สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 1. เด็กหญิงธิภาภรณ์  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นางบังอร  เกษมสิน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 1. เด็กหญิงปฐมวรรณ  ประลองกิจ
 
1. นางมณฑา  ผลมะพลับ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กหญิงอริสา  ปราบวิไล
 
1. นางอารีวรรณ  ช่วยพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดลาดทราย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สระทองแก่น
 
1. นายวีระพงษ์  ภู่เงิน
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงสุโข
 
1. นางสาววรรณี  แสนยาเจริญกุล
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดศรีประชา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  เรืองศิริ
 
1. นางอุไร  มณีโชติ
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดแค 1. เด็กชายธีรวิชญ์  เปี่ยมฤกษ์
 
1. นายวีระชัย  ทองปลั่ง
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพิมลพัทธ์  สีนวลผ่อง
 
1. นางสาวอัจฉราพร  กรึงไกร
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดโคกมะยม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำซาว
 
1. นางสวาท  เอี่ยมสำอางค์
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กัญหาชาลี
 
1. นางอุไร  งามโรจน์
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์วิจิตร
 
1. นางสมใจ  ผดุงสุข
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดทำใหม่ 1. เด็กหญิงอาตีกะฮ์  หะยีอุเซน
 
1. นางแคทรียาภรณ์  อินทิพย์
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ร้องทรัพย์
 
1. นายณัฏฐภัทร์  กฤติธีพงศ์สุภา
 
14 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพยนอก
 
1. นางวาสนา  แพทย์รักษ์
 
15 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 1. นางสาวพิมพ์วิภา  คำทัศน์
 
1. นางบังอร  เกษมสิน
 
16 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงณัชชา  นาคศิริ
 
1. นางสาวสรารัตน์  โคตรแพง
 
17 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงมาฆะ  มะโน
 
1. นางสาววิจิตรา  อินทสุวรรณ์
 
18 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงญาซามัน  ศรีประจักษ์
 
1. นางอนงค์  ขันธวิธิ
 
19 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุนิษา  คราายนนท์
 
1. นางวรารัตน์   โคตรสมบัติ
 
20 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  สุขเกษม
 
1. นางสาวศิรินภาวรรณ  ทุมคำ
 
21 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวณิชชากร  ทับเอี่ยม
 
1. นางสาวเพียงขวัญ  สาทสินธุ์
 
22 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1. เด็กหญิงธนานันท์  เลาะฟอ
 
1. นางสาวสุดา  กระโห้ทอง
 
23 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   น้อยนาฝาย
 
1. นางศุภนิจ   เชาว์ประสิทธิ์
 
24 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงสมฤทัย  เริงใจ
 
1. นางศศิธร  เรืองชัย
 
25 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กหญิงอารยา  วิลัยหงส์
 
1. นางสาวอำนวย  ภาคาจิตร์
 
26 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 12 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภาคีชง
 
1. นางสมรัก  มะสีพันธ์
 
27 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เฟื้องวงษ์
 
1. นางอุบล  คงสมจิตร์
 
28 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงวีราวัลย์  ดุงสูงเนิน
 
1. นางสมบุญ  ยศรสิงห์
 
29 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กชายกฤษธานนท์  บุพศิริ
 
1. นางศรีนวล  ขอพร
 
30 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 1. เด็กชายอนันต์  คุณสารสถิต
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย
 
31 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 1. เด็กชายอำนาต  เส็งมิ
 
1. นางเกตุมณี  ผลจันทร์
 
32 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดพนัญเชิง 1. เด็กหญิงพลชา  อดุลย์ชัยประสาร
 
1. นางจินตนา  สุมังคละกุล
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไตรศัพย์
 
1. นางสาวทัดดาว  รัตนชาติ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีทองอ่อน
 
1. นางสุนทรี  สักการะ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญศิริตระกูล
 
1. นางบุสญา  อิ่มแก้ว
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงดารารักษ์  เปี่ยมคุณ
 
1. นายทองอยู่  ฟุ้งสุข
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  บุญชูช่วย
 
1. นางกนกพร  มีสมศักดิ์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงเบ็ญจพร  โสรีกุล
 
1. นางอมร  แพทย์นาดี
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นางนภาภรณ์  เนียมหอม
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 1. เด็กชายธนกร  จันทร์ปาน
 
1. นางแสวง  เรือนจำรูณ
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงปานัท  เชื้ออ่อน
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เม่นมั่น
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กหญิงศิริพร  ประดิษฐ์เขียน
 
1. นายปัญญา  สุริยะแสง
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคู้คด 1. เด็กชายนัฏวุฒิ  คงสมบูรณ์
 
1. นายอำคา  แดงนกขุ่ม
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กชายชนาธิป  ฤกษ์ดี
 
1. นางสุกานดา  นวนไทย
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อินตา
 
1. นางรัตนา  ผลหมู่
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ 1. เด็กชายสหรัฐ  กันภัย
 
1. นางสาวกันยุมา  กสิกิจ
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสรณ์ 1. เด็กชายออมสิน  แสดงพจน์
 
1. นางมาลิณี  ชมภูวิเศษ
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดจําปา(อ.อุทัย) 1. เด็กชายภูวดล  ศรีบุญเลิศ
 
1. นายประคอง  สมยา
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1. เด็กหญิงกรณิศ  งามนิมิตร
 
1. นายพยอม  สายัณต์
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กชายสหรัถ  เย็นสนิท
 
1. นางพัฒนา  สว่างเดือน
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กชายอนุชิต  เปรมผลับ
 
1. นางสมพิศ  ชาตินันท์
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 1. เด็กชายหาญ  โฉมหาญ
 
1. นายดนัย  เนกขัมม์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สราคำ
 
1. นางนฤมล  ภัทรวังฟ้า
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กหญิงวริศรา  คงศรี
 
1. นางปราณี  สุขนพกิจ
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงชาริณี  เครือวัลย์
 
1. นางสาวรศินา  ช้างเนียม
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงทัศนียาพร  ฤทธิ์นาคา
 
1. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ 1. เด็กหญิงแพรวา  ประดับมุข
 
1. นายสายัณห์  ส่งกลิ่น
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดปรีดาราม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวบุตร
 
1. นายสมชาย  รักซ้อน
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดไก่ 1. เด็กหญิงจิราพร  ระโหฐาน
 
1. นายเสน่ห์  โพธิ์กระจ่าง
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เจรียมสกุล
 
1. นายสมโภชน์  ฉุยฉาย
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 1. เด็กชายพีรภัทร  จันทร์ปาน
 
