การนำส่งเอกสารโครงงานทุกกิจกรรม
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนประกวดโครงงานทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มสาระ
-โครงงานคณิตศาสตร์ ศน.นงลักษณ์
-โครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Since Show ศน.มาโนช
-โครงงานสุขศึกษาฯ ศน.ดรุณจิต
-โครงงานสังคมฯ และภาพยนต์สั้น ศน.คณิต
-โครงงาน กอท.
        ให้นำเอกสารโครงงานส่งที่กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๕ เพื่อที่จะนำส่ง สพป.ระยอง เขต ๑ ต่อไป
วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:16 น.