หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2555   3 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
4 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
5 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424,425,426 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ห้องเรียนสีเขียว ชั้น 1 ห้อง 411 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ลานกีฬาหน้าเสาธง/สนามบาส 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
7 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ลานกีฬาหน้าเสาธง/สนามบาส 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารหอประชุม 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารสังคม ห้อง 203 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 202 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 203 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 313 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร อาคาร 2 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
11 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
12 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
13 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
14 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
15 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
16 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
17 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
18 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
19 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
20 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
21 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 14.30-16.00
22 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 16.30-17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม หน้าโรงฝึกงาน3(หลังอาคาร 5) 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม หน้าโรงฝึกงาน3(หลังอาคาร 5) 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม หน้าห้องคหกรรม(ข้างอาคาร4) 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม หน้าห้องคหกรรม(ข้างอาคาร4) 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
11 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 125 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
12 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม หน้าห้องคหกรรม(ข้างอาคาร4) 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
13 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
14 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้อง resource อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 135 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องกระจก1 อาคาร 4 ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 3 ชั้น 4 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องโสตฯ อาคาร 3 ชั้น 3 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องวิทย์ อาคาร 3 ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เวทีโรงอาหาร 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เวทีโรงอาหาร 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องกระจก2 อาคาร 4 ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องกระจก3 อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง อาคาร 4 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สวนป่า 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
2 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร 108ล ห้อง 313 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
3 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร 108ล ห้อง 314 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
4 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร 108ล ห้อง 312 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
5 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
6 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
7 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 3 ต.ค. 2555 09 .00 เป็นต้นไป
8 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000051 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]