หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000178 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 6 6 6
2 000037 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 14 75 15
3 000131 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 45 115 76
4 000082 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 8 20 9
5 000084 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน 0 0 0
6 000159 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 7 14 9
7 000144 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 3 7 5
8 000014 โรงเรียนธีราวิทยา 13 44 24
9 000120 โรงเรียนบางพะเนียง 4 7 7
10 000067 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 15 27 15
11 000094 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 1 6 1
12 000071 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 2 3 3
13 000107 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 9 13 11
14 000132 โรงเรียนบ้านคลองสอง 4 20 8
15 000061 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 41 84 66
16 000181 โรงเรียนบ้านชำขวาง 1 3 1
17 000078 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 9 20 10
18 000088 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 34 64 39
19 000091 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 4 12 4
20 000123 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 29 61 32
21 000116 โรงเรียนบ้านท่าคาน 3 6 4
22 000096 โรงเรียนบ้านท่าซุง 8 22 9
23 000103 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 30 69 48
24 000118 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4 9 5
25 000075 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 8 14 8
26 000048 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 9 21 11
27 000098 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 6 17 4
28 000074 โรงเรียนบ้านนา 3 6 4
29 000072 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 3 3 3
30 000169 โรงเรียนบ้านปรือวาย 6 10 6
31 000143 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 5 11 8
32 000104 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 19 91 41
33 000172 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 4 35 8
34 000097 โรงเรียนบ้านยางแดง 10 21 17
35 000066 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 11 40 16
36 000079 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 33 79 34
37 000111 โรงเรียนบ้านวังคู 6 12 10
38 000089 โรงเรียนบ้านวังหิน 21 33 20
39 000092 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 10 35 13
40 000106 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 19 45 29
41 000077 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 11 23 11
42 000167 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 20 30 20
43 000086 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 21 41 29
44 000062 โรงเรียนบ้านหนองคอก 17 44 23
45 000070 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 0 0
46 000124 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 23 54 20
47 000119 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 32 94 36
48 000101 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 12 24 12
49 000117 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง 29 74 48
50 000063 โรงเรียนบ้านหนองยาง 39 75 59
51 000137 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 6 10 8
52 000045 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 4 13 5
53 000042 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 6 13 10
54 000173 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 2 6 2
55 000170 โรงเรียนบ้านหนองแสง 6 6 6
56 000145 โรงเรียนบ้านหนองโสน 4 6 5
57 000114 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 11 22 13
58 000069 โรงเรียนบ้านหินแร่ 28 119 58
59 000081 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 20 73 19
60 000093 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำทรัพย์ 1 3 1
61 000105 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 13 19 17
62 000038 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 10 23 17
63 000099 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 12 19 13
64 000175 โรงเรียนบ้านห้วยหิน. 1 3 1
65 000112 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 0 0 0
66 000100 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 4 6 6
67 000126 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 14 24 15
68 000125 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 3 8 6
69 000113 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 1 1 1
70 000166 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 33 112 42
71 000068 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 12 28 13
72 000136 โรงเรียนบ้านเนินไร่ 0 0 0
73 000083 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 12 21 14
74 000011 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) 16 47 32
75 000108 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 8 15 12
76 000076 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 4 7 4
77 000110 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 6 7 7
78 000065 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 32 62 38
79 000013 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 2 4 3
80 000018 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 8 15 12
81 000085 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 4 7 4
82 000163 โรงเรียนราษฎรนุกูล 0 0 0
