แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พูดสุนทรพจน์  ม.1-3  เรื่อง "ใส่ใจปรองดองเพื่อพ่อหลวงของชาวไทย"

พูดสุนทรพจน์  ม.4-6  เรื่อง "เยาวชนไทยใฝ่ใจในอาเซียน"

บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขัน คลิกที่นี่

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 00:24 น.