สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดอุทการาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุดสงวน
 
1. นางสาวศรัญญา  ผาเบ้า
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดลาดทราย 1. เด็กหญิงอัญมณี  แสงสอง
 
1. นางสุวัฒนา  รัตนกาล
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดแค 1. เด็กหญิงวริสรา  ปิ่นรัตน์
 
1. นางสุชีรา  เอกผล
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงธนพร  มีพร้อม
 
1. นางจุฬาลักษณ์  น้อยไพโรจน์
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญน้อม
 
1. นายสุวรรณ  มูลดี
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิราพร  จำศีล
 
1. นายทองอยู่  ฟุ้งสุข
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงธันวรัตม์  เอมอิ่ม
 
1. นางนฤมล  นวลแสง
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงอุทัย
 
1. นางสุรีรัตน์  พรหมมา
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กชายยุทธเกียรติ  สง่าศรี
 
1. นางปราณี  แก้วพาณิชย์
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. เด็กชายทัฐชวิน  วันเอเลาะ
 
1. นางสุภัทรา  ฮานาฟี
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 17 โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กหญิงนุสรา  หาเรือนสาร
 
1. นายเรวัศ  รุ่งอนันต์
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 73 เงิน 18 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  ชาเรณู
 
1. นางสาวภัทมน  พันธุมิตร
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 70 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา   มีชูเวช
 
1. นางศรีจันทร์  ศิริบรรลือหาญ
 
14 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภาชี 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  เขียวอ่อน
 
1. นางพวงรัตน์  ถุงสุวรรณ
 
15 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงพรรณพร  ดุมไพร
 
1. นางกาญจนา  จิตตสุโภ
 
16 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัสรา  สงวนผิว
 
17 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงรักษิตา  นักทำนา
 
1. นางสาวมาลี  เฉลิมวัย
 
18 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 1. เด็กชายจักรพงษ์  คงถิ่นฐาน
 
1. นางสุนันทา  ฉุยฉาย
 
19 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  วาณิชย์ปฏิยุทธ์
 
1. นางสุพิน  นิ่มอนงค์
 
20 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดสามเรือน 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บวบนิล
 
1. นางสาวพัฒนา  พูลสวัสดิ์
 
21 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กหญิงศิริพร  บัวหลาด
 
1. นางสาวจินดา  พลีรักษ์
 
22 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศิริล้วน
 
1. นางประมวล  ศรีขวัญใจ
 
23 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีสุพรรณ
 
1. นางสาวจงจิตร  เลิศวัฒนาพร
 
24 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัชชา  เชาว์ไวย์
 
1. นางทัศนีย์  ปักเหนือ
 
25 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กหญิงณัชกมล  วิภาดาพรพงษ์
 
 
26 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  อภิวรรณ
 
1. นางวาสนา  ผดุงรส
 
27 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กหญิงลลิตา  ดีนิยม
 
1. นางปราณี  สุขนพกิจ
 
28 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงณัฐชากร  เรืองอุไร
 
1. นางสมบุญ  ยศรสิงห์
 
29 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงจารุจิต  บุญบำเพ็ญ
 
1. นางสาวละเีอียด  ราตรีโชติ
 
30 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดพนัญเชิง 1. เด็กหญิงกวินทรา  จุลเกษร
 
1. นางจินตนา  สุมังคละกุล
 
31 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กชายนราธิป  ฤทธิเดช
 
1. นายพัสวี  จริตธรรม
 
32 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ผ่านสำแดง
 
1. นางปราจิณ  สุขผิว
 
33 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงกัลยาทรรศน์  บุญยัง
 
1. นางเพ็ญศรี  เทียนดี
 
34 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฎฐา  เหมาทอง
 
1. นางวรารัตน์  โคตรสมบัติ
 
35 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รอดศิริ
 
1. นางฉวีวรรณ  สุภสุข
 
36 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพิชณิญ์ภา  ไชยมงคล
 
1. นางสาวศิริสุข  อ่ำสกุล
 
37 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  เพิกอาภรณ์
 
1. นางศศิธร  จันทร์หอม
 
38 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 15 โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กชายสุรพงษ์  ช้างสาร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เรืองฉาย
 
39 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 16 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลาภเกิน
 
1. นางทัศนีย์  รุ่งอนันต์
 
40 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กหญิงปัทมา  อินทร์จันทร์
 
1. นางสาวภาณุมาศ  ตรีนิตย์
 
41 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดตลาด 1. เด็กชายวรากร  แถบทอง
 
1. นางนงลักษณ์  สังข์มงคล
 
42 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดบึง 1. เด็กหญิงอรนุช  สำรวมจิตร์
 
1. นางอุไร  จันทราวุฒิ
 
43 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชนิกา  ลักษณ์สุวิมล
 
1. นางกาญจนา  กิจสมโภชน์
 
44 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสิริพนิดา  ลับแสง
 
1. นางทัศนีย์  รุ่งอนันต์
 
45 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1. เด็กหญิงดาน่า  แสงทอง
 
1. นางสาวสุดา  กระโห้ทอง
 
46 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงภัทรวิไล  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงไพลิน  เกตุชัยสง
 
1. นางสาวอัจฉราพร  กรึงไกร
 
47 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กหญิงพิชามญช์  ทรงลำเจียก
2. เด็กหญิงสุภางค์  เมืองหมุด
 
1. นางสาวชลสรณ์  จันทร์เสาร์
2. นางอัจฉรา  ทรัพย์ฉัตร์
 
48 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 1. เด็กหญิงกรกนก  ยุกติรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์เนตร
 
1. นางสาวหรรษลักษณ์  ผานิตเศรษฐกร
 
49 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  ดวงประสาท
2. เด็กหญิงอนัญญา  กลิ่นหอม
 
1. นางนงเยาว์  แจ่มจำรัส
2. นายประยูร  สำราญชื่นจิต
 
50 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดบึง 1. เด็กหญิงศรัญรัตน์  เฉลิมวัฒน์
2. เด็กชายอดิศร  ลายกระบิล
 
1. นางสาวพัชราพร  เพ็ชรักษ์
2. นางอุไร  จันทราวุฒิ
 
51 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงปภัสสร  บุญสมจิตร์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ชมภูหอม
 
1. นางสาวฉวี  ศรีกล่ำ
2. นางณปภัช  ศรีสิงห์
 
52 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาถาวร
2. เด็กชายศิโยน  สุจิตตกุล
 
1. นางสาวศิรินภาวรรณ  ทุมคำ
 
53 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยนาฝาย
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สารสุข
 
1. นางสาววิภาดา  พิณประเสริฐ
2. นางศุภนิจ   เชาว์ประสิทธิ์
 
54 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กหญิงปิยะณัฐ  อ่อนสำอาง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  นนท์จันทร์
 
1. นางสาวอำนวย  แสงทอง
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กหญิงวับวาม  เอี่ยมสุเมธ
 
1. นางบุสญา  อิ่มแก้ว
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบส
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วโยธา
3. เด็กหญิงปัทมา  บ้านกรด
 
1. นางธณัญญา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวราตรี  นกอินทรีย์
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กหญิงรินลนี  อินทร์ประเสริฐ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  คงสมลาภ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ภาคณี
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  พุงไธสง
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดภาชี 1. เด็กหญิงกฤติมา  พิณสามสาย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงณิชารีย์  สุดจิตร
 
1. นางสาวประจง  หลิ่มโตประเสริฐ
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใบมณฑา
2. เด็กหญิงณัฐริมา  ศิลานิล
3. เด็กหญิงเนรัญชลา  อรุณสุวรรณกร
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  ชูเนตร
2. นางสาวหยาดพิรุณ  รอตเสวก
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนประตูชัย 1. นางสาวศิริรักษ์  ศิริฉาย
2. นางสาวสายรุ้ง  เฉียบแหลม
3. นางสาวอภิสรา  ตั้งประเสริฐ
 
1. นางพินิจนารถ  ลำดวน
2. นางสาวสุมาพร  เลาะฟอ
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง - สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิติยา  ตั๊ดสุนทร
2. นางสาวรัตวรรณ  ไวยมยุรี
3. เด็กหญิงอนุสรา  ตะเคียนโต
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันธบุตร
2. นายทวี  ศรีนวลนัด
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงชนกานต์  แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนันทนัช  ศุภกา
3. เด็กหญิงศิริรัตน์ดา  ทิมา
 
1. นายดิเรก  วรชัยสวัสดิ์
2. นางสาวภัทรา  เสตบุตร
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กหญิงฤดีรัตน์  มีสมงาม
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คงเจริญถิ่น
3. เด็กหญิงเกตุวดี  มีแสง
 
1. นางรังรอง  สมบุญ
 
64 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายธีรเดช  บุญดา
2. เด็กชายวราวุฒิ  ชูชัย
 
1. นางรังรอง  สมบุญ
2. นางวนิดา  อัตตพงษ์ศักดิ์
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธีระภัทร   ไพจิตจินดา
 
1. นายธีระวัฒน์  สุขีสาร
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กชายวุฒิชัย  เพ็ชรกระจ่าง
 
1. นางมาริน  หมายสุข
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  ภาคาหาญ
2. เด็กชายธนนนท์  สวนแก้วมณี
3. เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  อินทร์อนันต์
 
1. นางกัลยกร  เถื่อนแอ้น
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดจําปา(อ.อุทัย) 1. เด็กหญิงปภัสสร  วงค์งาม
2. เด็กชายพัสกร  ตรีพิพัฒน์
3. เด็กชายอธิวัฒน์  พัชรเดชนิธิพงษ์
 
1. นางสุรีย์  สุขประเสริฐ
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กหญิงกรรณิตา  คงวิชัย
2. เด็กชายภูรินทร์  สายยศ
3. เด็กหญิงมุฑิตา  คงแสงศักดิ์
 
1. นางเนตรนรินทร์  วงศ์พันธ์
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กหญิงทัดดาว  กองวัสกุลณี
2. เด็กหญิงบัณฑิญา  ผลชล
3. เด็กหญิงสุภาพร  ครายานนท์
 
1. นางสาวสมใจ  หมายเจริญ
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงทิวากร  บุญเกิด
2. เด็กหญิงวนิดา  แทนสีดา
3. เด็กหญิงเนติยา  เหลือโกศล
 
1. นางสาวชุติณัชชา  ทับเวช
2. นางธนภรณ์   ภูโอบ
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายธีรภัทร  แรงจบ
2. เด็กหญิงพัชรพร  บัวหลวง
3. เด็กชายไพรัตน์  นิ่มน้อย
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ศรีบุศกร
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กหญิงธนัชพร  เปล่งพานิช
2. เด็กชายนิติพงศ์  อู่อรุณ
3. เด็กหญิงปาลีรัตน์  จั่นใบเล็ก
 
1. นางฉลอง  วงษ์พรหม
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์   สงวนจิตต์
2. เด็กชายอานนท์  ฉุนหอม
3. เด็กหญิงอโรชา  สำราญอยู่
 
1. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
2. นางสาวเบญจมาพร  แสงจันทร์
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กหญิงพรรณชิภา  คงวิชัย
2. เด็กหญิงสุนัตตา  พรมทอง
3. เด็กหญิงสุนันทา  จิตแจ่มใส
 
1. นางเนตรนรินทร์  วงศ์พันธ์
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กหญิงชวัลรักษณ์  สุทธิลักษณ์
2. เด็กหญิงธรรมรัตน์  ทวีธรรมถาวร
3. เด็กหญิงวิกันดา  มงคลแสง
 
1. นางสาวบุณฑริก  รักนุช
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงธิติมาพร  โนรินทร
2. เด็กชายปริญญา  ไชยสีหา
3. เด็กหญิงสโรชา  แก้วแกมทอง
 
1. นางสาวปิยนันท์  แววนิลานนท์
2. นางพัฒนา  สว่างเดือน
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กหญิงศศินา  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  กลีบจันทร์
3. เด็กหญิงแพรวพิไล  แก้วกัณหา
 
1. นางเนตรนรินทร์  วงศ์พันธ์
 
79 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงทิชากร   รื่นศิลป์
2. เด็กชายธนภูมิ  มณีโชติ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทรัพย์พืช
 
1. นายมานะ  ทรงอยู่
2. นางสาวเสาวภา  หนุหล้า
 
80 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง - สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนาตยา  ปลอดฤทธิ์
2. เด็กชายพรเทพ  ตะเอ้กา
3. เด็กหญิงแสงเดือน  หมื่นสงค์
 
1. นางจารุวัณณ์  คงสุข
2. นางสาวปริยาภัทร  ศรีทอง
 
81 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กหญิงดารุณี  พิมพ์สอน
2. เด็กหญิงวราลักษ์  นาคเจือ
3. เด็กหญิงอรอุษา  งามฤทธิ์
 
1. นางสาวกรณิศ  สุวรรณไตรย์
 
82 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กชายจอมพล  รู้จัก
2. เด็กชายธีรภัทร  โต้ตอบ
3. เด็กชายนพดล  สุวรรณ
 
1. นางนงลักษณ์  จันทรประเสริฐ
 
83 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกพลอย  น้ำแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูแก้วฟ้า
3. เด็กหญิงปรียานุช  เฮงพลอย
 
1. นางกิตติมา  วาปีทะ
 
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1. เด็กชายปุญชรัตน์  บุญส่ง
2. เด็กชายภูมินทร์  รัมมะบุตร
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  เสมสายัณห์
 
1. นางการีมา  วันเอเลาะ
2. นางสาวปัทมา  ลาวงษา
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์พุ่ม
2. เด็กหญิงรัตนากร  ปรางค์สมจิตร
3. เด็กหญิงอภิรดี  จิตต์ผ่องใส
 
1. นางสายพิณ  แซ่ลิ้ว
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 11 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนริศรา  อินทรบาง
2. เด็กชายปกรณ์  สิทธิโห
3. เด็กชายเกียรติยศ  ศรสวรรค์
 
1. นางวัลลภา  ศรสวรรค์
2. นางสาวเกษมวนัส  ศรสวรรค์
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 12 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงบิว  จันทโชติ
2. เด็กหญิงพัชราภา  พัฒนจันทร์
3. เด็กหญิงศิริพร  ศุภไพบูลย์
 
1. นางสาวปิยนันท์  แววนิลานนท์
2. นางพัฒนา  สว่างเดือน
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายธนายุทธ  จริงเจริญ
2. เด็กชายนพดล  เกียรติศิริ
3. เด็กชายนัฐพงศ์  พัวพัน
 
1. นางสาวอรลักษิกา  นาวี
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.65 เงิน 15 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายธนายุ  ปรางแฉ่ง
2. เด็กหญิงลัดดา  สุปะเพียร
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  บุญปกครอง
 
1. นางสาววนิชญา  กาญจนากร
2. นางแสงเดือน  สิทธิศักดิ์
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 76.81 เงิน 6 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 1. เด็กชายธนภัทร  เกตุเปี่ยม
2. เด็กชายอนันต์  โพธิษา
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีษะคำ
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 73.1 เงิน 7 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายกันตภณ  กลิ่นมาลี
2. เด็กชายชาญชัย  รุ่งเรือง
 
