สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายยศกร  ลุงเทย
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยะสุ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จิตมานนท์
 
1. นางสาวเขมณิกา  อมรศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงนภสร  แซ่หยาง
 
1. นายสมบูรณ์กฤช  แดงฟู
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงวนัสพร  ต๊ะนาง
 
1. นางสาวเหมือนดาว  ตันเจริญ
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายสมพงษ์  ทรายแก้ว
 
1. นางสุชาดา  เวฬุมาศ
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงปารียา  คำราพิช
 
1. นางเอมอร  เยาวนา
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายวศิน   ยืนยงคิรีมาศ
 
1. นางสาวพรพรรณ   เรืองไรรัตนโรจน์
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงนิตยา  แก้วสุข
 
1. นางรัชนีั  คำวินิจ
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงคำหนุ่ม  ลุงยอด
 
1. นางนิภาพร  ใจมูล
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ลุงอ่อง
 
1. นางจุฑารัตน์  สินธุประเสริฐ
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงสายธาร  แก้วเมืองมา
 
1. นางจำนงค์  ใหม่คำ
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านสันปอธง 1. เด็กหญิงจิตติมา  สันคำ
 
1. นางจุฑารัตน์  ใจอาษา
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พยาคำ
 
1. นางเกษร  วุฒิรัตน์
 
14 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงสิริภา  ลุงทร
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
 
15 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงทิพรดา  จันทร์ตา
 
1. นางมนต์สวรรค์  มุกข์มงคลคำ
 
16 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงเงิน  ลุงยอด
 
1. นางสาวนงเยาว์  ศรีอินทร์
 
17 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงวรัญญา  หน่อจันทร์แก้ว
 
1. นางสาวณพิชญา  ทะนันชัย
 
18 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กชายวีระ  กิจเฉย
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ตานัน
 
19 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงปัว  ลุงส่วย
 
1. นางนิภาภรณ์  หลวงเทพ
 
20 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงค์ใหญ่
 
1. นางชยาภรณ์  แสนศรี
 
21 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สายสุยา
 
1. นายธวัช  เมืองแก้ว
 
22 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงชาริสา  ศิวายพราหมณ์
 
1. นางศิวิไลส์  ทแกล้วพันธุ์
 
23 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จองหลี
 
1. นางวชิรา  ประพุทธ์พิทยา
 
24 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา    ศรีเจริญ
 
1. นางวันเพ็ญ    เจิมจันทร์
 
25 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายจิงทุน  ลุงเล็ก
 
1. นางสิริกัญญา  มานพจันทร์
 
26 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดบ้านท่า 1. เด็กชายต้นตระการ  ตานาง
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญชู
 
27 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กหญิงวิรินธร  กันทะวงค์
 
1. นางดวงหทัย  คำวัง
 
28 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงสิริยากร  เรมุข
 
1. นางรจเรข  สิงหเดช
 
29 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  สมศรี
 
1. นางสาวญาณวดี  หน่อคำ
 
30 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายนครินทร์  หนั่นตา
 
1. นางไพลิน  อานนท์
 
31 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 1. เด็กหญิงมาศ  ปางน้อย
 
1. นางพินสาย  อมรศักดิ์
 
32 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กหญิงสุนีย์  จะแฮ
 
1. นางอุบล  ทองชัย
 
33 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสบคาบ 1. เด็กหญิงจิราภา   นายจ่าม
 
1. นางศิริลักษณ์  สาระจันทร์
 
34 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วขาว
 
1. นางจำนงค์  ใหม่คำ
 
35 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  นุเชอร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ไคร้โท้ง
 
36 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนันทินี   เลาลี
 
1. นางสาวพรพรรณ   เรืองไรรัตนโรจน์
 
37 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงเพชร  จะโจ้
2. เด็กหญิงแสงสวย  ลุงกอ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
2. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
38 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายบุญ  หนั่นต๋า
2. เด็กหญิงมาลินี  นิยม
 
1. นางคัทลียา  หนองภักดี
2. นางสาวพัฒจนา  วรรณรัตน์
 
39 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงพัชรี  ปันตา
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  ต้นนาค
 
1. นางศิริวรรณ  อินถา
 
40 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กชายธนกฤต  ใจพล
2. เด็กชายธนภูมิ  ชัยพงษ์
 
1. นางสาวจามรี  จารุบุณย์
 
41 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงนลินี   ไชยยา
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นางพจนีย์  ไมรินทร์
2. นายวิทยา  หน่อคำ
 
42 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงชไมพร  เกสร
2. เด็กหญิงศศิภา  มหาวรรณา
 
1. นางสาวอินทิรา  ตากใบ
 
43 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงหมวยแสง  ลุงดิ่ง
2. เด็กหญิงแสงไข่  ลุงอ่อง
 
1. นางสาวโสภิดา  ทองดัง
 
44 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายบุญมี  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงมล  ติวิ่น
 
1. นางมรกต  จาวสถาพร
 
45 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กหญิงพิชญ์พิชัย  พวงสะอาด
2. เด็กหญิงภานุมาศ  สุรินต๊ะ
 
1. นางอัจฉรียา  ไพรวัลย์
 
46 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายมนัสนันท์  โพธิหงษา
2. เด็กหญิงลัดดา  แซ่คอ
 
1. นางจำนงค์  ใหม่คำ
 
47 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงขวัญตา  แสงคติ
2. เด็กหญิงบัว  เดหลุ่ม
 
1. นางสาวนิรดา  นิรชานันท์
 
48 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายชาญกิจ   ใจคำ
2. เด็กหญิงตรีเนตร   จันต๊ะศิริ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   แก้วกาวี
 
49 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กชายปัญญา  ลุงตี
2. เด็กชายอติชาติ  บุญยวง
 
1. นางสาวพรทิพย์  เงินสัจจา
2. นางสาวสุภาพ  บัวใจ
 
50 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงปฏิมากร  สิทัน
2. เด็กหญิงวริญญา  แซ่พานคำ
 
1. นางเอมอร  เยาวนา
 
51 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงปรียาณุช   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงแสงเดือน   ลายคำ
 
1. นางสาวปาหนัน   จอมนงค์
 
52 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กหญิงรัตติกาล   กันทะวงค์
2. เด็กหญิงเด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิปุก
 
1. นายบุญธรรม   กาใจคำ
 
53 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงปั๋น  ละวัน
2. เด็กชายพิพัฒน์  วรรณใจ
 
1. นางภัทรา  อินภิบาล
 
54 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงกนกพร  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงปี่  แสงเรื่อนกู่
 
1. นางสาวอินทิรา  ตากใบ
 
55 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. นายปาย  ลุงลาย
2. นางสาวพิชชานันท์  จะสือ
 
1. นายราชันย์  พรหมเถาว์
2. นางสาววาสนา  โนจ๊ะ
 
56 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงจินตนา  ลุงวิ
2. เด็กหญิงสิริกร  บุญมี
 
1. นางศรีประทิน  สมบูรณ์
 
57 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มูลแก้ว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ลอพอ
 
1. นายรัฐพล  อินไชสา
 
58 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงคำหล้า  แซ่ยิ่ง
2. เด็กหญิงมณีนุช  คำอ่อง
 
1. นางอรพรรณ  เขื่อนล้อม
 
59 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กหญิงจันธิณี  ปวงปัน
2. เด็กหญิงดลญา  ชัยชุมพร
 
1. นางจินดา  กิริยา
 
60 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนสันติวนา 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สกลกุลดี
2. เด็กชายหยู่เฟย  แซ่หลี่
 
1. นางศรีวรรณ  จันทร์เพ็ญ
2. นางสุรีย์พร  ใฝคำ
 
61 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. นางสาวต้อม  ลุงต๊ะ
2. นางสาวรัฐนันท์  เกษรเกิด
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
62 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงนาแต๋  แอแล
2. เด็กหญิงสาริณี  อุแสง
 
1. นางสาวนิรดา  นิรชานันท์
 
63 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. นายธราดล   แสงน้อย
 
1. นางรุ่งนภา   เกตุบุญเรือง
 
64 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กหญิงดารา  ป่าเจ๊ะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จะเซอ
 
1. นางสาวสุกัลยา  จั่วจันทึก
 
65 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีเรือน
 
1. นางทิพวรรณ์  อินสอน
 
66 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงจิราพร  รจิตพลอย
 
1. นางชื่นสุข  จันทะเจริญ
 
67 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายวัฒนา  ตากิ่มนอก
 
1. นางนวลจันทร์  บุษดี
 
68 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงรัญชิดา  โชคนิรันดร์กุล
 
1. นางสาวมาฆะศิริ  แสงดอก
 
69 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กชายศิรัณย์  สุนันทศิลป์
 
1. นางสาวเมขลา  คำตั๋น
 
70 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 15 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 1. เด็กหญิงอ๋ามนวล  นายหม่อง
 
1. นายเดชา  สิทธิกรพันธ์
 
71 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีรักษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  กันทะมาลัย
 
72 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดจอมคีรี 1. เด็กหญิงฐิติชญา  จำปาทอง
 
1. นางณิชนันทน์  พรมแดน
 
73 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดานเรือง
 
1. นางสาววิมลวรรณ  พนาธิคุณ
 
74 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายชานน  ลายคำ
 
1. นางวราพร  คำวังพฤกษ์
 
75 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงสุชาดา  นาแก้ว
 
1. นางสาวกัลยา  ภูมิมาลา
 
76 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชุวรานิษฐ์  ศิริชัยชาญณ์
 
1. นายธนกร  ใจกาศ
 
77 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุดธิดา  แซ่ย่าง
 
1. นางดนุชา  ขาวสะอาด
 
78 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ศรีแสงใส
 
1. นางมะลิวัลย์  วันวงษ์
 
79 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กันใจ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
 
80 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงรจนา   ลุงมาด
 
1. นางแสงสุรีย์   เทียนแก้ว
 
81 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านออน 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ดูแฮ
 
1. นายยุทธพงษ์   เครือซุง
 
82 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล 1. เด็กชายอนันต์  รติธนวัฒน์
 
1. นางสาวมัทนา  อุ่นต๊ะ
 
83 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กชายปุ๊ด  อุ่นคำ
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ศรีสม
 
84 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงอรทัย  ธนวรชัย
 
1. นางสาววันดี  วิวัฒน์รัตนกุล
 
85 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 1. เด็กหญิงชุติมน  ทากลาง
 
