
 
424 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงกนิดา  โทเอ
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ปัญญาดา
 
425 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    บัวหลง
 
1. นางสาวอารีย์วัลย์   มาตันบุญ
 
426 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายธนบดี  ตลอดพงษ์
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
 
427 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ฟัง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ทองก้อน
 
428 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.2 เงิน 4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กหญิงแสงดาว  จันทร์แสง
 
1. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
429 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงอรจิรา  พรมจอง
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
430 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.3 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงขวัญพร  ปอแสนใจ
 
1. นางสาวขวัญตา  อุทัยพิบูลย์
 
431 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.1 เงิน 7 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงอัมพร  แซ่ย่าง
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
 
432 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วันธ์ศรี
 
1. นางปวินตรา  นันตา
 
433 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.4 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจสม
 
1. นายวิทยา  ศรีวิลัย
 
434 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายจำเอ  เซียมลาย
 
1. นายวิชัย  ดรุณกานต์
 
435 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. นายรณชัย  นึกเร็ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย  ดาวแสง
 
436 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กชายอานุภาพ  อินทร์จำปา
 
1. นายสุวัฒน์  กาติ๊บ
 
437 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.35 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงแสงเดือน  ป้าซิง
 
1. นางสาวอธิลดา  วรรณภิระ
 
438 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.35 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ยีปิง
 
1. นางสาวขวัญตา  อุทัยพิบูลย์
 
439 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันตา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  จินณรักษ์
 
440 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.88 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงอัมพร  คมขำ
 
1. นายวิทยา  ศรีวิลัย
 
441 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงนงนุช  ศรีบุญเรือง
 
1. นายพัฒนพงศ์  บุญแขวง
 
442 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.7 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กหญิงนัชชา  สิงห์เล็ก
 
1. นางสุพัตร  มั่งมูล
 
443 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปางมะโอ 1. เด็กชายสถาพร  กล้าหาญ
 
1. นางสาวกฤษติกา  ร่มแก้ว
 
444 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสันปอธง 1. เด็กชายหลาว  ลุงจิ่ง
 
1. นายประเสริฐ  จันทะวัน
 
445 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายจิณณวัตร  อินปั๋น
 
1. นางพวงพยอม  เฉลิมวัย
 
446 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กชายทุน  ลุงหม่อง
 
1. นางจิรกาล  สันธิ
 
447 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กชายสงกรานต์  อุบาลี
 
1. นางวชิรา  อินลี
 
448 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.2 เงิน 7 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายวชิรวุธ  อุดมเกษตรคีรี
 
1. นายวอน  โชติระวีวัฒน์
 
449 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายธนบดี  ตลอดพงษ์
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
 
450 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กชายกมลฉัตร  วิเศษ
 
1. นายสุภัคว์  ภัควัตพิสุทธิพร
 
451 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายบุญมี  โรงต๊ะ
 
1. นางพวงพยอม  เฉลิมวัย
 
452 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กชายบุญทัย  จิ่งต๊ะ
 
 
453 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.6 เงิน 10 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายคณิน  สุริยะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร
 
454 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายอรุณชัย  เดชา
 
1. นายวรากร  หมื่นประจำ
 
455 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กชายธนบดี  แซ่พู่
 
1. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
456 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจเย็น
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
457 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งเรือง
 
1. นายพิเชษฐ  ธนาวงค์
 
458 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.2 เงิน 10 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงอัญมณี  นาหล้า
 
1. นางวรรณทิพย์  คนรักษา
 
459 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงสกายวรรณ์  โรจนรวีน
 
1. นางสาวอธิลดา  วรรณภิระ
 
460 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์   ไชยหาญ
 
1. นายบุญเลิศ   พงษ์ปวง
 
461 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงนริศรา   ลีฬหสุรพันธ์
 
1. นางศิริธร   สุวรรณพงษ์
 
462 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ตะเปียว
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ขวัญใจ
 
463 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.2 เงิน 15 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสริตา  คงเมือง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร
 
464 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 1. เด็กหญิงกัญญา  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวกชนิภา  จันทร์หอม
 
465 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงธิษณามดี  ปู่หลู่
 
1. นางจิรกาล  สันธิ
 
466 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.6 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงอโรชา  เครือสม
 
 
467 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายศุภกร  บุญประคอง
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
468 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  แก้วตา
 
1. นางสาววลาลัย  กาวิโท
 
469 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พุทธรักษา
 
1. นางสาววีณา  กันทา
 
470 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงหลู่หลู่  แซ่เฉ่า
 
1. นายวิทยา  วังตาล
 
471 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กชายธนากร  มาเยอะ
 
1. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
472 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายชัชวาลย์  ยีปิว
 
1. นางสาวขวัญตา  อุทัยพิบูลย์
 
473 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. นายอังคาร  เหม่ถ่า
 
1. นางสาวธนิตา  แจ้งแสง
 
474 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กหญิงดาวเรือง  ดงรักษ์
 
1. นายบุญเลิศ   พงษ์ปวง
 
475 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงจีรานุช  จะพือ
 
1. นายวิทยา  ศรีวิลัย
 
476 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ยาวิจิตร
 
1. นายชาตรี  ขันด้วง
 
477 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กหญิงพรชิตา  บัวกิ่งทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
478 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงแสงเงิน  ลุงต่า
 
1. นายนิพัฒร์  เรือนใจ
 
479 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. เด็กหญิงนพรัตน์   ลีซอ
 
1. นางสาวอารีย์วัลย์   มาตันบุญ
 
480 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงธิดาพร  โพธิยก
 
1. นายวิชัย  ดรุณกานต์
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายจัน  หมอกใส
2. เด็กชายทุนอู  บากน้อย
3. เด็กชายสุริยา  นายใส
 
1. นายประเสริฐ  จันทร์บุญ
2. นายสัญชัย  ดีสิงห์
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายสมบัตร์  ลุงคำเฮือง
2. เด็กชายสมศักดิ์  สมยุง
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  แซ่ต้วน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เจริญบุญญากุล
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายสมชัย  สินม้า
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปินเซปิน
3. เด็กหญิงอะหมี่มะ  เลาย้าง
 
1. นายชคัตตรัย  อำไพรัตน์
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปงตำ 1. เด็กชายกร  ลุงอ่อน
2. เด็กชายทวี  ลุงทูล
3. เด็กชายนฤดล  บุญมา
 
1. นางจิระภา   กันธียาภรณ์
2. นางพรรัตน์  นักสิงห์
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายดนุพล   เลาหาง
2. เด็กชายวรวิช   พนากังวาน
3. เด็กชายเกรียงไกร    เลาวือ
 
