สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงนันทินี   เป็ดมา
 
1. นางนฤมล   แก้วป้อม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กชายวรภัทร  ทากุล
 
1. นางเมตตา  คำวงศ์ปิน
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 1. เด็กชายธีรพงษ์  แซ่เจ๋อ
 
1. นางเพียงเพ็ญ  ลายเจียร
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงธัญญา  น้อยหนุ่ม
 
1. นางพิมลรัตน์  ขันธสะอาด
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กหญิงนุชนารถ  จันทเขต
 
1. นางสุวนาถ  บุษยะไพบูลย์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. เด็กชายกลวัชร  อิ่นแก้ว
 
1. นางมาลี  สายใจอูป
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หวันลุ้ม
 
1. นางสาวปาริชาต  วิชิต
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หมื่อเพล
 
1. นางฉวีวรรณ  ทองสุข
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงใกล้ชิด  มีพุด
 
1. นางบุษกร  คำปัน
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ลุงลู
 
1. นางผ่องพรรณ  วิชัยยา
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายนภดล  กาวินนะ
 
1. นางทิพวัลย์  บุญยืน
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายสุพจน์  ทินชัยลังกา
 
1. นางสาวสการะ  นิมมานเหมินท์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กหญิงหมูอ่อง  อุง
 
1. นางสาวยุพา  เขียวหน่ิอเมือง
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 1. เด็กหญิงสอน  ป้อคำ
 
1. นางสุมิตรา  บุญชู
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายแสงตะวัน  ลุงยี
 
1. นางชุติมณฑ์  เขื่อนควบ
 
16 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กชายรพีภัทร  ปัญญานะ
 
1. นายสุรินทร์  ชัยวุฒิ
 
17 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายศุภกิจ   จ่าปัน
 
1. นางอรุณี  สมบูรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำดี
 
1. นายนพ  เทพกัญญา
 
19 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ชิดประเสริฐ
 
1. นายสมนึก  ยอดสร้อย
 
20 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดปางเติม 1. เด็กหญิงวรรณวลี  เครือคำมะ
 
1. นางจินดา  ปัญญาศรี
 
21 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 19 โรงเรียนพร้าวบูรพา 1. เด็กชายไพฑูรย์  จั๋นติ๊บ
 
1. นายสถาพร  ตุ้ยยวง
 
22 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  นิวะรัตน์
 
1. นางจินดา  อินทสิทธิ์
 
23 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กชายจุฬศักดิ์  สมวงค์
 
1. นางกนกวรรณ  นามแก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายอุทัย  ไชยเลิศ
 
1. นางสุนันท์  พุฒิไตร
 
25 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 1. เด็กชายพนา   ลุงคำแหลง
 
1. นางทิวาพร  ชูนิตย์
 
26 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านพระนอน 1. เด็กหญิงเนตรดาว  บีบี
 
1. นางวรรณา  ขันมะลิ
 
27 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงวรกนก  พานิชโปรยโสภา
 
1. นางจิตต์ชุตา  ทับทอง
 
28 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์   คำแปง
 
1. นางบัวจันทร์   มูลต๊ะ
 
29 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 1. เด็กชายวีรยุทธ  แก้วมาเรือน
 
1. นางตะเพียนทอง  นันทมานพ
 
30 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายธนภูมิ  ศิลปกรธรรม
 
1. นางสาวศิรินันท์  มณีจันทร์สุข
 
31 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงอิสรีย์   เทียนชุติกาญจน์
 
1. นายอภิชัย   เคหัง
 
32 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 1. เด็กหญิงรัติกาล  เขียวคำสุด
 
1. นางสาวอิสรีย์  ชัชชวารัตน์
 
33 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กหญิงนุดา  ลุงออ
 
1. นายอนันต์  แสนสนิท
 
34 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแม่เลา 1. เด็กชายยุทธการ  แสงแก้ว
 
1. นางพนมวรรณ  จันทร์เลิศ
 
35 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดปางเติม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อาจู
 
