หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเชลร์ โพธิมากูล รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางนัฐพร วิเวกชาติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวสมจิตต์ เรืองรัชนีกร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสยาม สุริยจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายบัญหาญ เดชเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวฐิตารีย์ ไทยประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางนภา กู้กีรติกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายพิชัย วงศ์กลม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางชุลี วงศ์กลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายทวี ไสลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางดรุณจิต ม่วงมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาวฐิตาภรณ์ ภัทรพันธ์โกศล เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
30 นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
31 นางชุลี วงศ์กลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
32 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
33 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
34 นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
35 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
36 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
37 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
38 นางดรุณจิต ม่วงมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
39 นายทวี ไสลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
40 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
41 นายพิชัย วงศ์กลม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
42 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
43 นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
44 นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
45 นายมนตรี รัฐประเสริฐ ประธานเขตคุณภาพพนมสารคาม 1 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
46 นายสุวรรณ วิลารักษ์ ประธานเขตคุณภาพพนมสารคาม 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
47 นายมนตรี บุญดี ประธานเขตคุณภาพพนมสารคาม 3 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
48 นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ประธานเขตคุณภาพพนมสารคาม 4 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
49 นายกิจจา เนตรเจริญ ประธานเขตคุณภาพพนมสารคาม 5 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
50 นายสุทธิ ธีรธนานุกูล ประธานเขตคุณภาพราชสาส์น คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
51 นางสุภานัน เสน่หา ประธานเขตคุณภาพบางคล้า 1 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
52 นายวิวัตร์ พงษ์สุภา ประธานเขตคุณภาพบางคล้า 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
53 นายอุบล พัฒนาภรณ์ ประธานเขตคุณภาพคลองเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
54 นายมนตรี แก้ววิจิตร ประธานเขตคุณภาพสนามชัยเขต 1 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
55 นายประชัน สุทธิศักดิ์ ประธานเขตคุณภาพสนามชัยเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
56 นางระวี รัตนไพบูลย์ ประธานเขตคุณภาพสนามชัยเขต 3 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
57 นายสินชัย เทพารักษ์ ประธานเขตคุณภาพสนามชัยเขต 4 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
58 นายประดับ ศิริสวัสดิ์ ประธานเขตคุณภาพแปลงยาว 1 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
59 นายสุนทร คชสิงห์ ประธานเขตคุณภาพแปลงยาว 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
60 นายบุญยิ่ง อยู่สุข ประธานเขตคุณภาพท่าตะเกียบ 1 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
61 นายสาย นพเทาว์ ประธานเขตคุณภาพท่าตะเกียบ 2 คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
62 นายพิชัย วงศ์กลม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
63 นางดรุณจิต ม่วงมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
64 นางชุลี วงศ์กลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
65 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
66 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
67 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
68 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
69 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
70 ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
71 นายมนตรี รัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพงษาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
72 นายกมล วุ่นหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
73 นายสมโชค ล่ามกิจจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ดอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
74 นายเสรี ริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
75 นางนัฐพร วิเวกชาติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
76 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
77 นายนำพล รมพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
78 นางสาวกรรณวีร์ ไชยลาภ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
79 นางสาวทัศนีย์ สิงห์บันดาล ครูโรงเรียนบ้านคลองอุดม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
80 นางสาวสุดา สะดี ครูโรงเรียนบ้านคลองอุดม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
81 นางสาวสมจิตร คะเสนา ครูโรงเรียนบ้านยางแดง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
82 นายเฉลิม จารุทโรภาสน์ ครูโรงเรียนวัดใหม่บางคล้า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
83 นายสุทิน สินประเสริฐ นักการภารโรง โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
84 นายสมมาตร บุญหนุน นักการภารโรง โรงเรียนวัดพงษาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
85 นายสี เข็มทอง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
86 นายวิเชียร ยะสุรินทร์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านไร่ดอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
87 นายจรัญ เทพโกมุท พนักงานบริการ โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
88 นายสมพงษ์ ผาวันดี พนักงานบริการ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
89 ครูที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ครูที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
90 นายไพสันต์ กิมสือ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
91 นางคุณัญญา ใสสุก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
92 นางสาวณิชาพัฒน์ ใจอาษา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
93 นายณพงศ์ วรรณพิรุณ เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