1. นายวุฒิชัย   แก้วใจ
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสันม่วง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงค์ชัย
2. เด็กชายธนกร  สิธิเดช
3. เด็กชายปิยะพัฒน์  ปัญโญ
 
1. นางดวงใจ  ปริปุณณากร
2. นายเรวัต  อนุโลม
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. นายจาโอด  นายซอ
2. นายปืนเมือง  ปังหลง
3. นายศุภากรณ์  ลุงซู้
 
1. นายนฤนาท  ยศอ้าย
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงศิริพร  อะเต๋า
2. เด็กหญิงอรชร  อะเต๋า
3. เด็กหญิงอังคณา  แซ่จู
 
1. นางฐิตารีย์  แสงสุวรรณ
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปิวรรณนา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ไพบูลย์
3. เด็กหญิงนันทรักษ์  พานแก้ว
 
1. นางสิริกัญญา  มานพจันทร์
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายทิวากร  กันทา
2. เด็กชายประพันธ์  หวั่นนะ
3. เด็กชายแสงเมือง  ลุงยะ
 
1. นางชนันท์ภรณ์  จันทร์หอม
2. นายประพันธ์  สอาดล้วน
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กชายบุญ  ลุงซอ
2. เด็กชายหม่อง  ปู่ติ๊
3. เด็กชายเครือ  มลแดง
 
1. นางจุฑารัตน์  สินธุประเสริฐ
2. นางสุชาดา  จองคำ
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กชายจายคำ  ลุงแอง
2. เด็กชายทวี  เมืองงาม
3. นายแดง  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  ทะนานแก้ว
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. นางสาวนิสา  ลุงหย่า
2. เด็กชายประกาศิต  สุวรรณขจิตต์
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79.75 เงิน 12 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงคำนาง  สำสี
2. เด็กหญิงณัชชา  ลุงอ่อง
3. เด็กชายดาว  ซอจิ่ง
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ตามูล
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นายพิศ
6. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงติ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรทิพย์
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงบุปผาชาติ  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงวิภา  จะที
3. เด็กหญิงศริญญา  ใจจำรัสดีเลิศ
4. เด็กหญิงศิริพร  แซ่มู่
5. เด็กหญิงสุวลี  แซ่เผิง
6. เด็กหญิงเพ็ญ  แซ่เฉิน
 
1. นางบุญยนุช  สุวรรณไตรย์
2. นายราชันย์  พรหมเถาว์
3. นางสาวสนทยา  บาลเย็น
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ก๋าสัน
2. เด็กชายกิตติกรณ์  ก๋าสัน
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  เขื่อนแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณภา  ลุงสาม
5. เด็กหญิงสายแดง  ลุงแป
6. เด็กหญิงสุริยา  _
 
1. นางจันทร์ทิมา  คำบอนพิทักษ์
2. นางสาวเรณู  มูลงาม
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 1. เด็กหญิงคำกู่  ลุงออ
2. เด็กหญิงคำหล้า  ลุงทูล
3. เด็กหญิงคำอู้  ลุงอุ่ย
4. เด็กหญิงเดือน  ลุงจ่อย
5. เด็กหญิงแสงหอม  มู
6. เด็กหญิงโมโม  ลุงลาม
 
1. นายนัฐพงษ์  พุฒวงษ์
2. นางสาวภรณ์พิชชา  ลายคำ
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงกรวลัย  ไกรสร
2. เด็กหญิงกาญจนา  ชัยวรรณ์
3. เด็กหญิงปี  ลุงคำ
4. เด็กหญิงอรทัย  ลุงต่า
5. เด็กหญิงเชียงสา  หม่าหะ
6. เด็กหญิงแสงไท  ลุงต่า
 
1. นางสาวศิธัญย์ธิป  วงค์ทิตลานนา
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1. นางสาวดวงเดือน  ปู่คำ
2. นางสาวนาดอ  จะหา
3. เด็กหญิงนาแฮ  พญาโหล
4. นางสาวส่วย  จองคำ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ใส่คำ
 
1. นางอาภรณ์  เขื่อนเพชร
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล 1. เด็กชายจั่ง  บุญหละ
2. เด็กชายอำนาจ  ไอ่ดุ๋ง
3. เด็กชายเสกสิน  ยาวิชัย
 
1. นายนพดล  แสงดี
2. นางสาวมะลิ  สีพาชา
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กหญิงสองเมือง  แก้วทอง
2. เด็กชายอนุชาติ  พานเรือง
3. เด็กหญิงอารียา  เทียนช้าง
 
1. นางอำนวย  ดวงคำ
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยีปิว
2. เด็กชายธนกร  ยวงคำ
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  ชัยเทพ
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงดี
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายณัฐกรณ์  วงค์ราช
2. เด็กชายธีรภัทร  สุขเษม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นายธำรงค์  วาสนาวณิช
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงจามจุรี  ใจปวง
2. เด็กหญิงมร  มะหะ
3. เด็กชายแอ  ลุงนุ
 
1. นายกฤษณะ  กันตีมูล
2. นายทนงศักดิ์  สิงห์จู
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายทักษิณ  เปียเซ
2. เด็กชายธาวิน  ลุงหมั่น
 
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปงตำ 1. เด็กชายณัฐชัย  หมื่นทิศ
2. เด็กชายธนากร  โพธิเสาร์
3. เด็กชายไตรภพ  คำมา
 
1. นางพรรัตน์  นักสิงห์
2. นางสายหยุด  ฝ้ายตระกูล
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. นายธนวัต  เป็งป้อ
2. นายธีรศักดิ์  อายี
3. นายสุรเชษฐ์  โบเซะ
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. นายศุภกร  กันไชยต๊ะ
2. เด็กหญิงสรณีย์  ศิริสุนทร
3. นายสุริยา  เรือนบุตร
 
1. นายสมควร  จอมคำ
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายธนาธร  อินถา
2. เด็กชายธัญญาภัทร์  เสละคุณ
 
1. นายทวีศักดิ์  ธิมา
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ศักดิ์เร็ว
2. เด็กหญิงศศิธร  แก้วเจริญสุข
3. เด็กหญิงหน่อ  ลุงติ
 
1. นายประหยัด  โกฎแก้ว
 
511 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กชายสุทธิชัย  แซ่เฉิน
2. เด็กชายอาเกอ  อางี
 
1. นายสันติ  ภิระบรรณ
 
512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงหฤทัย  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงเอพอง  หลอยทุน
 
