งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 000035
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    วงษ์กิจ
2. เด็กหญิงศิขริน    พวงทองดี
1. นายลำแคน    คงกัน
2 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภิตา    พาซู
2. นายณธดนย์    เจริญพันธ์จิรา
1. นายณรงค์ชาญ    นุชารัมย์
2. นายณัฐวุฒิ    สิงห์โตทอง
3 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายสิริภาส    แซ่ม้า
2. นายภิวัฒน์    แซ่กือ
1. นางสาวนฤมล    วงษ์ไทย
2. นายศุภชัย    ตาละสา
4 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์เจ้า    -
2. เด็กหญิงวริษา    เปี่ยมวานิช
1. นายสันติ    เกิดมูล
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิตวาภา    เชี่ยวชาญคีรี
2. เด็กหญิงพัชลิตา    หม่อนกันทา
1. นายเจตนัย    มีหน้า
6 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. สามเณรปยุต    -
2. สามเณรธีรไนย    ทองสถิตภู
1. นางสุปราณี    บัวสาย
2. สิบเอกณัฐพงษ์    ฝายอุบล
7 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสายธาร    ศิลาจิ๋ว
2. เด็กหญิงชลวนารักษ์    ตาแส่ง
1. นายอาทิตย์    บุญสูง
8 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพิชชา    ติ๊บลำเอี้ยง
2. เด็กหญิงณัชชา    สมบูรณ์พร
1. นายจักรพงศ์    ธรรมใจ
9 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายหม่องหล่า    -
2. เด็กหญิงสุธิดา    หาญเมืองใจ
1. นายฉัตรชัย    ชุนณวงษ์
10 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    อินต๊ะ
2. เด็กหญิงสุวนันท์    จรูญวนาลัย
1. นายนพพร    ยาใจ
11 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวริศรา    คำสา
2. เด็กหญิงภัทราวดี    ใจวงลำ
1. นายอนุฤทธิ์    ปกติจิต
12 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพร    เจริญสวัสดิ์พันธ์
2. เด็กหญิงวิไลพร    ชีวดวงเจริญ
1. นายจรูญ    พันธุ์ศรีธัญญารัตน์
2. นายพร้อมพงศ์    ไอยราเศวต
13 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโสภิดา    วนาลีสุนทร
2. เด็กหญิงน้ำฝน    คีรีคำรณ
1. นายเสรี    บัวศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................