1. นายวัชระ  จงสุขสวัสดิ์
2. นางสาวศิริมนัส  ขันธนิตย์
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.22 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กชายพรนรินทร์  ขำทับน้ำ
2. เด็กชายวิรัตน์  สุกมี
 
1. นายสมาน  ทองนพ
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75.25 เงิน 6 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายดาว  เฉลยรักษ์
2. เด็กชายสุธิพร  โพธิ์งาม
 
1. นายไพบูลย์  บ่างสุวรรณ์
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.05 เงิน 7 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  ไพรัตน์
2. เด็กชายวุฒินันท์  ส้มน่วม
 
1. นายมนู  ผดุงรส
2. นางสมคิด  ผดุงรส
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.28 เงิน 10 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายจิรายุ  เกษมจิตร
2. เด็กชายธีระภัทร  ศิลปชัย
 
1. นายมนู  ผดุงรส
2. นางสมคิด  ผดุงรส
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.19 เงิน 11 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 1. เด็กชายรชต  มะลิวรรณ์
2. เด็กชายวีระพันธ์  รัตนพันธ์
 
1. นายกรีฑา  แก้วโชติ
2. นายสมนึก  อ่อนจีระ
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.79 เงิน 12 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสิทธิพร  โพธิ์งาม
2. เด็กชายเจตริน  ขันธรักษ์
 
1. นายไพบูลย์  บ่างสุวรรณ์
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กชายณัฐพล  ทองพันธ์
2. เด็กชายอนุสรณ์   โถมสันเทียะ
 
1. นายณฐดนย์   เย็นใจมา
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชาลิษา  กระจกเหลี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  คำวัด
3. เด็กหญิงธารทิพย์  หอมทอง
4. เด็กหญิงประภัสสร  ธรรมกีรติ
5. เด็กหญิงภษิตา  สายสมาน
 
1. นางลัดดา  ปริยัติฆรพันธ์
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  วิสุทธิธรรม
2. เด็กหญิงนิชาภัส  เสียงพงศ์พรรณ
3. เด็กหญิงสุมินตรา  งามสนิท
4. เด็กหญิงหัทยา  ขุนสอาด
5. เด็กหญิงอมินตะญา  ขันธศักดิ์
 
1. นายสมทรง  กระจกรูป
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เฟื่องฟูรัตน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญท้วม
3. เด็กหญิงปรียนันท์  ภาคสาร
4. เด็กหญิงสโรชา  ผาสุขขัน
5. เด็กหญิงแพรพรรณ  กองรัมย์
 
1. นางชนกพร  นาคทรัพย์
2. นางสาวศิริรัตน์   สีเหลือง
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อุทัยธรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ป้องกัน
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เหลืองศรีดา
4. เด็กหญิงมนัชญา  หาชนะ
5. เด็กหญิงอธิติยา  ลิ้มมาลัย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พรหมสิทธิ์
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คิดพินิจ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ผลสวัสดิ
3. เด็กหญิงมนัสวี  ตรีนิมิตร
4. เด็กหญิงมุฑิตา  คะเนมา
5. เด็กชายศิวัช  บุตรดี
 
1. นางปราณี  แก้วพาณิชย์
2. นางมลิวรรณ  ใจซื่อ
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงพรนภารัตน์   ศรีสุข
3. เด็กหญิงลาวัลย์  สอาดพงษ์
4. เด็กหญิงวนิดา  สุนันทา
5. เด็กหญิงวิไลภรณ์  นาคแดง
 
1. นางนงลักษณ์  ดีวงษา
2. นางยุรี  ฉ่ำแสง
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เปียทอง
2. เด็กชายปัญญาวิทย์  เสาวรส
3. เด็กชายภานุพงษ์  เข็มอนุสุข
4. เด็กหญิงภูรินี  ละสะโอสถ
5. เด็กหญิงเมทิกา  เกษสังข์
 
1. นางสาวประภาศรี  เพ็งสุข
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 1. เด็กหญิงกันติยา  จำปาพงษ์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  มะลิวรรณ์
3. เด็กหญิงปภัชญา  อภิรัตนอำภา
4. เด็กชายวีระพันธ์  รังบุรี
5. เด็กหญิงอัญมณี  เดชดำรงค์
 
1. นายกรีฑา  แก้วโชติ
2. นางสำรวย  พันธุรัตน์
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดภาชี 1. เด็กชายกรรชัย  ภาคีสันต์
2. เด็กหญิงนันทิยา  พรมวัฒน์
3. เด็กหญิงวรรณา  การดี
4. เด็กชายวิทวัส  หาไมตรี
5. เด็กหญิงสุญาพร  อุดมทรัพย์
 
1. นางชญาดา  กลิ่นจันทร์
2. นางวิภา  ผลบุญ
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 1. เด็กหญิงกชนันท์  เกิดโลภา
2. เด็กหญิงกานดา  นันชวโรจน์
3. เด็กหญิงชลณิชา  ไวยนาค
4. เด็กหญิงวันวิสา  เผือกพันมุข
5. เด็กหญิงวาริน  ศิริล้วน
 
1. นางยุพิน  ขันธฤกษ์
2. นางเสวย  กล่ำประเสริฐ
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  เขียวขจี
2. เด็กหญิงบุญญิศา  อรรถสมุทร์
3. เด็กหญิงปภัสสรา  แก้วจุมพฏ
4. เด็กหญิงพิชามญธุ์  เตียวติ
5. เด็กหญิงแพรทอง  หล้าก่ำ
 
1. นางลัดดา  ปริยัติฆรพันธ์
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทียนหอม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  วงศ์ดี
3. เด็กหญิงทิพย์วนัน  ปัญญาแก้ว
4. เด็กหญิงนันทิชา  เจริญผล
5. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  นุชประเสริฐ
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนวัดตูม 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขนนท์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พัดชา
3. เด็กหญิงมินตา  แก้วเขียว
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  มีสมยุทธ์
5. เด็กหญิงสุธิตา  พัดทอง
 
1. นางวิไลวรรณ  คำสมาน
2. นางสุรีย์  เกลาเทียน
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กหญิงธิดา  วิราพันธ์
2. เด็กหญิงนพวรรณ  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงพรสุวรรณ  ดวงวรรณะ
4. เด็กหญิงวชิราวดี  จันทร์งาม
5. เด็กหญิงศุภัทรา  ศิลปสิทธิ์
 
1. นางมยุรี  ตะปะสา
2. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  ลมเชย
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ภักดีเตล็บ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ขันธวิธิ
4. เด็กหญิงอัสมา  สุนทร
5. เด็กหญิงฮันเซาะฮ์  นาชะวี
 
1. นางสิฎฐารัตน์  สายันต์
2. นายสุวัฒน์  มุขชาติ
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงชลชิษา  ไตรพจน์
2. เด็กหญิงมลภัคน์  โพธิ์ขวาง
3. เด็กหญิงศริญญา  รักษ์สุวรรณา
4. เด็กหญิงอนุชลิดา  ตรวจนอก
5. เด็กหญิงอาทิตยา  วงษ์สถิต
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีสมาน
2. นายไพรัตน์  เวชการ
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เอี่ยมกลีบ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  กล่อมเกลี้ยง
3. เด็กชายเกียรตินุสรณ์  ผดุงสุข
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อองภา
5. เด็กชายเอกพงศ์  หงษ์ทองคำ
 
1. นางพรรัตน์  เวียงพลออม
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผดุงศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  มหาเทียน
3. เด็กชายภคพล  ผดุงทรง
4. เด็กชายศักย์ริน  เกตุสำอางค์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  มูลผาลา
 
1. นางสาวปัทมา  โพธิ์ยั่งยืน
2. นางสาวเกสร  ผดุงศรี
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงจันจิรา  พรมกลาง
2. เด็กหญิงชณากานต์  เนื่องอ้น
3. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์กฤษณ์
4. เด็กชายนันทวัช  สุดกังวัล
5. เด็กหญิงวรรณษา  อ่อนเม้ย
 
1. นางกชามาส  ชมกุหลาบ
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงวิริศรา  รอดบ่วง
3. เด็กชายเจตริน  ดาทิพย์
 
1. นางกิตติยา  นัยพร
2. นางวัลณา  เทพบริสุทธิ์
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กหญิงกชพร  อยู่เป็นสุข
2. เด็กหญิงกชมน  คงสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงชุติมา  คงสมรส
4. เด็กหญิงฐิติมา  นิลสุุขม
5. เด็กหญิงณัฐนรี  สยุมพร
 
1. นางสมลักษณ์  แรงกสิวิทย์
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  งามชื่น
2. เด็กหญิงชนิดาภา  สร้อยดอกสุน
3. เด็กหญิงทิตยา  ประสงค์เงิน
4. เด็กหญิงนภัสรา  สุคันธจันทร์
5. เด็กหญิงปวีณ์ญา  พุ่มวันเพ็ญ
 
1. นางธัญทิพย์  มีลือสาร
2. นางสาวพัชรา  เพ็ชรสูงเนิน
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  ธนูศิลป์
2. เด็กหญิงชนิตา  ธนูศิลป์
3. เด็กหญิงธันยาภัทร์   อยู่โต
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทิพย์สูตร
5. เด็กหญิงศิรดา  คงสมแสวง
 
1. นางปาริชาติ  โต๊ะเอี่ยม
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ทองคำ
2. เด็กหญิงฐิติยา  สยองพันธ์
3. เด็กหญิงนัยเนตร  สิงหเสนีย์
4. เด็กชายปรีชา  ช้างพินิจ
5. เด็กหญิงสุชาดา  วิชัย
 
1. นางกาญจนา  คงเดช
2. นางสมร  บุญวัฒน์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงนภัสร  ตรีนิมิตร์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โทบุดดี
3. เด็กหญิงรมิตา  ทับทิมแดง
4. เด็กหญิงวรรณวี  ศรีนา
5. เด็กหญิงสลิลเกตุน์  สาราเอก
 
1. นายประสาร  ห่อทอง
2. นายสุมิตร  สีมาพล
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ย่วนตรง
2. เด็กชายธนากร  ดาวจรัส
3. เด็กชายปาณิธาร  อิ่มเอิบ
4. เด็กชายพงศกร  ทองพงษ์
5. เด็กชายภูมินทร์  สุวพงษ์
 
1. นางพรทิพย์  ควรรวม
2. นางสาววัชรี  รื่นกมล
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงจิดาภา  เกษร
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สีคร้าม
3. เด็กหญิงวริศรา  แก้วยศ
4. เด็กชายสิทธิลาภ  เลิศล้วนพานิช
5. เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรบางเพรียง
 
1. นางสาวสมบัติ  ศิลปัญจะ
2. นางสุมณฑา  เชาว์ตระกูล
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิต์วิทยา) 1. เด็กหญิงทิพย์  ศักดิ์คงเมตตา
2. เด็กหญิงปิยะพร  นันธานี
3. เด็กชายปิยาภรณ์  พลูสุขเสริม
4. เด็กหญิงสุชาดา  บุญเลี้ยง
5. เด็กหญิงอารยา  ขันดี
 
1. นางสาวปนัดดา  ปิ่นแก้ว
2. นางรัชนี  ศรีวิสรณ์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  เจริญมั่นคง
2. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  พลอยกลุ่ม
3. เด็กหญิงฟ้าชล  คงบำรุง
4. เด็กหญิงวิลาสีนี  แฟงผลน้อย
5. เด็กหญิงสุดา  เชียงดี
 
1. นางสาวปัทมา  โพธิ์ยั่งยืน
2. นางสาวเกสร  ผดุงศรี
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดีมัน
2. เด็กชายกานต์นที  หมุดเพ็ชร
3. เด็กชายชินวัต  งามระลึก
4. เด็กชายธีรภัทร  พุฒซ้อน
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ช้างชู
 
1. นายธันยบูรณ์  คุปตะวาทิน
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กชายณัฐกฤติ  ภูจ้อย
2. เด็กชายธนดล  โสภารัตน์
3. เด็กชายธีรเดช  ใจดีเฉย
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ประเสริฐศรี
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ชุมนุมชาติ
 
1. นางสาวมาดา  คุ้มทุกข์
2. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนวัดศรีประชา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พยุงวงษ์
2. เด็กหญิงนิรรัตน์ชา  สุขเกษม
3. เด็กชายสราวุธ  สิทธิขวา
4. เด็กหญิงสุพิชชา  เรืองศิริ
5. เด็กชายสุริยา  หนูอ่อน
 
1. นางนงนุช  พูนสุวรรณ
2. นายศิริชัย  พูนสุวรรณ
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ร้อยจำปา
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทวีทรัพย์
4. เด็กหญิงสมฤดี  น้อยขำ
5. เด็กหญิงสุภาพร  ปลั่งกลาง
 
1. นางจำรูญศรี  ฤทธิ์บัณฑิตย์
2. นางน้ำอ้อย  เมืองนาคิน
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  โพธิ์สง่า
2. เด็กหญิงชนม์สิริ  คันธจร
3. เด็กหญิงประพิณพร  ปรีชล
4. เด็กหญิงพัชรวรรณ  ทับทิมเทศ
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  รักสนิท
 
1. นางสาวจันทนา  แก้วกิจ
2. นายอาคม  กองลี
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์สุคนธ์
2. เด็กชายชนิศ  คำเสียงใส
3. เด็กหญิงพรรณษา  โนนทิง
4. เด็กหญิงพรวดี  โนนทิง
5. เด็กชายเิอกลักษณ์   สุมานิตย์
 
1. นายสมฤทธิ์  ศรฤทธิ์
2. นางสุนิษา  สัมฤทธิ์
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใจดี
2. เด็กชายจิรายุ  พันธุ์ลำดวน
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หลวงโยธา
4. เด็กชายศิริชัย  จิตรเหิม
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูประดิษฐ
 
1. นายสวย  พูลเจริญ
2. นายสุรเชษฐ  ปานวงษ์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำวงษ์
2. เด็กชายจิระศักดิ์  ดงตะไน
3. เด็กหญิงดวงกมล  ประมวลทรัพย์
4. เด็กชายธนพงศ์  มีธรรมยุติ
5. เด็กหญิงธนพร  ผิวขาว
6. เด็กชายธนา  บัวหลวง
7. เด็กชายธนุพล  โพธิ์นอก
8. เด็กชายปิยะวัฒน์  สาเหม
9. เด็กชายพงศกร  ไทยใหม่
10. เด็กชายพลวัต  แจ้งใจ
11. เด็กชายพันยุทธ  แจ้งใจ
12. เด็กชายพัสสน  มะแก้ว
13. เด็กชายวัชรพันธ์  รังรักษ์
14. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  มีธรรมยุติ
15. เด็กชายสิทธิธร  สง่าวงษ์
16. เด็กชายสิทธินันท์  ทรัพย์ประเสริฐ
17. เด็กหญิงอินทิรา  เสลานนท์
18. เด็กหญิงเมทินี  สาระนพ
19. เด็กชายโอภาส  ทิพย์สุวรรณ
20. เด็กชายไตรทศ  คชเวก
 
