หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษา
2 นายไพรัช ใหม่ชมพู ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษา
3 นายชุมพล รินคำ ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ที่ปรึกษา
4 นายธงชัย ทุนคำ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ที่ปรึกษา
5 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นายไพศาล เขื่อนเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายศักดิ์ทอง วรรณศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นายสมพร เจนจัด รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12 นายวิชัย มั่นชา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นายสภา สุริมล รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
15 นายประกอบกิตต์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
16 นายปรีชา เชื้อชาติ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
17 นางเสาวภา ชุ่มวารี หัวหน้าตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
18 นางสมจินตนา ทาอุบล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
19 นางสาวอรวรรณ ขาวละออ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
20 นายเกริกเกียรติ จันทร์แดง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
21 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นางสาวนงราม ยาวิชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางชลธิชา ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
30 นายกิตติศักดิ์ มีทรัพย์เจริญวัฒนา พนักงานขับรถ ช่วยราชการ ศูนย์ ICT คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
31 นายเกริกเกียรติ จันทร์แดง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
32 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
33 นางสาวจรรย์จรูญ ยอดศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
34 นายแสวง อินทวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
35 นายสวงค์ ร่มเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
36 นายโสภณ ชัยเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
37 ดร.สงกรานต์ พรหมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
38 นายนิกร แสนวิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
39 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
40 นางศรีทัย สุขยอดศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
41 นางไพริน วงศ์ษายะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
42 นางพรทิพย์ วงศ์ฟัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
43 นางเยาวณี มาประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
44 นางสาวสมบูรณ์ ใจซื่อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
45 นางวัฒนา วนิชนพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
46 นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
47 นางเอมอร นรเดชานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
48 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
49 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
50 นางเกษราภรณ์ สมมนุษย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
51 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
52 นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
53 นางเพลินพิศ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
54 ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
55 นายโสภณ จีปราบนันท์ ผอ.รร.บ้านร่มหลวง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
56 นายประพันธ์ มูลปา ผอ.รร.บ้านหนองหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
57 นางสุนีย์ ชัยเอื้อ ครู.รร.สันทรายหลวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นางนิตยา มุสิดิรก ครู.รร.สันทรายหลวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นางสุดสวาท แบล็คเค็ท ครู.รร.สันทรายหลวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
60 นางศิริวรรณ ศาลาน้อย ครู.รร.สันทรายหลวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
61 นางนงคราญ จะวะนะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
62 นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
63 นางสุณี ไชยเอื้อ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
64 นายประชุม นิ่มหนู ผอ.รร.สันมหาพนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
65 นางเสน่ห์ ไชยเลิศ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
66 นางศุญาดา เชื่อมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
67 นางกรศิริ กรองสุดยอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
68 นายสิทธิทัต คำวรรณ ผอ.รร. บ้านท่าเกวียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์
69 นายทวี โปธา ผอ.รร. บ้านสันพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์
70 นายอุทัย ผอ.รร. บ้านเจดีย์แม่ครัว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์
71 นางเยาวลักษณ์ ขุนกัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
72 นางละอองดาว โสภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
73 นางสมพร ยานะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
74 นายสมเกียรติ ฤทธิพิณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
75 นายบุญอยู่ จินะมูล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
76 นายมานัส สันพะเยาว์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
77 นางสาวพรทิพย์ เดชชัยยศ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
78 นางศรีลา โพธิ์วงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
79 นางสาวดรุณี มณีธร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
80 นายพิชัย เอื้องเขียว หัวหน้างานยานยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
81 นายสงกรานต์ เรืองฤทธิ์ พนักงานขับรถขนาดกลาง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
82 นายอามร สุวรรณสม ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
83 นายสมศักดิ์ วงศ์หาญ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
84 นายสง่า กันธิมา ช่างไม้ ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
85 นายรุ่งโรจน์ บุญเรือง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
86 นายมนตรี เรือนเงิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