1. นายประหยัด  อินต๊ะกัน
 
36 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  โพธา
 
1. นางวันเพ็ญ  สอาดล้วน
 
37 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายศุภกิจ  จอมเม็ด
 
1. นายโสภณ  ยศวงศ์
 
38 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแม่เลย 1. เด็กชายกวินรัฐ  สิทธิศักดิ์
 
1. นายพิศิษฐ์  ลีเลิศ
 
39 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพัชรา  กรกีรติการ
 
1. นายนคร  เตชาวงค์
 
40 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงไทยหลู่  เห็งมาต
 
1. นางพิมพร  วรรโณทัย
 
41 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กชายเจษฎาพร  บุญเรือง
 
1. นางสาวเอมชานุช  ไคร้งาม
 
42 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 1. เด็กหญิงปัทมพร  โหยย้อย
 
1. นางสายจิตร  อินล๊อกฟอง
 
43 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กันทะวงค์
 
1. นางนิจชิตา  อินเสิ้ม
 
44 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  ลุงจ่อ
 
1. นายอติวิชญ์  ประทุม
 
45 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  พิทยาการนุรัตน์
 
1. นางสาวทิตยา  หม่อแปล่
 
46 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายกตัณณ์  อุดร
 
1. นางอำพร  วงศ์ชัยสุริยะ
 
47 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กชายพีรวัส  ชัยสาร
 
1. นางธิดา  วงศ์ปัน
 
48 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ผลาเลิศ
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยทิพย์
 
49 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณคีรี
 
1. นายนิวัติ  บุบผชาติกุล
 
50 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายปฏิภาณ  รังศรี
 
1. นายโสภณ  ยศวงศ์
 
51 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ 1. เด็กชายจ๋อมเมือง  จันต๊ะ
 
1. นางเยาวพรรณ  สมควร
 
52 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กชายจิรายุ  ภาคตะวัน
 
1. นายนคร  เตชาวงค์
 
53 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่เลา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  วอเชอลอย
 
1. นางพนมวรรณ  จันทร์เลิศ
 
54 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดแม่เลย 1. เด็กชายชาญณรงค์   คำหน้อย
 
1. นายพิศิษฐ์  ลีเลิศ
 
55 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายสมพล  ลุงต๊ะ
 
1. นางพัฒน์นรี  ศรีพายัพ
 
56 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ศูนย์ตาอ้วน
 
1. นางสาวเจนจิรา  ปัญญาดี
 
57 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงธนพร   ตุ่นสุรินทร์
 
1. นางอรุณี  สมบูรณ์
 
58 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดหนองออน 1. เด็กชายอัครพล  เรือนใจ
 
1. นายพิศาล  ประเสริฐสิทธิ์
 
59 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายธนกร  เปอลอย
 
1. นางสาวมยุรี  ซาวจำปา
 
60 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองปิด 1. เด็กชายกฤติน  คำชัยลึก
 
1. นางสาวธีราภรณ์   อภัย
 
61 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  กิริรักษ์
 
1. นางบุษบา  อุตะมะ
 
62 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายพนาไพร  เสาแดงเกิดกุล
 
1. นางพัชรินทร์  บุญธรรม
 
63 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 1. เด็กชายภากร  สิงห์โทราช
 
1. นายเศกสรรค์  กันภัย
 
64 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 1. เด็กชายเจษฎา  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางจิรดา  โอดกลี้ยว
 
65 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กชายวงศธร  สินเช้า
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ถาชื่น
 
66 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางขุม 1. นายธณาพงค์  พญาวอณรงค์
 
1. นายพิสุทธิ์  แก้วสำโรง
 
67 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายสิทธิชาติ   มะโนสาร
 
1. นางสาวมัลลิกา   ยะยอง
 
68 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กชายหล้า  บุญตุ้ม
 
1. นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ
 
69 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  แซ่แฮ
 
1. นายนิวัติ  บุบผชาติกุล
 
70 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กชายศรันยู   ดาวดี
 
1. นายเจริญ   ขันอัศวะ
 
71 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. นายวีระชาติ  มาเยอะ
 
1. นางนนท์ลดา  ละไม
 
72 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายสมคิด  ลุงสุ
 
1. นายดุลย์ทัศน์  กุณา
 
73 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายตุ้ย  นาวิน
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ธิปัน
 
