หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cco2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางยาใจ เจริญสุวรรณโรงเรียนวัดดงยางประธาน
2. นางวิมล มงคลโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
3. นางสาวมยุรี จูเภาโรงเรียนวัดหัวสำโรงเลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวารินทร์ ประเสริฐสรรค์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธาน
2. นางเครือวัลย์ นุชเสียงเพราะโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นายสมชาย สุนทรสัจโรงเรียนวัดแปลงยาวเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา รักวีรธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายประธาน
2. นางประณีต บุญพิทักษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41กรรมการ
3. นางสาววรรณภา วงเวียนโรงเรียนบ้านวังหินเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางกรรณิการ์ เอี่ยมสุโรโรงเรียนวัดวังกะจะประธาน
2. นางจำเนียร ดิษธรรมโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงประธาน
2. นางอนงค์ ระเบียบโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางอุทัย พวงพุกโรงเรียนบ้านยางแดงเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เสาวกุลโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธาน
2. นางประภา พานนิลโรงเรียนบ้านหนองปาตองกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา สนลอยโรงเรียนวัดหัวสำโรงเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยประธาน
2. นางวิภา พิเนตรโรงเรียนวัดชายเคืองวนารามกรรมการ
3. นางยุพยงค์ วิไลพัฒน์โรงเรียนวัดแสนภุมราวาสเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวิภา พิเนตรโรงเรียนวัดชายเคืองวนามรามประธาน
2. นางพัชรินทร์ วงศ์กำภูโรงเรียนวัดสะแกงามกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ไผ่เทียนชัยโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้เลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสายฝน ค่อนสะอาดโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ประธาน
2. นางสาวจริยา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์เลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางกฤตกานต์ ช่วยสงครามโรงเรียนวัดบางคาประธาน
2. นางทรรศวรรณ เจริญสุขโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นางศรีทุม จิตต์อารีย์เทพโรงเรียนวัดแปลงยาวเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางวงษ์จันทร์ วัยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสประธาน
2. นางกัลยา สง่าผาสุกโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นางวันนิสา ปั้นดีโรงเรียนวัดหินดาษเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธาน
2. นางพิมพ์ชนก เพ็งพานิชโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
3. นางธนวรรณ มุ่งหาทรัพย์โรงเรียนวัดชำป่างามเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายกมล วุ่นหนูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อประธาน
2. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ พันธ์คงโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
4. นางสุนันท์ จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร เจียดำรงค์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
6. นายทวน แสงกระจ่างโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการ
7. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
8. นางราตรี พงศ์ประยูรโรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณารามกรรมการ
9. นางเจียมรัตน์ วรหวังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
10. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
11. นางสาวอำนวย ธเนศากรโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
12. นางจิราพร วุ่นหนูโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
13. นางสาวสุนีย์ จินตลิขิตดีโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
14. นายอุดม แก้วมณีโรงเรียนวัดหัวไทรกรรมการ
15. นางสาววาสนา ผลาผลโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
16. นางไสลทิพย์ วชิรพันธุ์โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิตกรรมการ
17. นางนาตยา เนตรสาครโรงเรียนโสภณปรชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
18. นางนวลพยอม สุดประเสริฐโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
19. นางวิไล แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
20. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
21. นางสาวสุดา โกษลาเกษมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกมล วุ่นหนูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อประธาน
2. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ พันธ์คงโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
4. นางสุนันท์ จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร เจียดำรงค์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
6. นายทวน แสงกระจ่างโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการ
7. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
8. นางราตรี พงศ์ประยูรโรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณารามกรรมการ
9. นางเจียมรัตน์ วรหวังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
10. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
11. นางสาวอำนวย ธเนศากรโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
12. นางจิราพร วุ่นหนูโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
13. นางสาวสุนีย์ จินตลิขิตดีโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
14. นายอุดม แก้วมณีโรงเรียนวัดหัวไทรกรรมการ
15. นางสาววาสนา ผลาผลโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
16. นางไสลทิพย์ วชิรพันธุ์โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิตกรรมการ
17. นางนาตยา เนตรสาครโรงเรียนโสภณปรชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
18. นางนวลพยอม สุดประเสริฐโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
19. นางวิไล แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
20. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
21. นางสาวสุดา โกษลาเกษมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกมล วุ่นหนูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อประธาน
2. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
4. นางเกสร แจ่มใสโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นางสาวสมหมาย วงศ์มากโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
6. นายจรุญ จันทสีโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
7. นายกิตติพร เฉลิมพลโยธินโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
8. นายพรเทพ พรมตาโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
9. นางจีรนันท์ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
10. นายชัยสันต์ ห้วยทรายโรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
11. นางยุวนุช ชโนเมธาภรณ์โรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
12. นายสำราญ ทวีชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
13. นายศิรพงษ์ สาระโชติโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
14. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับประธาน
2. นางสาวณัฐพร เจียดำรงค์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
4. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
5. นางสุนันท์ จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจรุญ จันทสีโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธาน
2. นายโชติ ทักภิรมย์โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายศิรพงษ์ สาระโชติโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
4. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
5. นางจีรนันท์ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดชำป่างามเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามประธาน
2. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นายสำราญ ทวีชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
6. นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรมโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
7. นายพรเทพ พรมตาโรงเรียนบ้านลาดกระทิงเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามประธาน
2. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นายสำราญ ทวีชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
6. นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรมโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
7. นายพรเทพ พรมตาโรงเรียนบ้านลาดกระทิงเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวีรวัฒน์ พันธ์คงโรงเรียนบ้านอ่างทองประธาน
2. นางสุนันท์ จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
3. นายทวน แสงกระจ่างโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการ
4. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
5. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
6. นางจิราพร วุ่นหนูโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
7. นางวิไล แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
8. นางนวลพยอม สุดประเสริฐโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
9. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
10. นายอุดม แก้วมณีโรงเรียนวัดหัวไทรกรรมการ
11. นายกิตติพร เฉลิมพลโยธินโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
12. นางราตรี พงศ์ประยูรโรงเรียนกรรมการ
13. นายชัยสันต์ ห้วยทรายโรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