94 ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางสาวสมจิตต์ เรืองรัชนีกร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางนภา กู้กีรติกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางนัฐพร วิเวกชาติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางกิ่งแก้ว เดชเฟื่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางณิชาภา วิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางวิไลวรรณ ฤทธิ์ธาร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางลาวัลย์ เทพเสนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางสาวสนธยา อรรคจุ่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางภัททิรา ทรัพย์เย็น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางสุมาลี สุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางสาววัชรีวรรณ ขันทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นางสาวอนงค์รดี ราชติกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นายมนูญ ศรีนวลสกุลนี พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นายฉลาด คุ้มวงศ์ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 นายนพณัฐ บุญแก้ว พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นายสุวิจักขณ์ โสมเมา พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 นายไพสันต์ กิมสือ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 นายสังวาล นันทวัฒน์ ช่างฝีมือทั่วไป สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นายสำรวน รักษาทรัพย์ แม่บ้าน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นายสุรศักดิ์ แพ่งสมบูรณ์ พนักงานบริการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางสาวนีรนุช อุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นายณพงศ์ วรรณพิรุณ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นายวาที แสงใหญ่ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นางสาวอารยา นันทวิชิต เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นางสาวรันธร ชูโชคเทียนกุล เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
128 นางทุเรียน เข็มศิริ แม่บ้าน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
129 นางจินตนา กฐินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
130 นายเชลร์ โพธิมากูล รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
131 นายมนตรี บุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
132 นางจุรี สุขโยยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
133 นายเทวกร พึ่งพระบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
134 นายมนูญ ศรีนวลสกุลนี พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
135 นายสุวิจักขณ์ โสมเมา พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
136 นายฉลาด คุ้มวงศ์ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
137 นายนพณัฐ บุญแก้ว พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
138 นายไพสันต์ กิมสือ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
139 นายสำรวน รักษาทรัพย์ แม่บ้าน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
140 นายสุรศักดิ์ แพ่งสมบูรณ์ พนักงานบริการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
141 นายสังวาล นันทวัฒน์ ช่างฝีมือทั่วไป สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
142 นายวาที แสงใหญ่ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
143 นางสาวฐิตาภรณ์ ภัทรพันธ์โกศล เจ้าหน้าที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
144 คณะครู นักเรียนและนักการภารโรง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะครู นักเรียนและนักการภารโรง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
145 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
146 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
147 นายทวี ไสลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
148 นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
149 นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
150 นายวิวัตร์ พงษ์สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาวชะโงก คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
151 นายวินัย น้อยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคีรี คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
152 นายประเทือง เกตุกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
153 นายศุภชัย เฑียรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวไทร คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
154 นายดวง สุวรรณเกิดผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกกสับ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
155 นางสุภานัน เสน่หา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางข้ามน้อย คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
156 นายสมเจตน์ คำพันน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามแยก คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
157 นายขวัญยืน บัวลพ ครูโรงเรียนวัดสามแยก คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
158 นางสิรินทร เกตุกิ่ง ครูโรงเรียนวัดทางข้ามน้อย คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
159 นางเอมอร สมสกุล ครูโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
160 นางนงลักษณ์ สุวัฒนานันท์ ครูโรงเรียนวัดหัวไทร คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
161 นายชุมพล สิทธิ ครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
162 นายสุมิตร คชรัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
163 นายยงยุทธ ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
164 นายอานุภาพ เจริญจิตร ครูโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
165 นายศิริพงษ์ ทองศิริ ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
166 นายสุชิน อุไร ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
167 นายทรัพย์ มณีทูล ครูโรงเรียนบ้านหนองเหียง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
168 นายเสริมเกียรติ แก้วกล้า ครูโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
169 นายสันติ โลมาอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
170 นายสุรินทร์ วรรณสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดนาเหล่าบก คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
171 นางอัญชัญ เจริญจิตร ครูโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
172 นางจีระนันท์ ทองศิริ ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
173 นางพัชนี พงษ์สุภา ครูโรงเรียนวัดหนองปาตอง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
174 นักการภารโรง โรงเรียนในสังกัดเขตคุณภาพที่ 7 และ 8 (บางคล้า 1 และ 2) นักการภารโรง โรงเรียนในสังกัดเขตคุณภาพที่ 7 และ 8 (บางคล้า 1 และ 2) คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
175 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
176 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
177 นางดรุณจิต ม่วงมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
178 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
179 นางบุปผา ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
180 นายประสิทธิ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
181 นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งตาสา คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
