การลงทะเบียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.
สพป.บึงกาฬ แจ้งแนวทางในการจัดการระบบข้อมูลลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 1. วันที่ 30 กันยายน 2557 (เวลา 24.00 น.) admin จะทำการดึงฐานข้อมูลผลการแข่งขันลำดับที่ 1 ของแต่ละกิจกรรม ของแต่ละกลุ่มโรงเรียน เข้าสู่ระบบการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (http://esan64.sillapa.net/sp-bkn1/) 2. วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่จะเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบกิจกรรม ชื่อนักเรียน ชื่อครูผู้ฝึกสอน ให้ครบถ้วน ถูกต้องด้วย ในกรณีที่ไม่ครบถ้วน/ตกหล่น ให้ log in เข้าสู่ระบบด้วย username/password เดิม เพื่อเข้าไปลงทะเบียนเพิ่ม 3. กิจกรรมในระดับขยายโอกาสทางการศึกษา (ม.1-3) ในแต่ละกลุ่มให้ส่งทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 2 ทีม คือ ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ สำหรับทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ขอให้ log in เข้าสู่ระบบ เพื่อไปลงทะเบียนเพิ่มเติม 4. วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ปิดระบบการลงทะเบียนและแก้ไข จึงขอให้ครูผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 5. ในกรณีที่ไม่สามารถ log in ได้ ขอให้ประสาน admin ระดับ สพป.
วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 13:56 น.