1. นางกชกานต์  ทองแท้
2. นางจุฑาภรณ์  ศิริมงคลพิสิฏฐ์
3. นายมานะ  ทรงอยู่
4. นางสาวละเอียด  ราตรีโชติ
5. นายไพรัตน์  เวชการ
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงกนกพร  สดใส
2. เด็กชายฐากร  ศิริกรรณ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ไกรเพชร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อู่ไพฑูรย์
5. เด็กชายธานินทร์  อิ่มอารมณ์
6. เด็กชายนพพล  ชุ่มอภัย
7. เด็กหญิงนฤมล  ธรรมสินธ์
8. เด็กหญิงบงกชรัตน์  จิ๋งสง่า
9. เด็กหญิงพัฒนรีย์  สีสิงห์
10. เด็กชายพิสิษฐ์พงศ์  พรหมสมบัติ
11. เด็กชายวัชระ  กายสิทธิ์
12. เด็กหญิงวิชญาพร  พงษ์แพทย์
13. เด็กหญิงศรัณยา  สุขสม
14. เด็กชายศิลา  วงค์คำเกิด
15. เด็กหญิงสุกัญญา  งามบุญชื่น
16. เด็กหญิงเบญจญาภา  มะณีแดง
 
1. นางสาวกฤตย์ภัสสร  สาขา
2. นางธิดาวรรณ  สุนิมิตร
3. นายประสาร  ห่อทอง
4. นายสุมิตร  สีมาพล
5. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 1. เด็กชายสุรพศ  งามสมพล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สังข์ประไพ
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 1. เด็กหญิงเทวิกา  จันทร์เพ็ชร
 
1. นางสาวชุติมา  นรานุต
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นบุญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  จุรินทร
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  ไชยหงษ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  กันหาวาปี
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดภาชี 1. เด็กชายอาจณรงค์  เกษมทรง
 
1. นางชญาดา  กลิ่นจันทร์
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กชายเดชธร  จิรสุนทรกุล
 
1. นางวนิดา  มังกะลัง
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายทรงพล  ดอกไม้แก้ว
 
1. นางจันจิรา  วิไลวานิช
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนวัดแค 1. เด็กชายณัชภัทรพงศ์  ศิริคำสิงห์
 
1. นางสุชีรา  เอกผล
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  บุญประสงค์
 
1. นางสาวนุษบา  สุขญาณกิจ
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนกลางคลอง 27 1. เด็กหญิงวลาวัล  ภาคดนตรี
 
1. นางสาวสุจิตรา  จุ่นหัวโทน
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กชายธนิสร  แย้มมาก
 
1. นางสาวภาณุมาศ  ตรีนิตย์
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวขำ
 
1. นางสาวเกสร  ผดุงศรี
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 1. เด็กหญิงตวงทอง  หวังดี
 
1. นางบุญรอด  มหามนตรี
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 1. เด็กชายวัชรพล  คงสุโข
 
1. นางนพพร  ญาณธรรม
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกฎ  การมาสม
 
1. นายอุทัย  แสงชาติ
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศิรดา  โชติช่วง
 
1. นางวีระวรรณ์  สุขมะโน
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  สุขโภชน์
 
1. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กหญิงศรุตา  ดาษดา
 
1. นางปราณี  สุขนพกิจ
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 1. เด็กชายขวัญประชา  เปี่ยมทอง
 
1. นางสาวจีราภรณ์  สังฆนาค
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1. เด็กหญิงปฏิญญา  สมัครพันธ์
 
1. นายอารมณ์  ราตรีโชติ
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทสิน
 
1. นายไพรัตน์  เวชการ
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ไมตรีเวช
 
1. นางสาวจิรฐา  ควรแถลง
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กหญิงสุรัสดา  ประทุมชมพูมิ
 
1. นางนงลักษณ์  จันทรประเสริฐ
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนไชย 1. เด็กชายชานนท์  ขาวฉวี
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ชมขุนทด
 
1. นางสาวอารีวัลย์  เนื่องชูจิตต์
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดศรีประชา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เพชระบูรณิน
2. เด็กชายอนิรุต  อาวรณ์
 
1. นางสาวอทิตยา  ธรรมสินธุ์
2. นางอภิรมณ์  กุลยเกียรติธำรง
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกันยาภัค  สิงห์อุบล
2. เด็กชายศุภณัฐ  ฤทธิทรง
 
1. นายประเสริฐ  เจริญนาน
2. นางสุจิตตา  คงคารักษ์
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กชายนวมิทร์  สมทอง
2. เด็กหญิงยุวดี  พุทธศรีระ
 
1. นางวงเดือน  ต่ายสอาด
2. นางสาวอภิสุดา  สวยลึก
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กชายวุฒิชัย  กุมเงิน
2. เด็กหญิงใบปอ  ตั้งเจริญ
 
1. นางพัชรี  ผ่องถ้อย
2. นางพิศมัย  กิณเรศ
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กชายประภัส  เรืองสว่าง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เกิดผล
 
1. นางสาวพรพรรณ  เฉลิมกาย
2. นางวลัยพร  สำราญชื่นจิต
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  โทนะบุตร
2. เด็กหญิงปรียานุช  มีภาษณี
 
1. นายนรินทร์  ทองประเทศ
2. นายสถาพร  สุขสมสิน
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ดีแสวง
2. เด็กชายภานุวัฒน์   ประทุมถิ่น
 
1. นายบัญชา  กันยาประสิทธิ์
2. นายสุรชัย  บุญยืนมั่น
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 16 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กชายคณิสร  สถิตนันทเดชา
2. เด็กหญิงอลีนตา  ตั้งเจริญสุขวงศ์
 
1. นางสาวรดามณี  สายพัฒนะ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ยุพาพิน
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  อินตา
 
1. นางรัตนา  ผลหมู่
2. นางศิริวรรณ  พรหมกสิกร
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 18 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 1. เด็กหญิงกนกพร  คงสมรส
2. เด็กชายคณิศร  คงอารมย์
 
1. นางสมศรี  พุ่มเกษม
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านคู้คด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  งามบุญทรัพย์
2. เด็กชายวัชรินทร์  ตรีวี
 
1. นางจิรกานต์  สุขเพ็ชร
2. นางสาวปิยวรรณ  ประสงค์เงิน
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กหญิงพรณภา  บุญโญ
2. เด็กชายสุชัจจ์  มั่งมี
 
1. นางพวงน้อย  จำเนียรกาล
2. นายสมผล  แสงทอง
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนวัดโคกมะยม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  นามเมือง
2. เด็กชายธนดล  โออ่อน
 
1. นางยุพาพร  รุ่งเรือง
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กชายวีรภัทร  บุตรราช
2. เด็กหญิงอชิรญา  เรืองประกาย
 
1. นางพัชรี  ผ่องถ้อย
2. นางพิศมัย  กิณเรศ
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 11 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เทพนม
2. เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์เสถียร
 
1. นางจีรนันท์  มณฑาทิพย์
2. นางสาวสิริมาส  ถาวร
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภา  ใจเพ็ชร
2. เด็กชายพลวัฒน์  รามวงษ์
 
1. นางสาวศุภุลักษณ์  ศุภศิริ
2. นายสมปอง  จูจันทร์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 13 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายคฑาวุธ  เกิดมงคล
2. เด็กหญิงมุฑิตา  เทียนงาม
 
1. นายนริส  พรหมสูงวงษ์
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 13 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กชายสิทธิพล  พรมอยู่
2. เด็กหญิงเมียวดี  ศรีมงคล
 
1. นายสมคิด  เมธเมธี
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชายชาตินันท์  สุขทอง
2. เด็กหญิงวารินทร์  ชงโค
 
1. นางวารี  หามนตรี
2. นายอัมพร  พุ่มวันเพ็ญ
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ์หล้า
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมทา
 
1. นางเนาวรัตน์  ถิระพงษ์
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 17 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กชายชนายุทธ  ชื่นจิตต์
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เพิ่มทรัพย์
 
1. นางกาจนา  จันตะนี
2. นางศุภนิจ   เชาว์ประสิทธิ์
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 17 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กชายดนุพล  วุฒิเสน
2. เด็กหญิงพัชริดา  เงินงาม
 
1. นางธิดาวรรณ  สุนิมิตร
2. นายสุรเชษฐ  ปานวงษ์
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงกัลยา  งามคณะ
2. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  นุ่มสว่าง
 
1. นายวิโรจน์  หมีเขียว
2. นางสมศรี  รักธรรม
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 1. เด็กชายชาตรี  กถาธรรมวุฒิ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่หลอ
 
1. นายชาลี  ตรีจักร์
2. นางสาวบุญรัตน์  ถึงวงศ์
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กชายธนายุทธ  ดาวจรัส
2. เด็กหญิงนันทิชา  เงินตรา
 
1. นางณัฏฐ์พัชร์  เผือกทอง
2. นางนวรัตน์  มีกุล
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 22 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อิ่มเอิบ
2. เด็กหญิงนฤมล  สืบด้วง
 
1. นางภาสุรี  วินิจฉัยกุล
2. นางสาววัชรี  สีนวล
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 1. เด็กหญิงดารณีรัตน์  ภู่ระยับ
2. เด็กชายอำนาจ  แผนสูง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย
2. นางสาวภัทมน  พันธุมิตร
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 24 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงประภัสรา  ไกรรมณ์
2. เด็กชายอภิชัย  สีนากสุก
 
1. นางนันทนา  เตชะนนท์
2. นางอัญชัญ  สุนทรานนท์
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. เด็กชายภานุวัตร์  พูลมา
2. เด็กหญิงอำพันธ์  อยู่ถาวร
 
1. นายอาทิตย์  ลาภชัย
2. นางสาวเอมอร  ผาสุขพันธ์
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 26 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิดาภา  พลอยงาม
2. เด็กชายราชวรินทร์  คงบุตร
 
1. นายประเสริฐ  หนูจ้อย
2. นางสุนัญ  หนูจ้อย
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 27 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง - สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจิราวุฒิ  โพธิ์ร่มเย็น
2. เด็กหญิงมนัสชนก  เพ็ชรเสือ
 
1. นางมยุรา  สัมมาคาม
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 75.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญมี
2. เด็กหญิงจันจิรา  ยานจรัส
3. เด็กหญิงนิตยา  ทองใบ
4. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  แก้วสิมมา
5. เด็กหญิงรุจจิรา  น้อยประถม
6. เด็กหญิงวราพร  มาสกุล
7. เด็กหญิงวารินทร์  ชงโค
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  มะโนแจ่ม
9. เด็กหญิงอรพรรณ  มะโนแจ่ม
10. เด็กหญิงอรพรรณ  ปาระชาติ
 
1. นางสาวบุปผา  สิงหฬ
2. นางวารี  หามนตรี
3. นายอัมพร  พุ่มวันเพ็ญ
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 79.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาศึกษา 1. เด็กหญิงกชพร  แก้วพานิช
2. เด็กชายกลชลา  วงศ์มาลา
3. เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนหวาน
4. เด็กหญิงกานต์ชนก  สุขอื่น
5. เด็กหญิงชนิตรา  เสือเปรียว
6. เด็กหญิงมนัสชนก  อุดมกิตติกุล
7. เด็กชายวัฒนานันท์  ประดับลาย
8. เด็กชายวิทวัส  ชัยชนะ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งเรืองวิรัชกิจ
10. เด็กหญิงสุขทิษา  วีระพงษ์
 
1. นางขวัญเรือน  แก้วมณี
2. นายตะวัน  เอี่ยมสกุล
3. นางวิภาวี  แก่นลา
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  อุรา
2. เด็กหญิงนันทพร  ส่งศิริพันธ์
3. เด็กหญิงนัยเนตร  สมสวย
4. เด็กหญิงนิรชา  ดีปัญญา
5. เด็กหญิงวนิดา  ฝังแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณนภา  นิ่มพิบูลย์
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กิจแพ
8. เด็กหญิงสิริพนิดา  ลับแสง
9. เด็กหญิงอนัญญา  เรืองบุญธรรม
10. เด็กหญิงอนุสรา  เหล็กไหล
 
1. นายกิตติ  กษิดิศ
2. นางทัศนีย์  รุ่งอนันต์
3. นายประเสริฐ  เจริญนาน
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 73.4 เงิน 4 โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ประสงค์ทรัพย์
2. เด็กหญิงจิราภา  เสงี่ยมวงษ์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชวนเจริญ
4. เด็กหญิงธนันธร  คำแก้ว
5. เด็กหญิงนัฐริกา  เทียนทอง
6. เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรีพุ่ม
7. เด็กหญิงสายธาร  สุขทอง
8. เด็กหญิงสุพิชญา  รอดปิ่นทอง
9. เด็กหญิงอนุจารี  แจ่มจิต
10. เด็กหญิงไอรดา  วังหอม
 
1. นางชินณเพ็ญ  ศรีขวัญ
2. นายประวิทย์  พนาวาส
3. นายวีรยุทธ  นิมิตรดี
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 71.4 เงิน 5 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีดารัตน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วใจ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทรงปาญาติ
4. เด็กหญิงทรรศิกา  กระต่ายทอง
5. เด็กหญิงนันทพร  พูนนิกร
6. เด็กหญิงปาลิตา  แสงเศวต
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  ฟักเถา
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  จันทารักษ์
9. เด็กหญิงสิทธิยาภรณ์  อินทะเสน
10. เด็กหญิงสุขพารัก  พันธุ์น้อย
 
1. นางสาวจันทนา  แก้วกิจ
2. นายอาคม  กองลี
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 70.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ดำขำ
2. เด็กชายก่อเกียรติ  เขียวสด
3. เด็กชายนรินทร  ศรีสอาด
4. เด็กหญิงนิตยา  คำเกาะ
5. เด็กหญิงปฐมวรรณ   ประลองกิจ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุบผาชาติ
7. เด็กหญิงวรวรรณ  อินทรวิเชียร
8. เด็กชายสรศักดิ์  เนื้อเย็น
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชัยเทพ
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  มาลีร้อย
 
1. นายสุนันท์  รักศิลป์
2. นางสาวเพ็ญประภา  ศรโชติ
 
198 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ปานขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐฉวี   ธนะสุชาวิรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   บุญเกิด
4. เด็กชายณัฐภูมิ   เกิดอนุ
5. เด็กชายปัณณพัฒน์   ส่งสมบูรณ์
6. เด็กหญิงปัทมพร   สายะสิทธิ์
7. เด็กหญิงปารมี   กาญจนวรกุล
8. เด็กหญิงพัชร์พิชา   แก้วบัวดี
9. เด็กหญิงภัทรียา   บุญศิริรัช
10. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เอี้ยวสุวรรณ
11. เด็กหญิงลัลนา   แจ้งกระจ่าง
12. เด็กหญิงวรรณวิสา   เฮงมุ้ย
13. เด็กชายวีรสิทธิ์   ปราบพยัคฆ์
14. เด็กหญิงสรัลชนา   จิตต์กระจายแสง
15. เด็กหญิงแพรพลอย   สร้อยมณี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  แพงไตย
2. นายนิโรจน์   กุมภา
3. นายบุรินทร์  ชูสุวรรณ
4. นางสาวเบญจา  ทองเจือ
 
