หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
2 นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
3 นายสมชาย คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
4 นายสมประสงค์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
5 นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
6 นายมานิตย์ เมธานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
7 นายสมนึก เอี่ยมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
8 นายขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
9 นายกฤษณะ เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
10 นายสมฤกษ์ ทิมขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
11 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
12 นางศรีรัตน์ อินทนุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
13 นายเทอดชัย เทอดโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
14 นายเดชา บัวบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
15 นางกมลพร กัณฑ์นิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
16 นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
17 นายดำรงค์ โตใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
18 นางทองเพียร วาทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
19 นางสาวลาวัลย์ เกติมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
20 นางสคราญจิต ศริญญามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
21 นางวรรณรี แก้วมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
22 นายฉัตรชัย วิเทศน์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
23 นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
24 นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
25 นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
26 นายธวัชชัย ทับทิม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
27 นายสาธิต กมล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
28 นายสมลักษณ์ พัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
29 ศน.เผอิญ วงษ์ทับทิม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
30 นางสาวอุไรวรรณ อินริราย ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
31 ศน.สุวรีย์ สุขแสน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
32 ศน.ละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
33 นายขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
34 นางสคราญจิต ศริญญามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
35 นายวิชัย ใจยาสุนา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
36 นางสาวกัญญา รวมทรัพย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
37 นางจิตราภรณ์ ทองดอนเหมือน ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
38 นางสาวสายชล ประพันธุ์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
39 นางสาววันเพ็ญ ชูยิ้ม ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
40 นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
41 นางสาวศวิตา ทุนพิรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
42 นางสาวอัญชลี ไชยขุนพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
43 นางนิตยา เคลือบวัง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร  
44 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ(เปิด-ปิดงาน)/ประชาสัมพันธ์  
45 นางศรีรัตน์ อินทนุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ(เปิด-ปิดงาน)/ประชาสัมพันธ์  
46 นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ(เปิด-ปิดงาน)/ประชาสัมพันธ์  
47 นางอลิสา ปัญญาเทพ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ(เปิด-ปิดงาน)/ประชาสัมพันธ์  
48 นายสมาน โตสิงห์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ(เปิด-ปิดงาน)/ประชาสัมพันธ์  
49 นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ(เปิด-ปิดงาน)/ประชาสัมพันธ์  
50 นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ(เปิด-ปิดงาน)/ประชาสัมพันธ์  
51 นางแสงเดือน ศิริสานต์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ(เปิด-ปิดงาน)/ประชาสัมพันธ์  
52 นางนลินี ผาแสนเถิน ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ(เปิด-ปิดงาน)/ประชาสัมพันธ์  
53 นางสาวนันทวรรณ คราประยูร เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ(เปิด-ปิดงาน)/ประชาสัมพันธ์  
54 นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ(เปิด-ปิดงาน)/ประชาสัมพันธ์  
55 นายสมชาย คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
56 นายเดชา บัวบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
57 นายดำรงค์ โตใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
58 นายสุชาติ บุญมา ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
59 นางสุรีย์พร รองงาม ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
60 นายดำรง กอบฟั่น ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
61 นายจรูญชัย สีจะแปง ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
62 นายวนิตย์ ตาคำ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
63 นายสุรินทร์ เมืองง้า ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
64 นายสวัสดิ์ ต๊ะถิ่น ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
65 นายประพันธ์ สุทาคำ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
66 นายอุทัย อินต๊ะสงค์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
67 นายมนัส เกิดถมยา ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
68 นายสุธี นายอง ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
69 นายอำนวย อาจหาญ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
70 นายประเสริฐ แก้วมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ระบบจราจร  
71 นายมานิตย์ เมธานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ  
72 นางกมลพร กัณฑ์นิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ  
73 นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ  
74 นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ  
75 นางพิมสิริ หรูวรนันท์ ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ  
76 นางระวิพรรณ รักษาพล ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ  
77 นายสุชาติ เขียวน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ  
78 นางวัชรี เย็นฉ่ำ เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ  
79 นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ  
80 นายสมนึก เอี่ยมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
81 นางทองเพียร วาทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
82 นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
83 นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
84 นางพัชรินทร์ จันตะบุตร ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
85 นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
86 นางสาวมะยุรี กูดเมือง ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
87 นางสาวจันจิรา บุญเรือง พนักงานราชการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
88 นางพรวรินทร์ วรโชคชัยรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
89 นายสิทธิชัย สีวิชัยปู่ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
90 นางสาวกรุณา วรรณวงค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
91 นางปัฐกานต์ เลิศภา พนักงานราชการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
92 นางสาวรุจเรศ ห้วยผัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
93 นางวรรณรี แก้วมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
94 นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์/ถ่ายรูป  
95 นายสมฤกษ์ ทิมขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์/ถ่ายรูป  
96 นายบัณฑิต ต๊ะทองคำ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์/ถ่ายรูป  
97 นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ ครูผู้ช่วยโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์/ถ่ายรูป  
98 นายธีรวัฒน์ อุดม ครูผู้ช่วยโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์/ถ่ายรูป  
99 นายสุรักดิ์ วังวษ์ เจ้าหน้าที่โสตฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์/ถ่ายรูป  
100 นางทิพยา สิริสุวัณณ์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์/ถ่ายรูป  
101 นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่มและปฏิคม  
102 นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่มและปฏิคม  
103 นางแสงเดือน แก้วสุริยะ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่มและปฏิคม  
104 นางสุกัญญา เนื่องพุก ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่มและปฏิคม  
105 นางอำไพ พรมมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่มและปฏิคม  
106 นางแสงจันทร์ แย้มมี ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่มและปฏิคม  
107 นางธนวรรณ ชูเกียรติตกุล ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่มและปฏิคม  
108 นางพัชราภรณ์ นาละต๊ะ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่มและปฏิคม  
109 นางอังคนา โชติถวิลภักดี เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่มและปฏิคม  
110 นางประดับ เดือนจันทร์ฉาย ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่มและปฏิคม  
111 นายสมประสงค์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
112 นางสาวลาวัลย์ เกติมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
113 นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
114 นายบุญธรรม บุญนายืน ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
115 นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
116 นางวิไลพร ศรีนิล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
117 นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
118 นางสาวเบญจวรรณ อินทศร ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
119 นางสาวจินตรา สนั่นป่า ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
120 นายสิงห์คำ ยอดปานันท์ ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
121 นางจุฬาลักษณ์ โท่นแก้ว ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
122 นายจตุรงค์ ต๊ะสุ เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
123 นายฉัตรชัย วิเทศน์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
124 นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
125 นางสาวอมรรัตน์ แซ่โก ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
126 นายประดิษฐ์ สุนันต๊ะ ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
127 นางสาววาสนา มนทิรสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน  
128 นายกฤษณะ เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม  
129 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม  
130 นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม  
131 นายวินัย หาญพรม ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม  
132 นางชลธิชา นุชารัมย์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม  
133 นางพรวรินทร์ วรโชคชัยรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม  
134 นายประดับ เบ็ญมาตร์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม  
135 นางสุวิมล เสระสาสตร์ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม พิธีกรดำเนินการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]