หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-trg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางรัชนีวรรณ สุนทรเต็มโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สั้นเต็งโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ สุขลิ้มโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ชูหนูโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางมะลิสา เพชรมณีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวยศวดี สามารถโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์กรรมการ
2. นางอำพร จุตติโรงเรียนรัษฏากรรมการ
3. นางเพ็ญรัตน์ ประเสริฐกุลโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ทองจำรัสโรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสุรัชดา สุขตลอดกาลโรงเรียนสวัสดิ์รันาภิมุขกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา ชื่นปิติกุลโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นางภรพิศ วิภูษิตวรกุลโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางวรุณี ศรีทองช่วยโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภัสศรี สากุลโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพรชนก จั่นจตุรพันธ์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
2. นางณัฏฐิกานต์ ไกรเทพโรงเรียนในเตาพิทยาคมกรรมการ
3. นางบำเพ็ญ ชุมศรีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูถัมภ์กรรมการ
4. นางอภิวันท์ สกุลทิพย์แท้โรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
5. นางนางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ บุญแย้มโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
2. นางสาวมลทิรา ภูนุชอภัยโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ไทยกลางโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางศศิธร ศรีสุวรรณโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษากรรมการ
5. นางกฤติกา เสาะซิ้วโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนฤมล จุทองโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นางสุพัตรา ฉิมแสงโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สังข์สุขโรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางพรรณนิภา แจ่มศรีจันทร์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
5. นางทิพวรรณ ชูเวทย์โรงเรียนสภาราชิ 2กรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายชลอ พลรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤทัย ชนะไพรินโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ นิลละออโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววินิตตา ทองประดับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางพรกมล นวลจันทร์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ นิลละออโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
2. นางสาวนลินี หนูชูโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
3. นางขวัญชนก จริงจิตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
4. นางสาวปวีณา หยงสตาร์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
5. นายณัตพงษ์ พรหมดานโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นายคำนึง จันทร์มาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางมาลี แก้วละเอียดโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรทัย สมจริงโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางอัจฉราพร ชนะภัยโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นางนันทัชพร ศรีเชยโรงเรียนสิเกาประชาผดุงศิษย์กรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นายประสิทธ์ สัตยากุลโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นางบุษกร พุฒนวลโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษกรรมการ
3. นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้องโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางสาวสมใจ เส็นบัดโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมณฑา จริงจิตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธาน
2. นายวรัญญู อติศักดิ์กุลโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีน้อยโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
4. นางยุดี กิตติวรพัฒน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางวิยดา ภู่อภิรักษ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
6. นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิชชุดา ถาวรพัฒนพงศ์โรงเรียนวิเชียรมาตุประธาน
2. นางวันทนีย์ พวงเพชรโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นางอรทัย บุญคงแก้วโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
4. นางนิตยา ว่องวรานนท์โรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
5. นายสุนทร โพธิ์วิจิตรโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
6. นางจันทร์จิรา ชัยรัตน์โรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
7. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ พันธุ์ไพโรจน์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธาน
2. นางอรพินท์ เดชภักดีโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นายตะวัน เอี่ยมพงษาโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
4. นางจารียา จินดาโชติโรงเรียนในเตาพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ สุขลิ้มโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
6. นางกาญจนา ชาญชัยโรงเรียนรัษฎากรรมการ
7. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ เอกอุดมพงษ์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ประธาน
2. นางพัชรีย์ ลันดาโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นางผาณิต จงพิชญกุลโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
4. นางวลัย กัลป์จารุโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางสาวอัญชนา กองกุลศิริโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
6. นางกรกวีร์ สุจิตะพันธ์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
7. นางกานดา ก้าวสัมพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวณี ทองเกิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธาน
2. นางอรุณรัส คงหนูโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
3. นายไพสิฐ รอดสุดโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงามโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นางพรลดา แก้วพิทักษ์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ ดำชุมโรงเรียนนาโยงวิทยาคมเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธาน
2. นายบรรยงค์ หนูเซ่งโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา กาหยีโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ รำไพรุจิพงศ์โรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ หอยสังข์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
6. นางแก้วเกสร นานอนโรงเรียนรัษฎากรรมการ
7. นายวรพงศ์ จันทรสารโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางลัดดา พุฒนวลโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธาน
2. นางสาวฐานิตารัชต์ จิตรอักษรโรงเรียนในเตาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ทองคำโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา คงเลิศโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
5. นายปฤษฎิ์ศิษฎ์ นาคช่วยโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายวิทิตพงศ์ พะวงศาโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
7. นางสาวบุษบา ชูคำโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสาวธิดาทิพย์ กลับแก้วโรงเรียนรัษฎากรรมการ
9. นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายจรัล พวงเพชรโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธาน
2. นางดรุณี โพชสาลีโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางสาวปรารถนา เมืองแก้วโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
4. นางสาวกรุณา ชุมนวนโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
5. นางอิงอร รักษ์ขาวโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นางสาววาสนา กำเนิดโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
7. นายวีรวัฒน์ เลิศประสานโรงเรียนรัษฎากรรมการ
8. นายฉัตรชัย กาญจนะโรงเรียนรัษฎากรรมการ
9. นางสาววิมลทา เพียรดีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
10. นางสาวฤวลีย์ มณีรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรพนา สมัยรัฐโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ประธาน
2. นางวันดี แสงดำโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
3. นางสาวชุติมน อั้นเต้งโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ จินดาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ รักษ์แก้วโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
6. นางกรีพร ระวังวงศ์โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางชนิดา รักษศรีโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
8. นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นางสุนิต อนุรักษ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
10. นางอมรรัตน์ คงสะอาดโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
11. นางเพ็ญศรี พิพัฒน์วรสกุลโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวปิยะมาศ ขุนน่านโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุดา ไชยรักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
