หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2555   9 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.3/1 9 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
2 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.3/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.2/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
5 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง 1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง 3 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง คอมฯ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง คณิต1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นประถมปีที่ 3-6 ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ป.3/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นประถมปีที่ 3-6 ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ป.3/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นประถมปีที่ 3-6 ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ห้อง ป6/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นประถมปีที่ 3-6 ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ห้อง ป6/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
5 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นประถมปีที่ 3-6 ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ห้อง ป4/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
7 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.2/1,ป.2/2,ป.3/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ใต้ต้นไม้ลุง เต้นท์โครงงานคุณธรม 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2555 10.00 น.เป็นต้นไป
4 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ลานพญ๋า (หลังอาคารัฐประสิทธิ์ 1) 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
5 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ลานพญ๋า (หลังอาคารัฐประสิทธิ์ 1) 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.4/3 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
7 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาการเปรียญ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
8 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาการเปรียญ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ลานหน้าอาคารเรืองธรรม 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคาเรืองวิทย์ ห้อง แนะแนว 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคาเรืองวิทย์ ห้อง คณิต1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคาเรืองวิทย์ ห้อง สังคม 1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคาเรืองวิทย์ ห้อง คณิต2 9 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
5 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคาเรืองวิทย์ ห้อง สังคม 2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคาเรืองวิทย์ ห้อง ภาษาไทย 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
7 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง วิทย์ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
8 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
9 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
10 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
11 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
12 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
13 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
14 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
15 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
16 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
17 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
18 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
19 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
20 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
21 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 1 พิธีเปิด 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
22 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 1 พิธีเปิด 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
23 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 2 พิธีเปิด 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
24 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 2 พิธีเปิด 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
25 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 2 พิธีเปิด 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
26 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 2 พิธีเปิด 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
27 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 3 พิธีเปิด 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
28 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 3 พิธีเปิด 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
29 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 1 พิธีเปิด 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
30 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
31 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
32 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
33 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
34 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
35 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร 1 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสาท ห้อง วิทย์ 1 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
4 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสาท ห้อง วิทย์ 2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง คอม 3 (ห้องสมุด) 9 ต.ค. 2555 09.00-14.00
6 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญนาภิเษก ห้อง ห้องคอม 1 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง คอม 3 (ห้องสมุด) 9 ต.ค. 2555 09.00-14.00
9 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร 1 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
11 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญนาภิเษก ห้อง คอม 2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร 1 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง คอม 3 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร 2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสาท ห้อง ม .1 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร 2 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
17 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
19 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญนาภิเษก ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.5/3 9 ต.ค. 2555 09.00-10.30
2 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2555 09.00-10.30
3 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.6/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้องภาษา 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
5 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้องวิชาการ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้องวิชาการ 9 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
7 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้อง Sound lab 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 วัดแม่แก้ดน้อย สนามหญ้า 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.6/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง วิทย์ 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
5 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
7 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
8 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.5/2 9 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]