74 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. เด็กหญิงอัญชลี  อิ่นคำ
 
1. นางรัตนา  สมฟอง
 
75 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายศิลปชัย  บุญเจริญ
 
1. นางสาวมยุรี  ซาวจำปา
 
76 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองปิด 1. เด็กชายสุทัศน์  ปวงอุ่น
 
1. นายบุญเลิศ   หน่อแก้ว
 
77 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายเกริกพล  สวัง
 
1. นายธีระนันต์  ชุ่มใจ
 
78 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. นายนิด  คูณแสง
 
1. นางพรรนิภา  ไชยมงคล
 
79 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายทศพล  โปธัง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เหรา
3. เด็กหญิงพิมผกา  สิทธิโม๊ะ
 
1. นางสาวปรียานุช  ศรีทัน
2. นางสังวาลย์  วงศ์สกุล
 
80 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ออเปะ
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  จันทร์บ่อแก้ว
3. เด็กชายวีรชาติ  ปินทะนา
 
1. นางนวพร  สุวรรณ์
2. นางศรีสมัย  ขัตติยะ
 
81 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  เชี่ยวการค้า
2. เด็กชายอิทธิเดช  โบธิ
3. เด็กชายเอกอภิำภัทร์  กุลรัตนรักษ์
 
1. นายประชุม  นื่มหนู
2. นางสาวเอมอร  วงศ์วาลย์
 
82 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงพรนิภา  แสนชัย
2. เด็กชายพลากร  ชัยมณี
3. เด็กชายสุชาย  จะลอ
 
1. นางนำมัย  แก้วหล้า
 
83 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีชัยปัน
2. เด็กชายจตุพล  นวลศรี
3. เด็กชายอลงกรณ์  แสงอินทร์
 
1. นายวรสิทธิ์  บุญกันทะ
2. นางอัจจิมา  ลุมมา
 
84 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายณัฐพล  กาวี
2. เด็กหญิงรัตนา  มูลธิทา
3. เด็กชายสมพงษ์  กู้เมือง
 
1. นางศรีธร  ประสานสุข
 
85 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านพระนอน 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  สุริยวงค์
2. เด็กชายธนพล  เครือไตย
3. เด็กชายอรรถนนท์  พงศ์ต๋า
 
1. นางราตรี  เตียวสุวรรณ
 
86 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 14.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญเป็ง
2. เด็กหญิงธนพร   จายละ
3. เด็กชายนิรัตติศัย  เสียงอ่อน
 
1. นางเอื้อมพร   ยิ้มศรี
 
87 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ 1. นางสาวดารินทร์  ศรีมา
2. นายพงศกรณ์  จันต๊ะ
3. เด็กหญิงพรศิตา  สายตา
 
1. นางราตรี  คนเพียร
2. นางสายทอง  แว่นจันทร์
 
88 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงหมวยรินทร์  ลุงวิ
2. เด็กหญิงอัญนิกา  จำปามณี
3. เด็กหญิงเกศินี  มูลนา
 
1. นางวันเพ็ญ  อุทัยผล
 
89 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.1 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรัตน์
2. เด็กหญิงธนวรรณ  รัศมี
3. เด็กหญิงหล้า  ลุงปู
 
1. นายวรสิทธิ์  บุญกันทะ
2. นางอัจจิมา  ลุมมา
 
90 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อุทรา
2. เด็กชายกิตติพงษ์   เอื่ยมชัย
3. เด็กหญิงสุพร   คำดี
 
1. นางพวงพยอม  วุฒิธนากร
 
91 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.2 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสันปง 1. นางสาวจุฑามาศ  กันธวงค์
2. นางสาววัชรินทร์   จันติ๊บ
3. เด็กชายสิทธิพล    แสงเขน
 
1. นายนพรัตน์   มณีวรรณ
2. นายภัคคุณ    นามวงศ์
 
92 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. นายปัง  ลุงป้าง
2. นางสาวปาง  ลุงป้าง
3. นายเครือ  ทองชัย
 
1. นางวลัยพร  อินเอี่ยม
2. นายวัลลภ  ไวว่อง
 
93 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. นายทวีศักดิ์  จอมพนาไพร
2. นายวรุตม์  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงหมวยนุ่ม  คาวี
 
