งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 000701
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรีพร    ใจโพธิ์
1. นางสาวภัทรินญา    กิติ
2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ลุงจิ
1. นางสายทอง    วรรณเลิศ
3 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงกมล    ลุงทอน
1. นางพิมจันทร์    ปวงคำ
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงภัทราพร    เตนวัน
1. นางสาวภัคญดา    แสงสุริย์
5 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงกนิษฐา    ดวงเล็ก
1. นางสุวรรณี    ปันที
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงอลิชา    แหละยุหืม
1. นางสาวมณฑิรา    แก้ววิจิตร
7 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายอนันตชัย    เดชะบุญ
1. นางสาวรุ่งนภา    แก้วกองมา
8 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติชญา    ศุภวนานุสรณ์
1. นางทับทิม    ชื่นใจ
9 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงเบญญา    รายวงค์
1. นางมยุเรศ    ชัยชนะ
10 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    สุนันต๊ะ
1. นางสาวเกศกนก    เวชกิจ
11 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เมตตา
1. นางกัญญาภัคร์    อาจหาญ
12 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงธีรนาถ    จะตอ
1. นางอรวรรณ    หน่อคำ
13 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายไพโรจน์    ทวีอภิรดีศรี
1. นางสาวปัทม์จารวี    จรัลพลภัทร์
14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงปพิชญา    ยอดเมฆาวงค์
1. นางภัทราวรรณ    สุทธปรีดา
15 โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายจักรพรรดิ์    ศรีพึ่งจั่น
1. นางวทัญญา    เรือนงาม
16 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    ใจ๋มาวงค์
1. นางปราณี    ราชปฐม
17 โรงเรียนสายอักษร สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงพัลลภา    ขุนจันทร์
1. นางนันท์นภัส    เมืองเหมอะ
18 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายนิฐิพงษ์    เจริญ
1. นางสาวขวัญปวีณ์    พรหมมินทร์
19 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายชยางกูร    ชุ่มใจ
1. นางศุภมิตร    พิศุทธิ์เสถียร
20 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงชลนิภา    ศรีสม
1. นางอัมพร    ไชยวงค์
21 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงแดง    ชุมเมือง
1. นางสุมณฑา    ครองมี
22 โรงเรียนวัดจอมคีรี สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงศรีพร    ลุงก้อน
1. นางเครือวัลย์    การะหงษ์
23 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงธนวรรณ    เกี๊ยวคำ
1. นางเมทินี    อาสการ
24 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายกรวิชญ์    ทองคำ
1. นางสาวพัชรินทร์    จันทร์แก้ว
25 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวดี    เริ่มทอง
1. นางสาวรัชฎา    ดวงใจ
26 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายเจนจิรา    แซ่เฮ้อ
1. นางพิชชาพา    บุญหลง
27 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายวัน    ลุงย่า
1. นางนงลักษณ์    ภูธิวุฒิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................