14. นางสาวพิมลรัตน์ แซ่หลีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
15. นางอัจฉรา สร้อยทองโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
16. นางพิไลวรรณ เพชรคงโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
17. นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้วโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
18. นางยุพิน บุญมากโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
19. นางสาวบุญศิริ ปานทนโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวยุพา แก้วหนูนวลโรงเรียนในเตาพิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวชลธิชา หวานสนิทโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
22. นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
23. นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเกษรา ข่ายม่านโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ประธาน
2. นายอมรศักดิ์ ปราบโรคโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
3. นางสาวแววตา ชัยเดชะโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปริจฉัตร พลฤทธิ์โรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
5. นางกนกวรรณ มัณฑนาสุวรรณโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
6. นางสลิตา ปานนุ้ยโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางสาวเฉลิมขวัญ จันดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
8. นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุลโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
9. นายอดุลย์ ณ ระนองโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
10. นางสาวดวงดารา สมบัติมากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
11. นางสาวญาณิตา อึ่งทองโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
12. นางสาวอนงค์ จันทรัฐโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
13. นายภูวดล เม่งช่วยโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
14. นางอัญชลี เต็มสิริสัมพันธ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
15. นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
16. นายเทียนชัย แซ่อิ๋วโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
17. นางอมรรัตน์ เอียดละอองโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
18. นางสาวพรทิพย์ จันทร์ขาวโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
19. นางสาวณัฏฐกัญจน์ ไชยภักดีโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
20. นางสาวศศิธร ณ ระนองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
21. นางสาวโนรฬีกายะห์ กาโฬงโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
22. นางสาวมัสยา หลงสมันโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
23. นางรัตนี ปิยะปานันท์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
24. นายเสถียร เกียรติเมธาโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
25. นายพนม คงเมืองโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
26. นายอธิพัฒน์ สม่าหลีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
27. นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอารี จำปาโรงเรียนสภาราชินี 2ประธาน
2. นางเมตตา แพทย์เจริญโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ท่าจีนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวจาริยา เต้งชูโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
5. นางอรวรรณ ภู่อมรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
6. นางสุณิสา สมบัติทองโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
7. นางอรสา ธนกิติธรรมโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
8. นางจิตติมา ศรีเทพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
9. นายสาธิต สุโขวัฒนกิจโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
10. นางรุจิรา วาจาสัตย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
11. นางพูนสุข นุชม่วงโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
12. นายเพลิง ขุนชิตโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
13. นายคำรณ ธรรมชาติโรงเรียนรัษฎากรรมการ
14. นางสาวสิริยา ทองฤทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
15. นางสาวอังสนา มากมูลโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
16. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางจุรีพรรณ มุสิกรัตน์ธำรงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธาน
2. นายปรีชา แซ่ผั้งโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพนารัตน์ บุรีศรีโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
4. นางสาวเกษรา จุ้งลกโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา เอียดสงครามโรงเรียนในเตาพิทยาคมกรรมการ
6. นายสาธร ขวัญนุ้ยโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นางสาวฐาปนี อัมพันธ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้งโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
9. นางสาววิจิตรา มณีโชติโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
10. นางวันดี ประทีปจิตรโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นายวิศรุต โคกเขาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
12. นายวิทวัส พิสิฐจำนงค์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
13. นางอรพิน หนูนุ่มโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
14. นายดุสิต ลิขิตกิจเกษตรโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
15. นางอารี เบญจกุลโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
16. นางสาวดารารัตน์ เพชรจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางตรีชฎา ถาวรมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธาน
2. นางสาวอักษรวดี มณีพรหมโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
3. นายอดิศร เลื่องสกุลไพศาลโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวจินดา สงศิริโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธาทิพย์ จุลฉีดโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสาคร ขันชูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
7. นางสาวเตือนใจ รู้เพราะจีนโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
8. นายวรวุฒิ เหล็กเกิดผลโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวสุจิรา ทองแจ้งโรงเรียนสภาราชินี 2เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายจักรี ฉิมเรืองโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวนาถรภี ชูอ่อนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
3. นางประกอบกิจ แหลมม่วงโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ดำนิลโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
5. นางยินดี นิลแก้วโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
6. นายพิฐิพงศ์ ยวงใยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
7. นายปณิธาน ยิ่งดำนุ่นโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
8. นายจรัล ชูพลับโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
9. นางสุดารัตน์ เกียรติก้องแก้วโรงเรียนรัษฎากรรมการ
10. นางจินตนา ช่วยเรืองโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
11. นายวิชชุ อายุสุขโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายองอาจ เกษมวิชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นางสาววีรภรณ์ แก้วชูโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
3. นางอุษณีย์ ทรงกิติพิศาลโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
4. นางสุธีรา ชุมอักษรโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
5. นางธัญญารัตน์ คงแก้วโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางทัศนีย์ พรหมทองโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
7. นางสาวนิรมล นิลพัฒน์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
8. นางวารีย์ ป่ากว้างโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
9. นางสุวรรณี แกล้วกล้าโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
10. นายชูกรี ทุ่ยอีดโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
11. นางนิตยา กังแฮโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
12. นางศิริขวัญ พานิชย์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
13. นายประภาส มุกดารักษ์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
14. นางสาวไมตรี รักซ้อนโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
15. นายอำนวย เทพเนียมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
16. นางสาวจิราภรณ์ นาคช่วยโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
17. นางสาวสุรินดา ควนวิไลโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
18. นางสาวปิยะภรณ์ วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์เลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ภู่วิวัฒนาโรงเรียนวิเชียรมาตุประธาน
2. นายสมศักดิ์ ดำนิลโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ อะหลีแอโรงเรียนบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ รามรักษ์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
5. นายธวัชชัย ศรีไทยโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ แท่นสุวรรณโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