199 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลธร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสวนศรี
3. เด็กหญิงฐิติยากร  แสงขัน
4. เด็กหญิงธนพร  จันทรักษา
5. เด็กหญิงนันทิชา  น้อยพาน
6. เด็กหญิงนาถดารา  ศิริรักวงษา
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  นิลขำ
8. เด็กหญิงพรสวรรค์  โพธิ์พันธ์
9. เด็กหญิงพลอย  ภาคาหาญ
10. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ชาภักดี
11. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยภูธร
12. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์แก้ว
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงค์แก้ว
14. เด็กหญิงหัตถ์ศลาพร  เทพบริสุทธิ์
15. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ศรีสุนทร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุ่มพ่วง
2. นางรุ่งอรุณ  หามนตรี
3. นางสมหมาย  ศิริ
4. นายสุรชัย  แดนตะเคียน
 
200 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณาณัฐ  อยู่นคร
2. เด็กหญิงกันต์กมล  พุฒิเสถียร
3. เด็กหญิงนัยเนตร  สมสวย
4. เด็กหญิงนิตยา  จันสิงห์
5. เด็กหญิงพรรณิภา  อ่อนทา
6. เด็กหญิงรติยา  บุญชู
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กิจแพ
8. เด็กหญิงสลิตา  บัวแก้ว
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พิผ่วนนอก
10. เด็กชายสิทธิพงษ์  พักศาลา
11. เด็กหญิงอนัญญา  เรืองบุญธรรม
12. เด็กหญิงอนุสรา  เหล็กไหล
13. เด็กหญิงอารียา  ดีงาม
14. เด็กหญิงเพลินตา  ดาวใส
15. เด็กหญิงเมทิดา  ประมูลทรัพย์
 
1. นางอรุณี  พงษ์อารี
2. นางอุทัยวรรณ  โล่ห์ทอง
 
201 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดหันตรา 1. เด็กหญิงกวินทรา  ฉัตรชัย
2. เด็กหญิงจติภรณ์  ธารีรักษ์
3. เด็กชายจิรายุ  ดอกไม้ทอง
4. เด็กหญิงชลธิชา  คงสมแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐริตา  คงสมแก้ว
6. เด็กชายธนโชค  อาษาวิเศษ
7. เด็กหญิงพิชญาณิน  สุขลาภ
8. เด็กหญิงวรนุช  สุทธิประทีป
9. เด็กหญิงวิสาขา  สร้อยสังวาลย์
10. เด็กชายวีรพงษ์  หาริชัย
11. เด็กหญิงสนธยา  มณทาสวิน
12. เด็กหญิงสุลักษณา  ชมคำ
13. เด็กหญิงอัมพิกา  โพธิ์สวัสดิ์
14. เด็กหญิงอุสา  แย้มยืนยงค์
15. เด็กหญิงโบว์  มธิปิใข
 
1. นางอมรา  ประไพพงษ์
2. นางสาวอมาวตี  ประไพพงษ์
 
202 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  รุจิศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รุจิศักดิ์
3. เด็กชายธนพล  เริงสุชน
4. เด็กชายนพพร  รุจิชีพ
5. เด็กหญิงนภวรรณ  กาลจักร์
6. เด็กหญิงปสุตา  รุ่งสุริยัน
7. เด็กหญิงภัทรรินทร์  ปํญญาถม
8. เด็กหญิงรัตติกาล  เมืองแสน
9. เด็กหญิงสุพรีม  คำสาสินธ์
10. เด็กชายสุรเชษฐ์  หอมชื่น
11. เด็กหญิงอริสา  เฟื่องฟู
12. เด็กชายอัศวิน  เกษตรนพกุล
13. เด็กชายอานนท์  นาคสวัสดิ์
14. เด็กหญิงเดนิสา  ระเวกโสม
15. เด็กหญิงแพรวา  เทียนหอม
 
1. นายราเชนทร์  เฮงสวัสดิ์
2. นางสาวลำยอง  นาคง
3. นางสาวเจนจิรา  กันหาวาปี
 
203 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนประชาศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติพร  เสถียรพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  หอมอินทร์
3. เด็กชายตระกูล  สุขตระกูล
4. เด็กหญิงธัญชนก  ตัณฑุลอุดม
5. เด็กหญิงนนทิยา  แพรอ่อน
6. เด็กชายนนน  อินทร์จันทร์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หารัญดา
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไกรเดช
9. เด็กหญิงมัญริกา  เจริญสุข
10. เด็กชายวัชรวุฒิ  งามบุญสืบ
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงษ์เพ็ชรเขียว
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสมโภชน์
13. เด็กชายศุภาวัฒน์  ทองแสงพราว
14. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ยุกตานนท์
15. เด็กหญิงสิริยากร  อุทากร
 
1. นางณัฏฐ์พรรษ์  เดชเจริญ
2. นายประทิน  นากน้ำ
3. นายพรชัย  โมกข์กระแสร์
4. นางอำพร  แสงสุข
 
204 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กหญิงกันติชา  ศิลอาสน์
2. เด็กหญิงชญาดา  รัตนศิลากุล
3. เด็กหญิงชนิภรณ์  แบนจาด
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวตูม
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  วิไลยุทธ
6. เด็กหญิงนิชากร  กุลวงศ์
7. เด็กหญิงนิชากร  ชุมพล
8. เด็กหญิงพรสุดา  ธิมา
9. เด็กหญิงพันท์นภัส  จันตน
10. เด็กหญิงพันธิตรา  ทองห้อย
11. เด็กหญิงพิชญาภา  ทรัพย์อัมพร
12. เด็กหญิงภูริษญา  อังคมนตรี
13. เด็กหญิงมณปรียา  ชูชวลิต
14. เด็กหญิงวรินทร  กังวาธนโชติ
15. เด็กหญิงแพรพิไล  เนตรงาม
 
1. นางจิตติมา  สุรารักษ์
2. นายสมชาย  สุวรรณะ
3. นางสาวอารีย์  ขอพึ่ง
4. นางเสาวลักษณ์  ประมาณ
 
205 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กหญิงคุนัญญา  น้ำไส
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประสาททอง
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  พัดทอง
4. เด็กหญิงบงกชกร  บำรุงจิตร
5. เด็กหญิงปิยะพร  ลักขษร
6. เด็กหญิงพรชนก  จันทร์เพ็ญ
7. เด็กหญิงราชาวดี  รุจิรดำรงค์ชัย
8. เด็กหญิงวรวรรณ  อัยราวงศ์
9. เด็กหญิงวรัญญา  ไตรพรหม
10. เด็กหญิงวริณ  กรีโรจนีย์
11. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุขขีสาร
12. เด็กหญิงสิริรัตน์  พยมพฤกษ์
13. เด็กหญิงสุชานาฎ  สุขมัย
14. เด็กหญิงสุธาสีนีย์  ยุพจันทร์
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงศรี
 
1. นางสาวดวงพร  พรหมจันทร์
2. นางสาวภัทรมล  รักไมตรี
3. นางสาวศันสนีย์  แสงพันธ์
4. นางสิริรัตน์  นันทะกูล
 
206 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กหญิงชมทิศา  บุญโฉม
2. เด็กหญิงชมพูนุท  พระทน
3. เด็กหญิงญาณกร  สุสะสินธิ์
4. เด็กหญิงนฤมล  ดีดำแดง
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  มณีขำ
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กายเพ็ชร์
7. เด็กหญิงพิชญา  วายนต์
8. เด็กหญิงพิชญาภา  หาฤกษ์ดี
9. เด็กหญิงพิยดา  มุขชาติ
10. เด็กหญิงยลลดา  แสงงาม
11. เด็กหญิงวรรณพร  มีบุตรสม
12. เด็กหญิงศิริประภา  ยอดสอน
13. เด็กหญิงอรัญญา  สร้อยอึ้ง
14. เด็กหญิงอริษา  ขันธศักดิ์
15. เด็กหญิงอลิศชา  โนทะเวียน
 
1. นายนพคุณ  คุมพล
 
207 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ไวยพงษ์ศรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   จันทร์ลอย
3. เด็กหญิงชนาพร   ภู่หลักแก้ว
4. เด็กหญิงณิชาภัทร   ไวยครุทธา
5. เด็กหญิงทิพวัลย์   ไวยบุญญา
6. เด็กหญิงธัญชนก   ชาวน้ำปาด
7. เด็กหญิงนิตยา   อาจมนตรี
8. เด็กหญิงปิยะธิดา    เฉลิมญาติ
9. เด็กหญิงพรวิมล   ไวยพงษ์ศรี
10. เด็กหญิงลีลาวดี   เสิดลี
11. เด็กหญิงสาธิตา   ใจเพ็ชร
12. เด็กหญิงสุภัทรา   พากเพียร
13. เด็กหญิงสุภาพร   โชคการ
14. เด็กชายอนิรุทธิ์   วรรณกัมมิโก
15. เด็กหญิงอมรรัตน์    เย็นใจ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  อิ่มเอิบ
2. นางสาวภัศรา  หมีเขียว
3. นางอรทัย  ไวยบุญญา
4. นางสาวเสาวพัฒน์  สุ่มประเสริฐ
 
208 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 1. เด็กหญิงชาญวิสา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงนิตยา  แซ่เถา
3. เด็กหญิงปวีณา  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงปาต้า  แซ่ลี
5. เด็กหญิงพิมพา  แซ่จ๊ะ
6. เด็กหญิงมยุรี  แซ๋เฮ้อ
7. เด็กหญิงรสนา  แซ่ซ้ง
8. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่เฮ้อ
9. เด็กหญิงศิริพร  เฮอศรเสรีวงศ์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ฟ้า
11. เด็กหญิงศิวาพร  แซ่เล้า
12. เด็กหญิงสุนารี  แซ่ท่อ
13. เด็กหญิงแก้วตา  แซ่ซ้ง
14. เด็กหญิงแสงเดือน  แซ่ว่าง
15. เด็กหญิงแอนนี่  แซ่เฮ้อ
 
1. นายชาลี  ตรีจักร์
2. นางสาวบุญรัตน์  ถึงวงศ์
3. นางสมรัก  มะสีพันธ์
4. นางสาวอุราวรรณ  ยาศรี
 
209 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กหญิงนิรชา  ผาน้อย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ฉัตรมะเลิง
3. เด็กชายสุทธิราช  มีเมธี
 
1. นายกิตพิพัฒน์  ไทยประดิษฐ์
 
210 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาครชาติ
2. เด็กหญิงนันทนาภรณ์  บำรุงวงษ์
3. เด็กหญิงพิรดา  โพธิ์แพงพุ่ม
 
1. นางสาวดวงพร  พรหมจันทร์
2. นางสาวอรพรรณ  โทบุราณ
 
211 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กชายชัยณรงค์  บุญเนตร
2. เด็กหญิงเกวลิน  ปิติสม
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวพลอยวรรณ  จัดระเบียบ
2. นางสาวมาดา  คุ้มทุกข์
 
212 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 1. เด็กหญิงมะปราง  ภูษาจันทร์
2. เด็กหญิงวิภาพร  มุ่งเรียมกลาง
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เปาคำ
 
1. จ.ส.อ.ธานี  สาระขวัญ
 
213 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 1. เด็กหญิงทศศิริ  อุบลวัตร
2. เด็กหญิงนริศรา  นัยทรัพย์
3. เด็กหญิงวรรณิษา  กองสงค์
 
1. นางปารณีย์  พานทอง
 
214 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แสงพระพาย
2. เด็กชายปองพล  แจ้งอรุณ
3. เด็กชายภคิน  กลิ่นจันทร์
 
1. นางปัทมา  เพชรสุข
2. นายสมผล  แสงทอง
 
215 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิรโชติ  แซ่ฉั่ว
2. เด็กชายธนดล  คำสะอาด
3. เด็กชายวันชัย  แก่นทอง
 
1. นางณอร  บุญปกครอง
 
216 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กชายสาริตา  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงสโรชา  พรมชา
3. เด็กหญิงอภิชญา  ข้าวหอมหาง
 
1. นางสาวสมใจ  ผดุงสุข
2. นางเนตรชนก  จันทร์เพ็ง
 
217 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดศรีประชา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ปิ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  รักษณะคร
3. เด็กหญิงศิริธร  ท่าหิน
 
1. นายณัฐพล  บุญซิ่ววงษ์
2. นางสาวพิมพ์วรรณ  สัมฤทธิกุล
 
218 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดลาดทราย 1. เด็กหญิงนฤมล  คุณสุทธิ์
2. เด็กชายรณชัย  พระเมือง
3. เด็กหญิงอารยา  สกุลโพน
 
1. นางกรรณิกา  ชนาวิรัตน์
2. นายวีระพงษ์  ภู่เงิน
 
219 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายภานุรุจ  พิมมาลีจา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทนา
3. เด็กหญิงสานิตา  เผื่อนคง
 
1. นางขวัญรพี  เครือใย
2. นางจันทร์พร  สุวรรณรัก
 
220 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 1. เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  จันทรรักษ์
2. เด็กหญิงปรารถนา  ใยเทศ
3. เด็กชายศักดิ์สมบูรณ์  อยู่สมบูรณ์
 
1. นางอัญชลี  เจริญมั่นคง
2. นางอัมพร  กระแสร์นุช
 
221 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนวัดบึง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ชูวงษ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์โอ
3. เด็กหญิงเสริมศรี  สมบูรณ์ศิลป์
 
1. นางอุไร  จันทราวุฒิ
 
222 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงประวีณา  สัวฆบุตรสกุล
2. เด็กหญิงภูริชา  สระทองพรม
3. เด็กชายศรัณย์  รุณจำรัส
 
1. นางนันทนา  เตชะนนท์
2. นางสาววนิดา  ภักดีวงษ์
 
223 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงชุติกานต์  หอมทรัพย์
3. เด็กชายณัฐธิดา  เตล็ดทอง
 
1. นายวรวิทย์  ลี้เจริญ
2. นางสาวสินีนาฎ  ทองวัฒนา
 
224 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพล  วงศ์สอาด
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วนาม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกษเพช็ร
 
1. นางจันทิมา   ศรีครุฑ
2. นายธีรวุฒิ  ขวานเพช็ร
 
225 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงฉัตรชดาพร  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงนฤมล  คงเวหน
3. เด็กชายสุพจน์   มีศิลป์
 
1. นายวิโรจน์   หมีเขียว
2. นางศรีนวล  ขอพร
 
226 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงณภัทร  แสงกนึก
2. เด็กหญิงอารีวรรณ  ศิริมาลา
3. เด็กหญิงอุมาพร  เสนาวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
227 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  มังกะลัง
 