87 นายมานพ กันโฑ ผอ.รร.สันทรายหลวง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการ)
88 นายสงกรานต์ เดชปัญญา ผอ.รร.บ้านหนองไคร้ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการ)
89 นายมานพ จันทร์จรมานิตย์ ผอ.รร.วัดแม่แก้ดน้อย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการ)
90 นายฤทธิ์ จักรคำปัน ผอ.รร.บ้านบวกเปา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการ)
91 นายจำรัส มณีวรรณ ครู รร. บ้านป่าเหมือด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการ)
92 นางพัชรี เขตวัง รองผอ.รร.วัดแม่แก้ดน้อย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการ)
93 นายอำนวย คุณา รอง ผอ.ร.ร.สันทรายหลวง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการ)
94 นายประวัติ คำยอง รอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองไคร้ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการ)
95 นายอินทร แก้วป้อม ครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการ)
96 ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา อำเภอสันทราย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการ)
97 นายสุนทร คำเป็ง ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอแม่ริม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน (ผลงานครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา)
98 นายสมนึก ริยะกาศ ประธานกลุ่มเครือข่ายแม่แตง3 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน (ผลงานครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา)
99 นายประพันธ์ มูลปา ประธานกลุ่มเครือข่ายสันทราย1 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน (ผลงานครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา)
100 นายศรีคราม ปัจมิตร ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอแม่แตง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน (ผลงานครูผู้สอนระดับประถมศึกษา)
101 นายฤทธิ์ จักรคำปัน ประธานกลุ่มเครือข่ายสันทราย2 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน (ผลงานครูผู้สอนระดับประถมศึกษา)
102 นายปัญญา บุญมาคำ ประธานกลุ่มเครือข่ายสะเมิง2 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน (ผลงานครูผู้สอนระดับประถมศึกษา)
103 นายสงกรานต์ เดชปัญญา ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอสันทราย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน (ผลงานครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา)
104 นายสุริยันต์ ธะนา ประธานกลุ่มเครือข่ายสะเมิง1 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน (ผลงานครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา)
105 นายประเสริฐ อธิพรม ผอ.ร.ร.บ้านศาลา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน (ผลงานครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา)
106 นางมงคล อินทสิทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภพร้าว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน (ผลงานครูผู้สอนนักเรียนเรียนร่วม)
107 นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ ประธานกลุ่มเครือข่ายแม่แตง2 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน (ผลงานครูผู้สอนนักเรียนเรียนร่วม)
108 นายวัลลภ ไวว่อง ประธานกลุ่มเครือข่ายแม่ริม2 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลงาน (ผลงานครูผู้สอนนักเรียนเรียนร่วม)
109 นายสงกรานต์ เดชปัญญา ประธานศูนย์พัฒนาเครือข่ายอำเภอสันทราย คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
110 นายสุนทร คำเป็ง ประธานศูนย์พัฒนาเครือข่ายอำเภอแม่ริม คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
111 นายศรีคราม ปิจมิตร ประธานศูนย์พัฒนาเครือข่ายอำเภอแม่แตง คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
112 นายสายันต์ กันธิยะ ประธานศูนย์พัฒนาเครือข่ายอำเภอสะเมิง คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
113 นายมงคล อินทสิทธิ์ ประธานศูนย์พัฒนาเครือข่ายอำเภอพร้าว คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
114 นายประพันธ์ มูลปา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันทราย1 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
115 นายฤทธิ์ จักรคำปัน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันทราย2 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
116 นายมานพ จันทร์จรมานิตย์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันทราย4 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
117 นายดำรงค์ เขตวัง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม1 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
118 นายวัลลภ ไวว่อง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม2 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
119 นายกฤตธัช ศรีเมือง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม3 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
120 นายวิสุทธิ์ หอมมณี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง1 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
121 นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง2 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
122 นายธวัช สุภา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง3 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
123 นายสมบูรณ์ ใจงาม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง4 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
124 ว่าที่ ร.ต. ไพสิน มหาวรรณ์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง5 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
125 นายสุริยันต์ ธะนา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง1 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
126 นายปัญญา บุญมาคำ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง2 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
127 นายพิชัย ทาประเสริฐ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง3 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
128 นายธนิต อินทานุวัฒน์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้าว1 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
129 นายทรงพล ยาวุฒิ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้าว2 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
