หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   24 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น ชั้น 4 ห้อง ป.5/2 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 4 ห้อง ป.5/3 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 4 ห้อง ป.5/4 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 4 ห้อง ป.5/3 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 4 ห้อง ป.5/5 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 4 ห้อง ป.5/5 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ม.503 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ม.502 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ม.501 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 1 ห้อง ม.303 ,ม.304 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 1 ห้อง ม.305 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยมต้น 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ม.506 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ม.505 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ม.504 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 4 ห้อง ห้องวิทย์ประถม , ป.6/1 ,ป.6/2 24 ก.ย. 2555 09.00-15.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ด้านหลังอาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยมปลาย ห้อง 1 ,2 24 ก.ย. 2555 09.00-15.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน ม.206 , ม.207 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.204 ,ม.205 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เต็นท์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เต็นท์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องโถง 24 ก.ย. 2555 08.00-12.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หอประชุมอินสอนฮอลล์ ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุมอินสอนฮอลล์ 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.306 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.307 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.101 ,ม.102 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.103 , ม.104 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.105 , ม.106 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.101 , ม.102 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.103 , ม.104 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/2 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/1 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หอประชุมอินสอนฮอลล์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมอินสอนฮอลล์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา หอประชุมอินสอนฮอลล์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมอินสอนฮอลล์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หอประชุมอินสอนฮอลล์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมอินสอนฮอลล์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้องพันธสัญญา 3 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้องพันธสัญญา 3 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา หอประชุมอินสอนฮอลล์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมอินสอนฮอลล์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนรังษีวิทยา หอประชุมอินสอนฮอลล์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมอินสอนฮอลล์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/4 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/2 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
13 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/5 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/5 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
15 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/3 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
16 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
17 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/4 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา สนามบาสเกตบอล ชั้น 1 ห้อง สนามบาสเกตบอล 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนรังษีวิทยา สนามบาสเกตบอล ชั้น 1 ห้อง สนามบาสเกตบอล 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารจานิจเมมโมเรียล ชั้น 1 ห้อง อาคารจานิจเมมโมเรียล 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารจานิจเมมโมเรียล ชั้น 1 ห้อง อาคารจานิจเมมโมเรียล 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.406 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.407 24 ก.ย. 2555 0900-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานห้องโถงอาคารสิริพระพร ชั้น 1 ห้อง ห้องโถงใต้อาคารสิริพระพร 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานห้องโถงอาคารสิริพระพร ชั้น 1 ห้อง ห้องโถงใต้อาคารสิริพระพร 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานห้องโถงอาคารสิริพระพร ชั้น 1 ห้อง ห้องโถงใต้อาคารสิริพระพร 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/1 , ป.1/2 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.502 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ม.501 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.407 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานห้องโถงอาคารสิริพระพร ชั้น 1 ห้อง ห้องโถงใต้อาคารสิริพระพร 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานห้องโถงอาคารสิริพระพร ชั้น 1 ห้อง ห้องโถงใต้อาคารสิริพระพร 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานห้องโถงอาคารสิริพระพร ชั้น 1 ห้อง ห้องโถงใต้อาคารสิริพระพร 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.405 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสิโลอัม ชั้น 1 ห้อง ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสิโลอัม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสิโลอัม ชั้น 1 ห้อง ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสิโลอัม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสิโลอัม ชั้น 1 ห้อง ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสิโลอัม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิโลอัม ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิโลอัม ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิโลอัม ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิโลอัม ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
20 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิโลอัม ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิโลอัม ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิโลอัม ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
23 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิโลอัม ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิโลอัม ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
25 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานสุขาวดี ชั้น 1 ห้อง เวทีลานสุขาวดี 24 ก.ย. 2555 09.00-16.00
26 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานสุขาวดี ชั้น 1 ห้อง เวทีลานสุขาวดี 24 ก.ย. 2555 09.00-16.00
27 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานสุขาวดี ชั้น 1 ห้อง เวทีลานสุขาวดี 24 ก.ย. 2555 09.00-16.00
28 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานสุขาวดี ชั้น 1 ห้อง เวทีลานสุขาวดี 24 ก.ย. 2555 09.00-16.00
29 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานหน้าอาคารสิโลอัม ชั้น 1 ห้อง เวทีหน้าอาคารสิโลอัม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
30 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานหน้าอาคารสิโลอัม ชั้น 1 ห้อง เวทีหน้าอาคารสิโลอัม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
31 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานหน้าอาคารสิโลอัม ชั้น 1 ห้อง เวทีหน้าอาคารสิโลอัม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
32 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานหน้าอาคารสิโลอัม ชั้น 1 ห้อง เวทีหน้าอาคารสิโลอัม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
33 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา เวทีลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารอำนวย ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 12.00-16.00