1. นายวิเชียร  กิตติวรเชฏฐ์
 
86 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกชกร  ก่าแฮ
 
1. นางสาวพรทิพย์  อานแดง
 
87 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดจอมคีรี 1. เด็กหญิงภัทรดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  กันทะวงค์
 
88 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กชายสมนึก  ทองคำ
 
1. นางปวินตรา  นันตา
 
89 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายอินธารา  วิชัย
 
1. นางทิพวรรณ์  อินสอน
 
90 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. นายอะเบผ่า  แซ่จาง
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  ทาลือชัย
 
91 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายสายัณต์  แสนใหม่
 
1. นายสมพงษ์  รักประชา
 
92 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. นายภานุวัฒน์  กนกแก้วลายทอง
 
1. นางลักษณาวรรณ  สุวรรณวิศลกิจ
 
93 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. นางสาวพัชรพร  รัตนแผ่
 
1. นางราชัญ  กาไชย
 
94 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายจายแอ  กอยะ
 
1. นางสาวพวงเพชร  ใจแก้ว
 
95 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ปันต๊ะ
 
1. นางสาวรติมา  บุญเรือง
 
96 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงก้อย  จิ่งหลู่
2. เด็กหญิงจิ่งนุ  บัวเขียว
3. เด็กชายโยทิน  มูลชัย
 
1. นายประชิต  จันทร์เรือง
2. นายพงศ์พัสณัฐ  ดวงทิพย์
 
97 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ตาปิน
2. เด็กหญิงพรพิมล  วงค์คำ
3. เด็กหญิงอริสา  ประวัติ
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
 
98 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงซื่อ  โจต้า
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  ลุงทุน
3. เด็กหญิงมณิภา  ไชยมูล
 
1. นายชนันพัฒน์  ทองทิพย์
 
99 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปงตำ 1. เด็กชายคำ  ลุงแดง
2. เด็กหญิงฉัตรดารักษ์  เหล็กใหญ่
3. เด็กชายธนาธิป  ผ่านสถิน
 
1. นางกัลยาณี  อินภิไชย
2. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี
 
100 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายทรงพล  สระแสงตา
2. เด็กชายเพชรพันธ์แท้  บาลเย็น
 
1. นายวิศรุต  บุญรังษี
2. นางสุพิศ  พรหมศรี
 
101 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายเครือ  ลุงคำ
2. เด็กชายเอ  แสงสุนันท์
 
1. นายภูมิ  วิริยะ
2. นางอัมพร  แสงคำมา
 
102 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กชายณัฐกร   ศรียานะ
2. เด็กชายอรรถพร    กันธะวงค์
 
1. นายบุญเจิด   สมบูรณ์
 
103 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   อินทจักร
2. เด็กชายณัฐกาล   ก๋าคำ
 
1. นางสาวรัตติกาล   ใจใหญ่
 
104 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. นายธนโชติ   ลูปิยะ
2. นายประเดิมพงษ์   เพิ่มดี
 
1. นางสาวรัตติกาล   ใจใหญ่
 
105 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กชายกฤษณ์ติพงษ์  กันธา
2. นายอนุศักดิ์  แซ่เท้า
 
1. นางสาวอุทุมพร  อิ่นยังคำ
 
106 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายอาจิว  แซ่เย่า
 
1. นายเอนก  อุนามูล
 
107 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ไพรอุดมพันธ์
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรเปา
 
108 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงจิราภา  ลุงต๊ะ
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
 
109 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงมอนโหม๋  พวงพัน
 
1. นางโนรี  รินเขียว
 
110 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงลัคนา  นายยุง
 
1. นางวราพร  คำวังพฤกษ์
 
111 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายพีรณัฐ  ยอดแสง
 
1. นางนวลจันทร์  บุษดี
 
112 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายเก่ง  ลุงจ่อ
 
1. นางสาวสายพิน  เดชปัญญา
 
113 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายเอกพงษ์  ลุงซู่
 
1. นางสาวบัวทิพย์  อองกุลนะ
 
114 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายวีระวิชญ์  ชัยชนะ
 
1. นางสาวมาฆะศิริ  แสงดอก
 
115 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กชายสิทธิชัย  หมื่นคำ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ธิสมบูรณ์
 
116 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายมน  ลุงออ
 
1. นางสุกัญญา  จันทร์ธิมา
 
117 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงนวลดี  ลุงสาม
 
1. นางอุไร  ทนานิน
 
118 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วสุข
 
1. นางทอง  สุวรรณบุตร
 
119 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงวรรัตน์  วารีรัตน์
 
1. นางสาวกัลยา  ภูมิมาลา
 
120 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงเนือง  ลุงก่อ
 
1. นางอัมพร  แสงคำมา
 
121 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์ก่ำ
 
1. นางปรียวัลลิ์  วังชะรัตน์
 
122 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กชายภากร  ลุงกั่นทะ
 
1. นางสาวไพรินทร์  ทนงกิจ
 
123 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น    
124 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) 1. เด็กชายศุกร์  ลายใส
 
1. นางอัญชลี  นันตาวงค์
 
125 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กชายหลาว   ลุงละ
 
1. นางสาวจามรี  จารุบุณย์
 
126 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 1. เด็กชายราเชนทร์  นิธิเนตติกานนท์
 
1. นายสาธิต  ชัยมงคล
 
127 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงเสาวนิต  ฝั้นสาย
 
1. นางพนินทร  มณีวรรณ
 
128 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กชายหลู่  นายกาล
 
1. นางปวินตรา  นันตา
 
129 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กชายฉัตรชัย  สิงห์ผาสุข
 
1. นางมะลิวัลย์  วันวงษ์
 
130 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กชายสุทัศน์  รักสกุลสุขเกษม
 
1. นางสาววันดี  วิวัฒน์รัตนกุล
 
131 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กชายศุภกฤต  ปาละนันท์
 
1. นายนิรันดร์  อวรรณา
 
132 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  ปู๋ลาย
 
1. นางสุจิตรา  ทัศเกตุ
 
133 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายปภพ  ต๊ะเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  จันสม
 
134 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายณัฐพล  เขื่อนเพชร
 
1. นางอัจฉรา  ประยูรศิริ
 
135 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กชายนิธิ  โมนัยกุล
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรเปา
 
136 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจีรัชยา   นวลหว่า
 
1. นางสาวพรพิมล   ธรรมลังกา
 
137 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนสันติวนา 1. นายมานะ  แซ่จิง
 
1. นายพีรพงษ์  วีระ
 
138 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  แสนสุวรรณ์
 
1. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
139 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงอรทัย  อาหยิ
 
1. นางมณินทร  สอนเงิน
 
140 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงปณิดา  งามเลิศ
 
1. นางราชัญ  กาไชย
 
141 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงชาลญาณ  มณีวรรณ
 
1. นางสาวอุทุมพร  อิ่นยังคำ
 
142 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายจิรายุ  คำแดง
 
1. นางอัจฉรา  ประยูรศิริ
 
143 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. นายสมศักดิ์  ขวัญทวีจันทร์
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
 
144 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ลุงติ๊
 
1. นายสมพงษ์  รักประชา
 
145 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงสุภาพร  พุทธชัย
 
1. นางสาววราพร  ชินนะมา
 
146 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กหญิงกนกพร   อินต๊ะแก้ว
 
1. นางอารีรัตน์   ศิริ
 
147 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. นายจิ่ง  ไทยใหญ่
 
1. นายอนุสรณ์  แสงดี
 
148 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1. เด็กชายชัยรัตน์  จะโต้
 
1. นางอภิญญา  วงศ์ใหญ่
 
149 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  กันธวงค์
 
1. นางสาวกัลยา  ภูมิมาลา
 
150 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงจ่าถิง  แซ่ลี่
 
1. นางสาวพวงเพชร  ใจแก้ว
 
151 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐพล  ขจิตเพชรจรัส
 
1. นายธนาดุล   เลาลี
 
152 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 1. เด็กชายวันชัย  ลุงดู
2. เด็กชายวิชัย  ลิโบ
3. เด็กชายอำนาจ  จะมู
 
1. นายณัฐพล  ปินทอง
2. นางมยุเรศ  จิโน
 
153 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 1. เด็กชายกานต์  ลุงคำ
2. เด็กหญิงพิชญา  พรมปิง
3. เด็กหญิงวันนา  ลุงส่าง
 
1. นายนรเศรษฐ์  ตาคำ
 
154 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กหญิงชัยยานุช  สุไล
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  เยปองกู่
3. เด็กหญิงหมี่กุ้ง  เยส่อ
 
1. นางสาวทัศนวรรณ  เยอซ๊อ
 
155 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงปันธิดา  ลุงปี่ยา
2. เด็กหญิงสุพรรณี  บุญมา
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เอ้ยอุ่น
 
1. นางสาวศิริพร  ชัยวงค์
 
156 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กหญิงนาหญิง  กรองแก้วพนา
2. เด็กชายสมศักดิ์  โสภณเบญจรงค์
3. เด็กชายเด็กชายปัญญาวงศ์  ปัญญาจิตากุล
 
1. นายพิเชษฐ์  สุวรรณ์
2. นางศิโรรัตน์  จำปาวัน
 
157 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงธิษณา  โนจา
2. เด็กหญิงสิริยา  นามออ
3. เด็กชายเทวินทร์  อินตา
 
1. นางสาวประภาพร  เปลี่ยนแพล
 
158 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชีวรณ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงไพลิน  อินทนนท์
 
1. นางสาวจตุพร  วงค์สม
 
159 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  ขันใข
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เกรละ
3. เด็กหญิงอังษณา  วรรณสุด
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ธิจักร์
2. นางสาวลันลลิต  มีหนุน
 
160 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงกฤติญา  ลุงโอ
2. เด็กหญิงน๊อต  ลุงกุน
3. เด็กหญิงแสง  ลุงปาน
 
1. นายวุฒิชัย  ยอดศร
 
161 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  จะอื่อ
2. เด็กหญิงสิริกร  จะบือ
3. เด็กหญิงสุนทรี  แซ่ลี้
 
1. นายสมประสงค์  วงศ์ทันใจ
 
162 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กชายจายมน  ม่าห่า
2. เด็กหญิงดาว  ยอดเมือง
3. เด็กชายอ่องส่า  จิ่งต่า
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  พิมพิรัตน์
 
