การประกวดโครงงานทุกกิจกรรม
ให้ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปแล่มจำนวน ๕ ชุด ภายในวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๕ ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:06 น.