หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2555   3 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424,425,426 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ห้องเรียนสีเขียว ชั้น 1 ห้อง 411 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ลานกีฬาหน้าเสาธง/สนามบาส 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ลานกีฬาหน้าเสาธง/สนามบาส 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 2 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 2 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารหอประชุม 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ห้องโสตฯ 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารหอประชุม 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 202 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 203 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 312 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 313 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 2 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
11 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
12 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
13 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
14 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
16 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
17 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
18 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
19 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
20 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
21 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
22 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
23 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
24 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
25 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
26 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 518 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
27 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 518 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
28 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 518 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
29 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
30 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
31 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
32 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
33 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
34 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
35 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
36 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
37 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
38 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
39 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
40 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
41 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
42 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
43 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
44 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
45 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 2 ต.ค. 2555 16.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม หน้าโรงฝึกงาน3(หลังอาคาร 5) 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม หน้าโรงฝึกงาน3(หลังอาคาร 5) 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
11 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
12 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
13 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
14 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
16 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม หน้าห้องคหกรรม(ข้างอาคาร4) 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม หน้าห้องคหกรรม(ข้างอาคาร4) 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
18 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
19 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
20 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม หน้าห้องคหกรรม(ข้างอาคาร4) 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
21 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม หน้าห้องคหกรรม(ข้างอาคาร4) 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
22 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้อง resource อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
23 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องกระจก 1 อาคาร 4 ชั้น 1 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 3 ชั้น 4 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องโสตฯ อาคาร 3 ชั้น 3 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องกระจก2 อาคาร 4 ชั้น 1 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้องกระจก 3 อาคาร4 ชั้น 1 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร 108ล ห้อง 313 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร 108ล ห้อง 314 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร 108ล ห้อง 311 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 1 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 1 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]