สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเวียงฝาง 35 12 10 4 57
2 เจ้าพ่อหลวง 9 31 16 9 1 56
3 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 28 21 13 2 62
4 บ้านเปียงหลวง 27 12 10 2 49
5 บ้านเชียงดาว 26 15 5 2 46
6 บ้านใหม่หนองบัว 26 12 13 1 51
7 รังษีวิทยา 25 15 10 1 50
8 ไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 25 11 8 3 44
9 บ้านทุ่งข้าวพวง 24 16 16 2 56
10 บ้านม่วงชุม 24 4 6 2 34
11 ชุมชนบ้านคาย 20 7 9 0 36
12 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 20 4 6 1 30
13 บ้านสันต้นหมื้อ 19 9 10 2 38
14 บ้านอรุโณทัย 18 10 4 3 32
15 บ้านแม่สาว 18 8 3 0 29
16 บ้านม่อนปิ่น 17 11 4 1 32
17 วัดนันทาราม 15 10 7 0 32
18 บ้านปางปอย 15 5 2 2 22
19 บ้านแม่ข่า 13 13 16 5 42
20 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 13 11 7 4 31
21 บ้านโป่งนก 13 9 3 1 25
22 บ้านเมืองนะ 13 5 4 1 22
23 บ้านหนองยาว 13 5 1 0 19
24 บ้านเหมืองแร่ 13 4 1 1 18
25 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 12 12 7 1 31
26 เทพศิรินทร์ 9 12 3 1 1 16
27 ชุมชนบ้านเมืองงาย 11 15 7 2 33
28 บ้านต้นผึ้ง 11 12 10 4 33
29 บ้านป่าก๊อ 11 9 7 2 27
30 บ้านแม่นะ 10 16 12 2 38
31 บ้านห้วยงูกลาง 10 11 5 3 26
32 บ้านป่าแดง 10 5 2 3 17
33 วัดศรีบุญเรือง 10 5 2 0 17
34 บ้านปางต้นเดื่อ 9 14 8 5 31
35 รัตนาเอื้อวิทยา 9 12 1 0 22
36 บ้านแม่คะ 9 9 2 3 20
37 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 9 5 3 3 17
38 บ้านห้วยเฮี่ยน 9 3 3 2 15
39 บ้านห้วยเป้า 8 8 6 1 22
40 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 8 8 6 0 22
41 บ้านหลวง (ฝาง) 8 7 4 1 19
42 บ้านปางสัก 8 7 2 3 17
43 บ้านเวียงหวาย 8 6 1 1 15
44 ฉือจี้เชียงใหม่ 8 5 6 2 19
45 ราชประชานุเคราะห์ 30 8 5 1 4 14
46 ประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล 8 3 1 0 12
47 บ้านนาหวาย 7 7 4 1 18
48 บ้านศรีดอนชัย 7 6 3 0 16
49 ศีลรวี 7 6 2 0 15
50 บ้านท่ามะแกง 7 5 6 4 18
51 บ้านหนองเขียว 7 5 5 1 17
52 บ้านสันทรายคองน้อย 7 4 4 1 15
53 บ้านดง 7 4 3 0 14
54 บ้านต้นโชค 7 4 0 0 11
55 ตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 7 1 2 0 10
56 บ้านปางเฟือง 6 9 5 1 20
57 บ้านกองลม 6 7 3 3 16
58 บ้านสันต้นดู่ 6 5 4 0 15
59 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 6 4 3 0 13
60 บ้านห้วยป่าซาง 6 3 0 1 9
61 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 6 2 1 0 9
62 บ้านโละ 6 2 1 0 9
63 บ้านลาน 6 1 8 0 15
64 บ้านสุขฤทัย 6 1 4 3 11
65 บ้านต้นส้าน 6 1 2 0 9
66 บ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 5 8 1 1 14
67 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 5 6 2 1 13
68 บ้านใหม่ 5 5 7 0 17
69 บ้านปงตำ 5 5 6 6 16
70 เอื้อวิทยา 5 5 6 2 16
71 บ้านยาง 5 4 1 0 10
72 บ้านหัวฝาย (ฝาง) 5 3 3 1 11
73 บ้านม่วงป๊อก 5 3 3 0 11
74 บ้านหนองขี้นกยาง 5 2 2 0 9
75 วัดห้วยน้ำเย็น 5 2 1 0 8
76 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 5 1 1 0 7
77 บ้านแม่สูนน้อย 5 1 1 0 7
78 บ้านห้วยปู 5 1 1 0 7
79 สายอักษร 4 10 6 0 20
80 บ้านอ่าย 4 10 5 0 19
81 บ้านสันป่าแดง 4 9 4 1 17
82 บ้านห้วยไผ่ 4 5 1 0 10
83 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 4 3 3 1 10
