หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

1. การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.ต้น/ม.ปลาย หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมีรู้รักสามัคคีสู่อาเซียน

2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ต้น/ม.ปลาย หัวข้อ เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

3. การแข่งขันภาพไทยประเพณี และการแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น/ม.ปลาย หัวข้อ ประเพณีไทย

4. การสร้างสรรค์ภาพด้วยปะติด ม.ต้น หัวข้อ เศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

5. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ต้น/ม.ปลาย หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมีรู้รักสามัคคีสู่อาเซียน

6. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น/ม.ปลาย ไม่กำหนดหัวข้อ สามารถขึ้นโครงมาได้

วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 09:04 น.