1. นางสาวมณฑิรา  หล้าคำแก้ว
 
513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายคามิน  มูลป้อ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  กันธะ
 
1. นางสาวประภาวดี  บัวพวงชน
2. นางสาววรรณา  เอกตะ
 
514 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายธนากร  สร้างใหม่
2. เด็กชายอนัญชัย  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางฐิตารีย์  แสงสุวรรณ
 
515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายทรงเกียรติ   แซ่ลี
2. เด็กชายประยุทธ์   เลาหาง
 
1. นายวุฒิชัย   แก้วใจ
 
516 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญตัน
2. เด็กหญิงนัทธพร  เทพศรี
 
1. นางสาวสุนทรี  สิงห์ทอน
 
517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.5 เงิน 12 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีวิไล
2. เด็กหญิงอรทัย  ปานแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  พวงสอาด
 
518 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายนราธิป  ทาแจ่ม
2. เด็กชายโยธา  ดาจันทร์
 
1. นางพัชรี  อุ่นละออ
2. นางพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง
 
519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กชายพงศธร  สีสม
2. เด็กหญิงมินรยา  ขันแก้ว
 
1. นางลัดดาวัลย์  แก้ววิวัฒน์
 
520 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75.25 เงิน 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทอและ
2. เด็กหญิงอรุณี  กิตติทัมมากูล
 
1. นางสาวปุณญาพร  พิพัฒน์โสภณ
 
521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กชายกิติศักดิ์  เลิศขวัญกุล
2. เด็กชายณัฐพงศ์  อุมา
 
1. นายวรนิตย์  มั่นนุช
2. นายโกวิท  โกเสนตอ
 
522 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายจายใหม่  ลุงวิ
2. เด็กชายทักษิณ   มหาพรม
 
1. นายวีรพงษ์   คำผง
 
523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72.75 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายปัญญากร  ปันศักดิ์
2. เด็กชายศิวกร  ทายะติ
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
 
524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. เด็กชายธนภูมิ  พรหมชัยศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา   ดาวศรี
 
1. นางสาวทิพวรรณ   บัวบาน
 
525 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.5 เงิน 20 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายบรรพจ  บัวลาแก้ว
2. เด็กชายอูเทียน  ลุงปาน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นายธำรงค์  วาสนาวณิช
 
526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กชายนิคม  จองป่าง
2. เด็กชายสุทิวัส  แซ่หยาง
3. เด็กชายไกรภพ  จันต๊ะ
 
1. นางสาวรติมา  บุญเรือง
2. นายอาทิตย์  ลาเซอร์
 
527 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงทรงสุดา  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงวันทิพย์  ลุงวิ
 
1. นายพัฏกร์  ศูนย์จันทร์
 
528 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายกรวิชญ์   กองธรรม
2. เด็กชายจักรพงค์   กันทะวงค์
 
1. นายธนญชัย  มุกพลอย
 
529 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายรัฐการณ์  นพณัฐชัยนันท์
2. เด็กชายอาเลผะ  งัวผะ
 
1. นางบุณยวีร์  วงศ์สูน
 
530 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แหย่งเต่ย
2. นางสาวสายฝน  จินา
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
 
531 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ้อมแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์คำ
 
1. นายทวีชัย  สุริวรรณ
2. นายวินัย  สุริวรรณ
 
532 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คีรีเลิศมงคล
2. เด็กชายศิวะ  สิทธิกัน
 
1. นางนันท์นภัส  คำเขียว
 
533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายพิสิฐ  สุปินยา
2. เด็กหญิงเกษรา  ลุงมู
 
1. นายวีรพงษ์  คำผง
 
534 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สันทัด
2. เด็กชายภูมัย  แสนยอง
 
1. นางฐิตารีย์  แสงสุวรรณ
2. นางสาวมัทณา  ทองสนิท
 
535 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  มูลกัน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สังสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุนทรี  สิงห์ทอน
 
536 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายทองคำ  อาจอ
2. เด็กชายสมศักดิ์  เริงไม
3. เด็กชายอาซือผะ  อย่าจา
 
1. นางวนารัตน์  บริบูรณ์
 
537 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายนิพิฐ   เลาหาง
2. เด็กชายบุพกร   แซ่โซ้ง
3. เด็กชายสุรพงษ์   แซ่ย่าง
 
1. นายนิติ   วุฒิธนากรกุล
 
538 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายณัฐยศ  ธรรมมาศ
2. เด็กชายธนากร  แซ่หย่าง
 
1. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
2. นายเอกชัย  วิญญา
 
539 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 1. เด็กชายนนท์  ลุงซุ
2. เด็กชายสอด  ลุงสุ
 
1. นางสาวกาญจนา  ทนุบำรุง
 
540 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กชายนภนนท์  แสงวัฒนรัตน์
2. เด็กหญิงปัสมาดี  สันติภาพจันทรา
 
1. นางสาวกิตติกา  รมภิรันต์
2. นายณัฐกิจ  ลาวนันท์
 
541 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงจารียา  จะโบ
2. เด็กหญิงบูบา  เชอหมือ
3. เด็กหญิงอารยา  ไอ่จ๋า
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีแสวง
 
542 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กชายกานต์  เลาหมู่
2. เด็กชายสกล  ลีจา
 
1. นางสาวปวีณา  ใจจิตต์
 
543 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกวงจิ่ง  แซ่หย่าง
2. เด็กหญิงศุภานันท์  หว่างปอ
 
1. นายอุดร  ใจบุญ
2. นางสาวอุษณีย์  บัวเปิด
 
544 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมร่าง
2. เด็กหญิงลักษิกา  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
545 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กชายวัฒนา  กุลตา
2. เด็กชายวีระพงศ์  บุญชิด
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แช่มนุ้ย
 
546 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายชินกฤต  อ่องเมือง
2. เด็กชายณัฐดนัย  ชาญเลาหศักดิ์พงษ์
 
1. นางสาวมณฑิรา  หล้าคำแก้ว
 
547 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ลุงแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เขื่อนเพชร
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
 
548 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กชายธีรนันท์  ปันตา
2. เด็กชายมนัสวิน  จำรัส
 
1. นายนที  นาคทอง
 
549 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. เด็กหญิงจิติรัตน์   จันตา
2. เด็กชายสหรัฐ  ไชยพระบาง
3. เด็กหญิงสุพัตรา   หอมใจ
 
1. นางธันยารัศม์   ธรรมสุวรรณ
 
550 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายจีรเดช  ปันหมี
2. เด็กชายสิรวิชย์  ทรายแก้ว
 