130 นายเอกราช ฉัตรใจคำ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้าว3 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
131 นายอารีย์ สามารถ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้าว4 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
132 นายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.ชม. เขต 2 คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
133 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
134 นางสาวพนิดา จันทวรรณ ครู ร.ร.สันมหาพนวิทยา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
135 นางอารีย์ บุญประเสริฐ ครู ร.ร.บ้านแม่โจ้ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
136 นางเกวรินทร์ ปัญญาเรือง ครู ร.ร.บ้านปางไม้แดง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
137 นางทิพย์วัลย์ บุญยืน ครู ร.ร.ชุมชนบ้านดง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
138 นางสาวอรวรรณ ขาวละออ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
139 นางสาวปิยวรรณ ศิริเครือวัลย์ อัตราจ้าง ร.ร.บ้านหนองไคร้ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
140 นายธนาศิต พิมลพรเดชา อัตราจ้าง ร.ร.บ้านหลักปัน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
141 นางสาวเกศรินทร์ บุญทราย อัตราจ้าง ร.ร.สหกรณ์ดำริ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
142 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รอง ผอ.สพป.ชม. เขต ๒ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
143 นางเอมอร นรเดชานันท์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
144 นายโสภณ ชัยเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
145 นายวิวัฒน์ ประสานสุข ครู ร.ร.บ้านแม่โจ้ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
146 นางพัชรินทร์ คณะนัย ครู ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
147 นางภคภรณ์ เกิดผล ครู ร.ร.บ้านริมใต้ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
148 นางบัวใย ปานสวัสดิ์ ครู ร.ร.บ้านป่าฮิ้น คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
149 นางเรไร รัตนธรรม ครู ร.ร.ภูดินวิทยา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
150 นางสาวธนิกานต์ ทาอ้าย ครู ร.ร.วัดงิ้วเฒ่า คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
151 นางกิ่งแก้ว จินาพันธ์ ครู ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
152 นางศิริลักษณ์ ดวงดี ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโป่ง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
153 นางศิริลักขณา คำสาร ครู ร.ร.ชุมชนสหกรณ์นิคมฯ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
154 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
155 นางจิราพร นิติสุทธิกา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
156 นางสาวอานุชลี สุวรรณ์มาลี อัตราจ้าง ร.ร.บ้านห้วยบง/ร.ร.ชุมชนสหกรณ์ฯ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
157 นางสาวโสภิตา แสงเขียว อัตราจ้าง ร.ร.บ้านป่าตุ้ม/ร.ร.บ้านต้นรุง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
158 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.ชม. เขต 2 คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
159 นางไพริน วงศ์ษายะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
160 นางสาวพิศมัย อูปเงิน ครู ร.ร.บ้านหนองปลามัน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
161 นางณิชนันท์ แดงมูล ครู ร.ร.บ้านแม่โต๋ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
162 นางภัทราลักษณ์ ดู่มณี ครู ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
163 นางสาวอรวรรณ ขาวละออ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
164 นางสาวปิยวรรณ ศิริเครือวัลย์ อัตราจ้าง ร.ร.บ้านหนองไคร้ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
165 นายธนาศิต พิมลพรเดชา อัตราจ้าง ร.ร.บ้านหลักปัน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
166 นางสาวเกศรินทร์ บุญทราย อัตราจ้าง ร.ร.สหกรณ์ดำริ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
167 นายสภา สุริมล รอง ผอ.สพป.ชม.เขต๒ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
168 ดร.สงกรานต์ พรหมวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
169 นางปราณี มีลาภ ครู ร.ร.บ้านสะลวงนอก คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
170 นางสาวสุกัญญา โพธิสุวรรณ ครู ร.ร.บ้านริมใต้ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
171 นางสาวนงราม ยาวิชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
172 นางฟองจันทร์ ใจแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
173 นางสาวสิริพรรณ เขื่อนเพชร อัตราจ้าง ร.ร.วัดท่าข้าม คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
174 นางสาวอัญชลี ปันสุวรรณ อัตราจ้าง ร.ร.บ้านแม่สา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
175 นางสาววรารัตน์ สมจินดา อัตราจ้าง ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง/ร.ร.บ้านป่างไฮ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
176 นางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง อัตราจ้าง ร.ร.บ้านต้นผึ้ง/ร.ร.วัดทรายมูล คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
177 นายประกอบกิตต์ ปัสสวาท รอง ผอ.สพป.ชม. เขต ๒ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
178 นางเยาวณี มาประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
179 นางพวงพยอม วุฒิธนากร ครู ร.ร.บ้านหนองไคร้ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
180 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์ ครู ร.ร.บ้านแม่สา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
181 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
182 นางอารี ยะขัติ อัตราจ้าง ครู ร.ร.งิ้วเฒ่า,ปางเติม,นากู่,อมลอง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
183 ว่าที่ ร.ต. สมชาย กะหลู่ อัตราจ้าง ครู ร.ร.ป่าแป๋วิทยา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
184 นายมงคล พุทธัง รอง ผอ.สพป.ชม.เขต๒ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
185 นางวัฒนา วนิชนพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
186 นางสาวสมบูรณ์ ใจซื่อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
187 นางอุ่นใจ กันยะมี ครู ร.ร.บ้านแม่สา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