163 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงยุพา  ลุงทุน
2. เด็กหญิงรอด  ลุงหลู่
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เขื่อนเพชร
 
1. นางวรรณพร  กอบพึ่งตน
2. นายเชาวลิต  ก้อนคำ
 
164 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงฉันชนก  นามหลง
2. นายณรงค์ฤทธิ์  บัวหอม
3. เด็กหญิงไท  สุวรรณ
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
 
165 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงจันจิรา  จะสอ
2. เด็กชายชยางกูร  บุญสม
3. เด็กชายเสกสรร  คำปวน
 
1. นายอินทร  สมบัติใหม่
 
166 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงบุญชนิด  กองเพ็ง
2. เด็กชายยุภารัตน์  เมืองสาด
3. เด็กหญิงสุภัตรา  บุญทาทิพย์
 
1. นางสาวจตุพร  วงค์สม
 
167 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ริทู
2. เด็กหญิงปรินดา  รักสกุลสุขเกษม
3. เด็กหญิงอรทัย  ศุภกรดิลก
 
1. นายวิทวัฒน์    ณ วรรณมา
 
168 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงปราณปรียา  กันทา
2. เด็กหญิงวชิราวัลย์  นันต๊ะ
3. เด็กหญิงสาคร  ชัยศรี
 
1. นางสาววิสา  ขานวล
2. นายอนุพล  ตนชื่อ
 
169 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. นายวรรณชาติ  เศษปาง
2. นายวันเฉลิม  กุลชยากร
3. นายอรรถชัย  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
 
170 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายนภัทร  แซ่หย่าง
2. เด็กชายพสิษฐ์  แซ่จู
3. เด็กชายไก้ตี๋  แซ่หวี่
 
1. นายจตุพร  จันต๊ะพรม
2. นายพรรณศักดิ์   ชัยบุญ
 
171 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปงตำ 1. เด็กชายนิรุทธ์  เกษมสุข
2. เด็กชายปรัชญา  ราเสริมวัน
3. เด็กชายเหลา  ไพรวัลย์
 
1. นางชฎาลักษณ์  ปาลี
2. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี
 
172 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กหญิงนฤมล  จะเหมาะ
2. เด็กหญิงนาสี  จะสอ
3. เด็กหญิงเสาวณี  จะอือ
 
1. นางสาวปัชมาภรณ์  ยืนนาน
 
173 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  คำออน
2. เด็กชายวรานุพงค์  โยธาราช
 
1. นางสาวศรัญญา  เตชะวงศ์
2. นางสาวอ้อมพร  พุ่มร่วมใจ
 
174 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโละ 1. เด็กชายจ๋ามทุน  ลุงกร
2. เด็กชายทุนส่า  ลุงต่า
 
1. นางสาวแสงเดือน  ญาโน
 
175 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 68.58 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กชายชาญวิทย์  แซ่เย่า
2. เด็กชายอาทิตย์  ลุงสร้อย
 
1. นางสุดาดวง  เตจินะ
 
176 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กชายปี   ลุงเฮิง
2. เด็กชายอุกฏฐิ์  เจนแสง
 
1. นายวสันต์  คำแพง
2. นางสาวแววดาว  สุทธหลวง
 
177 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนปราณีวิทยา 1. เด็กชายบิลลี่  จะนะ
2. เด็กชายศรายุทธ  จะคะ
 
 
178 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.84 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กชายชาติชาย  เลายี่ปา
2. เด็กชายยอดชาย  ลุงทุน
 
1. นายการุณี ดุสิตธนสาร  การุณี ดุสิตธนสาร
2. นางสาวอภันตรี  มณีโสภณ
 
179 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.66 ทองแดง 14 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1. เด็กชายจุลพล   แสนเหลียว
2. เด็กชายพงษพัฒน์  แสนหมี่
 
1. นายณัฐวุฒิ  น้อยหมอ
2. นายอิ่นแก้ว    ดวงดี
 
180 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านผาแดง 1. เด็กชายอภินัทธ์  ทวีอภิรดีมั่นคง
2. เด็กชายอภิยุต  ทวีอภิรดีมั่นคง
 
1. นายนพดล  สายเมืองแก้ว
 
181 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.48 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 1. เด็กชายภูริเดช  แซ่หาง
2. เด็กชายวัชระ  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายยุทธพงศ์  สายคำฟู
2. นางสาวศิรินภา  คิดอ่าน
 
182 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.39 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปอสี
2. เด็กหญิงอรสา  แอกิ๊
 
1. นายอิ่นแก้ว  เกียรติยศ
 
183 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.22 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลุงซื่อ
2. เด็กชายเก่ง  สายไทย
 
1. นายวัชระพงษ์  วงค์เทพ
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
184 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายหลู่  ลุงทุน
2. เด็กชายเหน่  จูเมือง
 
1. นายภูมิ  วิริยะ
2. นางสุภาพร  เมตไตรพันธ์
 
185 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กชายพีรพล  กรราว
2. เด็กชายรัชชานนท์  บุญจันทร์
 
1. นางจิราวัจน์  ดำสอาด
 
186 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านออน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   นวกิจกานน
2. เด็กชายอภิวิชญ์    เรน่า
 
1. นางเพ็ญจันทร์   คงบุญแก้ว
 
187 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66.23 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 1. เด็กชายซื้อ  ลุงหย่า
2. เด็กชายอ่องเมือง  ไผ่ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิคม  ศะริจันทร์
 
188 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายธนบดี  ลุงตี้
2. เด็กชายอลงกรณ์  ใจทะวัง
 
1. นางวิลาวัลย์  ชมสวน
 
189 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายรัฐธชัย  ศรีวิรัตน์
2. เด็กชายส่วยอ่อ  ลุงเจี๊ยะ
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
2. นางสาวภัทรา  ยาอินตา
 
190 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายวัลลภ  ผัดเสาร์
2. เด็กชายสันติรัตน์  ลุงทุน
 
1. นางวรรณพร  กอบพึ่งตน
2. นายเชาวลิต  ก้อนคำ
 
191 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 1. เด็กชายอาทิตย์พล  ปูหา
2. เด็กชายเคอแรง  คิงลืน
 
1. นายพยุงศักดิ์  กันจินะ
2. นางอำไพ  ทานา
 
192 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายจันทร์  ลุงออ
2. เด็กชายทัช  อินทร์คำ
 
1. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
193 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายเชิดศักดิ์  ชัยนิลพันธ์
2. เด็กชายใหญ่  หลวงปัญญา
 
1. นายสิทธิโชค  สุขวิสิทธิ์
 
194 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายจักรกริช  อินทรี
2. เด็กชายเอกรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
2. นางสาวภัทรา  ยาอินตา
 
195 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายจิ๋งอาง  แซ่พู่
2. เด็กชายอมล  แซ่หยาง
 
1. นายจตุพร  จันต๊ะพรม
2. นายอนุชิต   จองแก
 
196 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายสุรัตน์  แซ่เฉิน
2. เด็กชายอาหลิ่ว  แซ่หลี่
 
1. นายพิภพ  วชิรประภากร
 
197 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายณัฐพรรณ  ปัญโญ
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แซ่หลี่
 
1. นางวิลาวัลย์  ชมสวน
 
198 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กชายสุวรรณ์  อรุณเสวก
2. เด็กชายอนุชา  คำแดง
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
199 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กชายประสิทธิ์  ทรายมูล
2. เด็กชายแอจา  ปู่แส
 
1. นายชนันพัฒน์  ทองทิพย์
 
200 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์หอม
2. เด็กชายชิษณุ   หทยะวัฒน์
 
1. นางเนาวรัตน์  เขนย
 
201 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 17 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จรัสภาคศศิธร
2. เด็กชายนันทวัฒน์   จรัสภาคศศิธร
 
1. นายอิ่นแก้ว    ดวงดี
2. นายเอกพันธ์  ทนันไชย
 
202 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  วันพระศรี
2. เด็กชายสามมน  ลุงผัด
 
1. นางสาวศิริพร  ชัยวงค์
 
203 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 19 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มหาวรรณ
2. เด็กชายทวิวัฒน์  สมบัตินัน
 
1. นายจักรี  บุญปัญญา
2. นายอานนท์  แสนฝน
 
204 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 1. เด็กชายชาณาทิพย์  เริงไม
2. เด็กชายแสงชัย  เริงไม
 
1. นายณัฐพงษ์  ไชยเพ็ง
2. นายศิลป์ชัย  กาไชย
 
205 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายฐิติวัสส์   ปัญญาดา
2. เด็กชายแดง  วงค์คำ
 
1. นายไมตรี  อุดมมิตร์
 
206 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายคำลืน  จองซอ
2. เด็กชายวินัย  สวัสดิ์
 
1. นายภิญโญ  ภูมิอรัญ
2. นางสาวรุจนี  สุยะวงค์
 
207 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายอ่อง  ลุงหลาว
2. เด็กชายเมือง  ลุงสาม
 
1. นางวรรณพร  กอบพึ่งตน
2. นายเชาวลิต  ก้อนคำ
 
208 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายมิ้น   ลุงข่อง
2. เด็กชายหนุ่ม  ลุงกอ
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
2. นางสาวภัทรา  ยาอินตา
 
209 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายคำดี  ปิยะ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  เกสรกติกา
 
1. นายวัลลพ  สักงาม
2. นางวิลาวัลย์  ชมสวน
 
210 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายยอดคำ  จั่นต่า
2. เด็กชายส่วย  ลุงจาง
 
1. นางสาวเกศินี  จันทร์อ่อน
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
211 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 1. เด็กชายอภิชาติ  ไทยใหญ่
2. เด็กชายอานนท์  ทองอินทร์
 
1. นายพยุงศักดิ์  กันจินะ
2. นางอำไพ  ทานา
 
212 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายภานุพงษ์  อุ่นคำ
2. เด็กชายอุทิศ  ลุงอ่อง
 
1. นางสาวโสภิดา  ทองดัง
 
213 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายจิราวัฒน์  แสงรัม
2. เด็กชายต่อลาภ  แก้วคำ
 
1. นายธำรงค์  วาสนาวณิช
2. นายอนนท์  ปัญญาดา
 
214 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กชายจีรเดช  วันยา
2. เด็กชายเฉลิม  คำอ่อง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ก้อนจำปา
2. นางสาวสุกันยา  ศรีคำชุม
 