83 000152 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 6 11 8
84 000151 โรงเรียนวัดกกสับใน 2 2 2
85 000164 โรงเรียนวัดก้อนแก้ว 3 6 3
86 000179 โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 0 0 0
87 000051 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 4 9 7
88 000012 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) 5 14 8
89 000087 โรงเรียนวัดชำป่างาม 22 42 25
90 000035 โรงเรียนวัดดงยาง 9 24 14
91 000015 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 2 4 3
92 000057 โรงเรียนวัดดอนทอง 12 30 15
93 000109 โรงเรียนวัดดอนท่านา 7 13 10
94 000027 โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 14 20 18
95 000129 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 17 43 28
96 000122 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 7 22 9
97 000060 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 4 2 2
98 000022 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 42 129 70
99 000032 โรงเรียนวัดธารพูด 5 7 6
100 000019 โรงเรียนวัดนาน้อย 9 9 9
101 000025 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 17 49 34
102 000046 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 1 3 2
103 000155 โรงเรียนวัดบางกระดาน 0 0 0
104 000146 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 18 52 33
105 000053 โรงเรียนวัดบางคา 5 6 4
106 000090 โรงเรียนวัดบางตลาด 15 21 18
107 000028 โรงเรียนวัดบางโรง 17 39 22
108 000044 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 6 17 10
109 000180 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 6 13 6
110 000049 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 3 5 4
111 000149 โรงเรียนวัดปากน้ำ 8 34 15
112 000010 โรงเรียนวัดพงษาราม(มณีนันทศึกษาลัย) 6 15 11
113 000154 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 2 3 3
114 000171 โรงเรียนวัดลำมหาชัย 3 12 4
115 000162 โรงเรียนวัดวังกะจะ 5 13 10
116 000161 โรงเรียนวัดวังเย็น 16 41 24
117 000182 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 11 31 23
118 000142 โรงเรียนวัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) 1 1 1
119 000040 โรงเรียนวัดสระสองตอน 5 6 6
120 000139 โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิต 1 0 0
121 000036 โรงเรียนวัดสะแกงาม 1 1 1
122 000033 โรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) 6 29 10
123 000147 โรงเรียนวัดสามแยก 5 10 9
124 000039 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) 17 48 30
125 000020 โรงเรียนวัดหนองบัว(พิทักษ์ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
126 000055 โรงเรียนวัดหนองปรือ 1 3 1
127 000029 โรงเรียนวัดหนองปาตอง(อัมพรรัฐประชาสรรค์) 3 6 3
128 000056 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 17 43 26
129 000026 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 25 51 37
130 000017 โรงเรียนวัดหนองแหน(รัตนศิริราษฎร์) 17 29 24
131 000064 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 7 17 6
132 000021 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 19 49 26
133 000177 โรงเรียนวัดหัวสวน 3 4 4
134 000130 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 33 81 53
135 000150 โรงเรียนวัดหัวไทร 1 3 2
136 000030 โรงเรียนวัดหินดาษ 18 71 31
137 000134 โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 3 3 3
138 000023 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 3 4 4
139 000024 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 24 72 45
140 000127 โรงเรียนวัดเทพพนาราม 4 8 4
141 000176 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 23 61 37
142 000133 โรงเรียนวัดแปลงยาว 1 1 1
143 000059 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 8 11 11
144 000168 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 5 14 8
145 000031 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1 3 1
146 000157 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 17 35 25
147 000052 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 9 24 16
148 000047 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) 9 10 10
149 000058 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 4 6 5
150 000138 โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 0 0 0
151 000073 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 22 35 23
152 000016 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 1 6 3
153 000128 โรงเรียนสียัดพัฒนา 8 16 13
154 000148 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 27 61 41
155 000141 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ 5 7 6
156 000043 โรงเรียนสุวรรณคีรี 6 9 9
157 000160 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 0 0 0
158 000041 โรงเรียนอนันต์วิทยา 0 0 0
159 000135 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว 11 16 15
160 000153 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง 6 10 6
161 000121 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 0 0
162 000054 โรงเรียนเสม็ดใต้ 9 25 17
163 000165 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 12 23 14
164 000095 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 7 12 7
165 000156 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 7 11 11
166 000034 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 2 3 3
167 000158 โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 1 6 3
168 000140 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ 21 35 30
รวม 1699 4058 2382
6440

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]