1. นายธนศักดิ์  ดิษยรักษ์
 
228 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคู้คด 1. เด็กชายสุทธิภัทร  งามบุญรอด
 
1. นางจิรกานต์  สุขเพ็ชร
 
229 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  รัตวิสัย
 
1. นางสาวจินตนา  มะหมัดซอและห์
 
230 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 1. เด็กหญิงนานา  เชอมือ
 
1. นางเกษม  อรุณรุ่ง
 
231 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนวัดสามเรือน 1. เด็กหญิงบุษบา  มธุรส
 
1. นายลำพูน  อาลัยพร
 
232 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กหญิงวรกานต์  เพิ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวนริญญา  ประสพภักตร์
 
233 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางกำไล  นิลพาณิชย์
 
234 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 1. เด็กชายอัมรินทร์  งามระเบียบ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  รุ่งเรือง
 
235 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงล้อมเดือน  บุษปฤกษ์
 
1. นายชูเกียรติ  ชูศรี
 
236 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ลาดนาแพง
 
1. นายวิทยา  นิลาพืนธ์
 
237 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กชายพนมพร  จำเนียรทรัพย์
 
1. นางสาววนิดา  ภักดีวงษ์
 
238 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  เฉลยพงษ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มีพ่วง
 
239 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. เด็กหญิงภาวณี  เทพจันดา
 
1. นายอาทิตย์  ลาภชัย
 
240 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. นายวีรยุทธ  อภิวันท์
 
1. นายประเสริฐ  ผลเกตุ
 
241 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 16 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สัตย์สร่วย
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
242 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 16 โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กชายพีระพล  กลิ่นหอม
 
1. นายอภิเชษฐ์  อยู่เทศ
 
243 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 1. นางสาวนุชารีย์  แซ่เล่า
 
1. นายสุรเชษฐ  เฉลยอาจ
 
244 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  จิระกุล
 
1. นายอิมรอน  นาชะวี
 
245 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กหญิงธีระดา  หรั่งพิบูลย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเมือง
 
1. นายอิมรอน  นาชะวี
 
246 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มาทรัพย์
2. เด็กชายโสภณ  บุญเทียม
 
1. นางจันทิมา  ศรีครุท
 
247 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  คำทอง
2. เด็กหญิงทรัพย์สมบูรณ์  เกตุสมพร
 
1. นางสาวนริญญา  ประสพภักตร์
2. นางสาวลำพันธ์  ลาภทวี
 
248 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แจ้งอรุณ
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เหลือปัญญา
 
1. นางปัทมา  เพชรสุข
2. นางพวงน้อย  จำเนียรกาล
 
249 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดตลาด 1. เด็กหญิงภาวิดา  ภูมณี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ผิวฉำ
 
1. นางนงลักษณ์  สังข์มงคล
2. นางสุกัญญา  พูลอุดร
 
250 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองพันธ์
2. เด็กชายศุภลาภ  มีสมวิทย์
 
1. นายวิโรจน์   หมีเขียว
2. นางสมศรี  รักธรรม
 
251 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงทอฝัน  สุขสำราญ
 
1. นายวิโรจน์   หมีเขียว
 
252 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงพัชรภัณย์  ทองอุบล
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
253 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายภสกร  เผ่าผม
 
1. นางขวัญรพี  เครือใย
 
254 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เชื้อลิ้นฟ้า
 
1. นายธีรวุฒิ  ขวานเพช็ร
 
255 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนข่อย 1. เด็กชายศราวุฒิ  คณโทเงิน
 
1. นางสาวดุสิตา   ปอสุุวรรณ์
 
256 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 1. เด็กหญิงชลธาร  แก้วเฉลิมทอง
2. เด็กชายสรวิทย์  ลาภร้าย
3. เด็กหญิงเพชรา  พันธุ์ดนตรี
 
1. นางอรุณลักษณ์  เฉลิมสถาน
 
257 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิรโชติ  แซ่ฉั่ว
2. เด็กชายวรชัย  ไชยสาลี
3. เด็กชายเสรี  ภู่เมือง
 
1. นางณอร  บุญปกครอง
 
258 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กหญิงปาริณี  ผายยิ้ม
2. เด็กชายราชันย์  จำเพียรกาล
3. เด็กชายเมธี  สุขอิ่ม
 
1. นางพวงน้อย  จำเนียรกาล
2. นายสมผล  แสงทอง
 
259 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กชายทรงยศ  บุญเคลือบ
2. เด็กชายรัตนสุพรรณ  มหาเทวี
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  จิตรนิยม
 
1. นางปราณี  พูนพิพัฒน์
2. นางสมลักษณ์  แรงกสิวิทย์
 
260 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 16 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  อัสสะพันธ์
2. เด็กหญิงวรัทยา  อ่อนละมัย
3. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวพิมภรณ์  ปานสวี
 
261 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 76 เงิน 17 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 1. เด็กชายจิรพงษ์  แก้วกูล
2. เด็กชายจิรเมธ  นาดมาลี
3. เด็กหญิงชนินาถ  จันทะคุณ
 
1. นายวิทยา  จุฑาธัชชัย
 
262 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 76 เงิน 17 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูพิง
2. เด็กชายธนาพันธ์  งามประกอบ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ลำใย
 
1. นางสาวศิริรัตน์   สีเหลือง
2. นายอาภากร  ศุภเลิศ
 
263 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 76 เงิน 17 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 1. เด็กชายฆธาวุธ  สุขใส
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขเสมอ
3. เด็กชายธนกร  ทองอยู่
 
1. นางสาววาสนา  รุมรัตนะ
2. นางแสวง  เรือนจำรูณ
 
264 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายณัฐพล  สมนึก
2. เด็กชายพิชฌุตม์  เทียมสิงห์
3. เด็กชายอิสรา  พิมมาลีจา
 
1. นางขวัญรพี  เครือใย
2. นางจันทร์พร  สุวรรณรัก
 
265 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กชายชินกร  บุญตั้ง
2. เด็กชายธนดล  ภาคานาม
3. เด็กชายปริญญา  สุขภูวงค์
 
1. นายสมปอง  ภักดีวงษ์
 
266 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  เข็มนาค
2. เด็กชายธนนภ  เจนตาบรรหาร
3. เด็กชายลัดทพ  รักแวง
 
1. นางขวัญรพี  เครือใย
2. นางจันทร์พร  สุวรรณรัก
 
267 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กชายธนวัฒน์  อยู่เย็น
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เมืองสถาน
3. เด็กชายพิษณุ  ศุภรัตน์
 
1. นางกรรณิกา  ศุภรัตน์
2. นางสาวภาณุมาศ  ตรีนิตย์
 
268 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 1. เด็กชายธเนศ  ครองหิรัญ
2. เด็กชายวสันต์  เชี่ยวชาญ
3. เด็กชายอรรถชัย  นาคเจือทอง
 
1. นายฉลองชัย  เงินงอก
 
269 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กชายพิชิตชัย  ผาน้อย
2. เด็กชายภาษิต  มากสิน
3. เด็กชายอภิรักษ์  นาคเจือ
 
1. นายชาลี  แก้วเจริญ
2. นางเนตรชนก  จันทร์เพ็ง
 
270 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายชลชาติ  เรืองสัมฤทธิ์
 
1. นางทิพย์รัตน์  นันหัดทัย
 
271 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายธนากร  เธียรจินดากุล
 
1. นางทิพย์รัตน์  นันหัดทัย
 
272 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายบอล  น้อยแก้ว
 
1. นายธีรวุฒิ  ขวานเพช็ร
 
273 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ศุภรัตน์
 
1. นายวันชัย  อยู่สมบุญ
 
274 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคู้คด 1. เด็กชายวิศรุต  มหาชัย
 
1. นายสุพจน์  ชาตินันท์
 
275 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กชายพีระพล  คำสัตย์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รัตนนท์
 
276 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 1. เด็กหญิงปทิตตา  ประสงค์สุทธิ์
 
1. นางรัตนา  ผลหมู่
 
277 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวหิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  นุ่มนวล
2. เด็กชายธนาธิป  คงสกุล
3. เด็กหญิงนพรัตน์  ว่องไว
4. เด็กชายนริทร์  ไชยวงศ์
5. เด็กหญิงรัชนีกร  ว่องไว
6. เด็กชายวรชิต  สัจธรรม
7. เด็กหญิงวรรณพร  โห้ทัย
8. เด็กชายสถิตย์  สง่าเนตร
9. เด็กหญิงอารายา  ภักดิ์ศิลป์
 
1. นางประภัสสร  มะณีพันธ์
2. นายวรรณรัชต์  ศุภสกุลดำรงค์
 
278 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79.65 เงิน 5 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายธนา  พุ่มพวง
 
1. นายดิเรก  จำปาทิพย์
 
279 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79.32 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีประชา 1. เด็กชายพนัญชัย  พึ่งนิล
 
1. นายศิริชัย  พูนสุวรรณ
 
280 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77.32 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กชายพิชิตชัย  ผาน้อย
 
1. นายสาธิต  สุธาอรรถ
 
281 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 76.98 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายพันธกานต์  พรหมมิ
 
1. นางสาวศรีอรุณ  ดอกม่วง
 
282 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 76.32 เงิน 9 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กชายสิทธิชัย  พาสังข์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เครือเมฆ
 
283 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 76.31 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กชายนราศักดิ์  เนตรหลับ
 
1. นางบังอร  อยู่สุข
 
284 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.65 เงิน 11 โรงเรียนประชาศึกษา 1. เด็กชายบารมี  ฟุ้งเสถียร
 
1. นายเปรมพิชิต  อันโน
 
285 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 74.99 เงิน 12 โรงเรียนวัดบึง 1. เด็กชายสกุณา  อ่อนละมูล
 
1. นางพรรณราย  จำเพียร
 
286 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 73.98 เงิน 13 โรงเรียนวัดจําปา(อ.อุทัย) 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ฉ่ำศรี
 
1. นางพัชรี  ผาสุขรูป
 
287 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 72.64 เงิน 14 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 1. เด็กชายธวัชชัย  ป้อมเกิด
 
1. นางสาวทิพยวรรณ  ปุณณินท์
 
288 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 71.97 เงิน 15 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 1. เด็กชายธนพล  สนชัย
 
1. นางสาวแสวง  เรือนจำรูณ
 
289 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70.98 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 1. เด็กชายพรเทพ  คลังนนท์
 
1. นายชำนิ  พิมพาภรณ์
 
290 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 4 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีอุดร
 
1. นางศุภนิจ   เชาว์ประสิทธิ์
 
291 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.64 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 1. เด็กหญิงอรสา  แก้วพิมพ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญเลี้ยง
 
292 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.98 เงิน 6 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรืองภู่
 
1. นางเสาวนีย์  จิตรโสภา
 
293 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.31 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กหญิงปรารถนา  ธัญญชาติ
 
1. นางบังอร  อยู่สุข
 
294 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.65 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  พูนมา
 
1. นายชำนิ  พิมพาภรณ์
 
295 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.31 เงิน 9 โรงเรียนวัดทรงกุศล 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บรรยง
 
1. นางยุวดี  หากะวี
 
296 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.98 เงิน 10 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐมล  อภัยพันธ์
 
1. นางกมลรัตน์  นาคสุข
 
297 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.31 เงิน 11 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ควรศักดิ์
 
1. นายดิเรก  จำปาทิพย์
 
298 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.32 เงิน 12 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 1. เด็กหญิงสุรัญญา  แสงประไพ
 
1. นายดิษย์  ปานนวม
 
299 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.31 เงิน 13 โรงเรียนวัดพนัญเชิง 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  กับสงวน
 
1. นายสมบูรณ์  วรรณมุข
 
300 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.31 เงิน 13 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรรวษา  รัตนโสภณ
 
1. นายสมคิด  สงเคราะห์ธรรม
 
301 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.31 เงิน 13 โรงเรียนวัดบึง 1. เด็กหญิงศรัญรัตน์  เฉลิมวัฒน์
 
1. นางพรรณราย  จำเพียร
 
302 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 16 โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แจ้งอรุณ
 
1. นายสมผล  แสงทอง
 
303 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.3 เงิน 17 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรุณา  แป้นทอง
 
1. นางอาภาภรณ์  สุนทรสุข
 
304 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.99 เงิน 18 โรงเรียนบ้านคู้คด 1. เด็กหญิงมัทนา  หามนตรี
 
1. นางประหยัด   พวงสมบัติวนิช
 
305 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.98 เงิน 19 โรงเรียนคอตันคลอง 27 1. เด็กหญิงสุพาพร  พองพาลา
 
1. นายดนัย  สุวรรณธัย
 
306 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.32 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอริสรา  พฤกษอาภรณ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
 
307 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72.3 เงิน 21 โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กหญิงนัฐริกา  เทียนทอง
 
1. นายวีรยุทธ  นิมิตรดี
 
308 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.97 เงิน 9 โรงเรียนวัดคานหาม 1. นางสาวอุษา  นะวะทิตย์
 
1. นายวสันต์  สุขเวชกิจ
 
309 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.64 เงิน 10 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงจันทนา  สุดชารี
 
1. นางสาวธีรนันท์  ป้องกันประเสริฐ
 
310 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.98 เงิน 11 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กหญิงศิริพร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางน้ำทิพย์  สาระถิน
 
311 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.97 เงิน 12 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กหญิงจุฑามาส  ใจทน
 
1. นายเจริญ  พรหมนิมิตร์
 
312 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.65 เงิน 13 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. นางสาวกนกวรรณ  น้อยนาฝาย
 
1. นางศุภนิจ   เชาว์ประสิทธิ์
 
313 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.65 เงิน 13 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงวรารินทร์  น้อยกุล
 
1. นางสาวจรรยารัตน์  สุขเกษม
 
314 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.31 เงิน 15 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองนิ่ม
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เครือเมฆ
 
315 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.61 เงิน 16 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วลา
 
1. นายธีระ  ผ่องสมรูป
 
316 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 17 โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กหญิงแพรพรรณ  เพ็งอินทร์
 
1. นางสุมนัส  ศรีมณฑก
 
317 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.31 เงิน 18 โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  โคกหงส์
 
1. นายอภิเชษฐ์  อยู่เทศ
 
318 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74.99 เงิน 19 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอลิตา  ก้อนทอง
 
1. นางเรณู  สีนิล
 
319 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.497 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กชายธนวัฒน์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวภาณุมาศ  ตรีนิตย์
 
320 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.49 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึง 1. เด็กหญิงศรัญรัตน์  เฉลิมวัฒน์
 
1. นางพรรณราย  จำเพียร
 
321 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงเจริญขวัญ  กาญจนจิตต์
 
1. นายสุรชัย  บุญยืนมั่น
 
322 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกฎ  การมาสม
 
1. นางสาวศรีอรุณ   ดอกม่วง
 
323 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.669 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเมทนี  มีสวัสดิ์
 