1. นายณัฐวรรธน์  ดอนดี
2. นางสุพัตรา   จอมคีรี
 
94 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1. เด็กหญิงภัทรพีร์  โพธาแก้ว
2. เด็กชายอริยศักดิ์  มานัส
3. เด็กหญิงเกศริน  จี๋มังมัง
 
1. นางสาวนิตยา  แควสยอง
2. นางสาววิภาดา  มันทะเล
 
95 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39.9 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. นายจิระพงษ์  เมืองแก้ว
2. นายณัฐพงษ์  ธิดา
3. เด็กชายสิริคุปต์  ทิพวรรณ
 
1. นางวันทนีย์  ซาวคำเขตต์
 
96 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.7 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 1. เด็กหญิงทักษพร  วงค์เขียว
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สระเสริม
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  สระเสริม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  คำโพธิ์
 
97 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กชายคมกฤช  นายเสาร์
2. เด็กหญิงมอญ  นายต๋า
3. เด็กชายมาวิน  นันติ
 
1. นางสุวิมล  สุวรรณเรือง
 
98 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงรัตน์กมล   ไคร้จักร
2. เด็กหญิงศรีเพ็ญ  แสงทอง
3. เด็กหญิงอายริญญา   สันแสนดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เกิดกูล
 
99 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดแม่กะ 1. เด็กหญิงอิมธิลา  แสงเรือน
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ปันทะช้าง
3. เด็กหญิงแสงดาว  หย่าจิ่ง
 
1. นายนิติภูมิ  ถาวร
2. นางสมพร  ไชยวงค์
 
100 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์   อาษากิจ
2. เด็กชายภูวนาถ  ราชสว่าง
3. เด็กชายศิริวุฒิ   อินต๊ะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เกิดกูล
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 59.4 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญเติง
2. เด็กหญิงนงนุช  ใสยะ
3. เด็กหญิงนลินี  แซ่ย่าง
4. เด็กชายพงศกร  ชัยเลิศ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขันมะลิ
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  แซ่ล้า
7. เด็กชายศักดิ์ชัย  ขันจันทร์
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ขันงาม
9. เด็กหญิงอำภา  เส่งหล้า
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทันใด
 
1. นายสิงห์ทอน  ทองคำโฮ้ง
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 51.01 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ใจดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำทอง
3. เด็กหญิงชินันพร  ขวัญกิจเจริญรุ่งโรจน์
4. เด็กชายณัฐกานต์  กันทาวัน
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขวัญกิจเจริญรุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงมีนา  ลุงลาว
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เวนวล
8. เด็กหญิงสุภิกา  พนาพงศ์ไพร
9. เด็กหญิงอรกัญญา  จองหว่า
10. เด็กหญิงอรนิชา  จองหว่า
 
1. นางเบญจมาศ  คำชั่ง
 
103 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ปู่ดู่
2. เด็กหญิงปอน  กุ่งนะ
 
1. นางศิวภรณ์  เตจา
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 40.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1. เด็กชายศุภณัฐ  กาวิละมูล
 
1. นายเพลิน  ธรรมวิสุทธิ์
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 40.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงเก็จมณี  ห่อเงิน
 
1. นางเจตศรี  ไชยสาร
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านศรีงาม 1. เด็กหญิงวาสนา   พูยุง
 
1. นายชัยยันต์   แกล้วกล้า
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงพลอย   โหวดผิว
 
1. นางเกวลิน   มธุรสาทิส
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ดี
 
1. นางสาวยุพิน  กาวี
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 1. เด็กชายภานุพงษ์   หน่อแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  สายใจอูป
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายวุฒิชัย   ใหม่วงศ์
 
1. นายมณีศร   ขัตินำ
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  ดอยดิน
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์สุวรรณ์
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำวงค์เสน
 
1. นายอดิศักดิ์  กรรมสิทธิ์
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. นางสาวนงค์คราญ  เริงไม้
 
1. นายวรวุฒิ  พรหมแสน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กชายสุริยัน  ดวงแก้ว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปันอิยะ
 