1. นายประยงค์  เสระแสง
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวกฤตย์ภัสสร  สาขา
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยภูธร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุ่มพ่วง
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 1. เด็กชายกฤษกร  ประสมทอง
 
1. นางวาสนา  ผดุงรส
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กชายธนกฤต  ไชติคะ
 
1. นายปัญญา  สุริยะแสง
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีระยุทธ  ทาขุนทด
 
1. นางอุทัยวรรณ  โล่ห์ทอง
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 1. เด็กชายชัชพล  พิมสวัสดิ์
 
1. นางรัตนา  ผลหมู่
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กชายพชรพล  พาคำ
 
1. นางมานิส  ลำดับศรี
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนไชย 1. เด็กชายกิตติกาณต์  นวลจันทร์
 
1. นางอรพรรณ  นมขุนทด
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กหญิงวรรณิภา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายพูลศักดิ์  พุทธวิบูลย์
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 1. เด็กหญิงถาวร  คงเจริญ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สิงห์ประเสริฐ
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดพรานนก 1. เด็กชายธรรมนูญ  ภุมมา
 
1. นางสาววิภา  ส่งกลิ่น
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  แสงอุทัย
 
1. นางสาวสุปราณี  สังสะกุล
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กหญิงศลียา  อันสุพรรณ
 
1. นางสาววัฒนา  เชื้อสุวรรณ์
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงมุทิตา  ใจถวิล
 
1. นางสาวชาลินี  ทองใบ
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านดอนข่อย 1. เด็กชายธีรดนย์  พึ่งพักดี
 
1. นายทองดี  ทองทา
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนประตูชัย 1. นางสาวกุสุมา  โพธิ์ขาว
 
1. นางพินิจนารถ  ลำดวน
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายประเสริฐ  วิเศษชัย
 
1. นางสาวประภาพร  เพชรดีคาย
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายสหรัฐ  ลารุณ
 
1. นางสาวภัทรา  เสตบุตร
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กหญิงอารยา  ม่วงไหม
 
1. นางพจนารถ  เหมือนสิงห์
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 1. เด็กหญิงสุทธิสา  สมานเชื้อ
 
1. นายเสรี  ตั้งเจริญ
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฎฐา  เหมทอง
 
1. นางจุฑามาศ  วสุรัตต์
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กชายทานตะวัน  ช่างเงิน
 
1. นางสาวธัญญาศิริ  บุญทา
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายทรงพล  ดอกพรม
 
1. นางรังรอง  สมบุญ
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กหญิงจันทิมา  รุ่งเช้า
 
1. นางกานดา  พูลทรัพย์
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  กุมแก้ว
 
1. นางศิริลักษณ์  สุขสาสนี
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 15 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 1. เด็กหญิงพิมพา  แซ่จ๊ะ
 
1. นายวันชัย  สามิภักดิ์
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงวนิดา  แทนสีดา
 
1. นายณฐดนย์   เย็นใจมา
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กหญิงวรรณภา  ฟักขำ
 
1. นายพูลศักดิ์  พุทธวิบูลย์
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดพรานนก 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  ขำมี
 
1. นางสาววิภา  ส่งกลิ่น
 
91 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงจารุนันท์  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทร์สุข
3. เด็กหญิงวณิชา  เจริญขำ
 
1. นางสาวกฤตย์ภัสสร  สาขา
2. นางพยุงศรี  กระจ่างวงศ์
 
92 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 17 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  พบหิรัญ
2. เด็กชายบูรพา  มหาชัย
3. เด็กหญิงอรชพร  ลาพรหัมมา
 
1. นางลออ  ดีเฉย
 
93 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายพันทวี  มติวิวัฒน์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุทธิรักษ์
 
1. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
 
94 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กชายจเร  อานามนารถ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  กิจจารักษ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มีพ่วง
2. นางสาวปิยนันท์  แววนิลานนท์
 
95 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชูศ้กดิ์  ขลิบเงิน
2. เด็กชายธีรวุฒิ  รักทรง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ส้มแก้ว
2. นางสาวประภาพร  เพชรดีคาย
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรพินธ์  จันทราวุฒิ
 
1. นางนิตยา  จันทราวุฒิ
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธนกฤต  หอมจีน
 
1. นางสาวเบญาพร  นรสิงห์
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กหญิงอร  ทองยิ่ง
 
1. นางสาวนริสรา  เจริญผล
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กชายธนพัฒน์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ผลหมู่
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงรัตติกร  ประเสริฐวงษ์
 
1. นางรุ่งรัชนี  จันทะเคียน
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายมงคล  วัน
 
1. นางปัทมา  ศรีตรรกยานันท์
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 1. เด็กชายธนภูมิ  ขันธมาลัย
 
1. นางสุนทรี  สักการะ
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1. เด็กหญิงวริศรา  ภาคสุข
 
1. นางสาวชนิดา  สุนทรสุข
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรัตนกร  หวังวีระ
 
1. นางกนกพร  มีสมศักดิ์
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กชายสุภนัย  ดนตรี
 
1. นางปราณี  สุขนพกิจ
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. เด็กชายรพีภัทร  มะคนมอญ
 
1. นายอาภากร  ศุภเลิศ
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญญาตา  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางสาวนงนุช  แสงจักร
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอรรถพร  ไทคณา
 
1. นางณัฐกานต์  ชูก้าน
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดดอนกลาง 1. เด็กชายนพพล  จุดตา
 
1. นายเสน่ห์  พบพาน
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 1. เด็กชายภูษิต  พูลปลื้ม
 
1. นายสมโภชน์  เจริญจิตร
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดนางชี 1. เด็กหญิงมานิตา  บุญส่ง
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ชูกลิ่น
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 17 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กชายคฑาธัช  ทองศรี
 
1. นางธัญญโชติ  ชูเนตร
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวชลดา  บัวสี
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 1. เด็กชายวิริยะ  ศรีโชติ
 
1. นางอัมพร  กระแสร์นุช
 
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ไวยครุฑธา
 
1. นางสาวภัศรา  หมีเขียว
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร 1. เด็กชายธนวัต  โชคบำรุง
 
1. นางนันทา  รักษาสกุล
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงชญาดา  บัวบุตร
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สิงห์โตแก้ว
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กหญิงอลิสรา  เต๊ะเบ๊ะบ๋า
 
1. นางบังอรรัตน์  อยู่สะอาด
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐกานต์  วัฒนกูล
 
1. นางนิตยา  จันทราวุฒิ
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองประเสริฐ
 
1. นายสาธิต  สุธาอรรถ
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กชาย ธีรดนย์   ชินนาพันธ์
 