84 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 4 2 2 2 8
85 บ้านโป่งถืบ 4 2 2 1 8
86 สันติวนา 4 1 3 2 8
87 บ้านดอนชัย 4 1 2 0 7
88 บ้านโป่งไฮ 4 1 0 0 5
89 บ้านสันป่าข่า 4 1 0 0 5
90 วัดป่าแดง 3 10 5 0 18
91 บ้านนามน 3 7 3 3 13
92 บ้านแม่ทะลบ 3 4 3 2 10
93 บ้านจอง 3 4 3 0 10
94 บ้านวังมะริว 3 3 4 2 10
95 บ้านขอบด้ง 3 3 0 0 6
96 บ้านสันปอธง 3 2 2 0 7
97 บ้านปง 3 2 0 2 5
98 วิรุณเทพ 3 2 0 0 5
99 บ้านห้วยต้นตอง 3 1 4 0 8
100 บ้านสันป่าเหียว 3 1 2 0 6
101 บ้านสันม่วง 3 1 0 0 4
102 บ้านหัวนา 3 1 0 0 4
103 บ้านเมืองคอง 2 5 11 2 18
104 บ้านห้วยคอกหมู 2 4 7 1 13
105 บ้านแม่ใจ 2 4 2 1 8
106 บ้านแม่ขิ 2 4 1 0 7
107 แกน้อยศึกษา 2 3 4 1 9
108 บ้านป่าบง (ฝาง) 2 3 3 0 8
109 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 2 2 0 1 4
110 บ้านถ้ำตับเตา 2 1 3 0 6
111 บ้านหลวง (แม่อาย) 2 1 2 1 5
112 บ้านหนองเต็ง 2 1 1 0 4
113 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 2 1 1 0 4
114 กมลเรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 2 1 0 0 3
115 บ้านปางแดง 2 0 1 0 3
116 บ้านผาแดง 2 0 1 0 3
117 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 0 1 0 3
118 บ้านหนองขวาง 2 0 1 0 3
119 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 2 0 1 0 3
120 บ้านเวียงแหง 1 9 10 2 20
121 บ้านสินชัย 1 5 2 0 8
122 บ้านหนองบัว 1 4 2 2 7
123 บ้านห้วยศาลา 1 4 1 1 6
124 บ้านสันทราย 1 3 2 1 6
125 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1 3 1 3 5
126 บ้านถ้ำ 1 3 0 0 4
127 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1 2 3 1 6
128 วัดบ้านท่า 1 2 2 0 5
129 บ้านฮ่างต่ำ 1 2 0 0 3
130 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 2 0 0 3
131 บ้านสันต้นเปา 1 1 1 2 3
132 บ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า 1 1 1 0 3
133 บ้านหนองตุ้ม 1 1 0 0 2
134 บ้านห้วยห้อม 1 1 0 0 2
135 บ้านทุ่งละคร 1 1 0 0 2
136 โครงการหลวงแกน้อย 1 1 0 0 2
137 ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1 0 3 1 4
138 วัดจอมคีรี 1 0 3 0 4
139 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 0 1 0 2
140 เทศบาล 1 ไชยปราการ 1 0 1 0 2
141 บ้านดอน 1 0 0 1 1
142 บ้านหัวนา สาขาห้วยหมากเลี่ยม 1 0 0 0 1
143 วัดอรัญญวาสี 1 0 0 0 1
144 บ้านป่างิ้ว 1 0 0 0 1
145 บ้านแม่กอนใน 1 0 0 0 1
146 ตชด.ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ 1 0 0 0 1
147 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 1 0 0 0 1
148 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 0 4 11 2 15
149 บ้านออน 0 4 3 2 7
150 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 3 0 1 3
151 บ้านแม่อ้อใน 0 2 3 2 5
152 บ้านสบคาบ 0 2 2 1 4
153 บ้านล้องอ้อ 0 2 1 0 3
154 บ้านแม่ป๋าม 0 2 1 0 3
155 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 1 3 0 4
156 บ้านห้วยบอน 0 1 1 0 2
157 แม่งอนขี้เหล็ก 0 1 0 3 1
158 วัดปางมะโอ 0 1 0 1 1
159 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 1 0 0 1
160 ปราณีวิทยา 0 0 3 0 3
161 บ้านแม่แมะ 0 0 2 1 2
162 บ้านห้วยม่วง 0 0 1 0 1
163 ดอยสามหมื่น 0 0 0 1 0
164 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0
165 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 0 0 0 0
รวม 1,030 733 527 161 2,290