7. นางสาวสุจินดา ชัยทองโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
8. นางสาวจิตราวรรณ หนูเซ่งโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
9. นางจิรวรรณ เดชทองคำโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
10. นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
11. นางบตรชรี ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
12. นางกรรณิการ์ ลั่นเต้งโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
13. นางสาวพัชรพร อ่อนจิตต์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
14. นางสาวจารุวรรณ ชูแทนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
15. นางพิกุล งามวิริยะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ปรีดาศักดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธาน
2. นางสาวอุไรวรรณ แสงศรีจันทร์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางจิฬาภรณ์ สุรินทร์แก้วโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุคนธ์ ช่วยธรรมโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ทองแดงโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
6. นางธนวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ตโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
7. นางพรศิทิพย์ ไสเพี้ยโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
8. นางจีรทิปต์ โคกเขาโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
9. นางรัตนา สวัสดิมงคลโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
10. นายนิวัฒน์ เอียดชะตาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
11. นายจิตติ วัชโรทัยโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
12. นางสาวชารีญา ชูเมืองโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวลัลธริมา จรุงเกียรติกุลโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
14. นายสมนึก แก้วจันทร์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
15. นางสาวอรุณศรี สัมพันธรัตน์โรงเรียนเทศบาล 5 กรรมการ
16. นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
17. นางกิดาการ บุณยนิธิโชติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิฑูร สุจริตธุรการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ประธาน
2. นายประจันทร์ หว่างสกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายทรงกลด หุ้นเหี้ยงโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นายประจวบ ง่วนสนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
5. นางพรพรรณ แก้วนาเส็งโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นายจรินทร์ ปานแก้วโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
7. นางประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงศ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
8. นายกิตตินันท์ ทองเอียดใหญ่โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายนันทวุธ เลี่ยมแก้วโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
10. นางพนัสสา ปลอดภัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
11. นายจิระศักดิ์ จริงจิตรโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
12. นายเจริญ สุขเสนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
13. นายอารยะ ยวงทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายโชค มณีกุลโรงเรียนกรรมการ
2. นายพงศกร ไพบูลย์โรงเรียนกรรมการ
3. นางภัทรหทัย เจริญลาภโรงเรียนกรรมการ
4. นายปรีชา หมั่นทวีโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวดวงชนก สองเมืองสุขโรงเรียนกรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววิจิตรา สุทินโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ขาวทองโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอาทูรย์ เต็มพร้อมโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวนิพวรรณ อ้อนรุกโรงเรียนรักษฎากรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ชุมศรีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ บุสบลโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นางวินัฎธา เดิมสกุลมหาทย์โรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
4. นายอโรจน์ ศรีวราพันธุ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
5. นางศศิพัชร ผกห่าโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเสริมมาศ วิวัฒน์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสุจิต ศรีเปารยะโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพิทยาพร ราชเดิมโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
4. นายสัณห์ชัย ปานอ่อนโรงเรียนกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายลลอง นวลแก้วโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
2. นายปราโมทย์ แกล้วกล้าโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
3. นายนิมิตร กิ่งเกาะนงโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายบุญชม ศิริกุลพิทักษ์โรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายวิชาญ มณีโชติโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
2. นางสายไหม หว่างสกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศณีณาถ แซ่ตันโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
4. นางปรารมภ์ ภูมินาถโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นายสุชล นวลทองโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์ฯกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางระภาภรณ์ จันทร์เพชรโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
2. นางจิตรศิริ ธรรมวานิชโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางกุศล นุ้ยผุดโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี รงรัตน์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพา พันธุ์ลำยองโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุพา ชูเนตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางศิริพร ปทะวามิรโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ แก้วพิทักษ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางพีรยา ศรีทองโรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. นางสาวธัญญชล บุญเวชโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวแสงดาว วิชาธิคุณโรงเรียนสิเกาผดุงวิทย์กรรมการ
2. นางจรรยภัทร์ จันทโรจนวงศ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
3. นายศักดิ์เลิศ รักจริงโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นายโยธิน เศวตพงศ์โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ สมเขาใหญ่โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาววิไล วงศ์ภัทรกิจโรงเรียนกรรมการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางปราณี สุวรรณโนโรงเรียนกรรมการ
2. นางจินดา ทองอ่อนโรงเรียนกรรมการ
3. นางกวีลาวรรณ เบญจกุลโรงเรียนกรรมการ
4. นางนิดา จินตนปัญญาโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ลุ้งม้านโรงเรียนกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางศรีเวนา ไทยกลางโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
2. นางอัมพร จุลบลโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางสุมาลี ทองสุดโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นายคำนึง ปราบสงครามโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางสาวศศิธร สร้อยรักษ์โรงเรียนรัษฎากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุพร สินธพรัตนะโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ศรีนิ่มโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรชัย คงบางยางโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ นกเส้งโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
5. นายนิคม แก้วพิทักษ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุทธิรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
2. นายไฟซ้อล มูลทรัพย์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เอื้อปัญจะสินธุ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นางนงเยาว์ กลอนสมโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ผ่องแผ้วโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์กรรมการ
6. นายพิชาญ ฉิมพาลีโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ อักษเรศโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นายสมยา บุญแก้วโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
3. นายบรรดิษฐ์ วัฒนพงษ์พิทักษ์โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเบ็ญจะ สุขสวัสดิ์โรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
5. นางสุจิตรา อัตโถปกรโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
6. นายวีระยุทธ รักษาศรีโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
7. นายวิสุทธิ์ จันทร์โถโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เลอเลิศวิเชียรโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
2. นางอารี ลิ่มสุวรรณโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นายอภิชาติ นวลแก้วโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุษา ภัติศิริโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
5. นายปทุม แก้วหนูนาโรงเรียนรัษฏากรรมการ