1. นายธีรวุฒิ  ขวานเพ็ชร
 
324 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.498 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  พยัฆศรี
 
1. นายธีระ  ผ่องสมรูป
 
325 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กชายทศวรรษ  อินทรแย้ม
 
1. นายสุมิตร  สีมาพล
 
326 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กชายสิทธิชัย  พาสังข์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เครือเมฆ
 
327 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปรีดาราม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  คงสมนาม
 
1. นางสาวกิตติยา  กลั่นพจน์
 
328 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กชายบูรพา  บุญกลำ
 
1. นางบังอร  อยู่สุข
 
329 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กชายมุนินทร์ธร  ทับสมบัติ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เย็นมนัส
 
330 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 1. เด็กชายสิทธิโชค  บ่อตาโล่
 
1. นายชำนิ  พิมพาภรณ์
 
331 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 4 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศุภไพบูลย์
 
1. นางศุภนิจ   เชาว์ประสิทธิ์
 
332 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.34 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองเป้า 1. เด็กหญิงญาณิศา  พิณสามสาย
 
1. นางสาวกัลยาณี  ลำดับศรี
 
333 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจรรยารัตน์  สุขเกษม
 
334 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีประชา 1. เด็กหญิงอุรัสญา  มาลานนท์
 
1. นางนงนุช  พูนสุวรรณ
 
335 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงนรากร  กาญจนประเสริฐ
 
1. นายสมวงษ์  คงประโยชน์
 
336 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.66 เงิน 6 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงเกตุศิรี  ภัยขยาด
 
1. นายธนฤทธิ์  ไกรทอง
 
337 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ยิ้มแพร
 
1. นางรัตนา  บุญรอด
 
338 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงภูษณิศา  ติปะยานนท์
 
1. นางดวงพร  เนคมานุรักษ์
 
339 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กหญิงศิริกุล  จิตรภักดี
 
1. นางบังอร  อยู่สุข
 
340 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กหญิงปรารถนา  ธัญญชาติ
 
1. นายเสริมพงศ์  เมืองมั่น
 
341 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกฎ  การมาสม
 
1. นางสาวศรีอรุณ  ดอกม่วง
 
342 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวขำ
 
1. นางอัญชลี  เจริญมั่นคง
 
343 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดพนัญเชิง 1. เด็กหญิงดุสิตา  จันทร์ศิริ
 
1. นายสมบูรณ์  วรรณมุข
 
344 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สอนสวัสดิ์
 
1. นางจินตนา  นาคเกษม
 
345 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มากอารีย์
 
1. นายเนติ  ปริยาพร
 
346 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองนิ่ม
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เครือเมฆ
 
347 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 1. เด็กหญิงนพรัตน์  จันจี
2. เด็กชายปุณวิช  กาหลง
3. เด็กชายพรเทพ  มานะชีพ
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เจริญสุข
5. เด็กชายวายุพัด  พันธารีย์
6. เด็กชายวีรภัทร  ทองเปลี่ยน
7. เด็กหญิงศศิภา  โพธิธรรมา
8. เด็กหญิงอชิรญา  ทองสิมา
9. เด็กชายอธิเบท  พัฒนกุล
10. เด็กหญิงเกวลิน  เล้งวิลาศ
 
1. นางขนิษฐา  แสงมณี
 
348 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กหญิง ชุติมา   บุญเพ็ญ
2. เด็กหญิง ณัฐกานต์   เพ็งสุพรรณ
3. เด็กหญิง อิศริยา   สมัครกิจ
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา   พุทธเสน
5. เด็กหญิงณัฐฐาพร   ผ่องไสว
6. เด็กหญิงธีรดา  วิชิตวาสุเทพ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  แพงไตย
2. นายนิโรจน์   กุมภา
 
349 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัณทิภา  กตัญญู
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  สุนานันท์
3. เด็กหญิงสุวัจนีย์  ศรีประทุม
4. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เส็งบางยาง
 
1. นางจันทิมา  ศรีครุฑ
2. นางทิพาภรณ์  คงภูมิผล
 
350 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกรพัฒ  ศิริกุลผดุงศักดิ์
2. เด็กหญิงกวิสรา  ไวยนิพา
3. เด็กหญิงคีตภัทร  จิตสกานต์
4. เด็กหญิงจิตสกานต์  จิตสกุลชัย
5. เด็กหญิงชุณีพร  วันป้าน
6. เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์แหวน
7. เด็กหญิงมุทริกา  โชติกำจรเวช
8. เด็กหญิงสวรรณกมล  พงษ์สังข์
9. เด็กหญิงสวรรยา  เรืองประกาย
 
1. นางสรชา  อรุณเสถียร
 
351 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 1. เด็กหญิงดารินี  เชิงขุนทด
2. เด็กหญิงพชรพร  รักสนิท
 
1. นางนภาวรรณ  สุขดี
 
352 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนคอตันคลอง 27 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผูกอารมณ์
2. เด็กชายณัฐพล  นุ่มอยู่
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  เมฆฉาย
2. นางสาวพิชญวีณ์  นาดี
 
353 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงลักขณา  บุญเซียม
2. เด็กหญิงเต้ย  โชคชัย
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
 
354 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายกีรติกร  วิริยะ
2. เด็กชายธนารักษ์  ไกรทอง
 
1. นางนิจจารีย์  ลักษณะโยธิน
 
355 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองเป้า 1. เด็กหญิงธัญธร  ม้วนนอก
2. เด็กหญิงสุพัชฌา  น้อยโพธิ์
 
1. นางสาวกัลยาณี  ลำดับศรี
2. นายพิทักษ์  ไผ่สุรัตน์
 
356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ้มอยู่
2. เด็กหญิงนิศาชล  อุ้มอยู่
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เย็นมนัส
2. นางสาวสายพิน  สมศรี
 
357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  เพียรภูเขา
2. เด็กหญิงสิรภัทร  เอี่ยมยิ่ง
 
1. นางเนาวรัตน์  ถิระพงษ์
2. นายไชยา   เมรัตน์
 
358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ภาคเจริญ
2. เด็กชายศุภนิมิตร  สุทธะโส
 
1. นางมาลิณี  ชมภูวิเศษ
2. นางสาวสุพรรษา  สังข์บุญชู
 
359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดไก่ 1. เด็กชายธนบดี  ใหม่มาก
2. เด็กชายราเมศวร  สุขปลั่ง
 
1. นายศรัณย์   วงค์สารภี
 
360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กชายพุฒิภู  ดีพร้อม
2. เด็กหญิงศิริกร  นิสะโสกะ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ภู่รัตนะศิริ
 
361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 1. เด็กชายฉัตรพี  สวัสดิสุข
2. เด็กหญิงสุภาพิชญ  พุฒิสาร
 
1. นางปนยา  บุญแต่ง
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนันทกร  นิลพฤกษ์
2. เด็กชายพนาธร  หาดคำ
 
1. นางกนกพร  มีสมศักดิ์
2. นายบริรักษ์  เป็ดทอง
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนประชาศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงธรรม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เสือเปรียว
3. เด็กหญิงนรีกานต์  วิมลไม
 
1. นายประทิน  นากน้ำ
2. นางอนุชิดา  วิจิตรโท
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงกรุณา  วงโท
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สุขทรัพย์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลายเครือวัลย์
 
1. นางสาวอัญชลี  แสงประพาฬ
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดบึง 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ชูวงษ์
2. เด็กหญิงพิมรภัทร  สุวรรณกลาง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เจริญหลาย
 
1. นายประเสริฐ  กรีถาวร
2. นางอุไร  จันทราวุฒิ
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 1. เด็กชายกฤษณะ  คนึงทรัพย์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เพ็ญสุวรรณ
3. เด็กชายวิรุฬห์  ลานทอง
 
1. นางวาสนา  ผดุงรส
2. นายอนุกูล  ผดุงรส
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กชายศตายุ  ดาษดา
2. เด็กหญิงสุวรรณภัทร  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงอารยา  อ่อนนิ่ม
 
1. นายทองสุข  ประพฤติธรรม
2. นายปรีดา  สุขนพกิจ
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  วังเวง
2. เด็กหญิงธนพร  ควรแถลง
3. เด็กหญิงวิภาพร  มุ่งเลียบกลาง
 
1. นางสาวพิมาย  โมฬี
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิรชา  เสมาทอง
2. เด็กชายพงศ์กร  แย้มยิ้ม
3. เด็กชายอนุชัย  ยิ้มแก้ว
 
1. นางปัทมา  ปัทมะนาวิน
2. นางสาวเข็มทอง  ปัททุม
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทร์เฉลิม
2. เด็กชายวัศพล  เจียมเกาะ
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นายวิโรจน์  หมีเขียว
2. นางสิริพร  เดชขจร
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคู้คด 1. เด็กหญิงกัลยา  ผูกชอบ
2. เด็กหญิงวรรณทนี  คงเวหน
3. เด็กหญิงอริสา  ทับพันธุ์
 
1. นางประหยัด  พวงสมบัติวนิช
2. นางสุวรรณ  คล้ายคลึง
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดบึง 1. เด็กชายชัยณรงค์  วัดทอง
2. เด็กชายณัฎฐณิต  คันธรักษ์
3. เด็กชายวสินธุ์  มีทรัพย์
 
1. นายประเสริฐ  กรีถาวร
2. นางอุไร  จันทราวุฒิ
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายธนพล  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายพีระพงศ์  เหล็กเมฆินทร์
3. เด็กชายอภิเดช  ครุตรารักษ์
 
1. นายนครินศร์  จับจิตต์
2. นายนิวัฒน์  จับจิตต์
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอตันคลอง 27 1. เด็กหญิงปัญญาพร  อัมพวา
2. เด็กหญิงล้อมเดือน  คงสำเร็จ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  เมฆฉาย
2. นางสาวพิชญวีณ์  นาดี
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แก้วมณี
2. เด็กชายนันทวัตร  พิมพา
 
1. นายคมสัน  พรประสิทธิกุล
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กชายวัชรชัย  วงศ์ถนอม
2. เด็กชายสุทธิชัย  คำมี
 
1. นายนันท์พิพัฒน์  รอตเสวก
2. นางสาวเจษฎารัตน์  พวงศรี
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 1. เด็กหญิงปรีฉัตร  กถาธรรมวุฒิ
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงราณี  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสมรัก  มะสีพันธ์
2. นางสาวอุราวรรณ  ยาศรี
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนิษฐ์  รามรามนัส
2. เด็กชายธีรพล  เรืองนิมิตร
3. เด็กชายไตรภพ  บุญประคอง
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นายอนุชา  มีวุฒิสม
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กชายคุณัฐป์  ผ่องภักดี
2. เด็กหญิงอริสา  เฟื่องฟู
3. เด็กหญิงเดนิสา  ระเวกโสม
 
1. นางสาวลำยอง  นาคง
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เยต๊ะ
2. เด็กชายอาติ  เยต๊ะ
3. เด็กหญิงแสงดาว  เยม่ะ
 
1. นางสาวจินตนา   ทองใบ
2. นางพัฒนฉัตร  เพ่งสุข
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนตำหนักเพนียด 1. เด็กชายณพวัฒน์  สาสุข
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นางาม
 
1. นางสาวนาถวรินทร์  เกตุดี
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เขียวสด
2. เด็กหญิงณัฏฐิดา  ฟุ้งเฟื่อง
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ศรโชติ
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จิตมนตรี
2. เด็กชายโสฬส  รุ่งน้อย
 
1. นายนครินศร์  จับจิตต์
2. นายนิวัฒน์  จับจิตต์
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กชายธีรพงศ์  ผลาผล
2. เด็กชายวิทยา  สมมะณะ
 
1. นางปราณี  พูนพิพัฒน์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  กาศจักร์
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 1. เด็กชายกิตติธัช  คุ้มสุข
2. เด็กชายภาคิไนย  เนกขัมม์
3. เด็กชายวสธร  คงไพรสาร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ลาภมากผล
2. นางละเอียด  แย้มประดิษฐ์
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กหญิงมณีมณฑ์  เมฆขาว
2. เด็กหญิงอมราภรณ์  โพธิ์ประจักษ์
 
1. นางกรรณิกา  ศุภรัตน์
2. นางสาวภาณุมาศ  ตรีนิตย์
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    นิมะบุตร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   เนียมเพ็ง
 
1. นางรุ่งทิพย์  เมรัตน์
2. นายไชยา  เมรัตน์
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กชายศดายุ  คงสมบูรณ์
2. เด็กชายสมภพ  ทุติจันทร์
 
1. นายอาคม  ต่อสติ
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กหญิงธิติมา  เที่ยงนา
2. เด็กหญิงปวีณา  จันทะจร
3. เด็กหญิงอัญชลี  จินตนา
 
1. นายประพจน์  ลิมปศิริสุวรรณ
2. นายสุเทพ  ลาไม้
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงอารียา  ศรีสาคร
3. เด็กชายเชษฐพฤนท์  วิตตานุช
 
1. นางสาวกรรธิมา  มะยุเรศ
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนวัดสะตือ 1. เด็กชายณัฐพล  เพ็ญพันธ์
2. เด็กชายประสิทธิชัย  ขาวเอี่ยม
 
1. นางสาววารุณี  พันธุขันธ์
2. นางสาวสุภาพร   พจน์ด้วง
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กหญิง นภัสวรรณ  ลิ่มกุลอนันต์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ฉัตรทิวาพร
 
1. นายรัชพล  ขุนเมือง
2. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนวัดภาชี 1. เด็กหญิงณัชชา  บุญอ้น
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  รักสนิท
 
1. นายนันท์พิพัฒน์  พืชเงิน
2. นางบุบผา  รื่นแดน
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กชายกฤษฎา  วรรณวิมลสุข
2. เด็กชายปัณณธร  สุขสุถาวร
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยัง
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายชนกันต์  กวดขุนทด
2. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  แซ่ซ่น
3. เด็กหญิงอารียา  แซ่เตียว
 
1. นางวนิดา  อัตตพงษ์ศักดิ์
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงพิชชากร  พัฒนจันทร์
2. เด็กหญิงวารุณี  ขันธนิธิ
 
1. นางนฤมล  นวลแสง
2. นางสาวปิยนันท์  แววนิลานนท์
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  กุหลาบเพ็ชร
2. เด็กหญิงนัทวรรณ  จำปาวัลย์
 
1. นางขนิษฐา  จิระกาล
2. นางสาวณัฐกมล  สุกุมลนันทน์
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชลาสินธุ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  อรรถฉัตร
 
1. นางพรทิพย์  แก้วจุรัตน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ้มประเสริฐ
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดพรานนก 1. เด็กชายวัชระ  พลอยล้วน
2. เด็กชายศุภกิจ  พูลกำลัง
3. เด็กหญิงสาธิตา  งามพิทักษ์สิน
 
1. นางสาววิภา  ส่งกลิ่น
2. นางสุกัญญา  พิพัฒน์สว่างโอฬาร
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กชายถาวร  อัคลา
2. เด็กชายนินิตย์  รื่นรวย
 