1. นางอรอุมา   มะโนคำ
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กชายพฤฒิพงศ์  มณฑาทิพย์
 
1. นายพูลศักดิ์  พุทธวิบูลย์
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงปิยวดี  มีเสถียร
 
1. นางสาวจินดา  เทียมมณี
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ฤทธิ์เอนก
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ส้มแก้ว
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดอนข่อย 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นุกูลวงษ์
 
1. นายทองดี  ทองทา
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพันธ์  โสภานะ
 
1. นางสาวเกษร  ศรีทอง
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กหญิงรษยา  โพธิอาศน์
 
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  มังกรแก้ว
 
1. นายปรีดา  สุขนพกิจ
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 1. เด็กชายวันชัย  โชติญาณ
 
1. นางสาวนิตย์ติญา  โสภา
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแบบ
 
1. นางรวีวรรณ  ลี้เจริญ
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 1. เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  จันทรรักษ์
 
1. นายจำลอง  น่วมนุ่ม
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบุสสดี  อินทร์พยัคฆ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  โล่ห์ทอง
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงธตรฐ  สว่างจิต
 
1. นางทิศารัศม์  ปภานันวรเศรษฐ์
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กหญิงศุณัฐชา  คงไพศาล
 
1. นายจักรพงษ์  สิทธิ์น้อย
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 1. เด็กชายอิทธิพล  อินต๊ะ
 
1. นางศิริลักษณ์  มาศสถิตย์
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 1. เด็กชายวราวุฒิ  พรมดี
 
1. นายจำลอง  ดำขำ
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 1. เด็กหญิงอริษา  คิดเข่ม
 
1. นางบุญรอด  มหามนตรี
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 1. เด็กชายธนานัน  สวัสดี
 
1. นายชาตรี  มีสมบูรณ์
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงอทิตยา  ชูผกา
 
1. นายภิญโญ  แย้มศรี
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 1. เด็กหญิงมะปราง  ภูษาจันทร์
 
1. นางสาวชลดา  บัวสี
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนข่อย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จำปี
 
1. นายทองดี  ทองทา
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายพีระ  กฤษดี
 
1. นางศิริลักษณ์  สุขสาสนี
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายอลงกรณ์  บังบัวบาน
 
1. นางสาวภัทรา  เสตบุตร
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ผาสุก
 
1. นายจักรพงษ์  สิทธิ์น้อย
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพัชรัตน์  ฉันชื่น
 
1. นางสาวประภาพร  เพชรดีคาย
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ดีแท้
 
1. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กหญิงนาตาชา  ปั้นไล้
 
1. นางสาววัฒนา  เชื้อสุวรรณ์
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ขำพร้อม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทูขุนทด
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นามเสาร์
 
1. นางสาวธัญญาศิริ  บุญทา
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มะโนแจ่ม
 
1. นางวารี  หามนตรี
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. นายณรงค์ศักดิ์  ภู่ดาษ
 
1. นางสาวเอมอร  ผาสุขพันธ์
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 11 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปิยะ  ผูกพันธ์
 
1. นางสาววาสนา  ไกรสอน
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กหญิงอภิญญา  ทองระยับ
 
1. นางจุฑามาศ  วสุรัตต์
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 1. เด็กหญิงชลรดา  การทรัพย์
 
1. นายเสรี  ตั้งเจริญ
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  มีชนะ
 
1. นางสาวชื่นกมล  ประสาตร์
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กหญิงประภัสสร  สีทาแก
 
1. นางพจนารถ  เหมือนสิงห์
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีมูล
 
1. นางปิยฉัตร  พิมพาพรหม
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 1. เด็กชายจักราชัย  ทรงเจริญกุล
 
1. นายวันชัย  สามิภักดิ์
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดพนัญเชิง 1. เด็กชายวสันต์  ศรีวิไลสมอุดม
 
1. นางสาวสุปราณี  เกตุวุฒิ
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงวรรณิชา  กรีวิเวก
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โฉมมิตร
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  นพรัตน์
 
1. นายพูลศักดิ์  พุทธบูลย์
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางกานดา  พูลทรัพย์
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  รวงกลิ้ง
 
1. นางสาววิมล  ชื่นอุรา
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 25 โรงเรียนประตูชัย 1. นางสาวชุติมา  สิงห์ปั้น
 
1. นางสาวสุมาพร  เลาะฟอ
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อดทน
 
1. นางบังอร  จันทร์ศักดิ์
 
166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ธำรงกิตติพร
2. เด็กหญิงสุธิตา  คำสี
3. เด็กหญิงอนุสรา  ศรีสุรักษ์
 
1. นางสาวพจมาน  บุญหล้า
2. นายสุเวช  ชวดรัมย์
 
167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงกิตติชนก  เสือไพร
2. เด็กหญิงณัฐฑฌา  คำเปรม
3. เด็กชายสิริพงษ์  และมัด
 
1. นายธนฤทธิ์  ไกรทอง
2. นางสาวสุกัญญา   เกตุบุดดา
 
168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดทุ่งมน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกสุวรรณ
2. เด็กชายธนภูมิ  สารรุก
3. เด็กหญิงวาสนา  พลสมัคร
 
1. นางบรรจบ  เกาะแก้ว
2. นายสมชาย  พูลเจริญ
 
169 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กหญิงนาตาชัย  คำตุ้ม
2. เด็กชายสถาพร  บุญมา
3. เด็กชายอาทิตย์  ผลเวช
 
1. นางสาวสมใจ  หมายเจริญ
 
170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดปรีดาราม 1. เด็กหญิงปรางวลัย  สว่างเมฆ
2. เด็กชายศัจกร  โลหะทัศน์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อู๊ดเอม
 
1. นายบรรจง  สาหร่าย
 
171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กชายพรชัย  นาข้าวเบา
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ทิพย์วงศ์
3. เด็กหญิงสายทอง  สุขเจริญ
 
1. นางสุมณฑา  เชาว์ตระกูล
2. นางสาวอัญชลี  ธีระสาสน์
 
172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดนางชี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ตรีณาวงษ์
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  พบร่มเย็น
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ชูกลิ่น
2. นายเดชา  มีสมยุทธ์
 
173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กหญิงกุญญารัตน์  เชียงก๋า
2. เด็กหญิงนภาพร  บริพันธ์
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  สาลีผล
 
1. นางสาวณัฐกมล  สุกุมลนันทน์
2. นางสาวนางขนิษฐา  จิระกาล
 
174 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กหญิงมนต์ทิวา  มะวังนุทูล
2. เด็กชายวรัญญู  ทองปรุง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุกใส
 