14. นางเจียมรัตน์ วรหวังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
15. นางสาวอำนวย ธเนศากรโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
16. นางสาววาสนา ผลาผลโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
17. นางไสลทิพย์ วชิรพันธุ์โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิตกรรมการ
18. นางนาตยา เนตรสาครโรงเรียนโสภณปรชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
19. นางสาวสุนีย์ จินตลิขิตดีโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
20. นางสาวสุดา โกษลาเกษมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ พันธ์คงโรงเรียนบ้านอ่างทองประธาน
2. นางสุนันท์ จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
3. นายทวน แสงกระจ่างโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการ
4. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
5. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
6. นางจิราพร วุ่นหนูโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
7. นางวิไล แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
8. นางนวลพยอม สุดประเสริฐโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
9. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
10. นายอุดม แก้วมณีโรงเรียนวัดหัวไทรกรรมการ
11. นายกิตติพร เฉลิมพลโยธินโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
12. นางราตรี พงศ์ประยูรโรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณารามกรรมการ
13. นายชัยสันต์ ห้วยทรายโรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
14. นางเจียมรัตน์ วรหวังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
15. นางสาวอำนวย ธเนศากรโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
16. นางสาววาสนา ผลาผลโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
17. นางไสลทิพย์ วชิรพันธุ์โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิตกรรมการ
18. นางนาตยา เนตรสาครโรงเรียนโสภณปรชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
19. นางสาวสุนีย์ จินตลิขิตดีโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
20. นางสาวสุดา โกษลาเกษมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ พันธ์คงโรงเรียนบ้านอ่างทองประธาน
2. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
4. นางเกสร แจ่มใสโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นางสาวสมหมาย วงศ์มากโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
6. นายจรุญ จันทสีโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
7. นายศิรพงษ์ สาระโชติโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
8. นายพรเทพ พรมตาโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
9. นางจีรนันท์ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
10. นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรมโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
11. นางยุวนุช ชโนเมธาภรณ์โรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
12. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
13. นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
14. นายสำราญ ทวีชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
15. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร นันทวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธาน
2. นางบุษราคัม ศิริเมืองโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นายอานนท์ ศรีคำโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
4. นายวรายุทธ แก้วประทุมโรงเรียนบ้านหินแร่เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพิสูจน์ แสงศรีโรงเรียนวัดวังเย็นประธาน
2. นายวิศิษฏ์ สุทธโรโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดบางคากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เจริญฐานะโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางสุดา งามศักดิ์ประเสริฐโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนัจภัค กำจรโรงเรียนวัดพงษารามประธาน
2. นางเพ็ญทิพย์ เฟื่องทองโรงเรียนราษฎรนุกูลกรรมการ
3. นายสราวุฒิ แก้วจรัญโรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
4. นางกัลนิกา แก้วสระคูโรงเรียนบ้านหนองคอกเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปิยฉัตร ยอดตระกูลชัยโรงเรียนบ้านหนองยางประธาน
2. นางพรพิมล โอสถานนท์โรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
3. นางเจียมใจ จุมณีโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
4. นางสุพิศ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ ธรรมเจริญจินดาโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธาน
2. นางบุษราคัม ศิริเมืองโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นายปรีดา นิตยารสโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นายเอกชัย ศรีสุภาพโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย เขตรใหญ่โรงเรียนวัดธารพูดประธาน
2. นายพิชชารีย์ สันติบวรวงศ์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นางณัทชุดา เจริญเตียโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
4. นางสาวเมตตา เกิดไพบูลย์โรงเรียนวัดสามร่มเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวนีย์ อินทรรักษ์โรงเรียนวัดต้นตาลประธาน
2. นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางปาจรีย์ โคมเดือนโรงเรียนวัดบางคากรรมการ
4. นายสัตยากร ถานะวัตรโรงเรียนบ้านอ่างเตยเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางวารี โรจน์ชีวินสุภรโรงเรียนวัดหนองบัวประธาน
2. นางสาวสุฑามาศ รอดอุดมโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางสาวศรีสุรางค์ บุญสวัสดิ์โรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
4. นางสาววาสนา รวดเร็วโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมชัย โคมเดือนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวประธาน
2. นายอนันต์ ใยอ่อนโรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
3. นายปรีชา ตันเจริญโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการ
4. นางอารีย์ ธนชัมพูนทกูลโรงเรียนบ้านท่ากลอยเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากิจ นันทพานิชโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยประธาน
2. นางปารดา ปิยศิริภัคโรงเรียนบ้าน กม.๗กรรมการ
3. นายปิยสวัสดิ์ ศิริจันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ ขันอาสาโรงเรียนบ้านห้วยหินเลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธาน
2. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายวีระยุทธ แซ่ลีโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายรัฐพงษ์ พงหนามโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธาน
2. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายวีระยุทธ แซ่ลีโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายรัฐพงษ์ พงหนามโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธาน
2. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายวีระยุทธ แซ่ลีโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายรัฐพงษ์ พงหนามโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธาน
2. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายวีระยุทธ แซ่ลีโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายรัฐพงษ์ พงหนามโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธาน
2. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายวีระยุทธ แซ่ลีโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายรัฐพงษ์ พงหนามโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอาทร พรมมิโรงเรียนวัดสามร่มประธาน
2. นายวิฑูรย์ ศรีสุนทรโรงเรียนวัดสนามช้างกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ เจียมเจริญโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางหทัยรัตน์ วัชรศัสตราโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธาน
2. นายเฉลิมเกียรติ เกตุวิมลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางอัญทิชา ยิ้มเนียมโรงเรียนโสภณปรชาเทวารุทธารักษ์เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอาทร พรมมิโรงเรียนวัดสามร่มประธาน
2. นายวิฑูรย์ ศรีสุนทรโรงเรียนวัดสนามช้างกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ เจียมเจริญโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนวลจันทร์ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธาน
2. นางจิตรลดา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นายปณิธาน มารวยโรงเรียนบ้านปลายคลองเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางยุพิน สรรพคุณโรงเรียนโสภณปรชาเทวารุทธารักษ์ประธาน
2. นางสมศรี กุลบุตรโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางสาวปอร วิมลสถิตโรงเรียนบ้านโคกหัวข้าวเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมศรี อ่อนน้อมโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ประธาน
2. นางหทัยชนก จันทร์อาหารโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นางกาญจนา เสาวลักษณ์โรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
4. นายพิชัย ศรีสังวรโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
5. นางบุญทิวา ทองชูศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านกล้วยเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคณิต ยวงสุวรรณศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธาน
2. นางสาวณิชาพัฒน์ ใจอาสานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรรมการ
3. นายณพงศ์ วรรณพิรุณเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT กรรมการ