6. นายยุทธชัย แก้วสารทองโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ จันวดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นายสิริ คำทองโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายวิสูตร คงเพิ่มโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายสมใจ โยงราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสมโชค ศรีพลโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
6. นางพรรณี มณีสะอาดโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสดุดี สังขมณีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นางชวนพิศ นิลธนาภิรัฐโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
3. นางสาวพัฒน์นรี จิตเที่ยงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐนูปถัมภ์กรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณราชิวิทยาลัยกรรมการ
2. นายชวัช ปานทุ่มโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
3. นายปิยพงษ์ ตรังเจริญพาณิชย์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นายรามริน เกิ้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษากรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางวัลภา ไกรเทพโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
2. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายสุวิทย์ แสงรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นายสุวิทย์ จูห้องโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุธี ณ ระนองโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
2. นายจารึก ยกถาวรโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นายอรณพ จันทภาโสโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
4. นางสาววันดี สีฉ้วนโรงเรียนตรังรังสกฤษฏ์กรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสมญา รอดประไพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นางสาวดวงหทัย อุทัยวรรณพรโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสมญา รอดประไพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นางสาวดวงหทัย อุทัยวรรรพรโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายใจเย็น พรมชูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นายสมพร ทองบริบูรณ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นายพิชิตพงษ์ ทวีตาโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นายจักรวัชร จันทรจิตจิงใจโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายใจเย็น พรมชูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นายสมพร ทองบริบูรณ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นายพิชิตพงษ์ ทวีตาโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นายจักรวัชร จันทรจิตจิงใจโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนนท์ปวิช เพชรสุทธิ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ เพชรฤทธิ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์กรรมการ
3. นางยศวดี สันตรัตติโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเศวตชัย เตียวปิยกุลโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายประภาส คงรักที่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายชูศิลป์ มัธยันต์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
4. นายสมโชค จิตรสิงห์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายเศวตชัย เตียวปิยกุลโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายประภาส คงรักที่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายชูศิลป์ มัธยันต์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
4. นายสมโชค จิตรสิงห์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
2. นายสาโรจน์ ชุมโชติโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายพงศธร ชิตชลธารโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
2. นายสาโรจน์ ชุมโชติโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายพงศธร ชิตชลธารโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ พลรบข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางวิมลศรี ลัคนาศรโรวัฒน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายอรรถวรรณ เพ็งหวีโรงเรียนสภา2กรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประสาณ พลรบโรงเรียนกรรมการ
2. นางวิมลศรี สัดมาศรีรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางศมนวรรณ เพ็ชรรีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางวิมลศรี ลัดมาศรีวัฒน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายประสาณ พลรบโรงเรียนกรรมการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประสาณ พลรบโรงเรียนกรรมการ
2. นางวิมลศรี สัดมาศรีรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางศมนวรรณ เพ็ชรรีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประสาณ พลรบโรงเรียนกรรมการ
2. นางวิมลศรี สัดมาศรีรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางศมนวรรณ เพ็ชรรีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนกรรมการ
2. นายอัครเดช แจ้งอัคเดชโรงเรียนกรรมการ
3. นายกำจร กาญจนการโรงเรียนกรรมการ
4. นายวัคลา สดมพฤกษ์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วโรงเรียนกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกำจร กาญจนการโรงเรียนกรรมการ
2. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนกรรมการ
3. นายอัครเดช แจ้งอัคเดชโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วโรงเรียนกรรมการ
5. นายวัคลา สดมพฤกษ์โรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนกรรมการ
2. นายอุดม นุ่นประดิษฐ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายเอกพล รองเดชโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนกรรมการ
2. นายสามันต์ พรหมนีโรงเรียนกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ หาดสุดโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนกรรมการ
2. นายอุดม นุ่นประดิษฐ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายเอกพล รองเดชโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนกรรมการ
2. นายสายันต์ พรหมนีโรงเรียนกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ หาดสุดโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญณ์ ศรีชัยโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย แสงอรุณโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุศริน ศรีรานนท์โรงเรียนกรรมการ
2. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ดำรงค์พรพัชโรงเรียนกรรมการ
5. นายปริญญา แก่นเมืองโรงเรียนกรรมการ
6. นายอนุกูล เอียดนุ้ยโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุศริน ศรีรานนท์โรงเรียนกรรมการ
2. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนกรรมการ
3. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายอนุกูล เอียดนุ้ยโรงเรียนกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ดำรงค์พรพัชโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอุดม ตันติมาภรณฺ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายเอกพล รองเดชโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ คงเพ็งโรงเรียนกรรมการ
5. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสายัณต์ พรหมมีโรงเรียนกรรมการ
2. นายทินกร บุญเลิศโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนกรรมการ
4. นายชำนาญ ทองมีโรงเรียนกรรมการ
5. นายศริริวัฒน์ พิณทองโรงเรียนกรรมการ
6. นายสุกิตต์ กุมดงโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอุดม นุ่มประดิษฐ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายเอกพล รองเดชโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ คงเพ็งโรงเรียนกรรมการ
5. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจรูญ เถี้ยนขกโรงเรียนกรรมการ
2. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนกรรมการ
3. นายดรุโณทัย แสงอรุณโรงเรียนกรรมการ
4. นายเอนก ศรีสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
5. จ.ส.อ.ธรรมนุญ เอียดนุ่นโรงเรียนกรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยโรงเรียนกรรมการ
2. นายจรูญ เถี้ยนขกโรงเรียนกรรมการ
3. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนกรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยโรงเรียนกรรมการ
2. นายจรูญ เถี้ยนขกโรงเรียนกรรมการ
3. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลิสรา พลเพชรโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ณ นครโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อนช่องโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวผุสดี รองเดชโรงเรียนกรรมการ
6. นางพรพิศ พรหมสุขโรงเรียนกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพรพิศ พรหมสุขโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวกุลิสรา พลเพชรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวผุสดี รองเดชโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวชุติมา ณ นครโรงเรียนกรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรพิศ พรหมสุขโรงเรียนกรรมการ
2. นางธัญยธรณ์ อัครนิธิพงษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกุลิสรา พลเพชรโรงเรียนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพัณณิตา หอธรรมโรงเรียนกรรมการ
5. นางสุมาลี นิจเดชโรงเรียนกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนีย์ ซุ้นสั้นโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นางสาวกิตติญา อนันต์เจริญวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายวิษณุ โสรัตน์โรงเรียนกรรมการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางดุษฎี นครางศ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางนริยาภรณ์ เกลี้ยวรัตน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอุพล สอมใจโรงเรียนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวันวิษา กรดสันโรงเรียนกรรมการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ เขียดแก้วโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
