การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Seience Show)
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Seience Show) ส่งรายงาน จำนวน ๕ เล่มภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิการยน ๒๕๕๕
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:01 น.