1. นายเฉลิมพงษ์  พันธุโต
 
551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงคำอิ่ง  นายปูน
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวอาทิตยา  เพชรบริบูรณ์ดี
 
552 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงภาวิณี  อินพรม
2. เด็กหญิงอรอุษา  พาวี
 
1. นายอนุพงษ์  ขุนทอง
 
553 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงตาดำ  ลุงจิ่ง
2. เด็กหญิงมล  ลุงเล็ก
3. เด็กหญิงเงินหอม  ตาแก้ว
 
1. นางวนิดา  กาใจคำ
2. นายอุทัย  ชัยวงค์
 
554 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงศิริพร  จะแส
2. เด็กหญิงส้ม  ลุงจันทร์
3. เด็กหญิงอารยา   ยะอื่อ
 
1. นางเสาวนีย์  พงศ์ประเสริฐสิน
 
555 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงพลอย  นายคาย
2. เด็กหญิงอรทัย  จักรกะ
3. เด็กหญิงอรนุช  ลุงแดง
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
2. นายอุทัย  เพชรศรี
 
556 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 1. เด็กหญิงก่ำ  ทองดี
2. เด็กหญิงตาน  นามติ๊บ
3. เด็กหญิงอ้อม  น้ัอยสาม
 
1. นางกัลยาณี  อักษรศรี
 
557 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กชายวุฒิธกาศ  ทองดี
2. เด็กชายสมชาย  ภัทรเสถียรชัย
 
1. นายชนันพัฒน์  ทองทิพย์
 
558 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงกัญจพร  ยอดอนงค์
2. เด็กหญิงพรชนก  ศรีอำพร
 
1. นายวสันต์  สืบวงค์
 
559 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายขวัญ  นายวี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ลุงแลน
 
1. นางฐิตารีย์  แสงสุวรรณ
 
560 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  นวลยิ่ง
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญใส
 
1. นายเอกชัย  วิญญา
 
561 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 1. เด็กหญิงชลิตา  ตั้งหมี่
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ฉิ่นยี่
3. เด็กหญิงแคทรียา  แซ่หมู่
 
1. นางชุลีพร  ยาวะโนภาส
2. นายบุษบา  มาระดี
 
562 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงนุศรา  ปัญญาทิพย์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงสุรางค์  เคสะนอก
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
2. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
563 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กหญิงนวรัตน์   นิลเพชร
2. เด็กหญิงพรรณนิดา   ใหม่หล้า
3. เด็กหญิงรัตติกาล   กันทะวงค์
 
1. นายฉัตรินทร์  ศิริ
 
564 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กหญิงบังอร  จะกอ
2. เด็กหญิงวิมล  หล่อสือ
3. เด็กหญิงวิไล  จะหยี
 
1. นางสาวรชตภรณ์  ชัยประภา
 
565 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78.66 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังมะริว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดิคา
2. เด็กชายทองดี  จะคะ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  แท่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์  จิตตาวงศ์
 
566 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78.66 เงิน 11 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทาคำปัน
2. เด็กชายปิยพล  ลุงสุ
3. เด็กชายรัฐพงค์  หอมใจ
 
1. นางลัดดา  บุญศิลปะไทย
 
567 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70.66 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงวรรณภร  โตรี
2. เด็กหญิงสิธาสินีย์  ใจเทอะเลอะ
3. เด็กหญิงอารีญา  ปู่อ่อน
 
1. นางจันทร์สุดา  สมยศ
2. นางสาวพิชญทัฬน์  ตาธงรส
 
568 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายจายคอง  ซอจิ่ง
2. เด็กชายนเรศ  จันทร์ตา
 
1. นางสาวภัทรนันท์  พลรัฐ
 
569 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  คำเขียว
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  อุปกุล
 
1. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
570 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายประธาวี  ไทยบุรีรัมย์
2. เด็กชายศิรินทิพย์  ชัยวรรณ
 
1. นายอาสา  แก้วติ๊บ
 
571 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายเมธิชัย  ซาววา
2. เด็กชายแสนภู  จ่าภา
 
1. นายเฉลิมพงษ์  พันธุโต
 
572 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงมาริษา  ธิมาคำ
2. เด็กหญิงศิริพร  สายสุภา
3. เด็กหญิงหัทยา  จันทร์ตา
 
1. นายฐนิศร์  ฟื้นอินต๊ะศรี
 
573 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ศรีอาจ
2. เด็กหญิงธีรพงษ์  ลี่เจริญวงศ์
3. เด็กชายมู  จางอ่อง
 
1. นางมัชฌิมาพร  กาศโอสถ
2. นางสาววันเพ็ญ  เส่งหล้า
 
574 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ่าย 1. นางสาวกัญญารัตน์   อินต๊ะแก้ว
2. เด็กหญิงนรีพร   นิลคง
3. เด็กหญิงสุธาสินี   ชมรัมภ์
 
1. นางนันทพร   ศิริอุดม
 
575 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายชลชาติ  คิดการงาน
2. เด็กชายนพพนม  สกุลบุญกว้าง
3. เด็กหญิงแสงสุดา  คำใส
 
1. นางสาวกัลยา  วิชัย
 
576 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงณิชากร  จะวะ
2. เด็กหญิงทวยคำ  แซ่หย่าง
3. เด็กหญิงว่างหลิ่ง  แซ่ลี้
 
1. นางสาวดวงพร   ลึแฮ
2. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
 
577 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงณัฐมน  แซ่น่า
2. เด็กหญิงสาวิตรี  แซ่หวัง
3. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่ลี้
 
1. นางกุลธิดา   ศักดิ์อภิรักษ์
2. นางสาววงเดือน  ทนแท้
 
578 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79.79 เงิน 5 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดอกแก้ว
 
1. นางนัทธียา  เดชะ
 
579 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78.75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายอัครพงศ์  กานต์นิธิกิตติกุล
 
1. นางกัณฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
580 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงวรกมล  สุร้องช้าง
 
1. นายนิกร  จันธิมา
 
581 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กหญิงวิชญ์ชริน  จันทร์เจ้า
 
1. นางสาวสุชาดา  นิธิวนันทร์
 
582 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมอกคำ
 
1. นางสาวสุชาดา  จองคำ
 
583 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.75 เงิน 10 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กหญิงวรพร  ใหม่แก้ว
 
1. นางรจนา  สังข์ทอง
 
584 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.5 เงิน 11 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กชายเอ็ดเวิร์ด  ลีออง
 