4. นายสราวุฒิ บุญสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ MSS เคเบิลทีวีกรรมการ
5. นางคุณัญญา ใสสุกนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายคณิต ยวงสุวรรณศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธาน
2. นางสาวณิชาพัฒน์ ใจอาษานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรรมการ
3. นายณพงศ์ วรรณพิรุณเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT กรรมการ
4. นายสราวุฒิ บุญสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ MSS เคเบิลทีวีกรรมการ
5. นางคุณัญญา ใสสุกนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ สียาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธาน
2. นางสาวพรพิไล เทียนเงินโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
3. นางพิมพ์พลอย นพโสภณโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางอนงค์ สียาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธาน
2. นางสาวพรพิไล เทียนเงินโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
3. นางพิมพ์พลอย นพโสภณโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สนพนาวรรณ์โรงเรียนวัดศรีสุตารามประธาน
2. นางสาวตนุภัทร มิ่งฉายโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
3. นางนเรศ วรวิสันต์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางสำอางค์ สุนทรสัจโรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
5. นางเรวดี สุขประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเกษม สนพนาวรรณ์โรงเรียนวัดศรีสุตารามประธาน
2. นางสาวตนุภัทร มิ่งฉายโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
3. นางนเรศ วรวิสันต์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางสำอางค์ สุนทรสัจโรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
5. นางเรวดี สุขประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเรณู พรมมิโรงเรียนวัดคลองเขื่อนประธาน
2. นางวิจัย ดิษฐศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
3. นางฉัตรชฎา ดิษธรรมโรงเรียนวัดสามแยกเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดำรงศักดิ์ เข็มประดับโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธาน
2. นางสาวจิตรี สืบทิมโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางอรทัย วรรณ์ประเสริฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ เข็มประดับโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธาน
2. นางสาวจิตรี สืบทิมโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางอรทัย วรรณ์ประเสริฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41เลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายเสรี เหลืองรุ่งรัสโรงเรียนวัดบางตลาดประธาน
2. นางสมรัตน์ ฤทธิ์ประภาสข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวทวารัตน์ แม้นเสถียรโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
4. นางเตือนใจ สุนทรชัยโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์เลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธาน
2. นางประไพ ถาวรบูรณทรัพย์โรงเรียนวัดคลองเขื่อนกรรมการ
3. นางสาวชนานันท์ ปิ่นกุลโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
4. นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ดเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธาน
2. นางประไพ ถาวรบูรณทรัพย์โรงเรียนวัดคลองเขื่อนกรรมการ
3. นางสาวชนานันท์ ปิ่นกุลโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
4. นางสุนิสา พุุทธวิเศษสรรค์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ดเลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งประธาน
2. นายทวี วัยเจริญโรงเรียนวัดดอนท่านากรรมการ
3. นางกัญญา สละชั่วโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นายสุวรรณ วิลาลักษณ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์เลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งประธาน
2. นายทวี วัยเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางกัญญา สละชั่วโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นายสุวรรณ วิลาลักษณ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ จินดางามโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธาน
2. นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชรโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายพินิจ เกษมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
4. นางสาวนัชชา ไชยคุณโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ จินดางามโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธาน
2. นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชรโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายพินิจ เกษมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
4. นางสาวนัชชา ไชยคุณโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย ศิริคำโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายมณู แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
3. นางกัญญา อานทองโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสุนันท์ สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดชำป่างามเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอุบล พัฒนาภรณ์โรงเรียนวัดบางโรงประธาน
2. นางสาวรัชนี ดิษริยะกุลโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางอำนวย ผาวันดีโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
4. นางพรพรรณ มณีแก้วโรงเรียนบ้าน ก.ม.๗กรรมการ
5. นางชิดชนก สงสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ดเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เศวตสุพรโรงเรียนวัดหนองแหนประธาน
2. นางสุรารักษ์ ระกาศรีโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญยังโรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
4. นายอภิชาติ อยู่จุ้ยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ทองศิริโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกมล จิตรแข็งโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธาน
2. นางสาวปาริชาต จันทศรีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ ชลอรักษ์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
4. นายอนันต์ หละกะเต็มโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวิวัตร์ พงษ์สุภาโรงเรียนวัดสาวชะโงกประธาน
2. นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการ
3. นางรจนา ไชยกาลโรงเรียนบ้านชำขวางกรรมการ
4. นางเสาวณิต ทาศรีภูโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นายเสริมเกียรติ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
6. นายสุริยพงษ์ ณ บางช้างโรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
7. นางสาวเสาวภา วงษ์ถีระพงษ์โรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
8. นางสาวญาณิศา วาดรอดโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
9. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวิวัตร์ พงษ์สุภาโรงเรียนวัดสาวชะโงกประธาน
2. นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการ
3. นางรจนา ไชยกาลโรงเรียนบ้านชำขวางกรรมการ
4. นางเสาวณิต ทาศรีภูโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นายเสริมเกียรติ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
6. นายสุริยพงษ์ ณ บางช้างโรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
7. นางสาวเสาวภา วงษ์ถีระพงษ์โรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
8. นางสาวญาณิศา วาดรอดโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
9. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิวัตร์ พงษ์สุภาโรงเรียนวัดสาวชะโงกประธาน
2. นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการ
3. นางรจนา ไชยกาลโรงเรียนบ้านชำขวางกรรมการ
4. นางเสาวณิต ทาศรีภูโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นายเสริมเกียรติ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
6. นายสุริยพงษ์ ณ บางช้างโรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
7. นางสาวเสาวภา วงษ์ถีระพงษ์โรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
8. นางสาวญาณิศา วาดรอดโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
9. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมเจตน์ คำพันน้อยโรงเรียนวัดสามแยกประธาน
2. นางเอมอร สมสกุลโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
3. นายกษมา สาเกตุโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
4. นางสาวฐิติกานต์ จอกแก้วโรงเรียนบ้านวังคูกรรมการ
5. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางชนิตา วงศ์กำภูโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
7. นางสาวรัตนา ใยสุ่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
8. นางอัญญาดา ตันไล้โรงเรียนวัดแปลงยาวกรรมการ
9. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมเจตน์ คำพันน้อยโรงเรียนวัดสามแยกประธาน
2. นางเอมอร สมสกุลโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
3. นายกษมา สาเกตุโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
4. นางสาวฐิติกานต์ จอกแก้วโรงเรียนบ้านวังคูกรรมการ
5. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางชนิตา วงศ์กำภูโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
7. นางสาวรัตนา ใยสุ่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
8. นางอัญญาดา ตันไล้โรงเรียนวัดแปลงยาวกรรมการ
9. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ คำพันน้อยโรงเรียนวัดสามแยกประธาน
2. นางเอมอร สมสกุลโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
3. นายกษมา สาเกตุโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