1. นางบุญรัตน์  ลครชัย
2. นางสุจิตรา  คงสมปราชญ์
 
175 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดศรีประชา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เรืองนิมิตร
2. เด็กหญิงวนิสา  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงอโนชา  สะแกคุ้ม
 
1. นางสาวลักษิกา  พลายเพ็ชร์
2. นายเจษฎา  สุโน
 
176 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านดอนข่อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จีนรำ
2. เด็กชายรัตนพล  โรจนีย์
3. เด็กหญิงสุมณฑา  กล้วยน้ำ
 
1. นางเรไร  เจริญสุข
 
177 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กชายธีรภัทร์  กัลยา
2. เด็กชายวีระศักดิ์  กลิ่นตลบ
3. เด็กหญิงอทิตยา  มีสัตย์
 
1. นางสาวกรณิศ  สุวรรณไตรย์
 
178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กหญิงชลธิษา  จุลวรรณ์
2. เด็กหญิงพรรณพร  นานิล
3. เด็กชายสุรัชร์  ชำนาญกลาง
 
1. นายสมจิตร์  มีน้อย
 
179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ณ บางช้าง
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ยอดดำเนิน
3. เด็กหญิงพรวิมล  ชอบใจ
 
1. นางชนิดา  วงค์เพ็ชร
2. นางสาวเสาวภา  หนุหล้า
 
180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กหญิงสายธาร  ยาวิสัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ดวงสี
3. เด็กหญิงอารยา  ยาวิสัย
 
1. นางนงลักษณ์  จันทรประเสริฐ
 
181 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มณีขำ
2. เด็กหญิงปวีณา  มะหะหมัด
3. เด็กหญิงอารียา  รอดเปรม
 
1. นางสาวขวัญใจ  บุญสมบัติ
 
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจิตตา  แก้วเสถียร
2. นายยุทธนา  ยีนเสียง
3. เด็กหญิงเจษฏางค์  โค้วฮวด
 
1. นายคารม  สอระพิมพ์
 
183 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 1. เด็กชายธวัชชัย  ดามาตย์
2. เด็กหญิงนภาพร  ปลอดฤทธิ์
3. เด็กหญิงอุษา  คำมูล
 
1. นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ
 
184 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กชายชินภัทร  ชูเจริญ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ลองแก้ว
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  หัตถเสรีพงษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  หอยสกุล
2. นางสาวพรรณรัตน์  ศรีเมือง
 
185 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงภารวี  เฉลยภพ
2. เด็กหญิงวรรณิสา  เทศถมยา
3. เด็กหญิงโสภิดา  เหลืองสีดา
 
1. นายสิริวัชร  หมื่นหน้า
 
186 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 50.09 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายถิรวัฒน์  บุญรักษา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  สินสถาน
 
1. นางธนาภร  หยวกทอง
2. นายอุทัย  แสงชาติ
 
187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 47.31 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เรืองสุข
2. เด็กชายนครินทร์  จำปา
 
1. นางสาวจินตนา  มะหมัดซอและห์
2. นางสาวศิริพร  คำมาก
 
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 44.53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายณัฐชัย  แย้มนาม
2. เด็กชายวัชรสันต์  พุทธอินศร
 
1. นางสาวนวพร  โพนหลวง
2. นายสมพงษ์  อินทร์สุวรรณ์
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 43.23 เข้าร่วม 15 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายรชานน  รุ่งเรือง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เนตร์สว่าง
 
1. นายธนศักดิ์  ดิษยรักษ์
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 41.74 เข้าร่วม 16 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 1. เด็กชายภูสิทธิ์  เกตุแก้ว
2. เด็กชายอมรเทพ  โมทะนี
 
1. นายวุฒิ  เดชฟุ้ง
2. นางสาวสุวิมล  อินทร
 
191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดบึง 1. เด็กชายธีระวุฒิ   ผดุงรัตน์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  แตงสี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  นิลคูหา
2. นายไพรินทร์  รุ่งเรืองวงค์
 
192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 39.33 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 1. เด็กชายชัยชนะ  ทองอร่าม
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  กิตินาม
 
1. นางสาวจันทิมา  แย้มหน้ามล
2. นายดนัย  เนกขัมม์
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 1. เด็กชายภูวนาท  ฟักคำ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ชื่นหทัย
 
1. นายพงศกร  พันธุ์พาณิชย์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  อินที
 
194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 1. เด็กชายธราวุฒิ  ทรัพย์ถนอม
2. เด็กชายศรายุทธ  ผาสุขเนตร
 
1. นางนรินพิไล  ไผ่พูล
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.22 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดสฎางค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีบรรยงค์
2. เด็กชายศตคุณ  เชียงทอง
 
1. นายชวลิต   ถิตย์กุล
2. นางอรนุช  พืชกมุท
 
196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.35 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 1. เด็กชายธนากร  บุญมี
2. เด็กชายธนารัตน์  ใหม่เอี่ยม
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีษะคำ
2. นายสุทธิชัย   บุญรอด
 
197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.26 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รักสนิท
2. เด็กชายปฐมพงศ์  กรีถาวร
 
1. นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ
 
198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.37 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดภาชี 1. เด็กชายธีรพงษ์  ตรีคงคา
2. เด็กชายวรากร  บุญแจ่ม
 
1. นายกมล  ศรีหามงคล
2. นายไพล๊อต  บุศราคำ
 
199 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.69 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายวรลภย์  สุวรรณลาย
2. เด็กชายศรันย์  สุวรรณพงศ์
 
1. นายศุภรัตน์  ทิพยะพร
 
200 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.43 เข้าร่วม 18 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กชายปริพัฒน์  พรมหอม
2. เด็กชายสุริยันต์  ทองนรินทร์
 
1. นางสาวจิรปรียา  รอตเสวก
2. นายนันท์พิพัฒน์  รอตเสวก
 
201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดสามเรือน 1. เด็กชายภูรินทร์  แจ้งธรรม
2. เด็กชายอลงกรณ์  นูนศิริ
 
1. นายชัยวัฒน์  งามศิริ
2. นางสาวพัฒนา  พูลสวัสดิ์
 
202 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.49 เข้าร่วม 20 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผดุงกาย
2. เด็กชายปัณณทัต  ด้วงทอง
 
1. นายสิริวัชร  หมื่นหน้า
 
203 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 39.26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายชนพัฒน์  เจียมตน
2. เด็กชายสมชาย  ทองวีวงศ์
 
1. นางสาวรัชฎา  เพิ่มวิลัย
 
204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 26.4 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กชายกฤติพงศ์  จำแนกวงษ์
2. เด็กชายธวัชชัย  โพ้งสกุล
 