215 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายปรีชา  แซ่เต่อ
2. เด็กชายหลู่  ลุงปา
 
1. นายประกฤต  วังพฤกษ์
2. นางสาวพรพรรณ  ตาลป่า
 
216 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กชายจิ่ง  ลุงจ่าม
2. เด็กชายปิยะพงศ์  แซ่กู
 
1. นายอภิรัก  อภิวงค์งาม
 
217 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. นายชาติ  ทองอินทร์
2. นายอาปาน  ลุงคำ
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
 
218 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายวีรพล  อุตภิระ
2. เด็กชายหน่ิอ  ลุงสุ
 
1. นางสาววรรณพร  กอบพึ่งตน
2. นายเชาวลิต  ก้อนคำ
 
219 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายนพดล  ส่างกานโหย่ง
2. เด็กชายวีรพล  อิ่มกลิ่น
 
1. นายประกฤต  วังพฤกษ์
2. นางสาวพรพรรณ  ตาลป่า
 
220 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายจักรีภพ  ไชยประดิษฐ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อนันเทศ
 
1. นายไมตรี  อุดมมิตร
 
221 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายกุมภา  หน่อคำ
2. เด็กชายอภิชาติ  เรือนแก้ว
 
1. นางสุกัลยา  งานหมั่น
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  อินวิลัย
2. เด็กหญิงนิภา  อิ่นต๊ะ
3. เด็กหญิงพนิดา  เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงวรรณษา  จะนู
5. เด็กหญิงศศิตา  ลำพูนพงศ์
 
1. นายธีรวัฒน์  ดอนปิน
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กหญิงดารินทร์  ลอสือ
2. เด็กหญิงนฤมล  ไอยี
3. เด็กหญิงปวีณา  จะลา
4. เด็กหญิงราตรี  เลาะปู
5. เด็กหญิงเมร  ลิจัน
 
1. นางสาวพานุมาศ  ไคร้หมู
 
224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงนงคราญ  แสกวาง
2. เด็กหญิงนันทินี  แซมิ
3. เด็กหญิงมีนา  สุรินทรุกานต์
4. เด็กหญิงอภิชญา  สุริยะวงศ์
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  แลเฉอ
 
1. นายกิตติวัฒน์  คำกัมพล
 
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กหญิงกัลยา  ลอสือ
2. เด็กชายจะแฮ  จะคะ
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จะแฮ
4. เด็กหญิงชลพิชา  อินทรจักร
5. เด็กชายวิชัย  จะคะ
 
1. นางสาวพานุมาศ  ไคร้หมู
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 67.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กันทะมูล
2. เด็กหญิงคำมิ  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงดารารุ่ง  ลุงมั่น
4. เด็กหญิงยลดา  ยะวัน
5. เด็กหญิงเมทิกา  ธรรมศิริ
 
1. นางสมใจ  ธนาวุฒิกูร
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 66.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1. เด็กหญิงจันนิต้า  บาร์เบอร์
2. เด็กหญิงชนกนาฏ  สุทธิวัฒนะ
3. เด็กชายนครินทร์  ศรียะ
4. เด็กหญิงหน่าย  ลุงเหน่
5. เด็กหญิงอำพร  กะทิ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อุปละ
2. นางภาวนา  โนนทนวงค์
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 63.67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1. เด็กหญิงกัลยา  หวังนอก
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ผุยดี
3. เด็กหญิงบัวคำ  ส่างเล็ก
4. เด็กชายศิริชัย  ทองหล่อ
5. เด็กชายอภิรักษ์  บูราณ
 
1. นางวรรัตน์  กาบศรี
 
229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราณีวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แอะสัง
2. เด็กหญิงนารี  จะจุติ
3. เด็กชายมานพ  จะแตะ
4. เด็กหญิงวีรนุช  แซ่จิน
5. เด็กหญิงโสรดา  ใจรักษ์วิสรุติวงศ์
 
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงลิดา  จะฟะ
2. เด็กหญิงวาสนา  จะอื่อ
3. เด็กหญิงสุนิสังข์  จะฟะ
4. เด็กหญิงอรวี  คำเชียง
5. เด็กชายเจษฎากร  แสนคำลือ
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดวงทิพย์
 
1. นางนิตยา  บุญรัตน์
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายนิรุทธิ์  ลุงซุ
 
1. นางมรกต  จาวสถาพร
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านวังมะริว 1. เด็กชายวิเชียร  เดือนแจ่ม
 
1. นางทาริกา  แก้วระดี
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กชายป่างทุน  นันตา
2. เด็กหญิงอรรถยา  สมศรี
 
1. นายธีรภัทร์  เทพคำ
2. นายวีระนันท์  เขียวขำ
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 1. เด็กหญิงจ่ามมวน  ลุงออ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เปิ้นจุ่ม
 
1. นางอชิรญา  ชูเทน
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กชายพงษ์์พัฒ  ศรีชัย
2. เด็กชายพันธิสา  นายหล้า
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีวิโรจน์
2. นายเอกพันธ์  พรมวังขวา
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายสมชาย  น้ำเตียง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ตุ่นตา
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยะสุ
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กชายธิดารัตน์  เรือนตุ่ม
2. เด็กชายธีรกาญจน์  ไพรธรรมครอง
 
1. นายจารุวัฒน์  บุญงาม
2. นางสาวน้ำทิพย์  เขื่อนเพชร
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กหญิงซื้อ  ม่านเฮือง
2. เด็กชายเครือลืน  ยอดคำ
 
1. นางสาวมาเรียม ปินะกะตา  มาเรียม ปินะกะตา
2. นางสาววชิราลักษณ์  ขันธสีมา
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  มะสะบุตร
2. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงแสง
 
1. นายวิชยา  พาวี
2. นายสิทธิพล  มหาวรรณา
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายธีรภัทร์  ฟองอินทร์
2. เด็กหญิงมยุลิน  มาลา
 
1. นายวิทยา  หน่อคำ
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พูลจา
2. เด็กชายนนพิทักษ์  ใจยอด
 
1. นางนิตยา  แก้วขาว
2. นางปุลพร  ยืนบุญ
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านวังมะริว 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญตัน
2. เด็กชายวิฑูรย์  กู่มะ
 
1. นายชาญธง  แก้วระดี
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปันดิ
2. เด็กชายอภิชาติ  ลุงลืน
 
1. นางสาวอัญชลี  สุวรรณ
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายชานนท์  ลุงออ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ซุ่นนะ
 
1. นายคม  กล่อมเกลา
2. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงค์สิทธิ์
 
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กชายสุุรบดินทร์  เงาใส
2. เด็กหญิงอริสรา  มหานิล
 
1. นายยุทธนา  มาแดงสาย
2. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายสมชัย  ศรีทอง
2. เด็กหญิงหล้า  ลาหุ
 
1. นายณภัทรพงศ์  ชื่นสาคร
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายจะคือ  เอติ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แยส่อ
 
1. นางสาวสายทอง  ผิวตอง
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง 1. เด็กหญิงชั่ง  ลุงซอ
2. เด็กชายศรีสวัสดิ์  กุนะ
 
1. นางสาวปัทมา  สุริยะ
2. นางสาวศิริพันธ์  ขัตติยะ
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กชายฉลอง  คำอ่อง
2. เด็กหญิงอ่อน  ปัญญา
 
1. นางสาวผ่องศรี  สิทธิราช
2. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดจอมคีรี 1. เด็กชายกานต์  -
2. เด็กหญิงวัตสิกา  หงษ์ภูคำ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  กันทะวงค์
2. นางณิชนันทน์  พรมแดน
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ย่านนะ
2. เด็กชายน้อง  แสนขัติยะ
 
1. นางสาวพิมพ์กมล  เต็มใจ
2. นายอดิเรก  ปินคำ
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จรัสสิทธิโชติ
2. เด็กชายภูวิวัชร์  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางรัชฎาพร  สวัสติกานนท์
 
254 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายจีระพงษ์  สุขแก้ว
2. เด็กชายชาญณรงค์  สิงห์แก้ว
 
1. นายสงกรานต์  บุญมา
 
255 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลวดี  ตั้งเจริญยิ่งยงค์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สุคำ
 
1. นายฤทธิชัย  ใหญ่พงค์
 
256 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ลุงยะซะ
2. เด็กหญิงหลู่  ลุงซอน
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีวิโรจน์
2. นายเอกพันธ์  พรมวังขวา
 
257 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  สังวาล
2. เด็กชายวรกานต์  กันธะพรม
 
1. นายสงกรานต์  กันธะพรม
 
258 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายนนท์  ซอยะแหลง
2. เด็กหญิงวิกานดา  แซ่หลี่
 
1. นางสาวจันทร์ทอง  ชินารักษ์
2. นางณิชารีย์  ศรีศักดา
 
259 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยปู 1. เด็กชายวราวุธ  อินจ๋อม
2. เด็กชายสมชาย  ลุงมาศ
 
1. นางนิศานาถ  เที่ยงออน
2. นางสาวสุรางค์  ตัวลือ
 
260 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงชลิดา  ลุงสาม
2. เด็กหญิงนัถพร  บุญมี
 
1. นายอำนวย  หนอกภักดี
 
261 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1. เด็กหญิงจิดาภา  จอกะ
2. เด็กหญิงปราณี  แซ่ฟาง
 
1. นายจตุรงค์  ศรีเมืองมา
 
262 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  สอนบาลี
2. เด็กหญิงดรัลพร  พฤทธิมุทธากุล
 
1. นายเดชา  กิติกุล
2. นายเตชิต  พรหมมาเย็น
 
263 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1. เด็กหญิงพรชิตา   แซ่เคอ
2. เด็กหญิงพิกุล   จะสอ
 
1. นายศรีทน   ขัติหลง
 
264 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงนลินี  อินขัติ
2. เด็กหญิงสุชีรา  สุภารักษ์
 
1. นางคัทลียา  หนองภักดี
2. นางสาวไพรินทร์  ทนงกิจ
 
265 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายจะอือ  กมลปัตร
2. เด็กหญิงเขมมิกา  ทองไชย
 
1. นางเกตุอรุณ  กล่อมเกลา
 
266 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงจันจิรา   ฐานที่
2. เด็กหญิงสุธินี   จันตาเรือง
 
