งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 000702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายกิติกร    ธรรมศรี
2. เด็กหญิงประภัศร    แซ่หวัง
3. เด็กชายธนกฤต    แก้วสุริยะ
1. นางสาวกัญญารัตน์    ทรงทวี
2. นางสาวมิตรธิดา    ลุงต๊ะ
2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายสายวัน    ลุงเทิง
2. เด็กชายหย่งขวา    แซ่หย่าง
3. เด็กชายบุญลุง    ลุงก่อหลิ่ง
1. นางสาวนวพรรณ    เทียมรอด
2. นางมัทนี    บุญใส
3 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายวรวุฒิ    อะจอ
2. เด็กหญิงพิมพา    หน่อแสง
3. เด็กหญิงอมรา    มะลิสา
1. นางพัชนี    ศรีคำ
4 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายสุวัฒน์    อินเสียง
2. เด็กหญิงพัชรีรัตน์    กุณนะ
3. เด็กหญิงพนัสนันท์    ยัฏฐะสิริ
1. นางสาวศิรินทร์นภา    ธงชัย
5 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายพีระพัฒน์    ประภาศรี
2. เด็กชายธวัชชัย    ปัดไธสง
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน    เรืองรัมย์
1. นางจงจิตต์    น้ำคำ
6 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงสุดาพร    แอโหล
2. เด็กชายคำพงษ์    ลุงจ๋า
3. เด็กชายอัครเดช    จะแด๋
1. นางสาวนันทนา    วรรณชัย
2. นางสาวเอ้ย    ละยอย
7 โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายอ่องแตง    ลุงซอ
2. เด็กชายจายเหมี่ยง    กอนะ
3. เด็กหญิงจรรยา    ปะโหล
1. นางสาวณัฐกานต์    สมยอม
8 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายฐิติโชติ    เกียรติวิบูลย์
2. เด็กชายพงศกร    ปัญญา
3. เด็กชายรพีพัฒน์    ภัทรบรรพต
1. นางสุภาลักษณ์    ม่วงชาติ
2. นางกัลยกร    คำปัน
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายชัชพงค์    ยะอื่อ
2. เด็กชายธีรภัทร    โซ่จา
3. เด็กชายศรันย์    แมะแก่
1. นางสาวเยาวลักษณ์    อากาศรักษา
10 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายกอง    ลุงตอ
2. เด็กหญิงดวงดาว    ลุงจ่าม
3. เด็กหญิงหล้าเหยี่ยน    ลุงวิ
1. นางปิยะนาถ    ธรรมสิทธิ์
11 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายเฉลิมพล    มานะ
2. เด็กชายอรุณศักดิ์    ลุงหมั่น
3. เด็กชายจีรเดช    ปู่หม่อง
1. นางศศิภา    ใจคำปัน
12 โรงเรียนสันติวนา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงชุดาภา    ลุงโอ
2. เด็กหญิงดวงดาว    ปู่ออง
3. เด็กชายปิยวัช    -
1. นางสาวเรืองรอง    สุจาย
2. นางบัวขาว    วงศ์ก่ำ
13 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายอำนาจ    ลุงย่า
2. เด็กชายพงษ์ภัค    ใจกว้าง
3. เด็กชายคณิต    ลุงละ
1. นางรัตนา    วังษา
2. นางดาวเรือง    วงค์ศรี
14 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายกฤษณ์    จันทรา
2. เด็กชายอรรตชัย    ลุงออ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    นันตา
1. นางสาวน้ำฝน    อินทะขันธ์
2. นางสาวผกามาศ    นิยม
15 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายแสนยานุภาพ    ศรีเกษ
2. เด็กชายจิราพัชร    บุญส่ง
3. เด็กชายอังกูร    ศรีวิลัย
1. นางพิกุล    ณาระศักดิ์
2. นางสาวพิกุล    สุขศรี
16 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    มหานิล
2. เด็กหญิงบูเซาะ    เบเซกู่
3. เด็กหญิงวิชญาดา    เงินเศษ
1. นางดรุณี    กวงแหวน
17 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายอัจฉริยะ    ศรีกุล
2. เด็กหญิงกุลธิดา    พะยิ
3. เด็กหญิงดารารัตน์    เลอโย
1. นายนิพนธ์    ดอกพอ
18 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายเฉลิมชัย    แก้วอินต๊ะ
2. เด็กชายประสิทธิ์    เจ้าเมือง
3. เด็กชายพัฒนพล    ลุงสุ
1. นางรัตนาภรณ์    ยาประเสริฐ
2. นางสาวผุสรัตน์    ศิริแก้ว
19 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายทุนมิ้น    ลุงหม่อง
2. เด็กชายจ่อมิ้น    ลุงเซิง
3. เด็กหญิงผ่องนวล    ลุงจาย
1. นางวนิช    พีรวรรธนเมธาวี
2. นางสมศรี    ไชย์บุญ
20 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายสุเทพ    ลุงต๊ะ
2. เด็กชายคำหลู่    ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงอัมพร    นายม่อง
1. นางสาวสิรินทร    ใจเมือง
2. นางสาวลัดดา    บุญศร
21 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    ศรีมา
2. เด็กหญิงนันธิชา    แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงสโรชา    สุภาสาย
1. นางสุมณฑา    ครองมี
2. นางสาวนิตยา    ดวงสัน
22 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ    ลุงจ่า
2. เด็กหญิงกิ่งดาว    ลุงคำ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    ทองคำ
1. นางสาวิตรี    กองสถาน
23 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายภาคภูมิ    นันต๊ะ
2. เด็กชายธนวิทย์    ยันนะ
3. เด็กชายธัีรภัทร    เต่านนท์
1. นางสุพิศ    วงค์จันทร์มา
2. นางทองสุข    รอบรู้
24 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายปภพ    แซ่จื้อ
2. เด็กหญิงสุนิสา    มาเยอะ
3. เด็กหญิงพิมพิศา    แซ่เกา
1. นางอรวรรณ    จอมขันเงิน
2. นางสาวภาวิณี    ปวงเริ่ม
25 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายลีศึก    ขจิตเพชรจรัส
2. เด็กชายธนกร    เลาลี
3. เด็กชายกองทัพ    อนุชิตพงศกร
1. นางรัตนาพร    จันทร์แก้ว
26 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงเดือนคำ    แสนคำ
2. เด็กหญิงเกษริน    อุปพันธ์
3. เด็กหญิงวาสนา    ลุงหลู่
1. นางรัศมี    ดาคำ
2. นางสาวยุวดี    ดวงดาว
27 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายธนกร    ปะสี
2. เด็กหญิงกาญจนา    สงทิม
3. เด็กหญิงสุตา    แซ่ต้วน
1. นางสาวธนกร    เรือนน้อง
2. นางสาวอังคณา    ยิ่งเจริญ
28 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายแสงเมือง    ลุงกะ
2. เด็กหญิงคำหอม    ลุงกะ
3. เด็กชายส่งศักดิ์    ต๊ะคำปา
1. นางนงลักษณ์    ภูธิวุฒิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................