1. นางศิริลักษณ์  จันฤๅไชย
2. นางสาวสุภานัน  สีไพร
 
205 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25.76 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุขจิตร
2. เด็กชายปฏิมา  รื่นยศ
 
1. นางสาวกัลยา  กาละมูล
2. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
 
206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52.44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กชายวรวิช  บุญยัง
2. เด็กชายวรวิทย์  แสงอุไร
 
1. นายณฐดนย์   เย็นใจมา
 
207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 37.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กชายอัศนัย  แซ่มัว
 
1. นายชาลี  ตรีจักร์
2. นายเสถียร  สามิภักดิ์
 
208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 37.18 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กชายกฤษณะ  พิมจันทร์
2. เด็กชายบารมี  ช่วยพิทักษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  จันฤๅไชย
2. นางสาวสุภานัน  สีไพร
 
209 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35.75 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1. เด็กชายชานนท์  ไกรทัต
2. เด็กชายมารุต  ประดับทอง
 
1. นางการีมา  วันเอเลาะ
2. นางอนูร  อ่อนหวาน
 
210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 25.66 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กชายรัชชานนท์  เสนาพร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แพรสี
 
1. นางสาวกัลยา  กาละมูล
2. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 54.1 เข้าร่วม 9 โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายกฤตภาส  โงวรรณ
2. เด็กชายจาตุรนต์  คุณงาม
3. เด็กหญิงจิดาภา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงชนิตา  แดงบำรุง
5. เด็กหญิงฐิติมา  พิณเสนาะ
6. เด็กชายนพอนันต์  คล้ายสังข์
7. เด็กหญิงพรปวี  เข็มขำ
8. เด็กหญิงพรรณภัทร  น่วมเกิด
9. เด็กชายวรรณพงศ์  จันทร์สว่าง
10. เด็กหญิงเยาวภา  เชอมีชา
 
1. นางกาญจนี  โคตรประทุม
2. นางมณฑิชา  ทิพยไชย
 
212 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดภาชี 1. เด็กหญิงกิตติยา  เปี่ยมส้ม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สมพงค์
 
1. นางวิภา  ผลบุญ
2. นางสมมาศ  อันทชัย
 
213 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงจิรัญญา  พงษ์ไทย
2. เด็กหญิงสายทิพย์  สีนาค
 
1. นายชัยรัตน์  เนียมอินทร์
2. นายปัญญา  สังข์มงคล
 
214 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กชายกิตติภณ  สังวาลย์รััตน์
2. เด็กชายชยุตม์  เผือกผ่อง
 
1. นางสาวอริญญา  สุ่มทรัพย์
 
215 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีมานพ
2. เด็กหญิงอารยา  สมงาม
 
1. นางปราณี  สุขนพกิจ
2. นายปรีดา  สุขนพกิจ
 
216 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดทำใหม่ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โนรีวงษา
2. เด็กหญิงวิพัณญา  ราชวงษ์
 
1. นายสุนทร  นิ่มนวล
2. นายไชยทัศน์  มีปราชญ์สม
 
217 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 1. เด็กชายภาณุพันธุ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงสายฝน  ภูลายเลียบ
 
1. นายกรีฑา  แก้วโชติ
2. นายสมนึก  อ่อนจีระ
 
218 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  อยู่สำราญ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  โพธิ์ศรี
 
1. นางนงนุช  ไทยสงคราม
 
219 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงตติยา  ขยัน
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ไม้แป้น
 
1. นายไพรวรรณ  ใจเสงี่ยม
 
220 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงพิมลทิพย์  สุขปลั่ง
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ภู่บำรุง
 
1. นางสาวรศินา  ช้างเนียม
2. นางสุมณฑา  เชาว์ตระกูล
 
221 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กชายธีรพงศ์  ผลาผล
2. เด็กชายอดิศักดิ์  คงสมลาภ
 
1. นางสาวลำพันธ์  ลาภทวี
2. นายไมตรี  พรมภักดี
 
222 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กชายจักรพงษ์  โสดา
2. เด็กชายภานุพงษ์  ยี่ชัย
 
1. นายภิญโญ  แย้มศรี
 
223 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดพนัญเชิง 1. เด็กหญิงนริศรา  ทองอ่วม
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ยี่สุ่นแย้ม
 
1. นางพัทยา  สุขเขตต์
2. นายสุนทร  กลีบโกมุท
 
224 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 1. เด็กหญิงสุนันทา  สิงห์ทอง
 
1. นางชลัญญา  เทพไท
 
225 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงประภาพร  เจียรสกุล
2. เด็กหญิงสุชาลินี  ทองคำ
 
1. นายสัตยา  สิริเกียรติ
2. นางแววตา  พุ่มแย้ม
 
226 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 19 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฉายเนตร
2. เด็กหญิงลูกศร  เหล็กไหล
 
1. นายปรีชา  เผือกกันสี
2. นายวิเชียร  ทับสิงคลา
 
227 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 1. เด็กหญิงปวริศา  คาวีวงษ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เกตุสมพงษ์
 
1. นายจำลอง  น่วมนุ่ม
2. นายสหัส  ทรัพย์ประเสริฐ
 
228 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุรเกต  ไชยแสน
2. เด็กหญิงอริสา  สุจริต
 
1. นายกฤษณะ  ฤกษ์ปรีดี
2. นางสาวเจนจิรา  กันหาวาปี
 
229 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงชลนิชา  แขจอหอ
2. เด็กชายพงศธร  ขุนพิทักษ์
 
1. นายสุริยา  ทองจรัส
2. นายเรืองฤทธิ์  บุตรโชติ
 
230 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 1. เด็กหญิงปนิดา  มุขเขม้น
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ฟื้นอินทร์
 
1. นางนงนุช  ไทยสงคราม
 
231 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุษบา
2. เด็กหญิงวิภา  ขันธรักษ์
 
1. นายนรินทร์  รัมมะบุตร
2. นายสมศักดิ์  เสมสายัณห์
 
232 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  พุ่มเจริญ
2. เด็กชายภูวดล  บุญมาวัตร
 
1. นางสาวสินีนาฏ  ทองวัฒนา
2. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
 
233 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวารี  พลีรักษ์
2. เด็กหญิงอรนุช  พลีขันธ์
 
1. นายไพบูลย์  บ่างสุวรรณ์
 
234 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงนันทิยา  ราชมูลตรี
2. เด็กหญิงอาภาพร  สนใจ
 