1. นางสาวสุวิมล  ลำปน
 
585 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.67 เงิน 12 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายปราณ์  ธรรมวิวรณ์กุล
 
1. นางสาววรรณพร  ปั้นลี้
 
586 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงวัชราพรรณ  หน่อฤทธิ์
 
1. นางนภาพรรณ  ใจป้อม
 
587 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กชายโกมินตร์  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายเจษฎา  ดอยแก่น
 
588 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70.75 เงิน 15 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ศรีใจ
 
1. นางสุดารัตน์  เสวะกะ
 
589 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงอำพร  ลุงหม่า
 
1. นางสาวศิริกัญญา  บุญช่วย
 
590 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.25 เงิน 8 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงทศวรรณ  รัตนประทุม
 
1. นางสาวสุวิมล  ลำปน
 
591 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กหญิงบุลิน  ลุงหม่อง
 
1. นางสาวนิธินาถ  ทวีศักดิ์
 
592 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายวันชนะ  ตันเตโช
 
1. นางกัณฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
593 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงอิทิตา  ทวีแสงโสภณ
 
1. นางมัทธนา  พรหมเผ่า
 
594 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) 1. เด็กหญิงฐานิดา  แซ่เจียง
 
1. นางสาวถนอมศรี  ศรีวิชัย
 
595 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74.5 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายรัชภูมิ  ทองคำ
 
1. นางรุ่งนภา  เกตุบุญเรือง
 
596 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  แสนคำ
 
1. นายอนัน  เมืองบัวผัน
 
597 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72.75 เงิน 15 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กหญิงศุภางค์  บรรลุ
 
1. นางสาวประมวลพรรณ  ปวงคำ
 
598 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดอกแดง
 
1. นางฉวีวรรณ  ไข่แก้ว
 
599 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.75 เงิน 17 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สันตะโร
 
1. นางณัฏฐกา  ต้องใจ
 
600 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.5 เงิน 18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 1. เด็กหญิงขวัญพร  ใหม่ดี
 
1. นางสาววรารัตน์  แพงเพ็ง
 
601 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กชายกฤษฎา  ตาคำ
 
1. นางสาววิมล  ปวนปันวงค์
 
602 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.25 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กุลศิวะพร
 
1. นางสาวสุชาดา  จองคำ
 
603 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กหญิงกณิกา  สามนวล
 
1. นายพจนศักดิ์  กันตีมูล
 
604 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. นางสาวสุธิกาญจน์  ลุงใจ๋
 
1. นางสาวประภารัตน์  ไชยวัน
 
605 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญมา
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
606 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายอนพัทธ์  กันทะมัง
 
1. นางเกศินี  ปัญญาทิพย์
 
607 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 77 เงิน 12 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายเจษฎา  ขนุนแดง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ต้นนาค
 
608 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายฤทธิพร  พอกะ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  โสภี
 
609 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงส่วยเกี่ย  ลุงอ่อง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  วันคำ
 
610 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงเมย์  เครือแสง
 
1. นายวชิรปิลัณญ์  พงษ์มณี
 
611 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กชายณัฐพนธ์   เมืองชื่น
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เสวะกะ
 
612 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงอนุษาส์  ลุงติ
 
1. นางกรรณิการ์  จันสม
 
613 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายนภัสรพี  ตรีรัตน์ตระกูล
 
1. นางสาวภรภัทร  จีนาแก้ว
 
614 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กหญิงกัญจนพร  กุละ
 
1. นางสาวดารารัตน์  สุยะระ
 
615 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  สมจิตต์
 
1. นางหฤทัย  บุญมาไชย
 
616 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายอนุพงศ์  ปุกหลู่
 
1. นางสาวเจนจิรา  พรหมเทศ
 
617 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กหญิงกนกมณี  คำงาม
 
1. นางสาววิมล  ปวนปันวงค์
 
618 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงจี้จ่วง  แซ่ย่าง
 
1. นางพัชรินทร์  โสภาบุญ
 
619 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงณัศราภรณ์  ปันทัน
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
620 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กหญิงแสงดาว  จันทร์แสง
 
1. นางสาวประมวลพรรณ  ปวงคำ
 
621 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1. เด็กชายพงษ์ภัค  อินตา
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  โสมนัส
 
622 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงปพิชญา  แซ่เต้น
 
1. นางสาวประภาพร  วรรณประสิทธิ์
 
623 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ลุงเต็ง
 
1. นางรุ่งนภา  กันทะศร
 
624 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กหญิงอารียา  ไชยวงค์
 
1. นางฉัตรสุดา  บุญทวี
 
625 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.2 เงิน 12 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  รัตนะ
 
1. นางสาวธิพาดา  สุภาแสน
 
626 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงแสงหลู่  นาหลิ่ง
 
1. นางสาวศิริกัญญา  บุญช่วย
 
627 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทิพวงศ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   จีจู
 
628 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 15 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  จะแล
 
1. นางดลนภา  จีมขุนทด
 
629 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.8 เงิน 16 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กชายชญานนท์  หลี่จา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  กันกา
 
630 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กชายชาญชัย  เดือนแจ่ม
 
1. นางสาวศรัญญา  สุวรรณ์
 
631 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. นางสาวออมบุญ   ผัดแปง
 
1. นางสาวประภารัตน์  ไชยวัน
 
632 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ทิพย์ดวง
 
1. นางกาญจนา   ศรีปูคำ
 
633 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายประพันธ์  แซ่จง
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยปิน
 
634 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงรวิกานต์  สุริยวงค์
 
1. นางหฤทัย  บุญมาไชย
 
635 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76.5 เงิน 6 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงศิรประภา  พูลเกตุ
 
1. นางศศิเขมณัฐ  สิญจนาพิมาน
 
636 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73.5 เงิน 7 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงฮวน ฮวน   ลี
 
1. นายภราดร  ปันชัย
 
637 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายทุนเหน่  โหม๋หล่ง
 
1. นางสาวพิณณภัทร  ตันนิล
 
638 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เฟื่องคำ
2. เด็กหญิงวลี  แก้วใจมา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คุณนำ
4. เด็กหญิงสุมิตรา  กันทา
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  อุ่นเรือน
 
1. นางโศจิรัตน์  ถิ่นหลวง
 
639 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่ต๋วง
 
1. นางศริญญา  แจ่มเรือน
 
640 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสินชัย 1. เด็กหญิงเหมยเย้  แซ่เจอ
 
1. นายกรกช  วัฒน์วิริยะ
 
641 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 72.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงเหม่ยยี่  แซ่หลี่
 