1. นางสาวสรวงสุดา  เจริญวงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีไพสิน  มหาวรรณ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่แว 1. เด็กชายศรณ์  เจ๊าะแฮ
2. เด็กชายเศรษฐ์  เจ๊าะแฮ
 
1. นายเจษฎา  ก้องสาคร
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายจตุพล  สุภาษิต
2. เด็กชายอภิชาต  ณ ลำพูน
 
1. นายวีระยุทธ  สะวัง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. นายภาสกร    ขุมทรัพย์
2. นายสุวิทย์   ศิลปเสฏวุฒิ
 
1. นายจิรวัฒน์   มั่นชา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแม่แว 1. เด็กหญิงจิรดา  วีรชนวงศ์สกุล
2. เด็กหญิงชลธิชา  เวนวน
3. เด็กหญิงวริศรา  หม่อโพ
 
1. นางสาวปริยากร  เสือกลับ
2. นายเจษฎา  ก้องสาคร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายธนโชติ  เต็มรัตน์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุตพลสันติกุล
3. เด็กชายเอกอานนท์  ยุวงค์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดวงบาล
2. นายเทพชัย  วิชัยยา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงสิริมาศ   มาลัยนาค
2. เด็กหญิงเสาวนีย์   กิตติพนาไพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิวภัค   พรมญาน
2. นายศิวัช  วรรณศิริ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 59.75 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงภารดี  กาญจนบัญญัติ
 
1. นางอนงค์พร  อนุตรวิรามกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 58.25 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ละไม
 
1. นางไก่ทอง  สุนันต๊ะ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กหญิงอภิชญา  โข่วะกา
 
1. นางจิราพร  สารศรี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา   สิงห์โทราช
 
1. นางนวรัตน์   โนหลักหมื่น
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นันต๊ะคำ
 
1. นางไพบูลย์  อุ่นเรือน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดนาเม็ง 1. เด็กชายอดิสร  ก้อนแก้ว
 
1. นางกรนันท์  สิโรรส
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายอามินทร์  ประกาศ
 
1. นางปราณี  แก้มโสม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 45.75 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงรัตนาวลี   อินชัย
 
1. นางมาลี   จันทร์ศรีทอง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายเพิ่มพูน  พลวิทย์
 
1. นางพิมพินันท์  โอสถาพันธุ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กหญิงกฤติกา  วอพะพอ
 
1. นางวราภรณ์  คำดอน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เกียรติขุนทด
 
1. นางสาวพรรณนิภา  แข็งแรง
 
132 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 37.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงดลฤทัย  คำแดง
 
1. นางชลาลัย  แก้วกิริยา
 
133 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายอธิบดี   สมาวงค์
 
1. นางสาวอรพินท์  ทิพยจักร
 
134 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 27.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงโซยอน  คิม
 
1. นางกมลวรรณ  อาจหาญ
 
135 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงอาหมี่  ย่างเถีย
 
1. นางกาญจนศรี  เหล่าชัย
 
136 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 17.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงพยัตดา  บุญตัน
 
1. นางปราณี  แก้มโสม
 
137 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 12.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 1. เด็กหญิงอธิษฐาน  กองมูล
 
1. นางผ่องพรรณ  จันทร์คำ
 
138 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 7.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กชายอาติง  ออ
 
1. นางอนงค์พร  อนุตรวิรามกุล
 
139 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กหญิงพลอย  จะงะ
 
1. นางสาวรัชนี  จอมปิน
 
140 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  อินชัย
 
1. นางสาวธัญพิชชา  นันตา
 
141 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดอมลอง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สาธุเม
 
1. นางวิภาดา  กอนสวรรค์
 
142 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงกันตา  แสนเรือง
 
1. นางปิ่นอนงค์  ใหลหลั่ง
 
143 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหนองออน 1. เด็กหญิงสิริยากร  ชัยรัตน์
 
1. นางธนภรณ์  ศุภโกวิท
 
144 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กชายพัสณกร  ถวาย
 
1. นายมงคล  สุวรรณราช
 
145 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงปรียานุช  อภิวัฒน์กุลชัย
 
