งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 000034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐสิริ    ละน้อย
2. นางสาวกัลยารัตน์    ใจนิ่ม
3. นางสาวพิมพกานต์    คำพลอย
1. นางผาสุข    ชาวไร่
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวกันติยา    แซ่ม้า
2. นางสาวอังสุมาลินทร์    วิทยากว้างไกล
3. นางสาวจิตตรา    พยุงวนา
1. นายอมร    ชยาภรณ์มงคล
2. นายอภิสิทธิ์    ไกวัลเนรมิตกุล
3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายวรพล    พรมมูล
2. นางสาวอรทัย    ช่างทำ
3. นางสาวพัชริดา    อ๊ะทา
1. นายดำรง    กอบฝั้น
4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวศรีไพร    ตราชูคงวุฒิ
2. นางสาวศิรินภา    ต๊ะมูล
3. นางสาวอรพิน    ซื่อสัตย์กตัญญู
1. นายประสิทธิ์    แก้วทอง
5 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายวิโรจน์    ใจพรมเมือง
2. นางสาวดวงกมล    ปัญญาวงศ์
3. นางสาวสุปายจา    -
1. นางชรินรัตน์    ลาปิ
2. นายจรูญ    พันธุ์ศรีธัญญารัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................