สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากพิทยาคม 49 21 6 76 67 13 3 4 83
2 ผดุงปัญญา 22 26 13 61 46 13 6 5 65
3 ศึกษาสงเคราะห์ตาก 20 10 15 45 47 3 5 7 55
4 สามเงาวิทยาคม 14 11 9 34 30 6 8 7 44
5 บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 13 13 8 34 24 12 5 10 41
6 วังประจบวิทยาคม 7 2 6 15 14 4 1 6 19
7 วังเจ้าวิทยาคม 4 9 5 18 22 13 6 10 41
8 นาโบสถ์พิทยาคม 4 4 7 15 13 8 4 5 25
9 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 3 4 3 10 14 8 7 5 29
10 ยกกระบัตรวิทยาคม 2 1 4 7 7 5 1 4 13
11 ถนอมราษฎร์บำรุง 1 2 2 5 6 5 3 5 14
12 วังหินกิตติวิทยาคม 1 1 1 3 5 1 1 1 7
รวม 140 104 79 323 295 91 50 69 436