หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตินันท์ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายเอื้อ คุณาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
4 นายเทวินส์ สร้อยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
5 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
6 นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
7 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
8 นายพูลศักดิ์ แย้มละออ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
9 นายประสาน ท่าข้าม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการอำนวยการ
10 นางจินดา กันทะศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
11 นางนลินี กิติน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
12 นายปฐวีกานต์ ทวีอภิรดีพัชร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
13 น.ส.จันวีนา สุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
14 นางมยุรา วรรณวัต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา กรรมการอำนวยการ
15 นางธนวรรณ วงค์จักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ
16 นางอำพร สาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
17 นายกิตติภณ สุพรรณกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
18 นายสมาน ศิริ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
19 นายอรุณ จี๋คีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
20 นายสมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
21 นายอนันต์ กันนาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
22 น.ส.พิสมัย อะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
23 น.ส.สักการะ ทนันชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
24 น.ส.เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
25 น.ส.ศิพาณัฎฐ์ ใจสัตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
26 นายนพดล โป่งอ้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
27 น.ส.รัชนี ลาภรัตนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
28 น.ส.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
29 น.ส.กรรณิการ์ นารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
30 นางปณิตา ศรีวิชัย เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ประสานงานทั่วไป
31 นางวชิราวรรณ รอดกังวล เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ประสานงานทั่วไป
32 น.ส.พรรณทอง พงศ์ศิรินิรันดร เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ประสานงานทั่วไป
33 นางสุภาดา พูนศรีโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เลขานุการจัดงาน
34 นายรัชภูมิ สมสมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ดูแลระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]