ประกาศ...ลดจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ สพฐ. ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชื่อกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้น ป.4-ป.6 เดิมในระบบลงทะเบียนกำหนดให้นักเรียน ทีมละ 8 คน ขณะนี้ได้ตรวจสอบจากเกณฑ์การแข่งขันแล้ว พบว่ามีทีมละ 6 คน ดังนั้น จึงขอแจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมนี้และตัวแทนกลุ่มเครือข่ายและอำเภอตรวจสอบอีกครั้งเพื่อทำการลดจำนวนลงให้ได้ตามเกณฑ์การแข่งขันนะครับ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 14:24 น.