1. นายอนุวัต  โปธา
 
267 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กหญิงงามงอน  นางสาง
2. เด็กหญิงพรนิภา   ชุ่มมงคล
 
1. นายพฤติพงษ์  บุญมา
2. นายวรนิตย์  มั่นนุช
 
268 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายธณัชชา  แก้วปั๋น
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  มณีพรม
 
1. นายสงกรานต์  บุญมา
 
269 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงคำเหลือน  มหาวรรณ
2. เด็กชายอาเซ็ง  แซ่หยาง
 
1. นายวีระพงศ์  วงษา
 
270 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กชายกอบชัย  คำวงค์
2. เด็กชายปฏิภาณ  กาคำ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวอรสา  เอื้องเขียว
 
271 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธันย์ชนก  กิริ
2. เด็กชายพรเสน่ห์  เตอะป้อ
3. เด็กหญิงอาหมี่  ฉ่องจา
 
1. นายอำนวย  สุมา
 
272 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่โจว
2. เด็กหญิงวรรณชา  สุภาเปี้ย
3. เด็กหญิงวิวรรธณี  บุญเสริม
 
1. นางขวัญธานินท์  การสิริสรณ์
 
273 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงคำแลง  ลุงอยู่
2. เด็กหญิงเซ  วิชัย
3. เด็กหญิงแสงยิง  ลุงจ่าม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ยอดแก้ว
2. นายสมชาย  สายผาบ
 
274 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตั้งหมี่
2. เด็กหญิงธันยมัย   แสงลี้
3. เด็กหญิงอภัสรา  แสนกุ้ง
 
1. นายปรีชา  กันธิยะ
2. นายอาทิตย์  ไชยเทศ
 
275 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสินชัย 1. เด็กชายจายต๊ะ  ลุงทา
2. เด็กหญิงนวล  ต๊ะ
3. เด็กหญิงปี  กุนะ
 
1. นางสาวประภาภรณ์  ลังกาสิทธิ์
2. นายไกรสร  โพธิรักษ์
 
276 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กชายธนิต  เลาหมู่
2. เด็กหญิงพุ่มพวง  ดีจิ่งมุ้ง
3. เด็กหญิงสุก  ลุงเฮือง
 
1. นางนันทิตา  เหล่าขัติยะ
2. นางวัชรินทร์  แซ่หยาง
 
277 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กชายนันทเสาร์  นายชัย
2. เด็กชายพิบูลย์  ก๋องคำ
3. เด็กชายอาชา  แซ่หลี่
 
1. นางสาวชวิกา  จันทร์ธีระโรจน์
2. นางสาวทัศนีย์  รักถิ่นพนา
 
278 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงวิริญจ์  กันธะมาลัย
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉวีวงค์
3. เด็กหญิงอิชยาภรณ์  ไพจิตรกุญชร
 
1. นางละออง  แก้วกาศ
 
279 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายคำอ่อง  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ปู่ยอ
3. เด็กชายอดุลย์  ลุงคำ
 
1. นายชัยพล  เขมารัชพล
2. นางวรรณทิพย์  คนรักษา
 
280 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงอะเลมิ  โนรี
2. เด็กหญิงอาเจมิ  โนรี
3. เด็กหญิงเนตรดาว  แซ่หม่อ
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญปราบ
2. นายสินเจริญ  ส่านุ
 
281 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่หลี่
2. เด็กชายประภาณ  แซ่หว่าง
3. เด็กชายอุเทน  วรรณชัย
 
1. นางขวัญธานินท์  การสิริสรณ์
 
282 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายกชพงษ์  แซ่เจียง
2. เด็กหญิงบุญศิริ  ขันธุ์แก้ว
3. เด็กชายยูตะ  ทาเมะกาอิ
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
2. นายพิทักษ์  ศรีคำมูล
 
283 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนกุ้ง
2. เด็กหญิงชนากาญ  เสียงจะ
3. เด็กหญิงอรัญญา   เสียงดี
 
1. นายปรีชา  กันธิยะ
2. นายอาทิตย์  ไชยเทศ
 
284 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงชนกานต์  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงอีหละ  จะโจคา
3. เด็กหญิงไขนภา  ประทีปชุติมา
 
1. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล
 
285 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายกวางเจิง  แซ่เจา
2. เด็กชายปเดิมพงษ์  แซ่หลง
3. เด็กชายอมรเทพ  แซ่จาง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
286 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปงตำ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินต๊ะคำมา
2. เด็กหญิงคำหน่วย  ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงพิศ  ลุงติ
 
1. นางกัลยาณี  อินภิไชย
2. นางจีรพร  อิงคสันตติกุล
 
287 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กชายดารณี  ไอ่มู
2. นางสาวนานะ  จะอื่อ
3. เด็กหญิงเพรียว  จั่นตา
 
1. นายปรีชา  มาลัยกุล
 
288 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดูแฮ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ห่อเงิน
3. เด็กหญิงพัชริดา  เกศสุภาพงษ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  แปงจิ่งต่า
 
289 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กชายอภิวิชญ์  โนนคำวงศ์
 
1. นายณัฐกิจ  ลาวนันท์
 
290 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านออน 1. เด็กหญิงกนกอร   พิโน
 
1. นางสุดาภรณ์    วิทยา
 
291 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กชายวชิระ  อินทร์แก้ว
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
292 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงนาหา  หิรัญไกรลาส
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
293 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กชายสุพรรณ  ลุงสุก
 
1. นายเกีรยติศักดิ์  ศิริรัตน์
 
294 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงสุวิมล  ล่าพอ
 
1. นางภัทราภรณ์  แหลมจริง
 
295 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายศุภกิจ  พฤกษาตะคุ
 
1. นางสาวจันทิมา  อภิวงค์
 
296 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ยศวงศ์รัศมี
 
1. นางละออง  แก้วกาศ
 
297 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดบ้านท่า 1. เด็กชายพีระพัฒน์  คำภิโล
 
1. นางสุพัตร์  ศิริ
 
298 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสินชัย 1. เด็กหญิงซิงฮวย  แซ่หลี่
 
1. นายไกรสร  โพธิรักษ์
 
299 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล
 
300 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  จาจา
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
301 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 1. เด็กชายเสนายะ  จะอือ
 
1. นายวรศักดิ์  ตะยะพงษ์
 
302 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายภานุทรรศ์  ศรีใจ
 
1. นางสาวนงเยาว์  โพธิ์ไทร
 
303 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 1. เด็กหญิงอัญชลี  จอมหมื่น
 
1. นายบุญเกตุ  ใคร้มูล
 
304 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กชายวรกิจ  สุรินทรุกานต์
 
1. นายสุทธิพงศ์  อริยะกุล
 
305 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 1. เด็กหญิงวาสนา  เชื้อชาติสิงขร
 
1. นายนิรันดร  ทนันชัยบุตร
 
306 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปงตำ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จ๊ะสา
 
1. นางจีรพร  อิงคสันตติกุล
 
307 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายวิทูน  ลุงทุน
 
1. นางสาวจันทิมา  อภิวงค์
 
308 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงโป๋  ลุงวาหริ่ง
 
1. นายวิชัย  ดรุณกานต์
 
309 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายราเชนฐ์   ลุงยาด
 
1. นายรุ่งโรจน์   ศรีพล
 
310 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   กติกาสติ
 
1. นางศิโรรัตน์    บุญเกิดไวย์
 
311 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กชายวัฒนชัย  แซมือ
 
1. นายพจนศักดิ์  กันตีมูล
 
312 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงนงคราญ  เพชรชมภู
 
1. นายสิทธิพงษ์  แปงจิ่งต่า
 
313 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ท่ออิ
2. เด็กหญิงหมี่กา  หวุ่ยยือ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ฟองบัว
 
314 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงทุน
2. เด็กหญิงธัญกมล  วงศ์สถาน
 
1. นางวันเพ็ญ  ชาวน่าน
2. นายวิทยา  ประยูร
 
315 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงกวงจือ  แซ่หลี่
2. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงซุนนะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นางสุมาลี  ทาศักดิ์
 
316 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงจิราพร  คะทือ
2. เด็กหญิงแดง  จิ่งต๊ะ
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันทะวงค์
2. นางสาวสาวิตรี  โชติยา
 
317 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงจตุพร   ไขปัญญา
2. เด็กหญิงอนุธิดา    ใจเย็น
 
1. นายสิทธิพงษ์   แปงจิ่งต่า
 
318 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยากร  แซ่ต้วง
2. เด็กหญิงวิริทธ์นันท์  สังข์วิเชียร
 
1. นางนุสรา  ปวงจักรทา
 
319 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใสคำฟู
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  บัวอ่วม
 
1. นางสาวกนกพร  สุริยา
2. นางสาวฐาปณี  แสนคำหมื่น
 
320 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงคำขิ่น  ลุงคำแหลง
2. เด็กชายปันจิ่ง   อุตะมะ
 
1. นางสาวจันทิมา  อภิวงค์
 
321 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 1. เด็กชายปรีชา  เลาหาง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  เลาหาง
 
1. นายยุทธพงศ์  สายคำฟู
2. นางสาวศิรินภา  คิดอ่าน
 
322 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กชายคีตภัทร  อินทะยศ
2. เด็กชายสิทธิพงค์  มาปวน
 
1. นางพรศรี  ผุยเจริญ
 
323 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงอัญชลี  ลุงมู
2. เด็กหญิงแหลง  ปู่ส่วยคำ
 
1. นางสาวจันทรา  กะพอ
2. นายเกียรติศักดิ์  ศิริรัตน์
 
324 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงนงนภา  แสงชัย
2. เด็กหญิงนิตยา  ปะพบ
 
1. นางนิตยา  รัตนธรรม
2. นางสาธิดา  ก้อนสมบัติ
 
325 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ซิงซุ้ย
2. เด็กหญิงปรีดา  แซ่เลี่ยง
 
1. นางนตยา  โกเสนตอ
2. นางปฎิณยา  หน่อแก้ว
 
326 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงนาที  จะยี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จะติ
 
1. นางสาวสุภาวิณี  อุปละ
 
327 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงจิรกัญญา  ขันป๊ก
2. เด็กหญิงอาริยา  งามคาย
 
