การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
กลุ่มโรงเรียนใดที่มีความประสงค์ให้ admin ระดับ สพป.เข้าร่วมประชุม หรือทำความเข้าใจโปรดแจ้งไปที่ 08 0461 9453 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
วันเสาร์ ที่ 06 กันยายน 2557 เวลา 22:29 น.