182 นายราชันย์ เรือนอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ เวทีกลาง และกองอำนวยการ
183 นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ประสานงาน/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
184 นายศรากร เสนะเวส รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ประสานงาน/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
185 จ.ส.ต.พิศนุ คชรัตน์ ครูโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ประสานงาน/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
186 นายเทวัญ วิมลสถิต ครูโรงเรียนบ้านชำขวาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ประสานงาน/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
187 นายทรัพย์ มณีทูล ครูโรงเรียนบ้านหนองเหียง คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ประสานงาน/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
188 นายวิชัย วงศ์จรัสมณี เจ้าหน้าที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ประสานงาน/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
189 นายสุริยา สายสุด เจ้าหน้าที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ประสานงาน/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
190 นายไชยา สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ประสานงาน/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
191 นายวาที แสงใหญ่ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ประสานงาน/รักษาความปลอดภัย/ปฐมพยาบาล
192 นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
193 นายประดับ ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
194 นางบุญเรือน บุญคุ้มเกล้า ครูโรงเรียนวัดหัวสำโรง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
195 นางบุปผา อยู่สุข ครูโรงเรียนบ้านหนองคอก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
196 นางเสาวนีย์ สาธุ ครูโรงเรียนวัดศรีสุตาราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
197 นางสมศรี อ่อนน้อม ครูโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
198 นางปัทมา หงส์ทิพรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหนองเค็ด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
199 นางสมใจ โปธาตุ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
200 นางชัยพร ศิริเวช ครูโรงเรียนวัดคลองอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
201 นางหทัยรัตน์ วัชรศัสตรา ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
202 นายสมหมาย ตั้งจิตร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
203 นางปิยวรรณ ตันยะกุล ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
204 นายสันติ ไทยนาภา ครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
205 นายสุรพล บุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองสทิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
206 นายกฤชกร ศรเพียงออ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
207 นางจินตนา กฐินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
208 นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
209 นางนัฐพร วิเวกชาติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
210 นางภัททิรา ทรัพย์เย็น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
211 นางลาวัลย์ เทพเสนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
212 นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
213 นางสาววัชรีวรรณ ขันทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
214 นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
215 นางสาวอนงค์รดี ราชติกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
216 นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
217 นายพิชัย วงศ์กลม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
218 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
219 นางดรุณจิต ม่วงมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
220 นายสุนทร คชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
221 นางสาวทิพดี มาวิน ครูโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
222 นายกิตติพงษ์ ศิริเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานการแสดงบนเวทีกลาง
223 นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
224 นายณพงศ์ วรรณพิรุณ เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
225 นางนฤมล สินเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
226 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
227 ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล
228 นางชิดชญา ฆังคะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
229 นางลาวัลย์ เทพเสนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
230 นางสาวฐิตาภรณ์ ภัทรพันธ์โกศล เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
231 นางสาวบุญทิพย์ บุญยะพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
232 นางภัททิรา ทรัพย์เย็น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
233 นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
234 นางสาวฐิตารีย์ ไทยประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
235 นางลัดดา เผือกพูลผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
236 นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
237 นายอดิศักดิ์ สงกรานต์ นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
238 นางสาวกาญจนา รุณเกตุ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
239 นางสาวรันธร ชูโชคเทียนกุล เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
240 นายบัญหาญ เดชเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
241 นางวรัชญา รักยศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
242 นางสาวนีรนุช อุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
243 นายสยาม สุริยจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
244 นายวรพงษ์ ครุฑปราการ นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
245 นางสาวอนงค์รดี ราชติกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
246 นางสาวบงกช สงกรานต์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
247 นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
248 นางสาวอารยา นันทวิชิต เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
249 นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
250 นางสมัญญา ชิตสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
251 นางวิไลวรรณ ฤทธิ์ธาร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
252 นางสาวเพ็ญนภา เซี่ยงคิ้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
253 นางมาเลียม จิตตมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
254 นางสุมาลี สุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
255 นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
256 นางวิสา ประดิษฐพัสตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
257 นางณิชาภา วิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
258 นางสาววัชรีวรรณ ขันทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