1. นางสาวณภิตา  ศิริมงคลภัค
 
328 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กหญิงจิตตรีญา  ภักดีดำรงหยาง
2. เด็กชายยีซายะ  ซือผะ
 
1. นางสาวทัศนวรรณ  เยอซ๊อ
2. นายมานะ  พันธ์ศรี
 
329 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กชายธนบูรณ์  จองยุ้น
2. เด็กหญิงธนพร  จองมิ้น
 
1. นายสุริยัน  รุ้งดี
2. นายไกรวิชญ์ จอวา  ไกรวิชญ์ จอวา
 
330 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เล็นคำ
2. เด็กหญิงศิวรรณี  กู่คำ
 
1. นางสาวแพรวตา  มาบางครุ
 
331 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งคำ
 
1. นางพัชรินทร์  โกฎิแก้ว
2. นายอภิชาติ  สุวพงษ์
 
332 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี  ปู่ซุบ
2. เด็กหญิงรัชนีย์  จ่าสี
 
1. นายพงศกร  ฉายะสุโข
2. นายเจริญ  จันที
 
333 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ปอเย็น
2. เด็กหญิงศิริมา  เจริญพงศ์
 
1. นางละออง  แก้วกาศ
 
334 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายธีรยุทธ  ทูลอ่อง
2. เด็กหญิงหอม  ลุงจ่อ
 
1. นางสาวสิริจรรยา  หลีกเลี่ยง
2. นางสุรีย์  ทรายคำ
 
335 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่กวาง
2. เด็กหญิงอาซึมิ  แซ่มิ
 
1. นางผ่องจันทร์  กันธิยะ
2. นางสาวสายฝน  จันทร์ต๊ะพิงค์
 
336 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังมะริว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเพ็ง
2. เด็กหญิงวรัญชลี  นกเกร
 
1. นางสาวอรอุมา  อินฟูลำ
 
337 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงดาว  จิ่งต๊ะ
2. เด็กชายหนุ่ม  จิ่งต๊ะ
 
1. นางพรศรี  ผุยเจริญ
 
338 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงอัญชลี  ลุงมน
2. เด็กหญิงแดง  ลุงกอ
 
1. นางธันยนันท์  สินธีรโรจน์
2. นายเกียรติศักดิ์  ศิริรัตน์
 
339 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงรินลณี  วิมลโนช
2. เด็กหญิงแสงนนท์  ลุงมาด
 
1. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล
 
340 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายพรชัย  แซ่ห่อ
2. เด็กหญิงยี่ก่อ  แซ่จาง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
341 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เรือแก้ว
2. เด็กหญิงเอสาว  ลุงยี่
 
1. นายยุทธนันท์  มาแดงสาย
 
342 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงนวล  ลุงมั่น
2. เด็กชายเมือง  ลุงคำ
 
1. นางสาวผ่องศรี  ปองอมรกุล
 
343 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงณิสารัตน์  แซ่โต้ง
2. เด็กหญิงแสงมล  ลุงหลิ่ง
 
1. นางมรกต  จาวสถาพร
2. นายอุดม  สาลี
 
344 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กหญิงนามีสี  จะแฮ
2. เด็กหญิงปรียา  เยปองกู่
 
1. นางสาวสุธรรม  ยาริมูล
 
345 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงปฐมพร  ลุงต๋า
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ลุงหวัง
 
1. นางสาวจันทิมา  อภิวงค์
 
346 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงปวีณา  เซียมลาย
2. เด็กหญิงปอก  กองแสง
 
1. นางสาวพรรณี  จันณรงค์
2. นางสาวมยุรีย์  คำจันทร์
 
347 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กหญิงสายสุนีย์  จะฟู่
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จะง๊ะ
 
1. นายสุภณา  จันต๊ะจาย
 
348 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สืบวงศ์
2. เด็กหญิงพิมนภา  กาเหล็ก
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
349 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายปาน   ลุงติ
2. เด็กหญิงศสิกร   ใจขุน
 
1. นายรุ่งโรจน์    ศรีพล
2. นางสาววาสนา  กูลนาม
 
350 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงนภา   เลาหมี่
2. เด็กหญิงสุนารี   เลาหมี่
 
1. นายสิทธิพงษ์   แปงจิ่งต่า
 
351 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปงตำ 1. นางสาวจุฑามาศ  เรือนบุตร
2. นางสาวธนาพร  อุปละ
 
1. นางกัลยาณี  อินภิไชย
2. นางสุพรรณี  อารีพันธ์
 
352 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงพลอย  แสนใจ
2. เด็กหญิงสุธิดา  สุขแสวง
 
1. นางสาวแพรวตา  มาบางครุ
 
353 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงรมย์นริน  ลุงจ่องต๊ะ
2. เด็กหญิงแดง  ปู่แหลง
 
1. นายบรรเจิด  วิมลสุจริต
2. นายอภิชาติ  สุวพงษ์
 
354 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กชายมงคล    ชัยหมู
2. เด็กชายศุภชัย   น้ำแก้วเพชร
 
1. นางศิโรรัตน์   บุญเกิดไวย์
 
355 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงสราวลี  ปีน้อย
2. เด็กหญิงอังคณารัตน์  เทียนจันทร์
 
1. นางวิภา  สมเกตุ
 
356 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลสม
2. เด็กชายมนตรี  วังธิยอง
 
1. นางรจนา  ศรีวิจิตร์
 
357 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปัญญา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมพิงค์
 
1. นางสาวผ่องศรี  ปองอมรกุล
 
358 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. เด็กหญิงสุกฤตา   ทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงสุมิกา   บัวเผือ
 
1. นายนิกร   มะธุ
 
359 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กชายสมชาย  นันตา
 
 
360 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านวังมะริว 1. เด็กชายวิเชียร  เดือนแจ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์  จิตตาวงศ์
 
361 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66.25 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายภีมวัฒน์   ทรายตา
 
1. นายชนะศึก   แคร่กระโทก
 
362 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กชายณรงค์  ปันตา
 
1. นายสรายุธ  นันทาทอง
 
363 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงสายป่าน  ดวงจันทร์
 
1. นายชาตรี  วงศ์จำรัส
 
364 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ย่าง
 
1. นายสรายุธ  นันทาทอง
 
365 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงจิดาภา  จองติ
 
1. นางชญานิษฐ์  นันทศักดิ์
 
366 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กชายธนบดี  แซ่พู่
 
1. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
367 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสันปอธง 1. เด็กชายหลาว  ลุงจิ่ง
 
1. นายประเสริฐ  จันทะวัน
 
368 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายจิณณวัตร  อินปั๋น
 
1. นางพวงพยอม  เฉลิมวัย
 
369 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่ใจ    
370 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.28 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงแพร  สุนันท์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ก้อนแก้ว
 
371 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กชายธนากร  มาเยอะ
 
1. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
372 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.1 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นายเสกสรร  ปู่แหลง
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
373 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายธนพงษ์  ภูป้อม
 
1. นายนิพัฒร์  เรือนใจ
 
374 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.9 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปัญญาคำ
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
375 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.1 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงนรินนิภา  ชะปัญญา
 
1. นายสาธิต  ชัยเมืองยอง
 
376 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วจันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  ดอนปิน
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนสันติวนา 1. เด็กชายกิติกร  แซ่หลู่
2. เด็กชายบุญชู  แซ่หย่าง
3. เด็กชายภานุเดช  แซ่หลี่
 
1. นายนพพันธ์  ฝั้นหล่อ
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กชายจำรูญ  แสงต๊ะแก้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ  บุญเรือง
3. เด็กชายอาทิตย์  หอมใจ
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีสุวรรณ
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยะป่า
2. เด็กหญิงนิดา  ยะป่า
3. เด็กหญิงนิตยา  ยาจู๋
 
1. นายสมพงษ์  สุขคำ
2. นายสุรินทร์  ธรรมชัย
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ลุงคำ
2. เด็กหญิงดาวประกาย  แก้วตา
3. เด็กหญิงเกศรา  ศรัทธาทวีกุล
 
1. นางวนารัตน์  บริบูรณ์
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายกิตติพงษ์  แสงแก้ว
2. นายป๋างพ้า  ลุงออ
3. เด็กหญิงโชติกา  แสนคำปิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  วงค์เจริญ
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายพีรพล    ขวัญธนวลัย
2. เด็กชายอาสั่ง   อาซื่อ
3. เด็กชายเหล่าต๋า   มาเยอะ
 
1. นายสมจิตร    บุญแต่ง
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายก่อเกียรติ   แซ่หลี่
2. เด็กชายซื่อหมิ่ง   แซ่ก่อ
3. นายปิยพงศ์   แซ่เจอว
 
1. นายจตุพร  จันต๊ะพรม
2. นายผดุง   กาญจนาปกรณ์
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กชายประเสริฐ  จะหวะ
2. เด็กชายอนุพงษ์  จะเซอ
 
1. นายธีรพงษ์  พชรนุกุล
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายถนอมศักดิ์   เลาวือ
2. เด็กชายพงศกรณ์   แซ่จาง
3. เด็กชายสมเกียรติ   แซ่ลี
 
1. นายนิติ   วุฒิธนากรกุล
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กชายธนัญเทพ  โปธา
2. เด็กชายมอญ  ลุงข่อง
3. เด็กชายสดาพล  โปธิ
 
1. นางกาญจนา  ทัศน์จันทร์
2. นางสาวอโณทัย  โป่งปันต๊ะ
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 64.33 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสบคาบ 1. เด็กหญิงถิรพร  กึกก้อง
2. เด็กหญิงนัทธมน  บุุญมา
3. เด็กชายเจษฎา  นามพิชัย
 
1. นางศิริลักษณ์  สาระจันทร์
2. นางอำพร  เดชโนนสังข์
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงจ๋ามเปา  ลุงอุ้ย
2. เด็กหญิงรัตน์ชดาภร  แสงคำ
3. เด็กหญิงอทิตยา  กาบขิง
 
1. นายสมเกียรติ์  ศรีเป็ง
2. นายเมธี  บุตรต๋า
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงวรรณวลัย  ตันถาง
2. เด็กหญิงอนัญญา  ยะปัน
 
1. นางบุณยวีร์  วงศ์สูน
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กชายทัย  ลุงซอ
2. เด็กชายภานุวัตร  นันตา
 