1. นางสาวฮุยจู๋  แซ่จิง
 
642 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทวีอภิรดีกิจ
 
1. นางเนาวรัตน์  สันกาวี
 
643 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงสุดา  แซ่จ๋าว
 
1. Mrs.Yun Ting  Chiu
 
644 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71.4 เงิน 4 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงสุรภี  แซ่หวัง
 
1. นายธนภัทร   บาลชัย
 
645 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    แซ่โห่
 
1. นางสาวปภวรินทร์   ปภิณวิชยพลกุล
 
646 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กหญิงพิมพร  เมืองมูล
2. เด็กชายมอญ  กอหลิ่ง
3. เด็กชายหม่องจี้  ปางน้อย
4. เด็กชายอนันต์  วิศาสน์
5. เด็กชายอะเป  อ่อง
 
1. นางสายพิณ  ชัยกิจวรางกูล
 
647 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กชายตะวัน  กำลังมาก
2. เด็กชายทวีทุน  ผาคำ
3. เด็กชายธนพล  หมอกคำ
4. เด็กชายยอด  ลุงแสง
5. เด็กชายยอดเมือง  ลุงหล้า
6. เด็กชายเมือง  ลุงยอด
 
1. นายมนูญ  ทวีคุณ
2. นายวินชัย  สุจา
3. นางสาวเมรี  การะหงษ์
 
648 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายจงขว่า  แซ่หยาง
2. เด็กชายจาจวิง  แซ่ลี้
3. เด็กชายจิ๋งก่อ  แซ่พู่
4. เด็กชายวศิน  แซ่จง
5. เด็กชายอาจวิง  แซ่เสิง
6. เด็กชายอาซอ  แซ่เฉิน
 
1. นายอนุชิต  จองแก
 
649 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 1. เด็กหญิงดาว  ลุงนะ
2. เด็กชายน้อย  สุปินยา
3. เด็กชายวันชัย  ลุงต่า
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจน้อย
5. เด็กหญิงหน่อ  ลุงออ
6. เด็กชายเครือ  ลุงยะ
 
1. นางวรรณเพ็ญ  หม่อนมา
 
650 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่เฉิง
2. เด็กชายบอล  นที
3. เด็กชายปกรณ์  ลุงลายคำ
4. เด็กชายอาฉี  แซ่ค่วง
5. เด็กชายอาทิตย์  ลุงซอ
6. เด็กชายเดือน  ลุงตา
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เกษม
 
651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 1. เด็กชายจ่าม  ลุงเสา
2. เด็กชายบุญอ่อง  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายประณิธาน  สุนันต๊ะ
4. เด็กชายพิเชษฐ์  บ้านหนุ่ม
5. เด็กชายส่า  ลุงทุน
6. เด็กชายเรือง  พันงาม
 
1. นายทิวา  จันทะเจริญ
2. นายธีรวิทย์  ทองดี
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กชายกมล  ลุงครอง
2. เด็กชายจ่ามทุน  จิ่งต่า
3. เด็กชายชโยดม  ซือมือ
4. เด็กชายธเนตร  อิสระโร
5. เด็กชายวิชัย  ลุงปั่น
6. เด็กชายเครือ  นายวิ
 
1. นางสาวมาเรียม ปินะกะตา  มาเรียม ปินะกะตา
2. นายสุรวิทย์ สิงห์คำ  สุรวิทย์ สิงห์คำ
3. นายอุรุพงษ์  จันทร์แก้ว
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านวังมะริว 1. เด็กชายทิชานนท์  ทองเพ็ง
2. เด็กหญิงธิดา  อานุ
3. เด็กหญิงนงนุช  แซ่จู
4. เด็กชายปฐพี  ลุงส่าง
5. เด็กหญิงศรีนวล  ลุงสม
6. เด็กชายสมชาย  แซ่หว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชกาล  ชัยแก้ว
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทองยู
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ขำทุ่ง
3. เด็กหญิงฉันทนา  ศิริ
4. เด็กชายณัฐกร  ศรียานะ
5. เด็กหญิงนิรชา  เดชะ
6. เด็กชายนิรันดร์  ลุงคำ
7. เด็กหญิงบัวคำ   ลุงเสาร์
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ฟองคำ
9. เด็กชายอรรถพล  กันธะวงค์
 
1. นายเสถียร   ปัญญาธรรม
 
655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายหมวยผอง  มุหลิ่ง
2. เด็กหญิงอู  ลุงติ๊
3. เด็กหญิงแสงอุ่ง  ลุงลือ
 
1. นางสุชาดา  เวฬุมาศ
 
656 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 1. เด็กชายติ่ง  ลุงจอง
2. เด็กหญิงนิตยา  ถาวร
3. เด็กหญิงอนัญญาภัทร์  สิทธิ
 
1. นางจินดา  เขนย
2. นางเมยานี  นันใจ
 
657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงจ๋ามนวล  ลุงจ่าม
2. เด็กหญิงนาซออ่อง  ลุงละ
3. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์คำ
 
1. นายปราโมช  อุปถัมภ์
2. นางแสงหล้า  ไทยวงษ์
 
658 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ขันคำ
2. เด็กหญิงบังอร  ลุงอ่อง
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทาเป็ง
 
1. นางสมพิศ  เทพดวงจันทร์
 
659 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงคำข่อง  กอนจิ้น
2. เด็กหญิงคำน้อง  คำแก้ว
3. เด็กหญิงทิราพร  พงษ์ชัย
 
1. นางรัชนี  คำวินิจ
 
660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงนาแส  จะเด๋อ
2. เด็กหญิงวนิดา  จะที
3. เด็กหญิงวาสนา  อาหยิ
 
1. นางมัลลิกา  จี๋แก้ว
2. นางเบญจวรรณ  เวียงพล
 
661 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวิรุณเทพ 1. เด็กหญิงปวิรา  วาลิ่ง
2. เด็กหญิงหยงฮ่วย  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงอาซาง  กะกะ
 
1. นายพงษ์พันธ์  เทพทอง
2. นางสุภารัตน์   แสงศิริโรจน์
 
662 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กหญิงนิตย์  นายยี่
2. เด็กหญิงศรัทธาพร  เมืองดี
3. เด็กหญิงแสงคำ  พูนพล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ก้อนจำปา
2. นางสาวสุกันยา  ศรีคำชุม
 
663 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงพัชรพร  คำแหลง
2. เด็กหญิงมัจฉา  มูหลิ่ง
3. เด็กหญิงอนัญญา  เจริญสุข
 