1. นายสมศักดิ์  แย้มประดิษฐ์
 
235 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงศศิธร   แหทอง
2. เด็กชายอดิศักดิ์   เหลืองอร่าม
 
1. นายณฐดนย์   เย็นใจมา
2. นายวิโรจน์   หมีเขียว
 
236 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านดอนข่อย 1. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุมณฑา  กล้วยนำ้้
 
1. นางสาวประทิน  เกษีระคุปต์
 
237 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สยุมพร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  กระจับเผือก
 
1. นายทรงพล  แสงทอง
2. นายไมตรี  พรมภักดี
 
238 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เรืองอาจ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  เริงใจ
 
1. นายปรีดา  ปุณณะเวส
 
239 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กหญิงสุณิสา  อินทสร
2. เด็กชายเอกภพ  สานสา
 
1. นางสาวณัฐกมล  สุุกุมลนันทน์
2. นายมานพ  ควรรวม
 
240 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกชกร  สมศรี
2. เด็กหญิงเบญจา  พึ่งบางกรวย
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีเรือง
 
241 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงถิระมน  สระบัว
2. เด็กหญิงแนน  ตามประดิษฐ์
 
1. นายจิตรวุฒิ  ตั้งอยุ่เย็น
 
242 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 1. เด็กหญิงดาราวดี  ดิษดี
2. เด็กหญิงศิริลักษ์  คล้ายสุบรรณ
 
1. นายสุทธิชัย  บุญรอด
 
243 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กหญิงกาญจนา  รอดสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวิภาพร  อาสนะ
 
1. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
2. นายไพรัช  ทันกลาง
 
244 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม 1. เด็กหญิงพรนภา  ชุ่มอินทร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ญาณพืช
 
1. นางสมบัติ  ทองคำชู
2. นางสาวเนื้อทอง  ภูยาธร
 
245 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีมูล
2. เด็กหญิงสุรางค์คณา  โล่ห์สุวรรณ
 
1. นางปราจิณ  สุขผิว
2. นายเจริญ  พรหมนิมิตร์
 
246 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กชายคมสัน  แป้นชูผล
2. เด็กหญิงภสินี  ทองสระ
 
1. นายนราชัย  บุญกระจ่าง
2. นางสาววลัยพร  วงษ์ทองดี
 
247 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 1. เด็กหญิงกิติยา  ขันธมะ
2. เด็กหญิงบุษรา  เนื่องบุญมา
 
1. นายจิระ  ชูชื่น
2. นายศุภณัฏฐ์  แย้มประดิษฐ์
 
248 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 1. นางสาวจารุวรรณ  จุฬารัตน์
2. เด็กชายจิรเดช  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย
2. นายสิทธิชัย  นพรัตน์
 
249 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลรักษา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สันประเทียบ
 
1. นายกฤษณะ  ฤกษ์ปรีดี
2. นางสาวเจนจิรา  กันหาวาปี
 
250 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   น้อยนาฝาย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรโพด
 
1. นายสันติพงษ์  ประพฤติธรรม
 
251 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กชายกฤชดากร  วายุโรจน์
2. เด็กชายณัฐพล  เอี่ยมประไพ
 
1. นายภิญโญ  แย้มศรี
 
252 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง - สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจินดามณี  สัมมาเพ็ชร์
2. เด็กหญิงเมธาวลัย  ทองมูล
 
1. นายเสนีย์  สรรเสริญ
 
253 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 23 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 1. เด็กหญิงปวีณา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่หลอ
 
1. นางสมรัก  มะสีพันธ์
2. นางสาวอุราวรรณ  ยาศรี
 
254 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กหญิงพัชรี  สุภาพ
2. เด็กหญิงมนิศรา  ศรีวิลัย
 
1. นายพิบูล  โพธิ์งาม
 
255 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงอนุษบา  สังฆะมัย
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
256 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงณัฐชา  สาระจันทร์
 
1. นายวิโรจน์   หมีเขียว
 
257 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนประชาศึกษา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แอบอิง
 
1. นายเปรมพิชิต  อันโน
 
258 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  รับขวัญ
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  สมงาม
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยภูมิ
4. เด็กหญิงถุงเงิน  สถิตย์วงศ์
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรทอง
6. เด็กหญิงน้ำมนต์  จันทร์หอมไกร
7. เด็กหญิงบุศยรัตน์  เหมือนสิทธิ์
8. เด็กหญิงพรนภา  คำแพงศิริรัตน์
9. เด็กหญิงวิภาวดี  กลบกลาง
10. เด็กหญิงอภิญญา  ประดิวิทน์
 
1. นางกมลทิพย์  ช่างทอง
2. นางปราณี  สุขนพกิจ
 
259 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 1. เด็กชายจตุพร  มาลา
2. เด็กชายชาตรี  ม่วงทอง
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  ตามธิรัตน์
4. เด็กหญิงธนพร  ควรแถลง
5. เด็กหญิงประภาวสดี  สนิทบุญ
6. เด็กหญิงอัมราพร  มูลอำคา
7. เด็กหญิงอัยลัดดา  สามสี
8. เด็กชายอาดัม  มัดวัง
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันหวัง
10. เด็กชายโพธิกร  แดงวรรณา
 
1. นางสาวพิมาย  โมฬี
 
260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิลาวรรณ  พัดวิลัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วิเศษศรี
 
1. นางกนกพร  มีสมศักดิ์
2. นายบริรักษ์  เป็ดทอง
 
261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กชายจิรสิน  มังกะโรทัย
2. เด็กชายวีรชาติ  ตรีไชย
 
1. นางสาวแพทอง  สามพันธ์
 
262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงจริยา  เด่นดวง
2. เด็กชายพิจิตร  เจริญไทย
 
1. นายเรืองเดช  เนตรนุช
 
263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงธันยาพร  บุญยัง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จำนงค์ถ้อย
 
1. นางรุ่งทิพย์  เมรัตน์
2. นายไชยา  เมรัตน์
 
264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. เด็กชายธนสร  คุ้มฮะ
2. เด็กชายปัญญา  ตาฟู
 
1. นายคมสัน  พรประสิทธิกุล
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
 
265 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 21 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายราฉัตร  คาน
 
1. นางมิรันตี  รุ่งศรี
 
266 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดปรีดาราม 1. เด็กชายเมธี  ตรีพัฒน์
 
1. นางสาวกิตติยา  กลั่นพจน์
 
267 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 54.66 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  วังเวง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  พัชรพงษ์
 
268 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายนพรัตน์  อัครส
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สิงห์โตแก้ว
 
269 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 53.98 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 1. เด็กหญิงมีนา  บุญญะสุวรรณ
 