2. นางจิตรา อังสภานิชโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นางนฤมล เจษฎารมย์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางกนกวรรณ รักษาโรงเรียนสภาราชินี2ิกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเดชพล ชูสังข์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางณภัชร อ่อนชื่นจิตรโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางนานทรี หุ้งเหี้ยงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเรณู เอื้อตระการวิวัฒน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
2. นายปิยะ เสรีรักษ์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
3. นายสามารถ คิดถูกโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางกนกวรรณ รักษาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางเพชรณา บริพันธ์โรงเรียนสภาราชินีิ จังหวัดตรังกรรมการ
2. นางธันย์ชนก แอนโทรบัสโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นางสาวสุคนธา เพชรสิริโรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายซูกีพลี โบสะอิโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลินนา รักสะอาดโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางสาวสุวิมล ซ้อนขำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทนาลัย ตรังกรรมการ
7. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนเมธาวีโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมมาตร คิดถูกโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางกนกวรรณ รักษาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
3. นางเรณู เอื้อตระการวิวัฒน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นายปิยะ เสรีรักษ์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจิตรา อังสุพานิชโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
2. นางนฤมล เจษฎารมย์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เขียดแก้วโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
4. นางกนกวรรณ รักษาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรังสฤษณ์ คำหมื่นโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
2. นางสาวกนกสินี คงทองจันทร์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุบรรณ สิทธิชัยโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
4. นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอารักษ์ เอื้อปัญจะสินธุ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ บุญวิชัยโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
3. นางสาวรพีพรรณ รัตนะโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูเวชะโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางนวนศรี คงรักที่โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางอรัญญา ปูนสุขวิทยาลัยการอาชีพตรังกรรมการ
7. นางเปรมพิชญา ศรีเกตุโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
8. นางมุตตา พลประสิทธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรพีพรรณ รัตนะโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูเวชะโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางเปรมพิชญา ศรีเกตุโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ บุญวิชัยโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นางนวนศรี คงรักที่โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางอารักษ์ เอื้อปัญจะสินธุ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
7. นางอรัญญา ปูนสุขวิทยาลัยการอาชีพตรังกรรมการ
8. นางวิญญา ใจหลักวิทยาลัยการอาชีพตรังกรรมการ
9. นางมุตตา พลประสิทธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ไกรนราโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางณภัทร อ่อนชื่นจิตรโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนเมธาวีโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ไกรนราโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางณภัทร อ่อนชื่นจิตรโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนเมธาวีโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวนาฎยา เหลืองประเสริฐโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
2. นายวิรัตน์ ทะเคชิโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
3. นางกัลยา หนูเรืองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางภัทรวรรณ ปานชนะโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นางสาวนารี โอภาโสโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
6. นางจันทนา ทองอ่อนโรงเรียนรัษฎากรรมการ
7. นายธวัส เต็งรังโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายจีรวัสน์ ชูแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นางภัทรานิษฐ์ การ์กาญจน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัญชนา กองกุลศิริโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ทะเดชโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
2. นางกัลยา หนูเรืองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางภัทรวรรณ ปานชนะโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
4. นางสาวนารี โอภาโสโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
5. นายธวัช เต็งรังโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
6. นายอดิศร แซ่เซียวโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทนา ทองอ่อนโรงเรียนรัษฎากรรมการ
8. นางสาวนาฏยา เหลืองประเสริฐโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ หมุนวังโรงเรียนรัษฎากรรมการ
2. นางพาณิภัค พุืทธสะแสงโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นางเสาวนี ชัยทองโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นางสาวมิ่งขวัญ รักยิ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทนาลัย ตรังกรรมการ
5. นางสาวเหมือนขวัญ เอียดเสนโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางสาวจิระพร นิ่มมณีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวเสาวลี จริงจิตรโรงเรียนสภาราชินี2กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ กั้วพิสมัยโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ จีนประชาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นายอำนวย ธนูศิลป์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
4. นายอานนท์ บุญประกอบโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายนพพล แป้นไทยโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
6. นางวาสนา เดชรัตน์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
7. นายกวีกร รักษารักษ์โรงเรียนกรรมการ
8. นางสุดจิต สุดแป้นโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนิรมล ทับเที่ยงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถ้มภ์กรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ จีนประชาโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ กั้วพิสมัยโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางวาสนา เดชรัตน์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นายอานนท์ บุญประกอบโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถ้มภ์กรรมการ
6. นายนพพล แป้นไทยโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมลิวัลย์ ทองนอกโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
2. นางสายพิน ปรังพันธ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นางสาวยุติยา ดำจุติโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ วิรัชวงศ์โรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวมลิวัลย์ ทองนอกโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
2. นางสายพิน ปรังพันธ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วิรัชวงศ์โรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุติยา ดำจุติโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ แสงพงษ์ชวาลโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายจิระวัฒน์ รัตนประทีปโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นายณัฐวัตร เอียดทองโรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นายสุวิทย์ ดาวังปาโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางสาวนราวัลลภ์ ลีรเศรษฐากรโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
5. นายชาตรี ศรีเมืองโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวสุรัสวดี ละงูโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสมฤทัย พรมทองโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
2. นางกานดา รักษารักษ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นางสาวกุมารี ท่าจีบโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวกานดา รักษารักษ์สวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
2. นางเพ็ญสุข เชาวน์วุฒิกุลสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางสาวกุมารี ท่าจีนสภาราชินีกรรมการ
4. นางจารุ สุทธิปรีชานนท์วิเชียรมาตุ 2กรรมการ
5. นางขนิษฐา ประเสริฐห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางยินดี ขวัญนิมิตรโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วิศว์รุ่งโรจน์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นางสุนีย์ ชูชุมชื่นโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
