หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 202 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 202 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 203 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 203 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 312 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 313 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 313 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 2 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร อาคาร 2 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ห้องดนตรีไทย ชั้น 1 ห้อง 513,514 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 518 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 518 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 518 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
38 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
39 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
40 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
41 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
42 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
43 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
44 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
45 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
46 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
47 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 3 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
48 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
49 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
50 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
51 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
52 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
53 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
54 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
55 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
56 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
57 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
58 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
59 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
60 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
61 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
62 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
63 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
64 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 2 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
65 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 14.30-16.00
-
66 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 2 ต.ค. 2555 16.00-16.30
-
67 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 16.30-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]