1. นายสุรพงษ์  ติยะธรรม
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. นางสาวจตุพร  แซ่เหว่ย
2. นางสาววาศินี  แซ่หลิว
3. นางสาวสายฝน  แซ่ภู่
4. นางสาวสุชาดา  แซ่หลู่
5. นางสาวอาโซย  แซ่เจ้า
6. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่จื้อ
 
1. นางบุญยนุช  สุวรรณไตรย์
2. นายราชันย์  พรหมเถาว์
3. นางสาวสนทยา  บาลเย็น
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. นางสาวธนพร  อิทนะ
2. เด็กหญิงนิด   นายแสงหาญ
3. นางสาวบัวขาว  มะโนเนือง
4. นางสาวปภัสสร  ใจแก้ว
5. เด็กหญิงอ๋ามหวาน   นายตาน
6. นางสาวเล็ก  ลุงติยะ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรทิพย์
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. นางสาวจิรัชญา   เจริญพาณิช
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   ปวนสวรรค์
3. นางสาวปาริฉัตร   มาโน
4. เด็กหญิงปิยะดา   บุญมี
5. นางสาวพรทิพย์   จิราพงศ์
6. นางสาวเมธินี   แว่นแก้ว
 
1. นางนันทพร   ศิริอุดม
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงจันทร์คำ  ลุงซุนติ
2. เด็กหญิงนิสา  ลุงติ
3. เด็กหญิงวรรณลี  ลุงตาล
4. เด็กหญิงหล้า  ลุงเล็ก
5. เด็กชายอนุศิษฎ์  สีโย
6. เด็กหญิงเปา  ลุงอุ้ย
 
1. นายประหยัด  โกฎแก้ว
2. นางสาวพวงเพชร  ใจแก้ว
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กชายพิจิตร  แสนจัน
2. เด็กชายอายวัง  จางอ่อง
 
1. นายวรนิตย์  มั่นนุช
2. นายโกวิท  โกเสนตอ
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่หล่อ
2. เด็กชายอธิวัชร์  เกตุทะจักร์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แช่มนุ้ย
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงชิวาพร  คำด้วง
2. เด็กหญิงอ่องเหมย  แซ่หรอ
 
1. นายนที  นาคทอง
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กหญิงจารุพักตร์  อินจั้ง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสนจันทร์
 
1. นางณัฐจรี  เตชะวิทยะจินดา
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงรัตนกร  ชมพู
2. เด็กชายอรรถกรณ์  ลุงไส่
3. นายเต๋า  แสงใหญ่
 
1. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรรณิกา    ภูริบริบูรณ์
2. เด็กหญิงอรทัย    ภูริบริบูรณ์
 
1. นายนิติ   วุฒิธนากรกุล
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กชายปี  ลุงหย่า
2. เด็กชายหล้าหม่อง  ลุงกอ
 
1. นางลัดดาวัลย์  แก้ววิวัฒน์
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นายปรัตถกร  กันธา
2. นายอนุสรณ์  ตาติวงค์
 
1. นายภูวนาถ  วรรณรัตน์
2. นางสุวรี  รักประชา
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เตจ๊ะ
2. เด็กชายศุภากร  รังษี
 
1. นายรัตพล  บุญชู
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ต๊ะนาง
2. เด็กหญิงลีลาวดี  ถาวินิจ
 
1. นางเพ็ญพรรณ  ชมถิ่น
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายวุฒิชัย  ลุงจาย
2. เด็กชายศรัญญู  คำพงค์
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จะหาร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จะมู
 
1. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่หย่าง
2. เด็กหญิงประภาวดี  แซ่หลี่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  กาสุริยะ
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงสุวิภา  แสนจันทร์
 
1. นายจักรพันธุ์  แสงมูล
2. นายสมมาตรวรัชญ์  วงศ์อนุสกุล
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายซาน  ลุงกอ
2. เด็กชายอนุพงศ์  จะวอ
3. เด็กชายเงิน  ลาใส
 
1. นายอารวัฒน์  แสงสุวรรณ์
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายอนุพงษ์  วงค์สุรินทร์
2. เด็กชายอนุศิษฐ์  ตุ่นคำหน้อย
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางพวงทอง  สุนทรา
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กชายภราดร  ว่างเวง
2. เด็กชายโอภาส  ลายงาม
 
1. นายสุทิน  ทองคำ
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐวีร์  ศิริ
2. เด็กหญิงกุลิสรา  ชัยศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัฒติยา  ฑุริยานนท์
2. นางสาวศิริรัตน์  มูลประเสริฐ
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงวรรณวลี  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่เจ๋า
 
1. นายสงบ  ผ่องพรรรณ์
2. นางสาวสุกัญญา  สิงห์ฆะราช
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กชายธราดล   นันทร์แก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร   แสนหมู่
 
1. นายวรนิตย์   มั่นนุช
2. นายโกวิท   โกเสนตอ
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  ธรรมพิทักษ์
2. เด็กชายสุกฤต  แซ่หยาง
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญา
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายชัชชัย  ศรีหมี่
2. เด็กหญิงพิชากร  คำเชียง
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงพรสุดา  นันต่า
2. เด็กหญิงยอน  ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงวรรณรดา  บุญส่ง
 
1. นางจันทร์ทิมา  คำบอนพิทักษ์
2. นางสาวเรณู  มูลงาม
 
418 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 69.25 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กชายกานต์  นางเป
 
1. นางอรุณี  บุญญานุกูล
 
419 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 1. เด็กหญิงสุนิสา  อาจอ
 
1. นางสาวสุนทรี  ศิริภูวนันท์
 
420 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนปราณีวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิดดา  อาหว่า
 
 
421 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) 1. เด็กชายมินซา  มูฮัมหมัดโรซี่
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปู่เคิง
 
422 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงศศิภา  ฐานที่
 
1. นางสุภัทยา  ทวีศรี
 
423 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 67.25 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ติยะ
 
1. นายวัชรศักดิ์  ชมภูใหล
 
424 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 23 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุทธิภาค
 
1. นางรจนา  สังข์ทอง
 
425 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เนระคำ
 
426 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 1. เด็กหญิงหนุ่ม  ลายคำ
 
1. นางแสงเดือน  สุวรรณคีรียง
 
427 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงเอฮุ๋ย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เนระคำ
 
428 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจันทร์แก้ว   ไอแส
 
1. นางสาวปภวรินทร์   ปภิณวิชยพลกุล
 
429 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงธนิตตา  ย่างงาม
 
1. นางโศจิรัตน์  ถิ่นหลวง
 
430 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  กิมใส
 
1. นายเฉลิม  ธงศรี
 
431 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กหญิงอรยา  มีวงษ์
 
1. นางสาววิมล  ปวนปันวงค์
 
432 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงศศิธร  ดาย้อย
 
1. นายบุญทำ  แผ่นชัยภูมิ
 
433 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ลุงสุ
 
1. นางสาวภิญญลักษณ์  ธรรมพรพิมนต์
 
434 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงอรษา  ปัญญาดี
 
1. นางกัณฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
435 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญพิมล  ยืนสา
 
1. นางรจนา  สังข์ทอง
 
436 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงพร  จะที
 
1. นางอรพรรณ  แสนคำแพ
 
437 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กชายณัฐดนัย  มายาต๋า
 
1. นายไกรวิชญ์  ผลบุญ
 
438 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงช่อผกา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  จองคำ
 
439 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงอธิชา  คำลือ
 
1. นางสาวอาภาภิรมย์  ศรีวิชัย
 
440 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   สร้างใหม่
 
1. นางจตุพร  ชินะใจ
 
441 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 1. เด็กหญิงอารียา  เมืองมูล
 
1. นางสาววีณา  กันทา
 
442 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายภูแสง  คองยุ้น
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญมาสร้อย
 
443 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงผัด  ลุงต๊ะ
 
1. นายชาติชาย  ภูพิทักษ์ธรรม
 
444 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสนกัน
 
1. นางสุวารี  เทพสุรินทร์
 
445 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 1. เด็กหญิงกุลธิดา  น้อยติ๊บ
 
1. นายพจนศักดิ์  กันตีมูล
 
446 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุนันตา
 
1. นางสาวศรัญญา  สุวรรณ์
 
447 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ดวงวัน
 
1. นางสาวปภวรินทร์   ปภิณวิชยพลกุล
 
448 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  จะวะ
 
1. นายอาหลู  จะหา
 
449 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงจีราพร  คำแขก
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
450 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงจุติพร  ไพรพนา
 
1. นางสุภัค  ถุงเกษแก้ว
 
451 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงแหวนนภา  ชมภูพล้อย
 
1. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
452 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1. เด็กหญิงอรพรรณ์  สะทู
 
1. นางสมฤทัย  ชัยวงค์
 
453 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นางสาวหทัยทิพย์  จอมแสง
 
1. นางเพชรา  บุญธง
 
454 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงดิษญา  โปธาวงค์
 
1. นางนิตยาพร  หมื่นพินิจ
 
455 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงน้ำหอม  ลุงหล้า
 
1. นางสาวศิริธร  ชัยชะนะ
 
456 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายเล่าเออ  แซ่หลิ่ง
 
1. นางเนาวรัตน่์  สันกาวี
 
457 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงทีราพร  แสโพ
 
1. นางโศจิรัตน์  ถิ่นหลวง
 
458 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) 1. เด็กหญิงหล้าเหย่น  ลุงหล้า
 
1. นางวรกมล  ทองคำ
 
459 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กชายดาเยละ  จะหยี
 
1. นางลัคนา  สุยะ
 
460 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กหญิงศุวิมล  แก้วมณี
 
1. นางสาวประภาพร  วรรณประสิทธิ์
 
461 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายทิวากร  เทียมทัน
 
1. นายจักรกริช  พงษ์อมรพรหม
 
462 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 13 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. นางสาวกุลธิดา  เลายี่ปา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  กันกา
 
463 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ่าย 1. นางสาวชนัตการณ์   ใจเฉลียว
 
1. นางกาญจนา   ศรีปูคำ
 
464 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. นางสาวเมี๊ยะหลู่  ก๋าวีระ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กันธโย
 
465 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) 1. เด็กหญิงสุภา  ลุงจิ่ง
 
1. นางสาวถนอมศรี  ศรีวิชัย
 
466 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 6 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายศุภากร  แซ่หวัง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สุขอุดมสินโรจน์
 