188 นางรพีพรรณ นวภานันท์ ครู ร.ร.บ้านริมใต้ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
189 นางสายใจ พิเคราะห์งาน ครู ร.ร.บ้านเป้าวิทยาคาร คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
190 นางจิรพรรณ จิตพัฒนชัย ครู ร.ร.บ้านนาบุญโหล่งขอด คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
191 นางปารมี กนะกาศัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
192 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
193 นายอนุชา ปัญญารัตน์ อัตราจ้าง ร.ร.บ้านแม่ปาคี คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
194 นางสาวสุกัญญา วันสืบ อัตราจ้าง ร.ร.สันกลาง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
195 นายปรีชา เชื้อชาติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
196 นางสาวจรรย์จรูญ ยอดศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
197 นายวิชัย มั่นชา รอง ผอ.สพป.ชม.เขต๒ คณะกรรมการกลางประจำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
198 นายแสวง อินทวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
199 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
200 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางประจำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
201 นางดวงเดือน สดับ ครู รร.วัดแม่แก้ดน้อย คณะกรรมการกลางประจำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
202 นายสุชาติ พญาชม ครู รร.บ้านต้นรุง คณะกรรมการกลางประจำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
203 นางสมจินตนา ทาอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางประจำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
204 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชม.2 คณะกรรมการกลางประจำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
205 นางสาวธัญญารัตน์ อนุตรวิรามกุล อัตราจ้าง ร.ร.บ้านหลวง คณะกรรมการกลางประจำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
206 นายนันทวัฒน์ สกุลชัยลี อัตราจ้าง ร.ร.บ้านป่าลาน คณะกรรมการกลางประจำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
207 นายสมบูรณ์ ใจงาม ผอ ร.ร.สบเปิงวิทยา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
208 นางพนินาต สายหยุด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
209 นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์ ครู ร.ร.บ้านหนองไคร้ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
210 นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
211 นางสาวลักขณ์ มณีวระ ครู ร.ร.บ้านหัวฝาย คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
212 นางศรีลา โพธิวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
213 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
214 นางสาวชนัญชิดา อาษากิจ อัตราจ้าง ครู ร.ร.บ้านป่าบง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
215 นายพงศกร อินทะจักร์ อัตราจ้าง ครู ร.ร.บ้านเจดีย์แม่ครัว คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
216 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต๒ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
217 นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
218 นางชลาลัย แก้วกิริยา ครู ร.ร.บ้านหลักปัน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
219 นางวิไลวรรณ ทองเรือน ครู ร.ร.วัดทรายมูล คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
220 นางเสาวนีย์ คุณวลุง ครู ร.ร.พร้าวบูรพา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
221 นางเพ็ญณี ศรีพนัสกุล ครู ร.ร.บ้านเป้าวิทยาคาร คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
222 นางเพ็ญพัชร์ สังคำภา ครู ร.ร.บ้านแม่ตะมาน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
223 นางชลธิชา ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
224 นางสาวชลธิชา มาลา อัตราจ้าง ร.ร.สบเปิงวิทยา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
225 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีมูล อัตราจ้าง ร.ร.บ้านผึ้ง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
226 นายสมพร เจนจัด รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
227 นางเพลินพิศ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
228 นายสวงค์ ร่มเงิน ศิกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
229 นางสาวสมบูรณ์ ใจซื่อ ศิกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
230 นางกัณตวัณต์ สุธรรมวิรัช ครู ร.ร.บ้านสันพระเนตร คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
231 นายสมเกียรติ ฤทธิพิณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
232 นายบุญอยู่ จินะมูล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
233 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
234 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
235 นายวิทยา ไชยศรี อัตราจ้าง ร.ร.บ้านปางไม้แดง คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
236 นายธีระพงศ์ พันธ์ธง อัตราจ้าง ร.ร.บ้านบวกหมื้อ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
237 นางกรรณิกา วุฒิยา ครู ร.ร.ธีรวัฒน์บำเพ็ญ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
238 นายไพศาล เขื่อนเพชร รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
239 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
240 นางเกษราภรณ์ สมมนุษย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
241 นางผ่องพรรณ จันทรมานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
242 นางจีรนันท์ แก้วเรือน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
243 นางสาวยุพา เขียวหน่อเมือง อัตราจ้าง ร.ร.บ้านแม่ตะมาน คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
244 นางนิธินันท์ จิรจันทร์จรัส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
245 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
246 นางพิมพ์ใจ วงศ์พนาพิสุทธิ์ อัตราจ้าง ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
247 นางสาวสิชาธิดา นพบุรี อัตราจ้าง ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
248 นางสาวสุพรรณิการ์ อุ่นเรือนใจ อัตราจ้าง ร.ร.บ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
249 นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้เลี้ยง อัตราจ้าง ร.ร.บ้านแม่ขะปู คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]