1. นางสาวธัญพิชชา  นันตา
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงพิลาวรรณ  คำใหญ่
 
1. นางอนงค์พร  อนุตรวิรามกุล
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ   นุตตะละ
 
1. นางสาวพรพิมล   กลนาวา
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กหญิงเบญญา  อ่อนช่วง
 
1. นางปรานี  สุวรรณราช
 
149 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงญานินท์  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวพรรณนิภา  แข็งแรง
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงชฎาฉัตร  สาธุเม
 
1. นายพิศุทธิ์  คำดอน
 
151 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดอมลอง 1. เด็กชายชานนท์  จันทะกี
 
1. นางวิภาดา  กอนสวรรค์
 
152 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 7.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงนลิน  ลุงมู
 
1. นางชลาลัย  แก้วกิริยา
 
153 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 7.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองปิด 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  จองเจ้าวัว
 
1. นางสีดา  ณาระศักดิ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  สุจริตธรรม
 
1. นางเสาวคนธ์   ปัญญาทิพย์
 
155 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ถนอมศิลป์
 
1. นางสุนันท์  พวงมาลัย
 
156 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 2.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  อะเล็ก
 
1. นางชิตร์ทิวา  ตระกูลสมบัติ
 
157 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพร้าวบูรพา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสนจ้าง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  กูณะกูง
 
158 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. นางสาวกมลชนก    สุขเจริญ
 
1. นางสาวสุพรรษา   คีรีธีรกุล
 
159 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงจิราภา   มะโนใจ
 
1. นางสาวพรพิมล   กลนาวา
 
160 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายธวัชชัย   แสนเมืองมา
 
1. นางเกษมณี  บุญยง
 
161 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองปิด 1. เด็กชายเกษมสันต์  มูลทราย
 
1. นางสีดา  ณาระศักดิ์
 
162 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กชายนพพร  ยอดศรี
 
1. นางพรศรี  เชียงพรหม
 
163 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กหญิงอภิชญา  ปุดตะลา
 
1. นายวัชระ  สายแก้ว
 
164 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงอัมพร  มรุพงศ์
 
1. นางสาวศรีพลอย  ขาวงาม
 
165 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงสุขวิมล  สุขฤดีหรรษา
 
1. นางจันจิรา  โนคำ
 
166 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงอารียา  อูปคำ
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญมาเรือน
 
167 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   รัตนัง
 
1. นางสาวพรรณผกา   มณีวัง
 
168 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงคำ  ลุงนะ
 
1. นายพิศุทธิ์  คำดอน
 
169 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงอารีย์รัตน์   ณ ลำปาง
 
1. นางสุภาวิณี   สุวรรณ
 
170 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. เด็กหญิงนัยลักษณ์  หมื่นแลกู่
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  มณีวงศ์
 
171 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กหญิงวรรณวลี  มานะ
 
1. นางสาวสุวรรณี  พนาลัยชีวิน
 
172 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ลอก่อย
 
1. นางอนงค์พร  อนุตรวิรามกุล
 
173 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงลิยานา  กันจินะ
 
1. นางรุ่งรัตน์  ใคร้ขาว
 
174 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. เด็กหญิงมู่หลิ่ง  แซ่กง
 
1. นายณรงค์   โพธิ
 
175 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. เด็กหญิงนิตยา  เซอมือ
 
1. นางสาวดารณี  ประยูรวงษ์
 
176 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาจู้
 
1. นายณรงค์   จันทร์ศิริ
 
177 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. เด็กหญิงกรรนิการ์  เซอมือ
 
1. นางสาวดารณี  ประยูรวงษ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 1. เด็กชายชัชชัย   ธนกาญจนา
2. เด็กชายทรงภพ  หอมกุหลาบดอย
3. เด็กชายศิรชัช  ภูมาศัย
4. เด็กชายศิลาเอก  ประชุมอุดม
5. เด็กชายสมเพชร  เชิงยุทธพานิช
6. เด็กชายสุขชัย  ขนายทองวสุ
 
1. นายอดิศักดิ์   อิ่นแก้ว
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กชายชาติชาย   ปอแสน
2. เด็กชายนราธิป   เลิศพลังจิตร
3. เด็กชายวิทยา   เลายี
4. เด็กชายวิเชียร   ปอแก้ว
5. เด็กชายสมชาย   แซ่หมี่
6. เด็กชายอดิเรก    เลามุ
 