1. นายนิธิวิทย์  เผ่าพงศ์เมธา
2. นายเอกพันธ์  พรมวังขวา
 
664 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คำเมืองสา
2. เด็กหญิงศุภร  จะนะ
3. เด็กหญิงสุขมาลี  จะอื่อ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธิวงศ์
2. นายจุมพล  กันจินะ
 
665 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายพิธญา  บุญยศ
2. เด็กหญิงสิริธร  ใจตา
3. เด็กหญิงเมธาวี  สุภากาศ
 
1. นางสาวณีรชา  สุเป็ง
 
666 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสบคาบ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ตาสา
2. เด็กหญิงพิรานันท์  เรือนแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กึกก้อง
 
1. นางศิริลักษณ์  สาระจันทร์
2. นางเบญจวรรณ  แสงบุญ
 
667 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   โกวิทพนาดร
2. เด็กหญิงมลฤดี   เลาลี
3. เด็กหญิงสิริพร   เลาหาง
 
1. นางกิ่งดาว   ปัญญา
 
668 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงนิพรรณ  บิกิด
2. เด็กชายศุภชัย  ธรรมชาติ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วเรือน
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
2. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
669 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กันธา
2. เด็กชายธีระกร  เทพประสิทธิ์ศักดา
3. เด็กหญิงรสริน  แสงศิริ
 
1. นางจำเนียร  วงค์คำ
 
670 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายคำหนุ่ม  ลุงจองติ
2. เด็กหญิงภวิกา  ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  สร้างประโคน
 
1. นายวีระพงค์  ปัฐวี
 
671 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงนงนุช  จองหย่า
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  จะชี
3. เด็กหญิงอดิศา  ผักก่า
 
1. นายบรรลือศักดิ์  รักษากิจ
2. นางสุดใจ  เจริญสุข
 
672 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1. นางสาวนาหงะ  จะแฮ
2. นางสาวนาหวะ  จะแฮ
3. นางสาวเหมย  ลุงจึ่งฉ่า
 
1. นางเพ็ญศรี  ตาปัญญา
 
673 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วโก
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
674 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงจุรีย์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพนิดา  ทวีอภิรดีมณี
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  โวยยือ
 
1. นายสุรศักดิ์  เลพล
 
675 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงนิลหน่อ  คำแดง
2. เด็กหญิงผินแสง  ลุงกินนะ
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  แสนเขื่อน
 
1. นางสัญรญา  นวลศิริ
 
676 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์โสด
2. เด็กหญิงพรนภา  เพ็งรุ่ง
3. เด็กหญิงสุวดี  ศรีวงค์
 
1. นางสาวณพิชญา  ทะนันชัย
 
677 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงดรุณี  จะก่อ
2. เด็กหญิงนารี  จะจูละบ่า
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซต๋า
 
1. นางสาวนิรดา  นิรชานันท์
 
678 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงชลลดา   สุตาล
2. เด็กชายสุชานันท์   โสวณา
3. เด็กชายเมธาวิทย์   ปัญญาคง
 
1. นางฟองจันทร์   บุญมี
 
679 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายจ่อ  ลุงซอ
2. เด็กชายยอน  ละปาน
3. เด็กหญิงแสงจิ่ง  ลุงตี้
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
680 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงวิลาสินี  มั่งมูล
3. เด็กชายไท้ชิง  แซ่จาง
 
1. นางสาวนิลลักษณ์  คงวิทย์
 
681 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  กาทู
2. เด็กหญิงนภาลัย  สุขคำ
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  กาเกตุ
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ปัญญาดา
 
682 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงนฤมล  ลุงปันต๊ะ
2. เด็กชายอาทิตย์  ลุงตา
3. เด็กชายอ่องจิ่ง  ลุงวิ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ตานัน
 
683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมชัย
2. เด็กหญิงปั๋น  ละวัน
3. เด็กหญิงสอง  ละวัน
 
1. นางภัทรา  อินภิบาล
 
684 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  ไทยบุรีรัมย์
2. เด็กชายวัฒนา  มหธนาคม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลุงทา
 
1. นางจินดา  กิริยา
 
685 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงคำหลี  ลุงติ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ลุงวิ
3. เด็กหญิงหอม  ลุงสุ
 
1. นางสาวปาหนัน  จอมนงค์
 
686 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงดารยา   นาฬิกาทราย
2. เด็กหญิงอมรมาต   ลุงป่าง
 
1. นางฉายทอง  จันต๊ะศิริ
2. นางสาวปภวรินทร์   ปภิณวิชยพลกุล
 
687 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงผไทมาศ  จันทร์ค้าว
2. เด็กหญิงอินทิรา  เม็ดสาร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กันธโย
 
688 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  รูปดวง
2. เด็กหญิงอัญชลี  คำแก้ว
 
1. นางสาวศิริธร  ชัยชะนะ
 
689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงคำดี  นายขุ่ง
2. เด็กหญิงอารีย์  จั่นตา
 
1. นางสมศรี  อายุมั่น
 
690 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงนุ่น  มหาวรรณ
2. เด็กหญิงเมธาวดี  คำริน
 
1. นางสุมาลี  วิมลพันธ์
 
691 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กชายสมคิด  เหล็กใหล
2. นายหล้า  คำใจ๋
 
1. นายอนุสรณ์  แสงดี
 
692 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงฐานิดา  สุพรรณ์
2. เด็กหญิงนิชา  จันทร์ตา
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
 
693 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายกฤษณะ  สุวรรณวงค์
2. เด็กหญิงปัทมา  อายี
 
1. นางทิพวรรณ์  อินสอน
 
694 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กชายกวี  แสงหรี่
2. เด็กหญิงวิภา  สีหมี่
 
1. นางสาวมิรันตี  จันทร์ดี
 
695 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงญาดา  ยางอุดมโชคชัย
2. เด็กหญิงฟ้าชมพู  ฟองแก้ว
 
1. นางสงบ   หัตถปะนิตย์
 
696 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ผิวออน
2. เด็กชายอะเลผะ  โนผ่า
 
1. นางวันทนา  วัชระเสถียร
2. นางอุรา  ธิพึง
 
697 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 70.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงวัชรภรณ์  ส่องสว่าง
2. เด็กหญิงสุปราณี  เปียผะ
 