4. นางฐิติกานต์ จอกแก้วโรงเรียนบ้านวังคูกรรมการ
5. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นางชนิตา วงศ์กำภูโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
7. นางสาวรัตนา ใยสุ่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
8. นางอัญญาดา ตันไล้โรงเรียนวัดแปลงยาวกรรมการ
9. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิวัตร์ พงษ์สุภาโรงเรียนวัดสาวชะโงกประธาน
2. นางเสาวณิต ทาศรีภูโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายเสริมเกียรติ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา วงษ์ถีระพงษ์โรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
5. นายจักภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธาน
2. นางสาวอุดมสิน วารีรัตน์โรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านประโยชน์กรรมการ
4. นายจำลอง พุ่มนิคมโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อประธาน
2. นายอานุภาพ เจริญจิตรโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
3. นางอัญชุลี ทองขาวโรงเรียนวัดบ้านซ่องกรรมการ
4. นางพัชนี พงษ์สุภาโรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
5. นางพิศมัย กิตติพัฒนกุลโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
6. นางสาวรัตนา ใยสุ่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
7. นางเอมอร สมสกุลโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
8. นางสาวณัฐนันท์ ทิพยานนท์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นายสุชิน อุไรโรงเรียนบ้านหนองยางเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อประธาน
2. นายอานุภาพ เจริญจิตร โรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
3. นางอัญชุลี ทองขาวโรงเรียนวัดบ้านซ่องกรรมการ
4. นางพัชนี พงษ์สุภาโรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
5. นางพิศมัย กิตติพัฒนกุลโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
6. นางสาวรัตนา ใยสุ่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
7. นางเอมอร สมสกุลโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
8. นางสาวณัฐนันท์ ทิพยานนท์โรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นายสุชิน อุไรโรงเรียนบ้านหนองยางเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อประธาน
2. นายอานุภาพ เจริญจิตรโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
3. นางอัญชุลี ทองขาวโรงเรียนวัดบ้านซ่องกรรมการ
4. นางพัชนี พงษ์สุภาโรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
5. นางพิศมัย กิตติพัฒนกุลโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
6. นางสาวรัตนา ใยสุ่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
7. นางเอมอร สมสกุลโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
8. นางสาวณัฐนันท์ ทิพยานนท์โรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นายสุชิน อุไรโรงเรียนบ้านหนองยางเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ คำพันน้อยโรงเรียนวัดสามแยกประธาน
2. นางรัตนา ใยสุ่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
3. นายเสริมเกียรติ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
4. นายจักภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาวญาณิศา วาดรอดโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านประโยชน์กรรมการ
7. นายอานุภาพ เจริญจิตรโรงเรียนวัดต้นตาลเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธาน
2. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นายทรัพย์ มณีทูลโรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
4. นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการ
5. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นายจำรัส ท้าวเพ็ชร์โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการ
7. นายชวลิต หลายประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายจำลอง พุ่มนิคมโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
9. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธาน
2. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นายทรัพย์ มณีทูลโรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
4. นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการ
5. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นายจำรัส ท้าวเพ็ชร์โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการ
7. นายชวลิต หลายประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายจำลอง พุ่มนิคมโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
9. นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการ
10. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธาน
2. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นายทรัพย์ มณีทูลโรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
4. นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการ
5. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
6. นายจำรัส ท้าวเพ็ชร์โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการ
7. นายชวลิต หลายประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายจำลอง พุ่มนิคมโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
9. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงเลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนบ้านอ่างเตยประธาน
2. นายประเสริฐ หงส์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษากรรมการ
4. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายเลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนบ้านอ่างเตยประธาน
2. นายประเสริฐ หงส์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษากรรมการ
4. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนบ้านอ่างเตยประธาน
2. นายประเสริฐ หงส์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษากรรมการ
4. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนบ้านอ่างเตยประธาน
2. นายประเสริฐ หงส์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษากรรมการ
4. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธาน
2. นายบุญชอบ อรุณรัมย์โรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นายสุทธิเดช คุณโกธาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาภาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธาน
2. นายบุญชอบ อรุณรัมย์โรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นายสุทธิเดช คุณโกธาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาภาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธาน
2. นายบุญชอบ อรุณรัมย์โรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นายสุทธิเดช คุณโกธาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาภาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธาน
2. นายบุญชอบ อรุณรัมย์โรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นายสุทธิเดช คุณโกธาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาภาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นเลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายภัทรวรรธน์ เฉยเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเเชิงเทราประธาน
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกลวัชร หม่อมตะคุโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินโรงเรียนบ้านลาดกระทิงเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายภัทรวรรธน์ เฉยเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเเชิงเทราประธาน
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกลวัชร หม่อมตะคุโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินโรงเรียนบ้านลาดกระทิงเลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชะเอม มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธาน
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกลวัชร หม่อมตะคุโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินโรงเรียนบ้านลาดกระทิงเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายภัทรวรรธน์ เฉยเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเเชิงเทราประธาน
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกลวัชร หม่อมตะคุโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินโรงเรียนบ้านลาดกระทิงเลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธาน
2. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
3. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนบ้านอ่างเตยเลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธาน
2. นายภูมิชาย มงคลใหญ่โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
3. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนบ้านอ่างเตยเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นางน้ำหวาน โพธิ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหินแร่ประธาน
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางน้ำหวาน โพธิ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหินแร่ประธาน
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเดชา สุขเทวีโรงเรียนบ้านมาบนาดีประธาน
2. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
3. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์เลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเดชา สุขเทวีโรงเรียนบ้านมาบนาดีประธาน
2. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
3. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธีรพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธาน
2. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายปัญญาวัฒน์ หลักคำโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธาน
2. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายปัญญาวัฒน์ หลักคำโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชะเอม มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธาน
2. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นายบุญชอบ อรุณรัมย์โรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินโรงเรียนบ้านลาดกระทิงเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชะเอม มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธาน
2. นายสุเทพ ลำดวนโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นายบุญชอบ อรุณรัมย์โรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินโรงเรียนบ้านลาดกระทิงเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนบ้านมาบนาดีประธาน
2. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
3. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนบ้านมาบนาดีประธาน
2. นายภูมิชาย มงคลใหม่โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
3. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสันติ ไทยนาภาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธาน
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสันติ ไทยนาภาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธาน
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายเลขานุการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนบ้านอ่างเตยประธาน
2. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
3. นายกฤชกร ศรเพียงออโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นายสุทธิเดช คุณโกธาโรงเรียนบ้านท่ากลอยเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนบ้านอ่างเตยประธาน
2. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
3. นายกฤชกร ศรเพียงออโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นายสุทธิเดช คุณโกธาโรงเรียนบ้านท่ากลอยเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวประธาน
2. นางทิพดี มาวินโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นางวัชรี สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดก้อนแก้วกรรมการ
4. นางธัญภรณ์ พันทนาโรงเรียนวัดชายเคืองวนารามกรรมการ
5. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวประธาน
2. นางทิพดี มาวินโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นางวัชรี สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดก้อนแก้วกรรมการ
4. นางธัญภรณ์ พันทนาโรงเรียนวัดชายเคืองวนารามกรรมการ
5. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร วรังษีโรงเรียนตลาดบางบ่อประธาน
2. นายซันโย สังวรดีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
3. นายศิริพงศ์ ศิริเมืองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นายวิพล จันทจิตรโรงเรียนบ้านคลองสองกรรมการ
5. นายบุญยิ่ง อยู่สุขโรงเรียนบ้านท่าคานเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร วรังษีโรงเรียนตลาดบางบ่อประธาน
2. นายซันโย สังวรดีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
3. นายศิริพงศ์ ศิริเมืองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นายวิพล จันทจิตรโรงเรียนบ้านคลองสองกรรมการ
5. นายบุญยิ่ง อยู่สุขโรงเรียนบ้านท่าคานเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประดับ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธาน
2. นายบุญยิ่ง อยู่สุขโรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
4. นายพฤหัส เปรี่ยมพิมายโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นายทองต่อ ไวยสนิทโรงเรียนวัดลาดบัวขาวเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมโชค ล่ามกิจจาโรงเรียนบ้านไร่ดอนประธาน
2. นายมนตรี รัฐประเสริฐโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
3. นายชะเอม มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
5. นางสุภารัตน์ นิยมสุขโรงเรียนวัดบึงกระจับเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดับ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธาน
2. นายบุญยิ่ง อยู่สุขโรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
4. นายพฤหัส เปรี่ยมพิมายโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นายทองต่อ ไวยสนิทโรงเรียนวัดลาดบัวขาวเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมโชค ล่ามกิจจาโรงเรียนบ้านไร่ดอนประธาน
2. นายมนตรี รัฐประเสริฐโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
3. นายชะเอม มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
5. นายสุภารัตน์ นิยมสุขโรงเรียนวัดบึงกระจับเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัช วงศ์กลมโรงเรียนบ้านท่าซุงประธาน
2. นายสินชัย เทพารักษ์โรงเรียนบ้าน กม.๗กรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นางสาววรรษมน ยอดเพชรโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
5. นางนิชนันท์ หลุยใจบุญโรงเรียนบ้านคลองอุดมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวโชติกา ปลั่งสมบัติข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
5. นางสาวอริษา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน กม.๗เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวโชติกา ปลั่งสมบัติข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
5. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน กม.๗เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพันศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นายประเสริฐ หงห์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางนุกูล จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
5. นายศิโรจน์ หนูจ้อยโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวโชติกา ปลั่งสมบัติข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
5. นางสาวอริษา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน กม.๗เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวโชติกา ปลั่งสมบัติข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
5. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน กม.๗เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัช วงศ์กลมโรงเรียนบ้านท่าซุงประธาน
2. นายสินชัย เทพารักษ์โรงเรียนบ้าน กม.๗กรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นางสาววรรษมน ยอดเพชรโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
5. นางนิชนันท์ หลุยใจบุญโรงเรียนบ้านคลองอุดมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิรันทร์ เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพันศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นายประเสริฐ หงห์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางนุกูล จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
5. นายศิโรจน์ หนูจ้อยโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพิชัย วงศ์กลมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประธาน
2. นายสุนทร วรังษีโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
4. นายศิโรจน์ หนูจ้อยโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
5. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ประธาน
2. นางนริศรา สมโภชน์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
5. นางพิมพ์พรรณ ปัญญาศรโรงเรียนวัดศรีสุตารามเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ประธาน
2. นางนริศรา สมโภชน์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
5. นางพิมพ์พรรณ ปัญญาศรโรงเรียนวัดศรีสุตารามเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางประธาน
2. นางสมใจ โปธาตุโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางนุกูล จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
4. นางเตือนใจ ชารีวัลย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
5. นายปัญญาวัฒน์ หลักคำโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางประธาน
2. นางสมใจ โปธาตุโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางนุกูล จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
4. นางเตือนใจ ชารีวัลย์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
5. นายปัญญาวัฒน์ หลักคำโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุปผา อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองคอกประธาน
2. นางเสาวนีย์ สาธุโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการ
3. นางปิยวรรณ ตันยะกุลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ วัชรศัสตราโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นางวรรษมน ยอดเพชรโรงเรียนวัดชำป่างามเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางประธาน
2. นางเสาวนีย์ สาธุโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการ
3. นางปิยวรรณ ตันยะกุลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ วัชรศัสตราโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นางวรรษมน ยอดเพชรโรงเรียนวัดชำป่างามเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวรรณี เศวตสุพรโรงเรียนวัดหนองเค็ดประธาน
2. นางบุปผา พุ่มนิคมโรงเรียนวัดสะแกงามกรรมการ
3. นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอุดร สุนทรธรรมโรงเรียนวัดวังกะจะกรรมการ
5. นางรัชนี ใจสมุทรโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี เศวตสุพรโรงเรียนวัดหนองเค็ดประธาน
2. นางบุปผา พุ่มนิคมโรงเรียนวัดสะแกงามกรรมการ
3. นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอุดร สุนทรธรรมโรงเรียนวัดวังกะจะกรรมการ
5. นางรัชนี ใจสมุทรโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายพิชัย วงศ์กลมสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