4. นางอริยา ทองโอโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
5. นางีธีรารัตน์ สิทธิรักษ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ ใจบุญโรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวนิรมล ทับเที่ยงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางขนิษฐา ประเสริฐโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางจารุ สุทธิปรีชานนท์โรงเรียนวิเชียรมาตุ2กรรมการ
4. นางศรีสุดา พรหมคนตรีโรงเรียนสภาราชินี2ิกรรมการ
5. นางเพ็ญสุข เชาวน์วุฒิกุลโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิรมล ทับเที่ยงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถ้มภ์กรรมการ
2. นางกานดา รักษารักษ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นางเพ็ญสุข เชาวน์วุฒิกุลโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
4. นางศรีสุดา พรหมดนตรีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
5. นางขนิษฐา ประเสริฐโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายจีรวัสส์ ชูแก้วโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ หมุนวังโรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางสาววรวรรณ รักษ์สุวรรณ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
4. นางสาวศรัญยา จิโสะโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
6. นางสาวอุบล ดวงสุขโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์โรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
2. นางสุดใจ ทองฤทธิ์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางเสาวณีย์ สุภารัตน์โรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
4. นางนิตยา ทองบริบูรณ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์โรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
2. นางนิตยา ทองบริบูรณ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุดใจ ทองฤทธิ์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ สุภารัตน์โรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
5. นายเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
6. นางสุดจิต สุดแป้นโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
2. นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นางสาววิญารัตน์ คงจันทร์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
5. นายวีระยุทธิ์ นิลละออโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นายบุญเริด ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ นะวะกะโรงเรียนทุ่่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
3. นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางสาวนราวัลลภ์ ลีรเศรษฐากรโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ศรีเพ็ชรโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางจินดาวรรณ บุญชากรโรงเรียนรัษฎากรรมการ
7. นางสาวเรณู หลวงคลังโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
3. นางสาวนราวัลลภ์ ลีรเศรษฐากรโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
4. นางจินดาวรรณ บุญชากรโรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ศรีเพชรโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางสาวเรณู หลวงคลังโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ นะวะกะโรงเรียนทุ่่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววริฏฐา รักหอมโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นายอภิชาติ บุญพรหมโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
3. นางจารีต ทองมณีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นายตุลชัย สะกัญญาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นายพินิช ชูทองโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้องโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นางสาวปิยรัตน์ ทองหุ้ยโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเริด ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
2. นายเฉลิม ขวัญดำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
3. นางจินดาวรรณ บุญชากรโรงเรียนรัษฎากรรมการ
4. นายเดชพล ชูสังข์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายประวิทย์ หนูสุขโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นายธนวัฒน์ ไชยบุตรโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสายใจ กังแฮโรงเรียนกันตังพิทยากรประธาน
2. นางธมลวรรณ ฤทธิ์หมุนโรงเรียนสภาราชินีประธาน
3. นางสาวโสมสุดา วิจตรพันธ์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางสุมล คงนครโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางพจนีย์ เพชรทองคำโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
6. นางรัตนา ทองผุดโรงเรียนรัษฎากรรมการ
7. นางชุติมา จันทร์สุขศรีโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. Mr.Ian Walter Gemmelโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
9. นางสาวหนึ่งฤทัย สำนึกโหนดโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
10. นางนิสากร ศิริรัตน์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
11. นางศิริพร ศิริอนันต์เจริญโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
12. Mr.Cluard U Uludllerโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
13. Mr.Eduard Van Vendelooโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ
14. นางสุวรรณี บุญชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
15. MissLuisa Amalia Melchert Sosaโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
16. นางสาวธรรมชาติ สุขมากโรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางวาสนา อินนวลโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ประธาน
2. นางเอมอร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธาน
3. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ พฤกษสุวรรณโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางภูภัทรา สุขณิพัทธ์โรงเรียนสภาราชินี กรรมการ
6. นางสุบงกช ขุนชิตโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
7. MissNancy Laura Eleanor Pethickโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. Mr.Alan Schondorferโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
9. Mr.Robert Mahoneyโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
10. นางอาจินต์ ศรีเพชรโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
11. นางอารี คำหมื่นโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
12. นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุงกรรมการ
13. Mr.Alexander Kellโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ
14. Mr.Sduard U Verdelenโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
15. นางยุพิน ลักษณะพริ้มโรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
16. นางนิภาพร นิสยันต์โรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสนธยา ซ้องประเสริฐโรงเรียนสามัคคีศึกษาประธาน
2. นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธาน
3. นางสาวดารัตน์ สุนทรเต็มโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษากรรมการ
4. MissMaria Ksenofontongโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นางแฉล้ม หาญกลับโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ ทองเพ็งโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
7. นางสาวสุภานัน ปริยานุชพรหมโรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กรรมการ
8. นายอุดมศักดิ์ สาครสวัสดิ์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ
9. นางสุภาวดี แสงศรีโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
10. นางอรยาพร ไกรเทพโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
11. นางสุวรรณี บุญชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
12. นางเกศศินี คงศิริโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
13. นางอัจฉรา สุขลิ้มโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
14. Mr.Justin Ross Acklanโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
15. นางสาวปัทมา เสรีรักษ์โรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ ช้องประเสริฐโรงเรียนสามัคคีศึกษาประธาน
2. นายประดุจ ศรีนูติสวัสดิ์โรงเรียนสภาราชินี 2ประธาน
3. นางบุษยมาศ สุนทรเต็มโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษากรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ศรีเพชรโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ กังแฮโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศรีศิริ ศรีไทยโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
7. Mr.Andrew Holmesโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
8. นายณรงค์ เกิดบุญส่งโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
9. นางยุบล สุขบุญเพ็ญโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายสิทธิชัย ชัยสุขโรงเรียนปัญญาวิทย์ กรรมการ
11. นางวรรณนิภา ทองหนันโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์กรรมการ
12. MissCriselda Monteroyโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
13. นางสาวนิตยา ดำท่าคลองโรงเรียนสภาราชินี กรรมการ
14. นางสุกฤตา เสริมวิฑูรย์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
15. นางเบญจพร คงจันทร์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
