หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสมศักดิ์ ชโลธร ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายยืนยง ราชวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
5 นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายจำนอง พยัคฆ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
8 นางอภิญญา อ่อนจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
9 นายสุรพัฒน์ นิลมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
10 นายบุญเลิศ โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
11 นายสุระพล เฉลิมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
12 นายไพฑูรย์ สุมาลกันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหันตรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
13 นายสำเนา เลียบมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
14 นายอำนาจ เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
15 นางกัญชรส เนตรนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
16 นางสาวจินตนา ท่าสระ ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
17 นางปิยะรัฐ จำเนียรพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
18 นางทองอยู่ มุสิกชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
19 นายหิรัญ สาทสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
20 นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้ง ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
21 นายสุพจน์ แจ้งเขว้า ครู โรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายเอกชัย พงษ์อารี ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายอาทิตย์ ลาภชัย ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายธวัชชัย ดำเนินงาน ช่างสี ชั้น ๓ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายเอกชัย แสงสุวรรณ์ ช่างปูน ชั้น ๓ โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายประยุทธ์ พงษ์เจริญ ช่างไม้ ชั้น ๓ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายณรงค์ แซ่ภู่ ช่างไม้ ชั้น ๓ โรงเรียนวัดพนัญเชิง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
28 นายสมศักดิ์ ภาคเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
29 นายธวิช สุดใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
30 นายนเรศ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
31 นายวัฒนชัย ศาสตร์สาระ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
32 นางสาวอนุชิดา บำรุงวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
33 นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
34 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
35 นายกฤษณะ ถิระพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
36 นายธวัช บุญชุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
37 นางประนอม ทรัพย์มีชัย ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
38 นางทัศนีย์ อยู่ทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
39 นางสาวภัทรา สุขนิคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
40 นายสุรพงษ์ เทียมมโน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
41 นายดิเรก เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เลขานุการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
42 นางสนธิรัตน์ อุ่นใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
43 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
44 นายวิชิต เรือนจำรูณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
45 นางสมควร สุดสาระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
46 นางสุมาลี มีวุฒิสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
47 นายฉลอง ชาตรูปะชีวิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
48 นายสาโรช มงคลเนตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
49 นางระพีพรรณ มีสมศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
50 นายอารีย์ จำปาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
51 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
52 นายสุรินทร์ ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคานหาม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
53 นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
54 นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
55 นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
56 นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
57 นางมาลัย สุขนิยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
58 นางปราณี มีชิตสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
59 นางสาวชญามัย สุธัมรส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
60 นางจิตรา จินตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
61 นางสุวนี มีแตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
62 นางน้ำทิพย์ คงเกษม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
63 นายนิรุส ศริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
64 นายปฏิพัทธ์ โฉมวิไล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทำใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
65 นางสาวภัทริน มณีโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
66 นางจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
67 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
68 นางอัจฉราภรณ์ กนกอุดม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร ประมวลผล แจ้งผลการประกวดและจัดทำเกียรติบัตร
69 นายอารักษ์ พัฒนถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
70 นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
71 นางนพวรรณ ส่งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
72 นางปราณี ปิยะทัศน์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
73 นางทิพย์วารี แจ่มใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
74 นางสุรีรัตน์ ขันธสนธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
75 นางบุญสม มีกุศล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
76 นางสมควร สุดสาระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
77 นายยืนยง ราชวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
78 นางสมสมัย เนคมานุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
79 นางญาณิน แสงเสวตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
80 นายธีระวัฒน์ สุขีสาร ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
81 นางชลิดา สุขเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
82 นางสาวอัญชลี ธีระสาสน์ ครู โรงเรียนวัดนาค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
83 นางสาวเกสร ศรีทอง ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
84 นางสาวจันทิมา เดชเพิ่มสุข ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
85 นางบุญตา ราชวงษ์ ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
86 นางเบญจมาศ วรรณสุข ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]