467 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศุภลักภักดีกุล
 
1. นางสาวดวงใจ  พนมไพร
 
468 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 61.8 ทองแดง 8 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงภคินี  แซ่ย่าง
 
1. Missying ying  wang
 
469 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 1. เด็กหญิงซอน  ลุงอ่อง
2. เด็กชายต่อศักดิ์  นายสุข
3. เด็กชายห่าน  ลุงจาง
4. เด็กชายองค์  -
5. เด็กหญิงอั้ม  ลุงกือ
6. เด็กหญิงโมคำ  ลุงขัด
 
1. นางทิวาทิพย์  เพชรขว้าง
 
470 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1. เด็กชายจะแล  จะอือ
2. เด็กชายดนุพล  แสงขิง
3. เด็กชายพีรพล  ทำใจ
4. เด็กชายหริษฎภูมิ  ทิพย์มูล
5. เด็กชายอภิชาติ  พัชระเสถียรชัย
6. เด็กชายอานนท์  บัวประดิษฐ์
 
1. นางปทุมวรรณ  เก่งกาจ
 
471 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1. เด็กหญิงจันทิมา  แสนย่าง
2. เด็กชายประวิทย์  แซ่หวู่
3. เด็กชายพลพล  แสนจัน
4. เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  แซ่ลี
5. เด็กชายภูวดล  แสนฟู่
6. เด็กหญิงสุพร  อาดา
 
1. นายณัฐวุฒิ  น้อยหมอ
2. นายอิ่นแก้ว   ดวงดี
3. นายเอกพันธ์  ทนันไชย
 
472 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 1. เด็กชายจายยุ่น  นายสุ
2. เด็กชายทูล  ลุงปันต๊ะ
3. เด็กชายมิ้น  ลูต๊ะ
4. เด็กชายยุง  ติ๊รอก๊ะ
5. เด็กชายรามศรัญ  ขาวขันธ์
6. เด็กชายวีระพงษ์  อินทรีย์
7. เด็กชายอาทิตย์  บุญตัน
8. เด็กชายอู  ลุงปันต๊ะ
 
1. นางสุภาภรณ์  อินหวัน
 
473 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  แก้วตา
2. เด็กหญิงณัฐวิกา  แก้วตา
3. เด็กชายธนากร  ลุงหม่อง
4. เด็กชายปฏิญญา  แจ่มเงิน
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  มีตน
6. เด็กชายยอด  ลุงจาย
7. เด็กชายสองเมือง  บุญน่า
8. เด็กหญิงเฉียงจิ่ง  ลุงซอ
 
1. นายประสาน  ประทุมมณี
2. นายผดุงเกียรติ์  เทพนา
 
474 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงศิริภานันท์  โพงมา
2. เด็กหญิงอาริญา  ออต๊ะ
 
1. นางสุภัค  ถุงเกษแก้ว
 
475 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เลาหาง
2. เด็กหญิงเบญจพร   บึทู
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
476 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่เติ๋น
 
1. นายศราวุธ  คำมา
2. นางเนาวรัตน่์  สันกาวี
 
477 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงรจนา  อันไฮ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  โท่โพ
 
1. นายณัฐพันธ์  ยิฏฐะสิริ
 
478 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงพนิดา  ยาวิราช
2. เด็กหญิงรุ่งเหน่  ติยะ
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
479 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงณัฐติกาล  วรรณา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  มูลทอง
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
480 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงนันทิพร  แก้วฝั้น
2. เด็กหญิงเกวริน  กาวีระ
 
1. นางสาวชรินทร  มณีรัตน์
2. นางสาวสุชาดา  จองคำ
 
481 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงสิทธิกร  ท้าวแก้ว
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กันคำ
 
1. นางฉวีวรรณ  ไข่แก้ว
 
482 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กชายทศพร  ริทู
2. เด็กหญิงเนตรนภา  กองา
 
1. นางสาวนฤมล  สุจาศิริวงศ์
 
483 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    เลาหาง
2. เด็กชายชัยชนะ   บึทู
 
1. นางสาวศิริลักษณ์    จีจู
 
484 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายธัญญวิชญ์  นิธิธานนท์
2. เด็กชายวีรพงศ์  หวัง
 
1. นางนัทธียา  เดชะ
2. นางสาวพัชรี  เตจารังษี
 
485 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ห่วง
 
1. นางพัชรินทร์  โสภาบุญ
2. นายศราวุธ  คำมา
 
486 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายศรายุธ  จะจ๋า
2. เด็กชายเนรมิตร  จะชา
 
1. นางขนิษฐา  ลัมจันทร์
2. นายทวีชัย  ไทยใหม่
 
487 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงสิรินธร  ปิงพยอม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิผล
 
1. นางวชิรา  อินลี
2. นายสุริยันต์  จันทร์ดี
 
488 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงพรวนัช  เกิดวรรณชัย
2. เด็กหญิงสุขโสภา  ด้วงจิโน
 
1. นางกัญฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
489 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายก๋อนทอง  นั่นตา
2. เด็กหญิงพรรณวลี  ลุงหลู่
 
1. นางผวรรณ์ตรี  หนูอุ่น
2. นายพีรวิชญ์  ปันธิยะ
 
490 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กหญิงนฤมล  คำป้าง
2. เด็กชายสดใส  คำแหลง
 
1. นางสาวนิธินาถ  ทวีศักดิ์
2. นางสาวอัญชลี  สุใจบาล
 
491 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงพรพนา  อ่องกุหลาบ
2. เด็กหญิงศิรินทา  อินลง
 
1. นายวินัย  ใจยา
 
492 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายจิระชัย   มหา
2. เด็กชายฉัตรชัย   มลแก้ว
 
1. นายสมพงษ์   รักประชา
 
493 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายพิกัน   เหมอะโป
2. เด็กหญิงหิรัญญิการ์   พินิจพงษ์
 
1. นายอนุชา    ยาประเสริฐ
 
494 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์ชัย
2. เด็กชายสมนึก  นายวงศ์
 
1. นายอนุสรณ์  แสงดี
 
495 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายจ่ามฟ้า  ลุงตา
2. เด็กชายเขียว  ลุงหลู่
 
1. นายถนุพันธ์  มูลเจริญ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
 
496 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายภูชิต   ปู่หลอย
2. เด็กชายเสาร์   ลุงซู
 
1. นายสมพงษ์    รักประชา
 
497 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ใจวงค์
 
1. นายยุทธนา  วงศ์ใหญ่
 
498 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายไกรสร  ชุดบุญธรรม
 
1. นายเอกชัย  วิญญา
 
499 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายแสงเครือ  เล็กส่วย
 
1. นางสาวอัมพร  อินตาลา
 
500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงเกษรา  ทวีบำเพ็ญ
 
1. นางสาวอัจฉรา  กาศโอสถ
 
501 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายรัชพล  แซ่เซิง
 
1. นางนันทิวา  สมุทร์หอม
 
502 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีเนตร
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
 
503 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปงตำ 1. นายชัยณรงค์  ต๊ะเงิน
 
1. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี
 
504 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กชายสนิท  แซ่มู่
 
1. นายราชันย์  พรหมเถาว์
 
505 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กชายสุริยัน  ตังแก
 
1. นายอนุสรณ์  แสงดี
 
506 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายจุรานนนท์  ม่วงมา
 
1. นางสุพิศ  พรหมศรี
 
507 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาเยอะ
 
1. นางนิภาพร  ใจมูล
 
508 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงนน  ลุงทุน
 
1. นายบุญรักษ์  ตนอุตร์
 
509 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงอมลณัฐ   สมธง
 
1. นายนายอนุชา   ยาประเสริฐ
 
510 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่หวัง
 
1. นายไพโรจน์  ท้าวแก้ว
 
511 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายกิตติ  ลุงต่า
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
 
512 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ศิริสิงห์
 
1. นางสาวฐิรัฎชญาน์  อัจฉวิยะสกุล
 
513 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กชายธวัชชัย  ตามิ
 
1. นางสาวมิรันตี  จันทร์ดี
 
514 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงแอน  สายฝน
 
1. นางวชิรา  อินลี
 
515 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กหญิงแสงดาว  นายยอด
 
1. นายอนุสรณ์  แสงดี
 
516 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กชายณัฐพล  สิ่งส่า
 
1. นายอากร  บุญหมั่น
 
517 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  จองหม่อง
 
1. นางเสาร์คำ  แสนทาโจ
 
518 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงไอยูมิ  อิซุมิ
 
1. นางทิพวรรณ์  อินสอน
 
519 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายตาล  แซ่หย่าง
2. เด็กชายเดชชัย  แซ่กู่
 
1. นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ
2. นางสาวอรรถนารถ  บุญเกิด
 
520 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางแดง 1. เด็กหญิงลัดดา  จะฟู
2. เด็กหญิงอ่อง  จองตาล
 
1. นายปรีชา  จิโน
2. นายสงกรานตฺ์  โปธา
 
521 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นายตุง
 
1. นางปารณีย์  แว่นฟ้า
 
522 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกวินภพ  แก่หล้า
 
1. นางเครือวัลย์  อยู่เป็ง
 
523 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) 1. เด็กชายจรัญชัย  ลุงลู
2. เด็กชายสุไลมาน  -
3. เด็กชายอ่อง  นายทุน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปู่เคิง
2. นางสาวนงนุช  แซ่เท้า
 
524 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 1. เด็กหญิงนามีแตะ  ลาวอือ
2. เด็กหญิงนาสือโบ  จะแฮ
3. เด็กหญิงอรุณี  พงพี
 
1. นางสาวชนกนันต์  อยู่เป็ง
2. นางสาวยุภาวรรณ  มาละใจ
 
525 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 25 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำมูล
2. เด็กหญิงน้อง  เมืองใหม่
3. เด็กหญิงแสงจ๋าม  ลุงเสง
 
1. นางอรุณศรี  ตุ่นแก้ว
 
526 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  นาปาน
2. เด็กหญิงสุธิดา  มั่นแซง
3. เด็กหญิงส้มชญา  กุ่งนะ
 
1. นางสาวสุภา  ลือโขง
 
527 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กชายทุน  จุมเมือง
2. เด็กชายยุ  ลุงคำ
3. เด็กชายอองเงิน  ลุงหลู
 
1. นางสาวสุพัตร์  มณีเวช