16. นางกฤษณา แสนเกื้อโรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ไชยบุตร โรงเรียนสภาราชินี 2ประธาน
2. นางนลิน หมุนแทนโรงเรียนวังวิเศษประธาน
3. นางเพ็ญแข ชุมเชื้อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
4. นางวรรณนิภา ทองหนันโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางกาญจน์สิรี แก้วสวนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
6. นางนิดา อินทองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ กรรมการ
7. Miss Juliette Fiona Grassbyโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
8. MissNicole Bolriskiโรงเรียนสภาราชินี กรรมการ
9. นางสาวภัทรศยา ธรรมพากรณ์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
10. นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนสีทองโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
11. นายพิริยะ เพ่งชูโรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
12. MissLaila Rafaโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
13. นางจุฑารัตน์ ชัยเสนีโรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุงกรรมการ
14. Mr.Kim Jonesโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
15. นางวรรณ์ลี ศรีชัยโรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นายจรูญ แก้วละเอียดโรงเรียนห้วยยอดประธาน
2. นางธนัชพร ศาสนนันท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธาน
3. นางวันเพ็ญ ไชยกุลโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นางสาวนารดา บุญรักษ์โรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรินรัตน์ ปฐมกิตติโรจน์โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
6. นางประภาพร เทพจิตร์โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
7. Mr.Charl Chistiaan Swart โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. Mr.Devon Richard Clarkโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
9. Mr.Michael Nicholas Geeโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
10. นางปิยากร ใจตรงโรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์กรรมการ
11. นางอุดมศรี กรุณกิจ โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
12. นางบุญเรือน บุณโยดมโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
13. นายอำนาจ ขันทกาญจน์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
14. Mr.Alexzander Kellโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ กรรมการ
15. นายกฤษณ์ เกียรติมณีสุรมลโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
16. นางสุภาวดี แสงศรีโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
17. นางเพ็ญแข ชุมเชื้อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
18. นางวรรณนิภา ทองหนันโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์กรรมการ
19. นางนิดา อินทองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
20. นางสุวรรณา เกียรติเมธา โรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิชิต คงหน่อโรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ประธาน
2. นายชัยสุข การแข็งโรงเรียนสภาราชินีประธาน
3. นางจิรพันธ์ สินไชยโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
4. นางสาวปานี สุขคล้ายโรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. นางสาวเจนติมา เกษมวิชญ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางปาณิศรา ทองหนูโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายประนิด คงวิจิตรโรงเรียนกรรมการ
8. นางปาณิสรา ทองหนูโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
9. นางสาวปิยวรรณ สัจบุตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
10. นางสาวอริสา ศรีชายโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
11. นางฐาปนีย์ อุสาหะโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นางสุมาพร แท่นมากโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
13. นางอุษารัศมิ์ โสภารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
14. นางสกุลรัตน์ บุญยังโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
15. Mr.Eric Michael Oliver Lopezโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
16. MissEmma Payneโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
17. MissMarie Keatingโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
18. MissJo-Anne Elizabeth Brigdenโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
19. นายประพิศ วงศ์วิชยากรโรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุงกรรมการ
20. Mr.Devon Clarkโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
21. MissAnle Telayoโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
22. นางสาวนิจมาศ ผดุงเศรษฐกิจโรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางจิราพร พันธ์ไพโรจน์โรงเรียนสวัดิ์รัตนาภิมุขประธาน
2. นางพิชญอนงค์ คงนครโรงเรียนกันตังพิทยากรประธาน
3. นางธณัชชา อัตบุตรโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา อินทรโชติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
5. นางวิภาพร รองเดชโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์กรรมการ
6. นางยุวเยาว์ ฉิมพาลีโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
7. นางเตือนใจ แก้วสีสุขโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
8. Mr.Michael Greyโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
9. นางศรีนรา สกาวสุวรรณโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
10. นางศิริเพ็ญ รักษศรีโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
11. นางสาวจิราวดี ไกรเทพโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
12. นายจักรพงศ์ เดชานุสรณ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
13. นางสาวณัฐนันท์ เล่งล้วนโรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
14. นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์โรงเรียนรัษฎา กรรมการ
15. นางสาวภัทธิรา ภักดีไทยโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
16. Mr.Hoo Iae Tim Nilssonโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
17. นายสมคิด ปานทนโรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
18. นางอัจจิมา ขมิ้นทองโรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวรรณะ แคนยุกต์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวสายพิน กาญจนพรหมโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mrs.Ben lounas Delfphinโรงเรียนบ้านน้ำผุด กรรมการ
4. Mrs.Ben lounas Krytinaโรงเรียนบ้านน้ำผุดกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางแววดี สุทธินวนโรงเรียนน้ำผุดประธาน
2. นางลัทธพร สมทรัพย์โรงเรียนวังวิเศษประธาน
3. นางสาวสุพัตรา โออินทร์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา คงพลโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
5. นางธีรวรรณ สินสุวรรณรัตน์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางอรรจน์พิชญ์ ใจตรงโรงเรียนสภาราชินี ตรังกรรมการ
7. MissEmmandel D. Onalโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
8. นางมาดี ศรนารายณ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
9. นางมาริน แร่ทองโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
10. นางชุติมนฑน์ หมุกรอดโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
11. Miss Enelie Mercadoโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
12. Mr.Paul fisherสภาราชินีกรรมการ
13. นางลัดดา ดวงไชสงโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
14. นางรัตนา ตั่นเจียโรงเรียนในเตาพิทยาคมกรรมการ
15. นางนัยนา เจริญฤทธิ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
16. นางพรเพ็ญ กี่สุ้นโรงเรียนรัษฏากรรมการ
17. นางกัลยกร นิมิตกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
18. นางเรณู ศรีไตรรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางประพัฒน์ ทวิชศรีโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางวรรณิดา ศรียาภัยโรงเรียนกันตังพิทยากรประธาน
3. นางวรรณิศา ศรีทองโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นางสาวรสวรรณ วีระไทยโรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. นางชฤนาฏ ทายสิทธิ์โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
6. นางธัญชนก จินตนปัญญาโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
7. MissL Ciavarellaโรงเรียนรัษฎากรรมการ
8. MissSergey Korobeynikovโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
9. นางอรรจน์พิชญ์ ใจตรงโรงเรียนสภาราชินี กรรมการ
10. นางสาวกาญจนา ขุนเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
11. Miss Ailene A. Summerlinโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
12. นางพรรณิการ์ เมธีวัฒนกุลโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
13. Mr.Paul Fisherโรงเรียนสภาราชินี กรรมการ
14. MissClaudia Jonesโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
15. นางสาวอมฤตา ใจมณีโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
16. นางอัชนี บุญชัยโรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
17. นางประไพพรรณ ยกส้านโรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Yang Liyuanbinโรงเรียนรัษฎาประธาน
2. นางสาวจิราวัลย์ จตุวรพฤกษ์โรงเรียนสภาราชินี 2ประธาน
3. Miss Tang Tingtingโรงเรียนสภาราชินีประธาน