1. นางสาววิสาข์  ขุนศรีจตุรงค์
 
270 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 53.32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดหัวหิน 1. เด็กหญิงพิมพร  แช่มโสภา
 
1. นางสาวอัญรัตน์  นุชกำบัง
 
271 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญโฉ
 
1. นางสาวสายพิน  สมศรี
 
272 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 45.32 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สายยศ
 
1. นางสาวจีรนันท์  เกิดม่วง
 
273 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กชายจุฑาทิพย์  โสดา
 
1. นายฉัตรพัฒน์  อุปัน
 
274 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนประชาศึกษา 1. เด็กชายศุภกร  คล้ายบัณฑิต
 
1. นางสาวรัศมี  ใจผ่อง
 
275 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กชายนำโชค  ใยสำลี
 
1. นางสาวศันสนีย์  แสงพันธ์
 
276 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กชายพิริยกร  สำเนียงเย็น
 
1. นางสุคนธ์  มีชูเสพ
 
277 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 1. เด็กหญิงคฑามุข  จรเปลี่ยว
 
1. นางสาวปฎิญญา  จริตไทย
 
278 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิยานนท์
 
1. นางสาวทิพยวรรณ  ปุณณินท์
 
279 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กหญิงสรัลยา  บ่อสุวรรณ
 
1. นางสาวสุวรรณี  สอาดเอี่ยม
 
280 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 1. เด็กหญิงยศวดี  ถลำ
 
1. นางสาวจินตนา  มะหมัดซอและห์
 
281 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายธนวัติ  ยอดคำ
 
1. นางสาวนิพัทธา  ศรีสุข
 
282 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดหนองเป้า 1. เด็กหญิงคริสมาส  อุชชิน
 
1. นางสาวกัลยาณี  ลำดับศรี
 
283 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กหญิงอะลีนา  บุญเกิด
 
1. นางเนืองนิตย์  วงศ์ศรีกุล
 
284 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1. เด็กชายธนพัทธ์  สุนทรศิริ
 
1. นางสาวบุณยนุช  บุญจิตร
 
285 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 1. เด็กชายณัฐภูมิ  วิลากุล
 
1. นางปิติพร  มีสุข
 
286 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 1. เด็กหญิงอติกานต์  มีรัตนไตร
 
1. นางสาวเกษรา   สุวรักษร
 
287 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีเรืองทอง
 
1. นางอรอุมา  ขันธวิธิ
 
288 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงมาริสา  หอมมณฑา
 
1. นายอุทัย  แสงชาติ
 
289 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดปรีดาราม 1. เด็กหญิงภคพร  วัฒนถนอม
 
1. นางสาวกิตติยา  กลั่นพจน์
 
290 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กหญิงรัชณีกร  มณีเหล็ก
 
1. นางสาวทิพภาวรรณ  ดีหนองยาง
 
291 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงอภิสรา  สุนทรานนท์
 
1. นางมาลี  สารากร
 
292 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์โต
 
1. นางสาวศรัณยา  ฝอยทอง
 
293 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่างทอง
 
1. นางสาวจงจิตร  เลิศวัฒนาพร
 
294 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดศรีประชา 1. เด็กหญิงนิธินันท์  จ่างเจริญ
 
1. นางดลภัคษร   แสงฉวาง
 
295 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงพัชรพร  กรึงไกร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ศรีศิริกุล
 
296 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงษ์วิโรจน์
 
1. นางมาลัย  สง่าวงศ์
 
297 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหันตรา 1. เด็กหญิงชญาดา  มีสมเดช
 
1. นางสาวกมลพร  อันทปัญญา
 
298 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. เด็กหญิงเสาวรินทร์  ทองแกมใบ
 
1. นางสาวบวรลักษณ์  มโนวิสุทธิ์
 
299 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดแค 1. เด็กชายอาลีฟยา  ลายสาคร
 
1. นายศักดิ์ดา  สอนดี
 
300 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กหญิงณัชชา  อิ่มใจจิตร
 
1. นางรัตนา  บุญรอด
 
301 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีจันทร์
 
1. นายฉัตรพัฒน์  อุปัน
 
302 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีชาติ
 
1. นางสาวกันยารัตน์  กลมกล่อม
 
303 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  ทวีคูณ
 
1. MissSiegrid   B. Tejeno
 
304 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ธรรมสาคร
 
1. นางธิติสุดา  จันละบุตร
 
305 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดปากกราน 1. เด็กหญิงพนิดา  แดงอร่าม
 
1. นายทักษ์ดนัย   แสงรส
 
306 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงสุนิสา  สดับรส
 
1. นายบัญชา  กันยาประสิทธิ์
 
307 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดภาชี 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  เขียวอ่อน
 
1. นางบุบผา  รื่นแดน
 
308 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 1. เด็กชายคณิศร  สง่าศรี
 
1. นางสาวทิพภาวรรณ  ดีหนองยาง
 
309 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  โสมศรี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  กำลังเสือ
 
310 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญตา  คงบุตร
 
1. นางสุนัญ  หนูจ้อย
 
311 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กหญิงชนาภา  คงสมฤทธิ์
 
1. นายทรงพล  แสงทอง
 
312 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กชายภานุพันธ์  ม่วงศรี
 
1. นางสาวสุวรรณี  สอาดเอี่ยม
 
313 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม 1. เด็กชายจักรี  กสินานนท์
 
1. นางสาวธนวรรณ  ทองคำสุก
 
314 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สังข์เนตร
 
1. นางสาวมณทิรา  พันธุ์ไพศาล
 
315 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  รอดปาน
 
1. นางสาวละออ  จันทร์ชุม
 
316 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 1. เด็กหญิงรสนา  แซ่ซ้ง
 
1. นายชาลี  ตรีจักร์
 
317 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กหญิงอารยา  ม่วงไหม
 
1. นายรุ่งพัฒน์  ฮวดสามเสน
 
318 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กหญิงปรียาพร  มีมูล
 
1. นางสาวอุทัย  แป้งผง
 
319 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดพนัญเชิง 1. เด็กหญิงกวินทรา  จุลเกษร
 
1. นายปภพ  ภุมรินทร์
 
320 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายธานินทร์  แสงศรีโรจน์
 
1. นางบุษกร  ชมชู
 
321 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดสะตือ 1. เด็กหญิงจิราภร  ภูทอง
 
1. นางเบญจมาศ  กองสุดใจ
 
322 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 1. เด็กหญิงภาวิณี  งามคณะ
 