1. นางสาวประภาพร   ทองดี
2. นายวารินทร์   สุริโย
3. นายสถิตย์    เดชวงศ์ยา
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายทุนแดง  ลุงมู
2. เด็กชายสมศักดิ์  แสงคำ
3. เด็กชายหลู  ทองหล่อ
4. เด็กชายอู  ลุงคำ
5. เด็กชายเดี่ยว  คำจันทร์
6. เด็กชายเอก  สายวี
 
1. นายจงจิตร  ปิ่นแก้ว
2. นายประเวทย์  สันยาย
3. นายวรรธก์ศักดิ์  ศาลาน้อย
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. เด็กชายจ่าย  ลุงซิ่ง
2. เด็กชายชายณรงค์  แสงเรือง
3. เด็กชายตะวัน  คำเมือง
4. เด็กชายธนกร  ศรีดวงแก้ว
5. เด็กชายมงคล  ลุงสา
6. เด็กชายวัน  รุ้งชัย
7. เด็กชายสมเกียรติ  เฒ่าเซิง
8. เด็กชายสุวเชษฐ์  โกมล
 
1. นางปริยวัฒน์  ศูนย์จันทร์
2. นางสุรีย์รัตน์  พรหมชนะ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดทรายมูล 1. เด็กชายนพรัตน์  จะแจ
2. เด็กชายนันทพงศ์  นูระมะหะหมัด
3. เด็กชายพล  มูลิ่ง
4. เด็กชายมน  ลุงแสง
5. เด็กชายอภิรักษ์  มาเยอะ
6. เด็กชายอัศดา  มนต์ศักดิ์
 
1. นายทรงยศ  หล้าสุข
2. นางสารภี  พงษ์พันธ์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กชายคริสต์  หมอผี
2. เด็กชายชนะชัย  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายธีรภาพ  พาสุ
4. เด็กชายยุทธชัย  แสงท้าว
5. เด็กชายสุทธิชาติ  อุปนันท์
6. เด็กชายสุรชาติ  เลาหาม
7. เด็กชายอุทัย  อินต๊ะ
8. เด็กชายเกษม  ภมรวิจิตร
 
1. นายณัฐวรรธน์  ดอนดี
2. นายสุทน  นวลทิม
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วดี
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  คันธดวง
3. เด็กหญิงศรีสุดา  งะลอ
4. เด็กหญิงสุภาดา  เครื่องสุวรรณ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  พวงมาลัย
6. เด็กหญิงเข็มอัปสร  อุ่นแก้ว
 
1. นายสุรพงษ์  ศิริเขตต์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 10 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กชายจาตุรนต์  แสนดี
2. เด็กชายทักษิน  บุญวิริยะไพศาล
3. เด็กชายธีระ  ไหม่วงค์
4. เด็กชายวิชัย  เสหมี่
5. เด็กชายศรายุทธ  ธนันชัย
6. เด็กชายศรีวัน  ลุงพงษ์
 
1. นางสาวนวลนิภา  สาทะเขียว
2. นางสมทรง  จันทร์อินทร์
3. นายอภิชัย  มานพจันทร์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 1. เด็กชายกฤษฎา   เลาซ้ง
2. เด็กชายทักษ์   แซ่ลาโล่
3. เด็กชายทัตพศ์   แซ่เชี้ยว
4. เด็กชายยุรนันท์   พิชิตไพรพงษ์
5. เด็กชายศุภกร   ลาวะ
6. เด็กชายสัญชัย   แซ่ว่าง
 
1. นางจันทรี  นางแล
2. นายสง่า  นางแล
3. นายอุดร  พัดภัย
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายกรณัฏฐ์   อุดแดง
2. เด็กชายกฤษณะ   จักร์คำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   กันธิวา
4. เด็กชายต่อตระกูล  อุปนันท์
5. เด็กชายพิชัย   สมตุ้ย
6. เด็กชายส่อง   ลุงซ่า
 