2. นายณพงศ์ วรรณพิรุณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายพิชัย วงศ์กลมสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
2. นายณพงศ์ ววรณพิรุณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางราตรี โชคพานิชศิริโรงเรียนวัดบางกระดานประธาน
2. นางสาววชิรา ศรีชุนสินโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นายณรงค์ วงษ์อุดมโรงเรียนวัดบึงกระจับเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคลโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธาน
2. นายเฉลิม จารุทโรภาสน์โรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
3. นายศุภกร ขันธ์คามโภชก์โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศรากร เสนะเวสโรงเรียนวัดหัวสำโรงประธาน
2. นางสาวปภาวรินทร์ คงคาชนะโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
3. นางศุภจิตต์ หงษาโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ นาเจริญโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
2. นายณพงศ์ วรรณพิรุณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
3. นางสุชัญญา เกตุนวมสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอุบล พัฒนาภรณ์โรงเรียนวัดบางโรงประธาน
2. นางรวิวรรณ ทองอะไพพงษ์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
3. นางสาวบัติทลีญา บุญมีโรงเรียนวัดสระสองตอนเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอำพร วงษ์ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ประธาน
2. นายมานะ จรพิภพโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสาวศรีไพร นันทสูนย์โรงเรียนวัดหนองเสือเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายโกศล วรพุฒโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธาน
2. นายปริญญา ผดุงกิจโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สิงห์บันดาลโรงเรียนบ้านคลองอุดมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ นาเจริญโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
2. นายณพงศ์ วรรณพิรุณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
3. นางสุชัญญา เกตุนวมสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธาน
2. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางปนิตา ทวยเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางระวี รัตนไพบูลย์โรงเรียนบ้านท่าทองดำประธาน
2. นางนิศากร วงษ์ชะอุ่มโรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรีกรรมการ
3. นางทรรศนีย์ อินทศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประไพ สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธาน
2. นางปราณีต สำเริงโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางทิพวัน แสงสว่างโรงเรียนบ้านหนองยางเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำประธาน
2. นายอภิรักษ์ รัตนโชติโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ เนติภัทรรักษ์โรงเรียนบ้านปรือวายเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำประธาน
2. นายอภิรักษ์ รัตนโชติโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ เนติภัทรรักษ์โรงเรียนบ้านปรือวายเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวถนอมจิตร์ จิตรไพศาลศรีโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธาน
2. นางฉันทนา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
3. นายสัญญา ไทยประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นางสุชัญญา เกตุนวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
5. นางบุษยพรรณ คนใจบุญโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ระพี ปรีดานนท์โรงเรียนบ้านหนองสทิตประธาน
2. นางสมวน ซ่อนกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นางสุชัญญา เกตุนวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
4. นายสะอาด แทนทองโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
5. นายณัฐพล แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพิภพ เกิดเจริญโรงเรียนวัดบางตลาดประธาน
2. นางสาวรื่นจิต พัฒนยินดีโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ นันทพานิชโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิภพ เกิดเจริญโรงเรียนวัดบางตลาดประธาน
2. นางสาวรื่นจิต พัฒนยินดีโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ นันทพานิชโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นางสุชัญญา เกตุนวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ประธาน
2. นางชัชนี ช่องวารินทร์โรงเรียนบ้านท่ากระดานกรรมการ
3. นายศรีวิชัย ฤกษ์ศิริโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นายปานเทพ ภักดีอุทรณ์โรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
5. นางสุคนธา ภุคุกะโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ตันเจริญโรงเรียนวัดไผ่แก้วประธาน
2. นายปานเทพ ภักดีอุทรณ์โรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นายกิตติกานต์ ภู่พานิชโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
4. นายสุนันท์ นพฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ ดาศรีโรงเรียนวัดหนองแหนเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสำราญ ไทยนิยมโรงเรียนวัดคลองเขื่อนประธาน
2. นายอภิชาต ขวัญศิริโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
3. นางสาวจารุณี สุนาโรงเรียนสุวรรณคีรีเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ สวมไธสงโรงเรียนบ้านท่ากระดานประธาน
2. นางสิริมุข แผลงปัญญาโรงเรียนบ้าน กม.๗กรรมการ
3. นางเพลินพิศ ยินดีโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวรักษ์ษินาฎ นิระมลโรงเรียนวัดดงยางประธาน
2. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
3. นางวันชรีย์ หมื่นเดชโรงเรียนหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนตลาดบางบ่อประธาน
2. นางสาวทัศนีย์ สิงห์บันดาลโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางสาวธรรศญา แก้วอาษาโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางทองสุข ผ่องใสโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ประธาน
2. นางเพียงเพ็ญ อิ่มสมบัติโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางสุชัญญา เกตุนวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
4. นางสุขจิตต์ พิกุลทองโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ รัตนะอนันต์โรงเรียนบ้านหินแร่เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรวีณ์ ไชยลาภโรงเรียนบ้านหนองยางประธาน
2. นางสาววิชุดา กิตติภักดีโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์โรงเรียนบ้านหินแร่เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรวีณ์ ไชยลาภโรงเรียนบ้านหนองยางประธาน
2. นางสาววิชุดา กิตติภักดีโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์โรงเรียนบ้านหินแร่เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางประภา ขุนขจีโรงเรียนบ้านห้วยหินประธาน
2. นางเกร็จวลี สิทธิโสภาสกุลโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสุภาพร ทนันไธสงโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
4. นางกัลยา อภิบุญสุวรรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑กรรมการ
5. นางสุขจิตต์ พิกุลทองโรงเรียนวัดทุ่งยายชีเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทิพรัตน์ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองยางประธาน
2. นางพิมพรรณ วรรณุวาสโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นางอุ่นจิต พิทธไชยโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการ
4. นางขวัญจิตต์ จิรดำรงกุลโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
5. นางอัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัชนี หมื่นเดชโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ประธาน
2. นางทิพวรรณ พ่วงพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางจินตนา บุญประเสริฐโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิติกรณ์ แก้วมรกตโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นางธัญพัฒน์ ทองสุขโรงเรียนวัดชำป่างามเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร วงศ์พระรามโรงเรียนวัดต้นตาลประธาน
2. นางวิลาวรรณ วงษ์แก้วโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
3. นางจันตรี หมายช้อนกลางโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์โรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
5. นางปนัดดา วรรณดิลกโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายซันโย สังวรดีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธาน
2. นายประสิทธิ์ ขวัญนอนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองสร้อยโรงเรียนวัดนาเหล่าบกเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดีโรงเรียนวัดทุ่งยายชีประธาน
2. นายอภิรักษ์ รัตนโชติโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ลิมป์รัชตรักษ์โรงเรียนบ้าน กม.๗เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางยุพิน สรรพคุณโรงเรียนโสภณปรชาเทวารุทธารักษ์ประธาน
2. นางพัชยา ตลับเพชรโรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
3. นางอรจรัส อันชำนาญโรงเรียนบ้านวังหินเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรวรรณ ศรีละบุตรโรงเรียนบ้านยางแดงประธาน
2. นางสาวสุติมา ไชยบำรุงโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
3. นางสาวรจนา ฐานวิสัยโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ จำปาดิบโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางประธาน
2. นางพัศนีย์ สาธุชาติโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นางมณี แก้วมณีโรงเรียนวัดหัวกระสังข์เลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวนิตยา นาคคนึงโรงเรียนบ้านหนองคอกประธาน