1. นายอรรณพ  พุฒิมณี
 
323 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงณัฐชา  สาระจันทร์
 
1. นางสิริพร  เดชขจร
 
324 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงชนากานต์  คิดดี
 
1. MissSiegrid  B tejeno
 
325 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ช่วยพยุง
 
1. นางวิไล  ผ้าแดง
 
326 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1. เด็กหญิงอิสรีนา  ปลีกล่ำ
 
1. นางสาวบุณยนุช  บุญจิตร
 
327 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  นาคแท้
 
1. นางนิศา  สุคนธสังข์
 
328 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงนาฏนดา  ช่วยพยุง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ศรีศิริกุล
 
329 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดหัวหิน 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บัวทอง
 
1. นางสาวเทียมจิต  คงอรุณ
 
330 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกอร  หวังลอยกลาง
 
1. นายสัตยา  สิริเกียรติ
 
331 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 1. นางสาวจิราวรรณ  พรมมี
 
1. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กชายกันติทัต  ทับสาคร
2. เด็กชายธราธร  สุธาอรรถ
3. เด็กชายพีระศักดิ์  พิมพ์แบบบัว
4. เด็กชายภูริทัต  แสงบุศย์
5. เด็กชายวศิน  ทรงเคารพ
6. เด็กชายศิริศักดิ์  เฉลิมสถาน
 
1. นายชาลี  แก้วเจริญ
2. นางพัชรี  ผ่องถ้อย
3. นายสุพจน์  ผ่องถ้อย
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงชญาณี  จันเจริญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มสมพงษ์
4. เด็กหญิงวินิตา  บุญเปรม
5. เด็กชายสุธนนท์  เวชขยัน
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เจียมสกุล
 
1. นางสาวบุญส่ง  โอสถศรี
2. นางสาวศศิธร  สอนประดิษฐ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  รุ่งเรือง
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงกุลนาถ  อุมมันทานนท์
2. เด็กหญิงกุลยา  เมืองประแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐมน  เหมือนสุทธิวงค์
4. เด็กชายพิสิฐพงศ์  สุขีชล
5. เด็กชายพีรพล  สวนขวัญ
6. เด็กชายศราวุธ  เลิศลบ
 
1. นายปราโมทย์  แต้เจริญไชย
2. นายปรีชา  อรุณรุ่ง
3. นายเจริญ  ธารมัต
 
335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงชนมล  ตรีพาทย์
2. เด็กหญิงทวินัน  ศรีแสวง
3. เด็กหญิงปัทมา  วิมล
 
1. นางกาญจณา  ศรีมงคล
2. นางนวรัตน์  คงดีเพียร
 
336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโตนด 1. เด็กหญิงสุมิลตรา  คงบุตร
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เจริญสม
3. เด็กหญิงเปรมนิกา  รักษ์ยั่งยืนกุล
 
1. นางสุภาพร  คำอินทร์
2. นางสาวอัมภา  มงคลยศ
 
337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 1. เด็กชายจีระพัฒน์  ตรีรส
2. เด็กชายฉัตรมงคล  พูลมา
3. เด็กหญิงปัทมา  พูลมา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชลพลัง
2. นางสาวชนิษฏา  สายสมบัติ
 
338 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดสามเรือน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แจ้งสุบิน
2. เด็กหญิงศศิธร  แจ้งสาร
3. เด็กหญิงศศิพร  ประสพงาม
 
1. นางสาวพัฒนา  พูลสวัสดิ์
2. นางอารมย์  ธรรมวิจารณ์
 
339 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใหม่เอี่ยม
2. เด็กหญิงนิรชา  เสมาท
3. เด็กหญิงประภัสรา  เพ็ชรักษ์
 
1. นางสาวปวัลลดา  เนียมนิยม
2. นางสาวเข็มทอง  ปัททุม
 
340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดลาดทราย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วัดไพร
2. เด็กหญิงนิศากร  โฮเม
3. เด็กชายวัชระ  พระเมือง
 
1. นางสาววัลลีย์  มารมย์
2. นางโอภา  ศุขเสงี่ยม
 
341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 1. เด็กหญิงธนพร  มีสัตย์
2. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่เฮง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  สิงห์เทพ
 
1. นายชำนิ  พิมพาภรณ์
 
342 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณชัยรบ
2. เด็กหญิงประภัสสร  สีเหลือง
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  เขตตานิม
 
1. นางธัญภา  อยู่สุข
2. นางสมคิด  ตองสารี
 
343 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายณัฐชานนท์  คงเกษม
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พงศ์เป็นสุข
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ศาสตร์สมัย
 
1. นางธนาภร  หยวกทอง
2. นายอุทัย  แสงชาติ
 
344 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เพ็ญสุวรรณ
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  อภิวรรณ
3. เด็กชายวิรุฬห์  ลานทอง
 
1. นางวาสนา  ผดุงรส
2. นายอนุกูล  ผดุงรส
 
345 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สุขรอด
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ใบแก้ว
3. เด็กหญิงสาริณี  รักศรี
 
1. นางจันทร์พร  สุวรรณรัก
 
346 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนิศรา   กลีบมาลัย
2. เด็กหญิงรัชนก  ฝนทอง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ฝนทอง
 
1. นายทองอยู่  ฟุ้งสุข
 
347 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  นิ่มเจริญ
2. เด็กหญิงดลพร  สุขะรัตน์
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  สีทับทิม
 
1. นางสุกุมา  ทรัพย์ทิพย์
 
348 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 48.59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดศาลาลอย 1. เด็กชายธนากรณ์  รอดอินทร์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  รวยทรัพย์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ผลหมู่
2. นางสาวศิริรัตน์  เรืองฉาย
 
349 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กหญิงเนติยา   เหลือโกศล
 
1. นายณฐดนย์   เย็นใจมา
 
350 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  วัฒนกูล
 
1. นางนิตยา  จันทราวุฒิ
 
351 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายนราธิป  วันอินทร์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  พลเสน
 
352 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  รุ่งเรือง
 
353 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1. เด็กหญิงเสาวรินทร์  ทองแกมใบ
 
1. นางสาวเอมอร  ผาสุขพันธ์
 
354 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กชายเนศณรงค์  เรืองยศ
 
1. นางนิตยา  จันทราวุฒิ
 
355 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงวิยะดา  ประคองทรัพย์
 
1. นางนฤมล  นวลแสง
 
356 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดโคกมะยม 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงนิมิตร
2. เด็กชายศิลา  บุญพึ่ง
 
1. นายภูวดล  การจนารักพงค์
 
357 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 35 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขรักษา
2. เด็กหญิงรุ่งขจร  เฉลิมวัฒน์
 
1. นายไพบูลย์  วีระสัย