หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000072 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ 21 53 40
2 000120 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 8 13 10
3 000119 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 7 12 12
4 000106 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 11 23 18
5 000064 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 13 22 13
6 000112 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 15 32 23
7 000121 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 17 42 18
8 000005 โรงเรียนบ้านกองแหะ 3 5 4
9 000024 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 8 18 9
10 000139 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 6 13 6
11 000051 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 1 1 1
12 000118 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 9 16 13
13 000062 โรงเรียนบ้านช้างใน 8 17 13
14 000017 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 7 17 10
15 000011 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 14 48 25
16 000097 โรงเรียนบ้านต้นรุง 11 45 25
17 000028 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 5 13 5
18 000008 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 34 89 57
19 000103 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 6 15 11
20 000093 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 13 34 14
21 000135 โรงเรียนบ้านนากู่ 0 0 0
22 000115 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 31 77 34
23 000015 โรงเรียนบ้านน้ำริน 11 27 12
24 000006 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 6 18 12
25 000054 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 10 27 17
26 000070 โรงเรียนบ้านบวกเปา 35 70 53
27 000128 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 23 36 34
28 000027 โรงเรียนบ้านปง 16 33 16
29 000031 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 8 18 9
30 000136 โรงเรียนบ้านปางขุม 16 42 24
31 000030 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 6 12 9
32 000047 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 2 3 3
33 000063 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 6 10 9
34 000009 โรงเรียนบ้านปางไฮ 5 10 9
35 000069 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 4 9 6
36 000022 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 15 29 16
37 000098 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 14 29 22
38 000084 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 54 19
39 000124 โรงเรียนบ้านป่าลาน 24 32 28
40 000107 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 2 4 3
41 000074 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 8 25 15
42 000099 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 7 13 11
43 000050 โรงเรียนบ้านผาหมอน 1 1 1
44 000039 โรงเรียนบ้านผึ้ง 7 11 7
45 000018 โรงเรียนบ้านพระนอน 9 33 16
46 000012 โรงเรียนบ้านริมใต้ 27 54 38
47 000081 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 27 61 30
48 000082 โรงเรียนบ้านศรีงาม 13 24 17
49 000076 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 20 39 31
50 000016 โรงเรียนบ้านศาลา 9 52 18
51 000023 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 16 32 16
52 000100 โรงเรียนบ้านสันกลาง 18 55 35
53 000014 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 9 15 9
54 000104 โรงเรียนบ้านสันปง 18 30 20
55 000067 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 10 15 13
56 000066 โรงเรียนบ้านสันศรี 9 42 20
57 000053 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 3 5 3
58 000021 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 20 46 25
59 000102 โรงเรียนบ้านหนองปิด 18 28 17
60 000079 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 4 12 5
61 000087 โรงเรียนบ้านหนองหาร 15 34 25
62 000094 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 56 151 76
63 000116 โรงเรียนบ้านหลวง 22 37 27
64 000068 โรงเรียนบ้านหลักปัน 29 58 43
65 000077 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 11 7
66 000132 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 3 21 8
67 000111 โรงเรียนบ้านห้วยบง 6 12 8
68 000085 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 12 30 20
69 000088 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 36 104 56
70 000065 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 12 31 13
71 000060 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 12 23 18
72 000025 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 0 0 0
73 000073 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 2 3 3
74 000108 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 48 108 70
75 000126 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 11 27 20
76 000061 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 18 48 28
77 000131 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 13 58 26
78 000114 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 63 135 70
79 000105 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 16 42 28
80 000127 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 34 106 63
81 000091 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 9 17 9
82 000122 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 10 21 10
83 000019 โรงเรียนบ้านแม่สา 28 56 31
84 000034 โรงเรียนบ้านแม่เลา 9 14 13
85 000117 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 22 32 31
86 000083 โรงเรียนบ้านแม่แต 1 3 1
87 000089 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 9 16 13
88 000037 โรงเรียนบ้านแม่แมม 1 3 2
89 000137 โรงเรียนบ้านแม่แว 18 42 28
90 000036 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 3 9 6
91 000086 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 32 96 62
92 000130 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 30 65 51
93 000035 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 23 43 36
94 000078 โรงเรียนบ้านโปง 7 11 9
95 000080 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 6 4
96 000003 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 9 31 16
97 000101 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 3 3 3
98 000113 โรงเรียนประดู่วิทยา 4 9 5
99 000026 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 17 39 26
100 000042 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง 4 7 6
101 000033 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 33 69 50
102 000096 โรงเรียนพร้าวบูรพา 16 28 24
103 000041 โรงเรียนภูดินวิทยา 2 7 2
104 000020 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 6 15 6
105 000056 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 40 78 49
106 000133 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 30 65 42
107 000013 โรงเรียนวัดทรายมูล 5 15 7
108 000045 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 6 18 10
109 000049 โรงเรียนวัดท่าข้าม 21 45 26
110 000040 โรงเรียนวัดนาเม็ง 3 3 3
111 000125 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 11 30 19
112 000052 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 17 42 21
113 000032 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 14 40 27
114 000134 โรงเรียนวัดปางเติม 16 42 19
115 000138 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 15 45 23
116 000092 โรงเรียนวัดสันคะยอม 4 9 7
117 000095 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 3 5 4
118 000029 โรงเรียนวัดหนองออน 6 6 6
119 000057 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 4 15 6
120 000129 โรงเรียนวัดอมลอง 5 11 6
121 000046 โรงเรียนวัดแม่กะ 5 30 9
122 000123 โรงเรียนวัดแม่เลย 5 11 5
123 000075 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 68 164 104
124 000004 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 12 26 20
125 000048 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 54 102 78
126 000109 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 11 20 17
127 000090 โรงเรียนสันทรายหลวง 62 156 65
128 000059 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 5 11 8
129 000058 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 1 1 1
130 000055 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 34 90 62
131 000043 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 34 54 48
132 000044 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร 8 18 14
133 000007 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 10 18 16
134 000010 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2 2 5 4
135 000140 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 17 34 24
136 000148 โรงเรียนบ้านปลาดาว 16 38 27
137 000150 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 8 39 18
138 000157 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 11 22 15
139 000153 โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ 0 0 0
140 000142 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส 0 0 0
141 000141 โรงเรียนอนุบาลดรุณเกษม 0 0 0
142 000160 โรงเรียนอนุบาลพรชัย 0 0 0
143 000159 โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์ 0 0 0
144 000143 โรงเรียนอนุบาลวรรณภา 0 0 0
145 000151 โรงเรียนอนุบาลวรศิลป์ 0 0 0
146 000154 โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ 0 0 0
147 000155 โรงเรียนอนุบาลวีรยา 0 0 0
148 000152 โรงเรียนอนุบาลสันทราย 0 0 0
149 000145 โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก 0 0 0
150 000156 โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ 0 0 0
151 000147 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 6 9 9
152 000146 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 5 17 9
153 000162 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 6 11 9
154 000161 โรงเรียนรัปปาปอร์ต 1 3 2
รวม 2006 4690 2901
7591

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]