2. นางสาวอารยา สิงห์ศรีโรงเรียนวัดทุ่งยายชีักรรมการ
3. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน กม.๗เลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวโชติกา มูสิการัตน์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธาน
2. นางละอองดาว พาระแพนโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
3. นางสาวอรณี สวนทะโชติโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางสาวศิริพร ปลายสวนโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาวฐิภารัตน์ สมสมัยโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางบุญนำ พ่วงพันดีโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกประธาน
2. นายสุเทพ สุริโยรัตนโนภาสโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
3. นางสาวชัยยาพร ศิริเวชโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางนริสรา สมุทรทองโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
5. นางสาวกรกนก เณรเกิดโรงเรียนวัดชำป่างามเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางประนอม สิริสัณห์โรงเรียนวัดสาวชะโงกประธาน
2. นางสาววรรณพร สายแก้วโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ปักษาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
4. นายรุ่งเพชร พรทิพย์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนสียัดพัฒนาเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอรุณรัตน์ ชลอรักษ์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธาน
2. นางสาวสุนารถ อินไชย์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ล้อคำโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
4. นางสาวณัฐญาดา เทพสิงห์โรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ทรัพย์พงษ์โรงเรียนบ้านอ่างเตยเลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายกิตติพร เฉลิมพลโยธินโรงเรียนวัดหินดาษประธาน
2. นางสาวระพีพรรณ หิมมะโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์กรรมการ
3. นางสาววนิสา บุตรวรรณโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา บุญมีโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ใสสะอาดโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางบุญเรือน บุญคุ้มเกล้าโรงเรียนวัดหัวสำโรงประธาน
2. นายประชา คำพรมโรงเรียนภูงามโนนสะอาดกรรมการ
3. นางอรวรรณ มีมั่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ อุทัยศรีโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติโรงเรียนบ้านท่าทองดำเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายขวัญยืน บัวลพโรงเรียนวัดสามแยกประธาน
2. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นายกีรติ ไพรัตน์โรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
5. นางสาวนันทนา เรียงมูลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพิชัย วงศ์กลมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธาน
2. Mr.Dewei Chenโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นางระพีพรรณ หิมมะโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงประธาน
2. นายอาคม ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นางเงินยวง ไชยมณีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ วิลารักษฺ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
5. นายอนันต์ นันทวิชิตโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
6. นายกรัณ ยอดทองโรงเรียนบ้านยางแดงเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทวี สายแสงโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธาน
2. นายวีระ เจริญสุขโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
3. นายมนัส แดงวิไลโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายจุมพล สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
5. นายพิณญา คงจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยหินเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพายัพ นิชเปี่ยมโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถานประธาน
2. นายอนันต์ นันทวิชิตโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
3. นายวีระ เจริญสุขโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
4. นายอาคม ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
5. นายจุมพล สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
6. นายบุญเรือน โถปัญญาโรงเรียนบ้านหินแร่เลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายกมล จิตรแข็งโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธาน
2. นางเงินยวง ไชยมณีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางวัชรี สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดก้อนแก้วกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ วิลารักษฺ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
5. นายชูชีพ ทิพยนันท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าเลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกมล จิตรแข็งโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธาน
2. นางเงินยวง ไชยมณีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นายวัชรี สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดก้อนแก้วกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ วิลารักษฺ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
5. นายชูชีพ ทิพยนันท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ก๊วยเจริญโรงเรียนท่าระัหัดราษฎร์สฤษฎิ์ประธาน
2. นายมนัส แดงวิไลโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุนิสา บดีเดชาโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ศิริธรโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
5. นางอัมพรรณ สุขเกษมโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นเลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวนีย์ อินทรรักษ์โรงเรียนวัดต้นตาลประธาน
2. นางอัมพรรณ สุขเกษมโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ วิลารักษฺ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
4. นางวัชรี สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดก้อนแก้วกรรมการ
5. นางเกตุกุญช์ จิตรน้อมโรงเรียนวัดหัวกระสังข์เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)ประธาน
2. นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ แก้ววงษ์นุกูลโรงเรียนบ้านหนองโสนเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรุณี สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อประธาน
2. นางสาวสุรินทร์ นิลทรัพย์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางพัชรดา นันทสินธ์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)เลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สุริโยรัตนโนภาสโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นางสาวตรรกกมล นนทเกษมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)เลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุริโยรัตนโนภาสโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นางสาวตรรกกมล นนทเกษมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)เลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นายนายพรเทพ พรมตาโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
2. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางสาวเมธาวี ทองพาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางสาวปนัสยา วรรณทองโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
2. นางสาวเมธาวี ทองพาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางสาวปนัสยา วรรณทองโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นายณัฐกฤต เรืองสุขสุดโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางสาวสุทธิมนต์ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางกุสุมา ลอยฟ้าโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายณัฐกฤต เรืองสุขสุดโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางสาวสุทธอิมนต์ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางกุสุมา ลอยฟ้าโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ชาญเชิงยุทธชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเลียบกรรมการ
2. นางเรณู พุทธรักษาโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยากรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา แจ่มใสโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวรรณกรรมการ
2. นางสาวปรายฟ้า วงษ์คำภาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ มีจอมโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิมนต์ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองอุดมประธาน
2. นางนิภาพร สุทธิพงษ์โรงเรียนวัดทางข้ามน้อยกรรมการ
3. นางนิภาพร ภูผาโรงเรียนบ้านหนองคอกเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกัญญา สละชั่วโรงเรียนวัดดอนทองประธาน
2. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางเรณู ธำรงศรีสกุลโรงเรียนวัดหินดาษเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร สุทธิพงษ์โรงเรียนวัดทางข้ามน้อยประธาน
2. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย เจือเพิ่มสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ภูผาโรงเรียนบ้านหนองคอกเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิมนต์ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองอุดมประธาน
2. นางนิภาพร สุทธิพงษ์โรงเรียนวัดทางข้ามน้อยกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ภูผาโรงเรียนบ้านหนองคอกเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกัญญา สละชั่วโรงเรียนวัดดอนทองประธาน
2. นายสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางเรณู ธำรงศรีสกุลโรงเรียนวัดหินดาษเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองประธาน
2. นางนิภาพร สุทธิพงษ์โรงเรียนวัดทางข้ามน้อยกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย เจือเพิ่มสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ภูผาโรงเรียนบ้านหนองคอกเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกัญญา สละชั่วโรงเรียนวัดดอนทองประธาน
2. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางเรณู ธำรงศรีสกุลโรงเรียนวัดหินดาษเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิมนต์ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองอุดมประธาน
2. นางนิภาพร สุทธิพงษ์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ภูผาโรงเรียนบ้านหนองคอกเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัญญา สละชั่วโรงเรียนวัดดอนทองประธาน
2. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางเรณู ธำรงศรีสกุลโรงเรียนวัดหินดาษเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิมนต์ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองอุดมประธาน
2. นางนิภาพร สุทธิพงษ์โรงเรียนวัดทางข้ามน้อยกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ภูผาโรงเรียนบ้านหนองคอกเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมภาวาสประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
3. นางชนาภา อัครศรีโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพโรงเรียนบ้านเทพประทานประธาน
2. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมภาวาสกรรมการ
3. นางสาวยุำพิน รื่นกลิ่นโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
4. นางชนาภา อัครศรีโรงเรียนบ้านโป่งเจริญเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกองแก้ว กษาปณ์การโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ประธาน
2. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพโรงเรียนบ้านเทพประธานกรรมการ
2. นางชนาภา อัครศรีโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกองแก้ว กษาปณ์การโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ประธาน
2. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมภาวาสกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพโรงเรียนบ้านเทพประธานกรรมการ
3. นางเรณู ธำรงศรีสกุลโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวรรณดี พุทธรักษาโรงเรียนไทรทองอุปถัมภืกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ บัวพรมมาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางกาญจนา ผลบุภพโรงเรียนบ้านเทพประธานกรรมการ
4. นายสมชาย เกิดลาภโรงเรียนบ้านเทพประธานกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมภาวาสกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ บัวพรมมาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางเรณู ธำรงศรีสกุลโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุวรรณดี พุทธรักษาโรงเรียนไทรทองอุปถัมภืกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ บัวพรมมาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางกาญจนา ผลบุภพโรงเรียนบ้านเทพประธานกรรมการ
4. นายสมชาย เกิดลาภโรงเรียนบ้านเทพประธานกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสินธ์ ศรีพลผาโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
2. นางสาวสุทธิมนต์ อินทรืจันทร์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางวรรณพร กิจพยัคฆ์โรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุวรรณดี พุทธรักษาโรงเรียนไทรทองอุปถัมภืกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ บัวพรมมาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางกาญจนา ผลบุภพโรงเรียนบ้านเทพประธานกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุวรรณดี พุทธรักษาโรงเรียนไทรทองอุปถัมภืกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ บัวพรมมาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นายกาญจนา ผลบุภพโรงเรียนบ้านเทพประธานกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางประธาน
2. นางวิไล อิ่มสำราญโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
3. นางสาวธิติมา ป้อมมาตาโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางลัดดา ยศยิ่งยงโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวิไล อิ่มสำราญโรงเรียนสียัดพัฒนาประธาน
2. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสาวธิติมา ป้อมมาตาโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมนตรี แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านหนองยางประธาน
2. นายสินธ์ ศรีพลผาโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นางลัดดา ยศยิ่งยงโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิไล อิ่มสำราญโรงเรียนสียัดพัฒนาประธาน
2. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสาวธิติมา ป้อมมาตาโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางประธาน
2. นางวิไล อิ่มสำราญโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
3. นางสาวธิติมา ป้อมมาตาโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางลัดดา ยศยิ่งยงโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวิไล อิ่มสำราญโรงเรียนสียัดพัฒนาประธาน
2. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางลัดดา ยศยิ่งยงโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
4. นางสาวธิติมา ป้อมมาตาโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไล อิ่มสำราญโรงเรียนสียัดพัฒนาประธาน
2. นางลัดดา ยศยิ่งยงโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
3. นางนิติยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวธิติมา ป้อมมาตาโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิไล อิ่มสำราญโรงเรียนสียัดพัฒนาประธาน
2. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางลัดดา ยศยิ่งยงโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
4. นางสาวธิติมา ป้อมมาตาโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมนตรี แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านหนองยางประธาน
2. นายสินธ์ ศรีพลผาโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นางลัดดา ยศยิ่งยงโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวิไล อิ่มสำราญโรงเรียนสียัดพัฒนาประธาน
2. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสาวธิติมา ป้อมมาตาโรงเรียนบ้านปลายคลองเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธาน
2. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสาววิภา ประกอบยาโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธาน
2. นางนันท์นภัส แสงดีโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางสาววรรญลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
4. นางสาววิภา ประกอบยาโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธาน
2. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสาววิภา ประกอบยาโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนันท์นภัส แสงดีโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธาน
2. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
3. นางสาววิภา ประกอบยาโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนันท์นภัส แสงดีโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธาน
2. นายสราวุฒิ บัวพรมมาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายประไพ แสงสวัสดิ์โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ประธาน
2. นางเพ็ชริน งามศิริโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
3. นางสมจิตร สิทธิพลโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
4. นางสาวสงบ ระวิโรจน์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
5. นางปราณี พิทักษ์มงคลโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
6. นางสาธิกา แนวอินทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
7. นางวาสนา อินทนิลโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
8. นางจารุวรรณ เหลาคมโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
9. นางลัดดา ตันเฮงโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิภา ศิริโพธิ์โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงประธาน
2. นางมาลี ธีรธนานุกูลโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวปราณี เวสกามีโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
4. นางชลนา แสนขวาโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
5. นางสมหมาย ยินดีโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
6. นางวัชรีย์ รัตนวงศ์โรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
7. นางสุทธิรัตน์ เหมาทองสุขโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
8. นางชลนิชา ทั่งจันทร์แดงโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
9. นางสมจิตร วัฒกชัยโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสิรินาฏ ปรีชากุลโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถานประธาน
2. นางลัดดาวัลย์ เสริมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางแน่งน้อย ไวยสนิทโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้กรรมการ
4. นางเล็ก อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
5. นางวาสนา พุ่มนิคมโรงเรียนโสภณปรชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
6. นางสาวเชาวรัตน์ มหาเสนาโรงเรียนบ้านห้วยตะปอกกรรมการ
7. นางสมจิตร สง่าเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
8. นางไพเราะ ไชยฤทธิ์โรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
9. นางสาวสำรวย วงศ์กำภูโรงเรียนวัดหินดาษเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]