4. Miss Wang Huiโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Tan Yanliangโรงเรียนจุ๋งหัวโซ๊ะเซียวกรรมการ
6. Miss Yu Xiaobingโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางศศิวิมล ปรีชาหาญโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
8. Miss Ji Huijuanโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
9. Miss Song Ziminโรงเรียนสภาราชินี ๒กรรมการ
10. Miss Li Kunโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
11. Mr.Huo Weiliโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
12. Miss Sun Huannaโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
13. นางสาวรัญชนา ไทยกลางโรงเรียนสภาราชินี กรรมการ
14. Mr.Wang Xingxiangโรงเรียนสภาราชินี 2เลขานุการ
15. นางสาวปิยธิดา ปินใจโรงเรียนวิเชียรมาตุเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Miss Zhou Weihuaโรงเรียนห้วยยอดประธาน
2. นางสาวจิราวัลย์ จตุวรพฤกษ์โรงเรียนสภาราชินี 2ประธาน
3. Mr.Bao Luntianโรงเรียนสภาราชินีประธาน
4. Mr.Guo Yongfuโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
5. Mr.Mo Zhonglinโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
6. Miss Wang Ranโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม กรรมการ
7. Miss Li Shuliโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
8. นางศศิวิมล ปรีชาหาญโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
9. Miss Song Ziminโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
10. MissHuang Yanโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
11. MissZhu Shuang โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
12. Miss Lan Feifeiโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
13. MissLan Qianโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
14. Miss Yu Xiaobingโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
15. Mr.Wang Xingxiangโรงเรียนสภาราชินี 2เลขานุการ
16. นางสาวรุจิธร ศรีวิชัยโรงเรียนสภาราชินีเลขานุการ
17. นางสุกัญญา แคนยุกต์โรงเรียนปัญญาวิทย์เลขานุการ
18. นายจักรกฤษ จันทร์เรือนโรงเรียนห้วยยอดเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. MissTomomi Kishiโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ แซ่ลี้โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายวิทวัส พิสิฏจำนงโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโชติ จิตขาวผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
2. นายประทิว ทองฤทธิ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายธีระ บุญชัยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นายวันชัย บัวทองโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายมารุตต์ ลั่นเต้งโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
6. นายธรรมนูญ เลขะพจน์โรงเรียนรัษฏากรรมการ
7. นางจิรวรรณ เดชทองคำโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
8. นายไพศาล นาคแป้นโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
9. นายประเสริฐ รักแก้วโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายธีรพัฒน์ ศรีน้อยโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นายอุทรณ์ ทองในแก้วโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นายสถาพร มุ่งเพียรมั่นโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นายสมปอง หนูเรืองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นายสหัส หนูพุทธิโรงเรียนรัษฎากรรมการ
6. นางอารีย์ กังแฮโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
7. นายแสน สิทธิการโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางพยอม ธัญรสโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นางเกยูร แข็งแรงโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลาวัลย์ นวลเสน่ห์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางบุญลือ ทวีตาโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางสาวจันทิมา กิตติปัญโญภาสโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางอำไพ ช่างคิดโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางเยาวนิตย์ ทองรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นางสุปราณี พาณิชกุลโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
4. นางสายใจ บุษเพชรโรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. นางเรณู ประดู่โรงเรียนรัษฎากรรมการ
6. นางสุภา จั่นแก้วโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
7. นางสาวมยุรี พลวัฒน์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมนึก อ้นเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรรถยา ชูเอนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นางสำเนียง เรียบร้อยโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ์ เลิศทองคำโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ คงแก้วโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสายสุนีย์ วารีรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุมิตร สามห้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวปรีดา ช่วยเรืองโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ เทพอักษรโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นายชลธาร ชาญอาวุธโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางศิริพร อุดมคณารัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นายเทิดพงษ์ ชัยรัตน์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
7. นางสาวสมใจ เส็นบัดโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางยุวดี นวลแก้วโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา สุขลิ้มโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา ทองฤทธิ์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลัย ไฉนวงษ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
5. นายเอนก ถนอมผลโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกมลทิพย์ อักษรกูลโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
7. MissSandie Beth Rilleraโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
8. MissMaricar Aensiwโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นายพงศกร ตู้ดำโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายวชิรพงษ์ วชิรธรรมาภรณ์โรงเรียนตรังรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางอุราภรณ์ คำรณโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
4. นางกนกทิพย์ สามห้วยโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางระจิตต์ จิตบุญโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางบุญทิพย์ ลิมปิยรัตน์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางเรณู ศรีไตรรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สุขลิ้มโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวปรีดา สารีกามาโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ดำชุมโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลัดดา วังร่มโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นางสุไหวดะ ชายภักตร์โรงเรียนประเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
6. นางสาวลดาพร สิทธิพันธุ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
A Math ม.4-ม.6
1. นายสุริวงค์ ลุ้งกี่โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
2. นางสาวจารี หยงสตาร์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางสาวชนัญญา ธัญญพันธ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
4. นายบัญชา เก้าเฮี้ยนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
5. นางสาวฟารีด๊ะ ขันตีโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางปราณีต วรตันติโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ชูหนูโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณี ด้วงนุ้ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางสาวฉันทนาภรณ์ แสงเสนโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา กิ้มจ้องโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
2. นางสาวทิพย์เนตร รักแก้วโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
3. นายธีรติ ล่วนเส้งโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางสาวปทุมพร เอ้งฉ้วนโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
5. นายสมนึก อ้นเพียรโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุริวงค์ ลุ้งกี่โรงเรียนวิเชียรมาตถกรรมการ
2. นางสาวจารี หยงสตาร์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางสาวชนัญญา ธัญญพันธ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
4. นายบัญชา เก้าเฮี้ยนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
5. นางสาวฟารีด๊ะ สันตีโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ สุขลิ้มโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวปรีดา สารีกามาโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ดำชุมโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลัดดา วังร่มโรงเรียนประหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นางสุไหวดะ ชายภักดร์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
6. นางสาวลดาพร สิทธิ์พันธุ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ส่วนระดับเขตพื้นที่ ติดต่อ ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0864781040
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]