259 นางสมทรัพย์ สิงห์ขร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
260 นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
261 นายปรีชา หมัดเลาะ เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
262 นางสาวอภัสนันท์ อนันต์ชญากิตติ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
263 นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
264 นางสาวสนธยา อรรคจุ่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
265 นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
266 นายไชยา สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
267 นายวาที แสงใหญ่ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
268 นางฉวีวรรณ พุทธสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล การศึกษาพิเศษ
269 นางกิ่งแก้ว เดชเฟื่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล การศึกษาพิเศษ
270 นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว รับรายงานผล และบันทึกข้อมูล การศึกษาพิเศษ
271 นายเชลร์ โพธิมากูล รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
272 นางลาวัลย์ เทพเสนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
273 นางจินตนา กฐินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
274 นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
275 นายสมพร รื่นกลิ่น ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
276 นายเทวกร พึ่งพระบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
277 นายมนูญ ศรีนวลสกุลนี พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
278 นายสุวิจักขณ์ โสมเมา พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
279 นายฉลาด คุ้มวงศ์ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
280 นายนพณัฐ บุญแก้ว พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
281 นายไพสันต์ กิมสือ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
282 นายสำรวน รักษาทรัพย์ แม่บ้าน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
283 นายสุรศักดิ์ แพ่งสมบูรณ์ พนักงานบริการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
284 นางทุเรียน เข็มศิริ แม่บ้าน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
285 นายสังวาล นันทวัฒน์ ช่างฝีมือทั่วไป สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
286 นางนภา กู้กีรติกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
287 นางนบชุลี เสาวนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม
288 นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
289 นายธีระ ผดุงศักดิ์ชยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
290 นายทวี ไสลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
291 นางวันเพ็ญ พึ่งเกษม ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
292 นางสาวปรายฟ้า วงษ์คำภา ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
293 นางสาวจรูญกลิ่น ป้องปิด พนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
294 นางสาววรรณรี สรประสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
295 นายบุญทวี ดิษริยะกุล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
296 นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
297 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
298 นายบุญทวี ดิษริยะกุล ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
299 ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเิชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
300 นางสาวอภัสนันท์ อนันต์ชญากิตติ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
301 นางสาวกาญจนา รุณเกตุ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
302 นางสาวบุญทิพย์ บุญยะพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
303 นางภัททิรา ทรัพย์เย็น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
304 นางวรัชญา รักยศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
305 นางสาวสมจิตต์ เรืองรัชนีกร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
306 นางสาวบงกช สงกรานต์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ
307 นางชุลี วงศ์กลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
308 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
309 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
310 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
311 นางดรุณจิต ม่วงมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
312 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
313 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
314 นางสาวฐิตาภรณ์ ภัทรพันธ์โกศล เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
315 นายฉลวย สียา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลู คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
316 นายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
317 นายกมล จิตรแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
318 นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระไม้แดง คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
319 นายมานิตย์ สุขโยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบนาดี คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
320 นายสุวรรณ วิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
321 นายบุญเรือน โถปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแร่ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
322 นายทวี สายแสง ครูโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
323 นายจุมพล สมบัติทิพย์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
324 นางเงินยวง ไชยมณี ครูโรงเรียนวัดนาเหล่าบก คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
325 นายการัณย์ ยอดทอง ครูโรงเรียนบ้านยางแดง คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
326 นางวิลาวรรณ วิลารักษ์ ครูโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
327 นางเกตุกุญช์ จิตรน้อม ครูโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
328 นายมนัส แดงวิไล ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
329 นางอัมพรรณ สุขเกษม ครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
330 นางวัชรี สมบัติทิพย์ ครูโรงเรียนวัดก้อนแก้ว คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
331 นายจำลอง บานเย็น ครูโรงเรียนบ้านท่าทองดำ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
332 นายนรากร เกตุแก้ว ครูโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
333 นายอาคม ยิ้มเจริญ ครูโรงเรียนบ้านท่าทองดำ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
334 นายพิญญา คงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
335 นายเทิดศักดิ์ ทองกล่ำ ครูโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
336 นายสมชาย สุนทรสัจ ครูโรงเรียนวัดแปลงยาว คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
337 นางอนงค์ สียา ครูโรงเรียนวัดนาเหล่าบก คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
338 นางสมถวิล สมบัติทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
