งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 000036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภนิตา    เนียมทอง
2. นางสาวสิริกานต์    มุ่ยจันตา
1. นายภูษิต    แก้วเจริญเนตร
2 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิน    ดลจิตรคณาสิน
2. นางสาวณัฐธิดา    ยศปัญญา
1. นายณัฐวุฒิ    สิงห์โตทอง
2. นายณรงค์ชาญ    นุชารัมย์
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายภูมิเดช    ผาบจันแก้ว
2. นางสาวบุสบา    เอาหานัด
1. นายเจตนัย    มีหน้า
4 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. สามเณรอนุชัย    ขจรเดชวนา
2. สามเณรธนาพงษ์    วนากรทองผกา
1. นางสุปราณี    บัวสาย
2. สิบเอกณัฐพงษ์    ฝายอุบล
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาววิยะดา    แซ่ย่าง
2. นางสาวชุติมา    แซ่ย้าง
1. นายอมร    ชยาภรณ์มงคล
2. นายอภิสิทธิ์    ไกวัลเนรมิตกุล
6 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาพร    พนาสถิตกุล
2. นางสาวพรพิมล    เกียรติก้องไพร
1. นางสาวสุนา    องค์การ
2. นางนงค์นุช    เริ่มแรก
7 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายเพชรนคร    สมบูรณ์
2. นางสาวสุภาพ    วนารัตน์มงคล
1. นายดำรง    กอบฝั้น
8 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธิดา    มานะพจนา
2. นางสาวชฎาวรรณ    -
1. นายสมรส    ทุมจินดา
9 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวลลิตา    ทิน้อย
2. นางสาววิภารัตน์    แดนสุรินทร์
1. นายสุรินทร์    เมืองง้า
10 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายณรงฤทธิ์    เวียงตา
2. นางสาวอรัญญา    คำปาสังข์
1. นายนพพร    ยาใจ
11 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวศุผวรรณา    หล้าเตจา
2. นางสาวสกุลรัตน์    เปี้ยตา
1. นายประสิทธิ์    แก้วทอง
12 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายสุรสิทธิ์    อุดมศักดิ์วานิช
2. นางสาวสุรียา    ชัยยจินดา
1. นายพร้อมพงศ์    ไอยราเศวต
2. นายจรูญ    พันธุ์ศรีธัญญารัตน์
13 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวนัทธมน    ก๋าแก่น
2. นางสาวกาญจนา    มาตอง
1. นายสิทธิชัย    กุลมิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................