งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 000703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงออน    เซียมลาย
2. เด็กหญิงจามหอม    ลุงวิ
3. เด็กหญิงมอนดาว    ลุึงจ้อง
1. นางวิภารัตน์    จักรมานนท์
2. นางสาวพัชรินทร์    แก้วพรม
2 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายราชพฤกษ์    โปธิ
2. เด็กหญิงกัลยา    แซ่เหลียง
3. เด็กชายอาทิตย์    ลุงตี้
1. นางสาวอรยา    กันธารักษ์
3 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายพงศธร    สูงปัน
2. เด็กชายปานอ่อง    ลุงปุ๊
3. เด็กชายพรพิมล    พิมพ์รุ่ง
1. นางพิมจันทร์    ปวงคำ
2. นางดาวประกาย    ไชยวัง
4 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงกันธิกา    ขันมอน
2. เด็กหญิงพรรัตน์    ลุงมน
3. เด็กหญิงอติกานต์    ลุงต้า
1. นางปรานอม    อุปะระ
2. นางทิพยา    ประหยัดยอด
5 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงแสงจ๋าม    ลุงเสง
2. เด็กหญิงฐิติพร    คำมูล
3. เด็กหญิงน้อง    เมืองใหม่
1. นางอรุณศรี    ตุ่นแก้ว
6 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายทินกร    ยาฟู
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ์    จะแต๋
3. เด็กหญิงวิภาดา    ใจคำ
1. นางณัฐกานต์    มากนคร
2. นางสาวนิม    ซอจิ่ง
7 โรงเรียนบ้านโละ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงโพง    ลุงกวาง
2. เด็กหญิงกาญจนา    กอนะ
3. เด็กหญิงแสงดาว    ลุงทุน
1. นางสาวแสงเดือน    ญาโน
2. นางจารุณี    ธรรมขัน
8 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายธีรภัทร    ภุมมา
2. เด็กหญิงจิรวดี    ศิริพรรณวัยกุล
3. เด็กหญิงปฏิมากร    แก้วคำอุ่น
1. นางสุภาภรณ์    ปัญญา
2. นางณัฏฐวรรณ    ทองเหมย
9 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงจอย    คำหลู่
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    กันท์ปัญญา
3. เด็กหญิงคำผอง    การอยู่
1. นางเพลินพิศ    กองใจ
10 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงเครือวัลย์    ลุงก่อ
2. เด็กหญิงกรเครือ    ลุงก่อ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    เซียมราย
1. นางวรรณี    ทองชัย
11 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงใสแสง    สุขใจ
2. เด็กหญิงธันชนก    มาหล้า
3. เด็กหญิงหญิง    ลุงละ
1. นางพรศรี    ผุยเจริญ
12 โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายจิรภัทร์    ใจพรหมมา
2. เด็กชายนิกร    ลุงกรม
3. เด็กหญิงกนกพร    ปัญญา
1. นางกุลรดา    เจียมธรากุล
2. นางสาวชุณห์พิมาณ    แข่งขัน
13 โรงเรียนบ้านสินชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงนิลดา    แซ่เจอ
2. เด็กหญิงหย่งเจิน    แซ่หลี่
3. เด็กชายธนกร    ลุงเล็ก
1. นางโสภิณ    ไพจิตรกุญชร
14 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงอภิญญา    จะต่า
2. เด็กหญิงอทิตยา    จะต่า
3. เด็กหญิงภัทรมน    ชมภู
1. นางสมจิตร    สิงห์ทองแท้
2. นางจันทรลักษณ์    จันทร์สม
15 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงชไมพร    ก้อนคำ
2. เด็กหญิงภาวิกา    เหมือนค้าน
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์    ว่างเวง
1. นางอารีย์    อานุ
16 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงส้มชญา    กุ่งนะ
2. เด็กหญิงสุธิดา    มั่นแซง
3. เด็กหญิงขวัญฤดี    นาปาน
1. นางสาวสุภา    ลือโขง
17 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก    ผลจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    ลุงคำ
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ลุงต๋า
1. นางรัตนาภรณ์    ยาประเสริฐ
2. นางวิจิตรา    ธรรมศิริ
18 โรงเรียนบ้านยาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงธัญวรรณ    หว่องวรวงค์
2. เด็กหญิงจารุมน    แซ่ซง
3. เด็กหญิงสุกัญญา    รอบคอบ
1. นางมณี    จิระพงษ์ปรีดา
2. นางสาวนิลาพร    แซ่ลี้
19 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายดุลยวัต    นายหลู่
2. เด็กหญิงเขมิกา    จะฟะ
3. เด็กหญิงพนิดา    ส่างกาน
1. นางสาวกัลยา    ใจคำ
2. นางสาวนิตพร    นิยม
20 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายสุไลมาน    -
2. เด็กชายอ่อง    นายทุน
3. เด็กชายจรัญชัย    ลุงลู
1. นางสาวนงนุช    แซ่เท้า
2. นางสาวทัศนีย์    ปู่เคิง
21 โรงเรียนบ้านแม่แมะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงนาสือโบ    จะแฮ
2. เด็กหญิงนามีแตะ    ลาวอือ
3. เด็กหญิงอรุณี    พงพี
1. นางสาวยุภาวรรณ    มาละใจ
2. นางสาวชนกนันต์    อยู่เป็ง
22 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงสิริวิมล    คมเกตุ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    จันทร์หอม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    เรือนเขียว
1. นางเมทินี    อาสการ
2. นางสาวอมรรัตน์    มหาวรรณ์
23 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงแสงส่วย    ลุงจิ่งต๊ะ
2. เด็กหญิงปิยนุช    สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุข    ยะแสง
1. นางสุพิศ    วงค์จันทร์มา
2. นางทองสุข    รอบรู้
24 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายธีรวัฒน์    แซ่หลี่
2. เด็กชายพิชัย    แซ่เจ้า
3. เด็กหญิงอมรรุจี    แซ่หลี่
1. นายธนวินท์    มูลทากรม
2. นางอภิญญา    เอื้อกุศลสมบูรณ์
25 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายยุ    ลุงคำ
2. เด็กชายอองเงิน    ลุงหลู
3. เด็กชายทุน    จุมเมือง
1. นางสาวสุพัตร์    มณีเวช
26 โรงเรียนบ้านกองลม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงปรียาณัฐ    แสนดวงดี
2. เด็กหญิงจันจิรา    พะพู่
3. เด็กชายคำขิ่น    นันตา
1. นางสาววันวิสา    อินทยา
27 โรงเรียนบ้านจอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงปัทมพร    จองโหย่
2. เด็กชายเดือน    ลุงปั่น
3. เด็กชายแลง    ลุงปั่น
1. นางสาวสุนิสา    นรสิงห์
2. นางพัชรี    สายผาบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................