339 นางทรรศวรรณ เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
340 นายอนันต์ นันทวิชิต ครูโรงเรียนวัดลำมหาชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
341 นายมาโนช คงเมือง ครูโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
342 นายชัชวาล แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านเทพประทาน คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
343 นายสว่าง สร้อยจิต ครูโรงเรียนบ้านท่าทองดำ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
344 นายอานนท์ ศรีคำ ครูโรงเรียนบ้านท่าทองดำ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
345 นายบุญธรรม รักสวน ครูโรงเรียนบ้านท่าทองดำ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
346 นายสาธิต ดีเหมือน ครูโรงเรียนบ้านกรอกสะแก คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
347 นางสาวเสาวณีย์ อินทรักษ์ ครูโรงเรียนวัดต้นตาล คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
348 นายเฉลิม ธนะสมบัติ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
349 นายสมบัติ สรวงอนุรักษ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
350 นางสาวกาญจนา ปรีดานนท์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
351 คำรณ บานเย็น พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
352 นายจรัญ เทพโกมุท พนักงานบริการ โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
353 นายสาธิต นพมารถ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยพลู คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
354 นายทน อุ่นแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยพลู คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
355 นายวีระ เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
356 นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
357 นายสมศักดิ์ เกตุสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสระไม้แดง คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
358 นายนฤพนธ์ ศรีมุณี ครูโรงเรียนบ้านสระไม้แดง คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
359 นางสาวจิราภรณ์ วิสันต์ ครูโรงเรียนบ้านสระไม้แดง คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
360 นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพฤาตรี ครูโรงเรียนบ้านสระไม้แดง คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
361 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
362 นางประไพ สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
363 นางจุรี สุขโยยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
364 นางเปรมสุดา เจียมเจริญ ครูโรงเรียนวัดหัวไทร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
365 นางศิริ อภิมาศยานนท์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
366 นางชุลี วงศ์กลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
367 นางยาใจ เจริญสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดดงยาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
368 นางวารินทร์ ประเสริฐสรรค์ ครูโรงเรียนวัดนาเหล่าบก คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
369 นางพัชรินทร์ คชจัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
370 นางอุทัย พวงพุก ครูโรงเรียนบ้านยางแดง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
371 นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ ครูโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
372 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
373 นายกมล วุ่นหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
374 นายวีรวัฒน์ พันธ์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
375 นางสาวทองสุข เตียรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงกระจับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
376 นางสาวสุดา โกษลาเกษม ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
377 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
378 นายพิสูจน์ แสงศรี ครูโรงเรียนวัดวังเย็น คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
379 นางรัชนีวรรณ วรรณพิรุณ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
380 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
381 นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
382 นายสุมิตร คชรัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
383 นางดรุณจิต ม่วงมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
384 นายปราโมทย์ จินดางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
385 นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
386 นายฉลวย สียา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
387 นายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
388 นายพินิจ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
389 นายชาตรี นพกาล ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
390 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
391 นายวิวัตร์ พงษ์สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาวชะโงก คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
392 นายวินัย น้อยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
393 นางบุปผา ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
394 นายทวี ไสลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
395 นายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
396 นายสมชาย สุขผึ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโพรง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
397 นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
398 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
399 นายทวี ไสลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
400 นางวรรณี เศวตสุพร ครูโรงเรียนวัดหนองเค็ด คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
401 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
402 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
403 นายณรงค์ วงษ์อุดม ครูโรงเรียนวัดบึงกระจับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
404 นายทวี ไสลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
405 นายณพงศ์ วรรณพิรุณ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
406 นายพิชัย วงศ์กลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
407 นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
408 นางสาวอัมพิกา สิริพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตาสา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
409 นางสาวศศิธร หงส์ศรี ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
410 นายฉลวย สียา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลู คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
411 นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
412 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
413 นายทวี ไสลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
414 นายดำรงศักดิ์ เข็มประดับ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]