ศูนย์การแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ
1. ศูนย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. ศูนย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ และศิลปะ (ดนตรี-นาฎศิลป์) 3. ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย ศิลปะ(ทัศนศิลป์) สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2 จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์)
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 11:13 น.