34 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา เวทีห้องโถงอาคารสิริพระพร ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
35 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา เวทีห้องโถงอาคารสิริพระพร ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
36 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา เวทีลานเอนกประสงค์หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 12.00-16.00
37 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา เวทีห้องโถงอาคารสิริพระพร ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
38 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา เวทีห้องโถงอาคารสิริพระพร ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
39 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา เวทีลานเอนกประสงค์หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 12.00-16.00
40 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา เวทีลานเอนกประสงค์หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 12.00-16.00
41 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา เวทีห้องโถงอาคารสิริพระพร ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
42 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา เวทีห้องโถงอาคารสิริพระพร ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
43 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
44 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
45 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เวทีหน้าอาคารอำนวยการ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
46 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เวทีหน้าอาคารอำนวยการ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
47 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
48 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
49 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
50 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา (อนุบาล) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ อนุบาล 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ทิศเหนืออาคารสิริวัฒนา ห้อง เต็นท์ลานมะเกี๋ยง 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.302 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ทิศเหนืออาคารสิริวัฒนา ห้อง ลานมะเกี๋ยง 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ทิศเหนืออาคารสิริวัฒนา ห้อง ลานมะเกี๋ยง 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.203 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง หน้าธนาคารโรงเรียน 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง หน้าธนาคารโรงเรียน 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง หน้าธนาคารโรงเรียน 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารสิริวัฒนา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารสิริวัฒนา 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ประถม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารสิริวัฒนา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารสิริวัฒนา 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ทิศเหนืออาคารสิริวัฒนา ห้อง เต็นท์ลานมะเกี๋ยง 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ประถม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ทิศเหนืออาคารสิริวัฒนา ห้อง เต็นท์ลานมะเกี๋ยง 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
20 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารสิริวัฒนา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารสิริวัฒนา 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารสิริวัฒนา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารสิริวัฒนา 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
23 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารสิริวัฒนา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารสิริวัฒนา 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
25 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารสิริวัฒนา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารสิริวัฒนา 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
26 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
27 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารสิริวัฒนา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารสิริวัฒนา 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
28 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารสิริวัฒนา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารสิริวัฒนา 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
29 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
30 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง ห้องโถง หน้าธนาคารโรงเรียน 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
31 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง ห้องโถง หน้าธนาคารโรงเรียน 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
32 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.301 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/3 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/2 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/3 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/1 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/2 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/1 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/4 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/4 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/5 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/5 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/5 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง Sound lab 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ิอาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง Sound lab 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคาร 8 ห้อง สนามฟุตซอล 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าศาลาแสงจันทร์ ห้อง สนามฟุตบอล 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารสิโลอัม ห้อง ลานหน้าแปลงสาธิตการเกษตร 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.507 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง สรรเสริญ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/3 , ป.3/4 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/1 , ป.3/2 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.404 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.506 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
10 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.403 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.402 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.401 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.504 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
14 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.405 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.503 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ม.201 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.201 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา (อนุบาล) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ อนุบาล 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรังษีวิทยา เต้นท์ข้างอาคารสิริวัฒนา ลานมะเกี๋ยง 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.202 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.202 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ม.202 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรังษีวิทยา เวทีลานสุขาวดี ห้อง ด้านหลังอาคารอำนวยการ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา (อนุบาล) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดอนุบาล 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา (อนุบาล) ชั้น 1 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา (อนุบาล) ชั้น 2 ห้อง ห้องอนุบาล 1/1 , ห้อง อ.2/5 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]