1. นางสาวปัทมา  สายพร้อมญาติ
2. นางพัชรินทร์  สีสด
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีภูธร
2. เด็กหญิงศศิภัค  สุขสว่าง
 
1. นายศุภสิทธิ์  โทนุสิทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  ผูกพันธ์
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงมุกดา  แพบขุนทด
2. เด็กหญิงสิรินดา  วิจิตรจันทร์
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กหญิงชวาลา  ไตรเพิ่ม
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ตุ้ยพิมพ์
 
1. นางสาววรารินทร์  หกพี่น้อง
2. นางสาวเนาวรัตน์  รัมกุล
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กหญิงน้องไอซ์  คงสมทอง
2. เด็กหญิงสุวรรณี   น้อยผึ้ง
 
1. นายคมสัน  พรประสิทธิกุล
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สิงห์มา
2. เด็กชายสารินทร์  ท้าวคาม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ประจวบ
 
1. นางสาวลำยอง  นาคง
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดพนัญเชิง 1. เด็กชายนนท์ทัศน์  จันทร์เปี่ยม
2. เด็กชายสุวรรณ  เทียรชัย
 
1. นายดนัย  บุญไวย์
2. นายนิพนธ์  ชื่นขำ
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กหญิงจิราพร  วงษ์รักญาติ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  พิมพ์พา
 
1. นายอาคม  ต่อสติ
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กหญิงมัทธินี  บุญนิยม
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุตรวงค์
 
1. นางสาวการุณรัตน์  เอกชาวสวน
2. นางปิยฉัตร  พิมพาพรหม
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนาคิน  นิลประวิทย์
2. เด็กหญิงปัทมาพร  ฤทธิ์เอนก
 
1. นางมณฑา  ผลเกตุ
2. นางสาววีรยา  กองสนธิ์
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนประชาศึกษา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  งามสวย
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  วิรุณานนท์
3. เด็กหญิงนลิน  จันทรา
 
1. นายนางอนุชิดา  วิจิตรโท
2. นายประทิน  นากน้ำ
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สายแก้ว
2. เด็กหญิงบุสสดี  อินทร์พยัคฆ์
 
1. นายประเสริฐ  เจริญนาน
2. นางเนตรนภา  ศรเสรี
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กชายธนา  กรณีย์
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ภู่มะณี
 
1. นายเสริมพงษ์  เมืองมั่น
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  พวงสุมาลี
2. เด็กชายสุวสันต์  มณีมูล
 
1. นางการุญรัตน์  เอกชาวสวน
2. นางบุญยิ่ง  หวังตระกูล
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงพิทริญา  เสาแก้ว
2. เด็กหญิงวีรนันท์  ขันธ์กรรม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  มงคล
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผิวงาม
2. นางสาวรพีพรรณ  บุญสอาด
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร 1. เด็กชายจิรพัฒน์  รังคะกะลิน
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์ขอม
 
1. นายธีระ  วัฒนะชัยศิลป์
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีวงษา
2. เด็กชายธิชานนท์  พรมใจ
 
1. นางสาวชนิดา  ดึงดาล
2. นายชำนิ  พิมพาภรณ์
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กชายพุฒิเมธ  หิรัณย์อุฬาร
2. เด็กชายอิทธิพันธ์  ดำรงสุกิจ
 
1. นายปิยโชค  พรายระหาญ
2. นางสาวสุพัตรา  หิรัญชโลธร
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หยดย้อย
2. เด็กหญิงศรัญญา  ธูปประดิษฐ์
 
1. นางดาราวรรณ  ทิมทอง
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงชนิดา  แพงพลภา
2. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์   ฤทธิสาร
 
1. นางรุ่งทิพย์  เมรัตน์
2. นายไชยา  เมรัตน์
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดไก่ 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ   นิมิตรดี
2. เด็กหญิงปภัสสร  สุขสำราญ
 
1. นายศรัณย์   วงค์สารภี
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  กองศรี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ต่างครบุรี
 
1. นางสาวกนกวลี  ขุมทรัพย์
2. นางสาวปัทมา  สายพร้อมญาติ
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 1. เด็กชายนุติพงษ์  คำจันทร์วงษ์
2. เด็กชายศักดิ์สมบูรณ์  อยู่สมบูรณ์
 
1. นายจำลอง  น่วมนุ่ม
2. นางสาวปัทมา  โพธิ์ยั่งยืน
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนวัดภาชี 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  จันทรสุคนธ์
2. เด็กหญิงมาตะวัน  แสงจันทร์นวล
 
1. นายนันท์พิพัฒน์  พืชเงิน
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนวัดหัวหิน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อินทสุวรรณ
2. เด็กชายเฉลิมพงษ์  เอี่ยมสุดใจ
 
1. นายอนุพนธ์  มีน้อย
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สายสังข์
2. เด็กชายปริญญา   ไชยสีหา
3. เด็กหญิงสโรชา   แก้วแกมทอง
 
1. นางนฤมล  นวลแสง
2. นางสาวสมหมาย  น้อยแก้ว
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กหญิงณัฐมน  ขันทอง
2. เด็กหญิงดาว  บัวศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สวนป้อม
 
1. นางวนิดา  อัตตพงษ์ศักดิ์
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดพนัญเชิง 1. เด็กหญิงนัทวิภา  ทองอ่วม
2. เด็กหญิงนันฑวิภา  ทองอ่วม
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ธรรมพร
 
1. นางจินตนา  สุมังคละกุล
2. นายนิพนธ์  ชื่นขำ
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อบทอง
2. เด็กหญิงสมพร  จันปะทัง
3. เด็กหญิงสุกัณญา  มงคลยุทธ
 
1. นางสาวจิรนันท์  ผิวงาม
2. นางสาวรพีพรรณ  บุญสอาด
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วิสามารถ
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ภูผานม
3. เด็กชายมณฑกานต์  ใสบาล
 
1. นางนวลนิตย์  คงสถิตย์
2. นางอุษา  ลิ้มโรจน์
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนตำหนักเพนียด 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  นางาม
2. เด็กชายวันชัย  ประทุมเขตร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ประทุมเขตร์
 
1. นางสาวคณิตษา  วุฒิศิริพรรณ
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ยืนนาน
2. เด็กหญิงปรัชญา  ไชยวาศ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เพ็งขัน
 
1. นายชนินทร์  ประกอบจิตต์
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พ่อค้าข้าว
2. เด็กหญิงมลธวรรณ  เมืองสุวรรณ
3. เด็กหญิงวาสนา  พรมสุวรรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  ทองใบ
2. นางรุ่งนภา  ขยัน
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  มากชลบท
2. เด็กหญิงธัญรดา  โชคสุวาทิน
3. เด็กหญิงวราพัฒน์  เผ่าพยัฆ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ปกรณ์
2. นางธิดารัตน์  ขำเกิด
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธิราภรณ์  สงวนพรรค
2. เด็กหญิงรัชนี  สมสล้าง
3. เด็กหญิงสุนิสา  มางาม
 
1. นายบุญเลิศ  เพชรมณี
2. นางปัทมา  ปัทมะนาวิน
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงชุลีพร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงพิชญา  บุญมามอญ
3. เด็กหญิงสุมณฑา  ภาพยัคฆ์
 
1. นางเพ็ญพรรณ   สุตัญตั้งใจ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  คนึงหมาย
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำยุธา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  งามคณะ
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  รอดเข็ม
2. เด็กหญิงกรรสิญาดา  เดชบุญ
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จันทร์กระจ่าง
 
1. นายบุรินทร์  ชูสุวรรณ
2. นางสาวมยุรินทร์   ปงกันมูล
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนประชาศึกษา 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  เลาชยานนท์
2. เด็กชายพนิต  พลสำราญ
 
1. นายธวัชชัย  พุทธโธ
2. นายสุกัญญา  ต่อสติ
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจารวี  หทัยเที่ยง
2. เด็กหญิงอธิณี  ขาวฉลาด
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  รักสกุล
 
1. นางสุมนา  จันทร
2. นางเต็มใจ  มณีโชติ
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดลาดทราย 1. เด็กชายกฤติกานต์  บุตทชน
2. เด็กชายฐนัสพงษ์  ผลเจริญ
 
1. นางสาวพัชรีวรรณ  หงคำมี
2. นางสาววารุณี  ทะรารัมย์
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1. เด็กชายกิตติพันธั์  เพ็ชรประภา
2. เด็กหญิงนิรัชชา  หาเรืองจักร
3. เด็กหญิงศกลวรรณ  นพรัตน์
 
1. นางสาวสมใจ  อ่ำพันธ์
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กหญิงกุลฉัตร  พิมาลัย
2. เด็กชายณพาวุธ  บุญประเสริฐ
 
1. นายนันท์พิพัฒน์  รอตเสวก
2. นางสาวเจษฎารัตน์  พวงศรี
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงวนิดา  แทนสีดา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เหลืองอร่าม
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมจริยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รักธรรม
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  พานไผ่
 
1. นายสำเริง  หร่ายวงศ์
2. นายสุริโย   ประโพธิ์ศรี
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรกนก  พาลี
2. เด็กหญิงชุลีพร  ยอมิน
 
1. นางกนกรัตน์  ราตรีโชติ
2. นายธนเกียรติ  ฤกษ์ดี
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายจตุภัทร  ศรีจันทร์สุข
2. เด็กชายนภกร  นาคสุข
 
1. นายอาทร  หาสียา
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง - สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนภามาศ  นิติภา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยุทธศาสตร์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  พลายภู่
 
1. นางสาวเกศราพร  พยัคฆ์เรือง
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง - สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อันสมศรี
2. เด็กชายสุพรรณพงษ์  ตะเอ้กา
3. เด็กชายเสกสรรค์  ตะเอ้กา
 
1. นางสาวเกศราพร  พยัคฆ์เรือง
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 1. เด็กหญิงศศิธร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสายพิณ  แซ่ย่าง
3. นายอภิวัฒน์  แซ่ซ้ง
 
1. นางสมรัก  มะสีพันธ์
2. นางสาวอุราวรรณ  ยาศรี
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กชายชัยชนะ  โสดา
2. เด็กหญิงมัทธินี  บุญนิยม
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุตรวงค์
 
1. นางนวลนิตย์  คงสถิตย์
 
451 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แสนย่าง
 
1. นางสาววิสาข์  ขุนศรีจตุรงค์
 
452 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงธนพร  พลศักดิ์
 
1. นางสาวดวงกมล  รักขยัน
 
453 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรัตนกร  หวังวีระ
 
1. นางสาวจงจิตร  เลิศวัฒนาพร
 
454 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 1. เด็กหญิงศิริพร  แก้วเรือง
 
1. นางสาวจีราภรณ์  สังฆนาค
 
455 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กหญิงสิริภัทร  มากศิลป์
 
1. นางสาวน้องนุช  จำปาศักดิ์
 
456 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงนาวรรณ  ยี่ถั่ว
 
1. นางมณฑิรา  สีมาพล
 
457 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72 เงิน 16 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กหญิงรัชนิกา  ทองเผือก
 
1. นางเนืองนิตย์  วงศ์ศรีกุล
 
458 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงนิด  ทาดี
 
1. นางสาวนิพัทธา  ศรีสุข
 
459 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70 เงิน 18 โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กชายสิริวัฒน์  ภู่นคร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เรืองฉาย
 
460 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.66 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 1. เด็กหญิงวรัญญา   นวลชื่น
 
1. นางมาลัย  สง่าวงศ์
 
461 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงณัฐรุจี  อินทรทัต
 
1. MissSiegrid   B. Tejeno
 
462 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กหญิงเพ็ญภัค  สรณารักษ์
 
1. นางศุภรัตน์  อุ่นเจริญ
 
463 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.99 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  อิ่มหนู
 
1. นางสาวกิตติญาดา  เมฆแสงสี
 
464 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.34 เงิน 5 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายเชิดศักดิ์  อ่อนจู
 
1. นางบุษกร  ชมชู
 
465 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ม่วงวิจิตร
 
1. นางนภา  ฮกทา
 
466 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  กระแสโสม
 
1. นางชฎา  เรืองฉาย
 
467 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กชายอมรเชษฐ์  จันทะศิลา
 
1. MissSiegrid   B. Tejeno
 
468 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  อุรา
 
1. นายประเสริฐ  เจริญนาน
 
469 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กหญิงชรินทร  นิ่มทอง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เรืองฉาย
 
470 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุริยวรรณ
 
1. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
 
471 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ชาติศรี
 
1. นางนงค์นุช  ขาวพันธุ์
 
472 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงปริณดา  แพรดำ
 
1. นางสัจจาภรณ์  พันธ์เรือง
 
473 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงวนิดา  นาเอก
 
1. นางอัฉราพร  รื่นสด
 
474 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรรยรัตน์  แซ่จ่าว
 
1. นางสาวละออ  จันทร์ชุม
 
475 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. นายณรงค์ศักดิ์  ภู่ดาษ
 
1. นายอาภากร  ศุภเลิศ
 
476 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงพชรพร  คุ้มวงษ์
 
1. นางมาลี  สารากร
 
477 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิตถาระ
 
1. นางสาวยุพิน  คันธทรัพย์
 
478 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 1. เด็กชายFelix  Rodebjer
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รุ่งโรจน์
 
479 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  ศรีชัย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อ่อนศรี
 
480 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรมเขียว
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พัฒนะ
3. เด็กหญิงวันณิษา  กรอบจินดา
4. เด็กหญิงศิริพร  บุตรกุน
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ญาณพืช
 
1. นางสาวธนวรรณ  ทองคำสุก
2. นายปกร  วิชัยรัมย์
 
481 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สารจิตร
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  แพรดำ
4. เด็กหญิงอุมาพร  สุขภิมาน
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญรอด
 
1. นางสัจจาภรณ์  พันธ์เรือง
 
482 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พิทักษา
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สัตย์สร่วย
3. เด็กหญิงมินตรา  บุตรดีภักดิ์
4. เด็กหญิงวรรณพร  เกิดวุฒิ
5. เด็กหญิงสุนิสา  กรรมแต่ง
 
1. นางสาวศศิธร  สร้อยทอง
 
483 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ผลผลา
 
1. นางจงดี  ขันธไพรศรี
 
484 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  รุ่งเรืองศรี
2. เด็กหญิงฐิติพร  หามะลิ
3. เด็กชายณัฐพล  บุญครอบ
4. เด็กหญิงนภาพร  ทองแสง
5. เด็กชายปฏิภาณ  ทรัพย์สิน
6. เด็กชายหรรษา  พันธ์เนียม
 
1. นายวัชรินทร์  ปุณณวิสุทธิ์
 
485 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายกฤษกร   งามสมคุณ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  หอมมณฑา
3. เด็กชายพงศกร  ฉายรังสี
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พุ่มมะลิ
5. เด็กชายรัชพล  วิเชียรเทียม
6. เด็กชายเทวฤทธิ์  เจริญพร
 