1. นายเจริญ   บุญพิน
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายฐิติพงศ์    ก๊ะเตอร์
2. เด็กชายธนากร  ประตูดาน
3. เด็กชายธีรวัฒน์  สุยาติ
4. เด็กชายพีรพันธุ์  จันทร์พิทักษ์
5. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วตา
6. เด็กชายไพฑูรย์   จะทอ
 
1. นายวัชระ  มังสัง
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านช้างใน 1. เด็กหญิงดุจเดือน  นับถือ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันทะ
3. เด็กชายวรรณลภย์  มณีลำพรรณ์
 
1. นางสาวลัดดาว  คำวัง
2. นางสาวอำพร  ทาอินทร์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดปางเติม 1. เด็กชายยุทธนา  ติวาติน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  มาลุจันทร์
3. เด็กหญิงอรณิชา  มุกดานัน
 
1. นางจินดา  ปัญญาศรี
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  เลาลี
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สมศักดิ์
3. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงลูน
 
1. นางวัฒนา  ประยูรวงศ์
2. นายศุภชัย  ปานเกษม
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กหญิงรุจินา  ดวงป้อ
2. เด็กหญิงวณิชยา  สายเขื่อนศรี
 
1. นายวัชระ  สายแก้ว
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายณัฐพล   รัตนัง
2. เด็กชายอนุรักษ์   แซ่ดูกู่
 
1. นางสาวพรรณผกา   มณีวัง
2. นางสายสุนีย์   ดวงบาล
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. เด็กหญิงดวงใจ  ตามิ
2. เด็กหญิงรัชรินทร์  วุ่ยยื่อ
 
1. นายมงคล  อินทสิทธิ์
2. นางสาวเบญจลักษณ์  มณีวงศ์
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงปราชนิญา   ยงสวัสดิ์
2. เด็กชายมินทดา   สมนึก
 
1. นางศิริวรรณ   ศาลาน้อย
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพรพิมล  ปัญญมา
2. เด็กหญิงพรวนัช  เปอลอย
 
1. นายพิศุทธิ์  คำดอน
2. นางลำดวน  มุ่งทำดี
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงหมี่จู  เชมือกู่
2. เด็กชายเวสารัช  ประอินทร์
 
1. นางพาร์ศิณี  ทวีธนัตสิทธิ์
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายอดิศักดิ์   เกษมพันธ์
 
1. นางสาวมัลลิกา   ยะยอง
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. เด็กหญิงสายใจ  เชมือ
 
1. นางสาวดารณี  ประยูรวงษ์
 
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กหญิงพัชริดา  มีสุข
 
1. นางพรจิตร  อินทะจักร์
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 35 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสว่าง
 
1. นางจิรดา  โอดกลี้ยว
 
202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนา
 
1. นางผ่องศรี  เสราดี
 
203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สบรรณรัตน์
 
1. นายอภิเชฎ  ดุมดก
 
204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชุมภู
 
1. นางศิริวรรณ  ภัทรินทร์
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. เด็กชายพิรุณ  โปธิ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เชี่ยวชาญ
 
1. นายศักดิ์สยาม  แหวนเพ็ชร์
2. นางเกษรินทร์  เป็งจันทร์
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายจักรกฤช   สิทธิธัญญ์
2. เด็กชายเก่งกาจ   ชมชื่น
 
1. นางจีระวัส   ดาระดาษ
2. นางสาวแสงดาว   มูลเมฆ
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กชายนครินทร์   โตเจริญศักดิ์
2. เด็กชายอำพล   แซ่เฒ่า
 
1. นางผ่องศรี   ชิแกร
2. นางสาวศศิวิมล  คอล่า
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์   แรงจริง
2. เด็กชายสุขวิทย์  บุญเรือนยา
 
1. นางบัวจันทร์  มูลต๊ะ
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บัวปะทะ
2. เด็กชายปวรุตม์  ประคุปตานนท์
 
1. นายฤทธิ์  จักร์คำปัน
2. นางสุกัลยา  อนุวงศ์
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงนุชจิรา  ท้าวภูมิเมฆ
2. เด็กชายภาราดล  หลวงมณี
 
1. นางอรุณี  สมบูรณ์