งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แอโรบิก ม.1-ม.6 000031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรยา    โคตรสา
2. เด็กหญิงพรวรินทร์    พลอยพวงทิพย์
3. เด็กหญิงเอส่าดา    ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
4. เด็กหญิงอรทัย    พลคีรีรักษ์
5. เด็กหญิงจันทกาญจน์    ผัดอิ่น
6. เด็กหญิงโชติกา    อุดมศรีมงคล
7. เด็กหญิงพัชรพร    สีใจคำ
8. เด็กหญิงชุติมา    ชมแสงธาดา
9. เด็กหญิงวิมล    ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
10. เด็กหญิงพรสินี    ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
11. เด็กหญิงนาตยา    ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
12. เด็กหญิงน้ำฝน    ชุ่มเย็น
13. เด็กหญิงธนิสร    ยักพันธ์
14. เด็กหญิงอรวรรณ    เอี่ยมสอาด
15. เด็กหญิงธันยพร    สุรินทร์
1. นางสาวชุลีกร    สิงห์มะสิ
2. นายเสรี    บัวศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................