1. นางสมจิตร  พิทาคำ
 
698 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายอรนุช   จะทอ
 
1. นายอนุชา   ยาประเสริฐ
 
699 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. นายอภิวัฒน์  สุกันธา
 
1. นายณัฐภูมิ  อินชัยวงศ์
 
700 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายนิคม  แซ่หวัง
 
1. นางสาวชนานันท์  ประสิทธิวงค์
 
701 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สุวิทย์
 
1. นายพัลลภ  คำลาพิศ
 
702 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายธีนกร  อมรศิริสิงขร
 
1. นางเครือวัลย์  อยู่เป็ง
 
703 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงยุพิน    เลาหาง
 
1. นายชัชวาล    ปรัง
 
704 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 16 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงพัลลภา  ขุนจันทร์
 
1. นางนันท์นภัส  เมืองเหมอะ
 
705 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77 เงิน 17 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายวัน  ลุงย่า
 
1. นางนงลักษณ์  ภูธิวุฒิ
 
706 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76 เงิน 18 โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีพึ่งจั่น
 
1. นางวทัญญา  เรือนงาม
 
707 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75 เงิน 19 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ใจ๋มาวงค์
 
1. นางปราณี  ราชปฐม
 
708 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 1. เด็กชายเจนจิรา   แซ่เฮ้อ
 
1. นางพิชชาพา    บุญหลง
 
709 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. เด็กชายณัฐพล  สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวเกศกนก   เวชกิจ
 
710 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายชยางกูร  ชุ่มใจ
 
1. นางศุภมิตร  พิศุทธิ์เสถียร
 
711 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 70 เงิน 23 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ดวงเล็ก
 
1. นางสุวรรณี  ปันที
 
712 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงนันธิชา  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงสโรชา  สุภาสาย
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีมา
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงสัน
2. นางสุมณฑา  ครองมี
 
713 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงวาสนา  ลุงหลู่
2. เด็กหญิงเกษริน  อุปพันธ์
3. เด็กหญิงเดือนคำ  แสนคำ
 
1. นางสาวยุวดี  ดวงดาว
2. นางรัศมี  ดาคำ
 
714 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นันตา
2. เด็กชายกฤษณ์  จันทรา
3. เด็กชายอรรตชัย  ลุงออ
 
1. นางสาวน้ำฝน  อินทะขันธ์
2. นางสาวผกามาศ  นิยม
 
715 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สงทิม
2. เด็กชายธนกร  ปะสี
3. เด็กหญิงสุตา  แซ่ต้วน
 
1. นางสาวธนกร  เรือนน้อง
2. นางสาวอังคณา  ยิ่งเจริญ
 
716 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 22 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงพนัสนันท์  ยัฏฐะสิริ
2. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  กุณนะ
3. เด็กชายสุวัฒน์  อินเสียง
 
1. นางสาวศิรินทร์นภา  ธงชัย
 
717 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 1. เด็กหญิงพิมพา  หน่อแสง
2. เด็กชายวรวุฒิ  อะจอ
3. เด็กหญิงอมรา  มะลิสา
 
1. นางพัชนี  ศรีคำ
 
718 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  ลุงคำ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ลุงจ่า
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองคำ
 
1. นางสาวิตรี  กองสถาน
 
719 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) 1. เด็กหญิงจรรยา  ปะโหล
2. เด็กชายจายเหมี่ยง  กอนะ
3. เด็กชายอ่องแตง  ลุงซอ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  สมยอม
 
720 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 24 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายฐิติโชติ  เกียรติวิบูลย์
2. เด็กชายพงศกร  ปัญญา
3. เด็กชายรพีพัฒน์  ภัทรบรรพต
 
1. นางกัลยกร  คำปัน
2. นางสุภาลักษณ์  ม่วงชาติ
 
721 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กชายธนวิทย์  ยันนะ
2. เด็กชายธัีรภัทร  เต่านนท์
3. เด็กชายภาคภูมิ  นันต๊ะ
 
1. นางทองสุข  รอบรู้
2. นางสุพิศ  วงค์จันทร์มา
 
722 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กชายคำขิ่น  นันตา
2. เด็กหญิงจันจิรา  พะพู่
3. เด็กหญิงปรียาณัฐ  แสนดวงดี
 
1. นางสาววันวิสา  อินทยา
 
723 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    จันทร์หอม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรือนเขียว
3. เด็กหญิงสิริวิมล  คมเกตุ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มหาวรรณ์
2. นางเมทินี  อาสการ
 
724 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กหญิงปัทมพร   จองโหย่
2. เด็กชายเดือน   ลุงปั่น
3. เด็กชายแลง   ลุงปั่น
 
1. นางพัชรี   สายผาบ
2. นางสาวสุนิสา    นรสิงห์
 
725 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงคำผอง  การอยู่
2. เด็กหญิงจอย  คำหลู่
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันท์ปัญญา
 
1. นางเพลินพิศ  กองใจ
 
726 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงจารุมน  แซ่ซง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  หว่องวรวงค์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รอบคอบ
 
1. นางสาวนิลาพร  แซ่ลี้
2. นางมณี  จิระพงษ์ปรีดา
 
727 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสินชัย 1. เด็กชายธนกร  ลุงเล็ก
2. เด็กหญิงนิลดา  แซ่เจอ
3. เด็กหญิงหย่งเจิน  แซ่หลี่
 
1. นางโสภิณ  ไพจิตรกุญชร
 
728 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงกันธิกา  ขันมอน
2. เด็กหญิงพรรัตน์  ลุงมน
3. เด็กหญิงอติกานต์  ลุงต้า
 
1. นางทิพยา  ประหยัดยอด
2. นางปรานอม  อุปะระ
 
729 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายดุลยวัต  นายหลู่
2. เด็กหญิงพนิดา  ส่างกาน
3. เด็กหญิงเขมิกา  จะฟะ
 
1. นางสาวกัลยา  ใจคำ
2. นางสาวนิตพร  นิยม
 
730 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เหลียง
2. เด็กชายราชพฤกษ์  โปธิ
3. เด็กชายอาทิตย์  ลุงตี้
 
1. นางสาวอรยา  กันธารักษ์
 
731 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 20 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงภัทรมน  ชมภู
2. เด็กหญิงอทิตยา  จะต่า
3. เด็กหญิงอภิญญา  จะต่า
 
1. นางจันทรลักษณ์  จันทร์สม
2. นางสมจิตร  สิงห์ทองแท้
 
732 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลุงคำ
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ลุงต๋า
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยาประเสริฐ
2. นางวิจิตรา  ธรรมศิริ
 
733 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 21 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. เด็กหญิงชไมพร  ก้อนคำ
2. เด็กหญิงภาวิกา  เหมือนค้าน
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ว่างเวง
 
1. นางอารีย์  อานุ