1. นางธนาภร  หยวกทอง
2. นางสาวศรีอรุณ  ดอกม่วง
3. นายอุทัย  แสงชาติ
 
486 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดสะตือ 1. เด็กหญิงชนาธร  แก่นสากล
2. เด็กหญิงดวงฤดี  จุฬารัตน์
3. เด็กชายทรงภพ  ศีรษะกร
4. เด็กชายภานุวิชย์  ศุภไำพบูลย์
5. เด็กชายภูวเนตร  กุหลาบเหลือง
6. เด็กชายสิทธชัย  มงคลกิจ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  สงวนแสง
2. นางสาวศิริรัตน์   คำเพิ่ม
3. นางอุไร  ไม้เลี้ยง
 
487 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ม่วงลาย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  หาสมบูรณ์
3. เด็กหญิงมลทิรา  จุลมา
4. เด็กชายศุภกิตติ์  พ่วงบัวทอง
5. เด็กชายศุภชัย  ทอสาย
6. เด็กชายศุภโชค  ผดุงจรูญ
 
1. นางกาญจนา  แย้มศรี
 
488 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายกิตติคุณ  แจ้งประดิษฐ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  กลัดชื่น
3. เด็กชายทรงพล  โภคาสัมฤทธิ์
4. เด็กชายทศวรรษ  ชมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนฤมล  ประสพ
6. เด็กหญิงปาณิศา  แตงอ่อน
7. เด็กหญิงวราพร  บุญมี
8. เด็กหญิงไอยเรศร์  ปวงคำ
 
1. นายสุริยา  ทองจรัส
2. นายอยุทธ์  สวนมะม่วง
3. นายเรืองฤทธิ์  บุตรโชติ
 
489 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กชายชนะพล  บุญรอด
2. เด็กชายปฏิภาณ  ไกรสอน
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วุทธิมนต์
4. เด็กชายอดิศร  ฉิมาภาคย์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  พรเจริญ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  แพรสี
7. เด็กชายอาทิพย์  รื่นสุทธ์
8. เด็กชายอำนาจ  มีเนตรี
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อด
2. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
3. นายสานนท์  สุขจรูญ
 
490 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กหญิงบุณฑริก  คงแสงภักดิ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คงสมจิตร์
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ควรลับผล
 
1. นางอุบล  คงสมจิตร์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  ยามสุข
 
491 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กหญิงชรินทร  นิ่มทอง
2. เด็กชายวัชระ  สุขศาลา
3. เด็กหญิงวิรัญญา  นะกูลวงศ์
 
1. นางกรรณิกา  ศุภรัตน์
2. นางสาวภาณุมาศ  ตรีนิตย์
 
492 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดบึง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงณัฐธินี  คำพยา
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  กลับทุ่ง
 
1. นางอุไร  จันทราวุฒิ
 
493 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 1. เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  จันทรรักษ์
2. เด็กชายภาณพงค์  พรมยา
3. เด็กหญิงสุทัศสา  วินัยกิจ
 
1. นางอัญชลี  เจริญมั่นคง
2. นางสาวเกสร  ผดุงศรี
 
494 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรโพด
2. เด็กหญิงพิชชากร  พัฒนจันทร์
3. เด็กชายศรัน  อานามนาถ
 
1. นางบุญส่ง  คำชำนาญ
2. นางศุภนิจ   เชาว์ประสิทธิ์
 
495 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายพงศธร  พรหมหาลา
2. เด็กชายวิทวัส  ยิ้มอยู่
 
1. นางจินตนา  มีสมศักดิ์
2. นางสาวทิพวรรณ  กำลังเสือ
 
496 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  เกินชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนนิ่ม
 
1. นางสาวทิพภาวรรณ  ดีหนองยาง
2. นางศิริพิศ  ทองพงษ์
 
497 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กชายพชรพล  เพลิดฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรฒิตา  พรมลังกา
 
1. นางพรพรรณ  กิจติถานนท์
 
498 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 1. เด็กหญิงนัชชา  คลี่ใบ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  กาตีวงศ์
 
1. นางสาวชลดา  บัวสี
2. นางสาววิไลลักษณ์  พัชรพงษ์
 
499 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วทา
2. เด็กหญิงเกวฎี  ศรีจันทร์
 
1. นายประเวศน์  ธรรมสนอง
2. นางสุคนธ์  มีชูเสพ
 
500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. นายณรงค์ศักดิ์  ภู่ดาษ
2. เด็กชายสถาพร  ป้องกอง
 
1. นายอาทิตย์  ลาภชัย
2. นางสาวเอมอร  ผาสุขพันธ์
 
501 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สมน้อย
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โตสม
 
1. นางสาวอำนวย  แสงทอง
 
502 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธธีรา  พงษ์สุทธิ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  มาวัน
 
1. นางสาวปวริศา  รอตเสวก
2. นางสาวรัตนาวดี  ดิ้นสวัสดิ์
 
503 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายปิยะพรรณ์  ขันธวิธี
 
1. นางชลิดา  สุขเกษม
 
504 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  บุญกุศล
 
1. นายธนกฤต  งามธนนันท์
 
505 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงธนัชชา  หริ่มรักษา
 
1. นางอัจฉลา  คำนวณฤทธิ์
 
506 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กชายยศพล  จันทร์เนตร
 
1. นางศิริดาวรรณ์  ขาวแดง
 
507 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สกุณา
 
1. นางสาลี่  จันทสร
 
508 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ชัยวิเศษ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  พุ่มภักดี
3. เด็กชายสายฟ้า  ไวยวุฒิ
 
1. นางพรทิพย์   เลือดน้ำชล
2. นางสาวสะแกวัลย์  เดชเลย์
 
509 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายนวพร  อินทรสุข
2. เด็กหญิงสุมณฑา  สังข์สุวรรณ
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ท้องที่
 
1. นางแน่งน้อย  หลีนวรัตน์
 
510 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายนครินทร์  รัตน์คีรีพันธุ์
2. เด็กชายวิโรจน์  ดอกบัวหลวง
 
1. นางรังรอง  สมบุญ
2. นางวนิดา  อัตตพงษ์ศักดิ์
 
511 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายวิศณุ  มีสมปราชญ์
2. เด็กชายวีรชน  มงคลดี
 
1. นายประยูร  สำราญชื่นจิต
2. นางสาวศิริมนัส  ขันทนิตย์
 
512 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา 1. เด็กหญิงพัชราภา  โชติเสน
 
1. นางสาวระเบียบ  เขียวไสว
 
513 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ธาราวุฒิ
2. เด็กชายอนุชัย  นิลนามะ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  กุมภีพงษ์
2. นางบุญปลูก  ประกอบมี
 
514 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหันตรา 1. เด็กชายปัญจภูมิ  มีสีดา
 
1. นางสาวระเบียบ  เขียวไสว
 
515 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กชายภานุชา  มนต์ฤาษี
2. เด็กหญิงรัตติกาล  กลิ่นแก้ว
3. เด็กชายวิชิตชัย  พะสะเทือน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ฉัตร์เท
2. นางมานิส  ลำดับศรี
 
516 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์จินดา
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ภาคสามศรี
3. เด็กชายปฏิภาณ  นาคกำเนิด
 
1. นายสายชล  พึ่งวร
2. นางแสงเดือน  แจ้งเขว้า
 
517 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กชายนัทธพงศ์  แสงกนึก
2. เด็กหญิงนาวิน  กลิ่นจันทร์
3. เด็กชายภคิน  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ฉัตร์เท
2. นางมานิส  ลำดับศรี
 
518 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายธงชัย  แจ่มจำรุญ
2. เด็กชายเมธี  แพงหา
 
1. นางกนกวรรณ  สระรักษ์
2. นางสาวอารีรัตน์  สุขมะโน
 
519 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยม
 
1. นางศิริดาวรรณ์  ขาวแดง
 
520 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 1. เด็กชายวัชรา  พิมพ์สวรรค์
 
1. นางสมศรี  พุ่มเกษม
 
521 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  กอเจริญ
 
1. นางมานิส  ลำดับศรี
 
522 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายนิติธร  นาคจันทร์
 
1. นางขวัญรพี  เครือใย
 
523 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 18 โรงเรียนวัดจอมเกษ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ข้าวทิพย์
 
1. นางทัตชญา  เฉลิมชัย
 
524 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 78 เงิน 19 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วณรงค์
 
1. นางสาวภัคจิรา  ประสมหมู่
 
525 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77 เงิน 20 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเมวิสา  หาญกล้า
 
1. นางสุนิสา  เฟื่องสิลป์
 
526 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. เด็กหญิงศิริคุณ  ทั่งทอง
 
1. นางสาวนัทธมน  สุกรณ์
 
527 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77.4 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  มาลินันท์
2. เด็กชายธนากร  บัวหลาด
3. เด็กชายไกรวิชญ์  นิ่มทรงประเสริฐ
 
1. นางสาวสุกันดา  ฟองมี
2. นางสาวเปมิกา  มีเจตนี
 
528 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.2 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 1. เด็กหญิงขิงคำ  ไชยะวง
2. เด็กหญิงณัชชา  สอนสุด
3. เด็กหญิงสุภาวดี  อาทิตย์เที่ยง
 
1. นางอุบล  ธิราพืช
2. นางสาวแสงเทียน  ฉิมสง่า
 
529 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.8 เงิน 11 โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กหญิงกชพร  นวกิจรังสรรค์
2. เด็กหญิงพรรณปพร  นวกิจรังสรรค์
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  คำปาน
 
1. นางสาวนิสา  ตรีทิพยรส
 
530 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.8 เงิน 11 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายปฎิภาณ  กสิกร
2. เด็กหญิงปรายฝน  คงเจริญ
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  หลวงลาด
 
1. นางทัศนีย์  ภู่สุวรรณ
2. นางสมจิตต์  อัศวสุนทรางกูร
 
531 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.4 เงิน 13 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐรดา  วิมานะ
2. เด็กชายนัฐพงษ์  ชูแสง
3. เด็กหญิงสิริพรรณ  รอดเปรม
 
1. นางประพิน  ศรีบุศยดี
2. นางปรียจิตร์  เลียบมา
 
532 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.8 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 1. เด็กหญิงกรสุมา  ยวงลำใย
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  มาลี
3. เด็กชายนภดล  ปิ่นประดับ
 
1. นางสุรีรัตน์  โชติวิชาศิริกุล
 
533 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.4 เงิน 15 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 1. เด็กหญิงกัลยา  กันศิริ
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ฉัตรธนาชัย
3. เด็กหญิงเกษเพชริ์  สุจินพรัหม
 
1. นางบุญธรรม  วรพันธุ์
2. นางสมชิต  บุญเกิด
 
534 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.2 เงิน 16 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผาสุก
2. เด็กชายมานพ  ชุ่มสวรรณ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เสียงพงศ์พรรณ์
 
1. นางสุภาภรณ์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอนุสรณ์  ทมโยธา
 
535 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.2 เงิน 16 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายชยาวิชญ์  จินามณี
2. เด็กชายธนภัทร  รื่นไวย์
3. เด็กชายอเนชา  และมัด
 
1. นางสาวปรานี  อินทผล
 
536 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดอนข่อย 1. เด็กหญิงปภัสรา  เปลี่ยนแสง
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ไม้มาก
3. เด็กหญิงภัชราพร  จันทง
 
1. นางสุมณฑา  ตั้งทรัพย์
2. นางสุมณฑา  ตั้งทรัพย์
 
537 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.2 เงิน 19 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กชายทรงพล  สุขทรัพย์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร   ภู่สุวรรณ
3. เด็กชายอนุศาสตร์  ปานทอง
 
1. นางรุ่งทิพย์  เมรัตน์
2. นายไชยา  เมรัตน์
 
538 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 20 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 1. เด็กชายพสิษฐา  อินทมาต
2. เด็กชายรัฐภูมิ  รายณสุข
3. เด็กชายเมธากร  กาละพงษ์ศรี
 
1. นางสาวเรณู  หวังผล
 
539 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 1. เด็กหญิงธิติมา  ราชนาจันทร์
2. เด็กชายนิธิ  คงเจริญ
3. เด็กหญิงปภาวี  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวขวัญเรือน  อัมพะวา
 
540 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 22 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กชายกนกวุฒิ  บุญประดิษฐ์
2. เด็กชายพีระวิทย์  ลัดดากุล
3. เด็กหญิงสุรีพร  ขันธพร
 
1. นางลำยวน  รื่นภาคเพ็ชร
2. นางสาวอัญชลี  จันทมงคล
 
541 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70.4 เงิน 23 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายกิตติพัทร  สวนหลวง
2. เด็กชายทัตพงษ์  อุบลวัตร
3. เด็กชายภควัฒน์  ยิ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวพิชชาพร  คำกังวาฬ
2. นางสาวพิมพกานต์  ทัพจันทร์
 
542 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 10 โรงเรียนกลางคลอง 27 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  ผิวมุข
2. เด็กหญิงสุภัทรพร  ทะวาช
3. เด็กหญิงสุภัสตรา  ยนต์กลาง
 
1. นางสาววรรณวิษา  นพสันเทียะ
 
543 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงธนพร  น่วมนุ่ม
2. เด็กชายศิรชัช  สุขเกษม
3. เด็กหญิงศิริประภา  วิโรทุษ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สุขประเสริฐ
2. นางเกษม  ธารมัต
 
544 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วิริไฟ
2. เด็กชายธนภัทร  ห้องจำปา
3. เด็กหญิงพิยดา  เรืองวัฒกี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สาสกุล
2. นายอนุกูล  ผดุงรส
 
545 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดแค 1. เด็กหญิงกุลนัด  ชวนกมล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  โอภาส
3. เด็กชายสิทธิชัย  ลายกินร
 
1. นางรุ่งอรุณ  แก้วโชติ
2. นางวิไล  แสงทอง
 
546 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎา  วิศุทธิสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐชา  สมอยู่
3. เด็กหญิงนฤพร  วัดแก้ว
 
1. นางอัจฉราวดี  ทองนพ
2. นางสาวโสภา  ทรัพย์เจริญ
 
547 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 15 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กชายธนากร  แพงเหล่า
2. เด็กหญิงพัณนิตา  หงษ์ทองสุก
3. เด็กหญิงอรกานต์  วงษ์รอด
 
1. นางสาวทิภาพรรณ  แคล้วคลาด
 
548 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 15 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ประยูร
2. เด็กหญิงรตน  อ่วมพันธ์
3. เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  ยืนยง
 
1. นางพัชรินทร์  พรหมเมศ
2. นางรุจิรัตน์  เจียมจิตศิริพงศ์
 
549 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคู้คด 1. เด็กหญิงปรารถนา  ปลิ่นกลอง
2. เด็กหญิงพัชราพา  นพมาลัย
3. เด็กชายสุรยุทธิ์  กอบสุข
 
1. นางสาวพรรณิพา  ศรีสงคราม
2. นางสาววัลยา  สุขสุโน